Campus
Ondanks herhaaldelijk verzoek

Rvt weigerde conceptrapport sociale veiligheid te delen tijdens herbenoeming rector magnificus

Ondanks herhaaldelijke verzoeken gaf de raad van toezicht (rvt) de medezeggenschap tijdens de herbenoemingsprocedure van rector Tim van der Hagen geen inzage in het conceptrapport van de Onderwijsinspectie over sociale veiligheid. Volgens de rvt stond in het rapport niets wat herbenoeming in de weg zou staan.

Tim van der Hagen krijgt de ambtsketen bij de Dies in 2018 omgehangen door zijn voorganger Karel Luyben. (Foto: Roy Borghouts)

De rvt zag in het rapport ‘geen enkele aanwijzing tegen Tim persoonlijk die een herbenoeming niet mogelijk maakt’, reageert de voorzitter op vragen van Delta. De rvt van de TU Delft benoemde Van der Hagen op 6 februari 2024 als rector-magnificus en voorzitter van het college van bestuur (cvb). Ingangsdatum van die derde termijn was 1 mei.

Tijdens de hieraan voorafgaande herbenoemingsprocedure betrok de rvt de ondernemings- en studentenraad, zoals verplicht volgens het bestuurs- en beheersreglement (BBR) van de TU read-more-closed . In november, december en januari hebben de medezeggenschapsraden meerdere keren met de rvt gesproken over de keuze om Van der Hagen te herbenoemen.

Op 11 januari was er een vertrouwelijk sollicitatiegesprek. De rvt deelde toen het voornemen om te herbenoemen officieel mee aan de medezeggenschap, waarna or- en sr-leden vragen mochten stellen aan Van der Hagen. Die vragen gingen onder meer over sociale veiligheid. Het Inspectierapport waaruit blijkt dat die niet op orde is en er sprake is van wanbeheer maakte geen onderdeel uit van de herbenoemingsprocedure.

Wel met externe partijen gedeeld

Tijdens de procedure hebben zowel or- als sr-leden de rvt meerdere keren verzocht om inzage van het rapport. De conceptversie was op 17 november naar de universiteit gestuurd, waarna het ook op het bureau van de rvt belandde. De rvt heeft er vervolgens voor gekozen om het conceptrapport niet te delen, is te lezen in een verklaring die de rvt samen met de or en sr opstelde nadat Delta vragen stelde. Volgens het statement was op het moment van het verzoek het conceptrapport ‘nog nergens, ook niet vertrouwelijk, binnen de TU Delft gedeeld’. “Gekozen is om hier één lijn te trekken.”

In de laatste fase van de herbenoemingsprocedure hadden externe partijen al wel inzage gehad in delen van het rapport. Voor het formuleren van de tegenreactie die het cvb een dag na het sollicitatiegesprek naar de Onderwijsinspectie stuurde, was de hulp ingeroepen van  communicatiebureau Confidant Partners, dat daarvoor het rapport of delen ervan heeft gelezen.

Het cvb en de rvt wisten dat er opzienbarende informatie in het rapport stond met waarschijnlijk grote consequenties

Aftreden

Op basis van het advies van Confidant Partners schreef het cvb aan de Inspectie dat ‘de consequentie van publicatie van een dergelijk hoofdstuk niet anders [kan] zijn dan dat de betrokken bestuurders en toezichthouders zich in het openbaar hiertegen verzetten dan wel dat zij aftreden (al of niet gedwongen), omdat ze zich niet kunnen verdedigen’. read-more-closed Met andere woorden: het cvb en de rvt wisten dat er opzienbarende informatie in het rapport stond met waarschijnlijk grote consequenties.

Zelf zegt de rvt destijds in de veronderstelling te zijn geweest dat het Inspectierapport nog zou wijzigen. Dat, samen met de wens om ‘één lijn te trekken’, zouden de redenen zijn geweest waarom de rvt het rapport niet deelde toen erom werd gevraagd.

In een volgende reactie op vragen van Delta, ditmaal los van de or en de sr, laat de rvt-voorzitter weten dat de rvt eerst verwachtte dat het rapport van de Onderwijsinspectie ver voor de herbenoeming zou verschijnen. Pas toen duidelijk werd dat de verschijningsdatum en de herbenoemingsdatum dicht bij elkaar zouden liggen, heeft de rvt ‘zichzelf er begrijpelijkerwijs van willen vergewissen dat er geen persoonlijke aantijgingen tegen Tim van der Hagen zouden staan in het rapport’. Die stonden er niet in, aldus de rvt. Dus ‘stond er wat de Raad van Toezicht betreft, niets meer in de weg van Tim’s herbenoeming’.

Anders aangepakt

De rvt, de or en de sr eindigen hun gezamenlijke statement met de woorden dat ze de herbenoemingsprocedure nu anders zouden hebben aangepakt. “De rvt geeft aan dat het met de kennis van nu anders zou hebben gehandeld en het conceptrapport wel zou hebben gedeeld, alle partijen zijn het eens dat dat had bijgedragen aan een zuiver en transparant traject. Vooral in het licht dat sociale veiligheid voor eenieder een topprioriteit heeft. De rvt en medezeggenschap geven aan de geleerde lessen mee te nemen in volgende (her)benoemingsprocessen.”

In reactie op Delta (los van or en sr) benadrukt de rvt dat de procedure ‘zorgvuldig’ is aangepakt. Zo is het proces ‘circa een jaar voor de herbenoemingsdatum gestart’, wat niet alleen verplicht is, maar ‘bovendien noodzakelijk om het proces zorgvuldig te kunnen doorlopen en de bestuurlijke continuïteit te kunnen waarborgen’. De rvt zegt in totaal 22 gesprekken met decanen, pro vice-rectoren, directeuren, voorzitters van de medezeggenschapsraden en de andere cvb-leden te hebben gevoerd. ‘Continuïteit van bestuur’ was ‘in dit specifieke geval […] bijzonder belangrijk’, aldus de rvt.

Op de vraag van Delta of een andere aanpak de uitkomst van de herbenoemingsprocedure zouden hebben veranderd, antwoordt de rvt-voorzitter van niet. “Voor de Raad van Toezicht heeft Tim uitstekend gefunctioneerd in de positie; TU Delft heeft veel progressie gemaakt onder zijn leiding zowel in termen van resultaten als cultuur. […] Er is groot en unaniem draagvlak van de collega’s die nauw met Tim samenwerken. Tim heeft aangetoond dat hij leiding kan geven aan grote veranderingen binnen de TU Delft en daarom alle vertrouwen dat hij dat in de toekomst zal blijven doen ook ten aanzien van sociale veiligheid. De RvT blijft dat uiteraard actief monitoren.”

Niet gewacht

Van der Hagen is dit keer vroeger in het jaar herbenoemd dan in 2020. In 2020 gebeurde dat op 27 maart, in 2024 op 6 februari, ruim voor het Inspectierapport op 1 maart openbaar werd gemaakt. Zowel in 2020 als in 2024 ging zijn termijn per 1 mei in.

De rvt heeft niet gewacht met de herbenoeming tot het rapport openbaar zou zijn, naar eigen zeggen omdat nog niet bekend was wanneer de definitieve versie zou verschijnen. Eind januari zei een woordvoerder van de Inspectie van Onderwijs tegen Delta dat het rapport naar verwachting eind maart gepubliceerd zou worden. Ook geeft de rvt als argument dat ‘duidelijkheid’ voor zowel de TU Delft als Van der Hagen zelf ‘van belang’ was.

Met medewerking van Kim Bakker

Bevindingen van de Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs heeft van december 2022 tot november 2023 onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag aan de TU Delft. In het rapport dat daarvan het resultaat is, spreken de onderzoekers onder meer van intimidatie, racisme, seksisme, pesten, uitsluiting, roddelen en sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap.

De effecten bij TU-medewerkers die zich bij de inspectie hebben gemeld zijn vaak langdurig en belemmerend. De inspectie spreekt van psychologische en fysieke gezondheidsklachten, uitval en een algemeen gevoel van onveiligheid. Ook stress, burn-out, depressie en PTSS, huilbuien en gespannen thuissituaties komen voor, net als ziekte, overgeven op het werk, paniekaanvallen en hartkloppingen.

Bij het universiteitsbestuur is er volgens inspecteurs veel informatie aanwezig over wat er speelt op het vlak van sociale veiligheid, maar deze ‘verzuimt’ om ‘de optelsom te maken om tot een volledig beeld te komen’. Ook ‘stuurt het bestuur onvoldoende op passende maatregelen’. Om deze reden is er sprake van wanbeheer, aldus de inspectie.

In ons dossier lees je nieuws en achtergrondartikelen over het inspectierapport.

  • Delta is op zoek naar (voormalig) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.
Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.