Redactiestatuut Delta

Het College van Bestuur heeft het volgende redactiestatuut voor journalistiek platform Delta vastgesteld. De volledige tekst hiervan kun je hier bekijken.

 

Artikel 1 – Uitgangspunten

De Technische Universiteit Delft ziet het als haar missie om, door de kwaliteit van haar onderwijs en onderzoek, een internationaal toonaangevende universiteit te zijn. Het College van Bestuur acht een optimale in- en externe communicatie in dit kader een belangrijke voorwaarde.

 

Artikel 2 – Uitgangspunten voor de publicaties

2.1
Ter verwezenlijking van de doelstelling en het geformuleerde corporate communicatiebeleid is de Technische Universiteit Delft c.q. het College van Bestuur uitgever van de tijdschriften:
•    Delft Integraal (DI)
•    Delft Outlook (DO) en

Hetzelfde geldt voor het online platform:
•    Delta

2.2
De publicaties dragen door hun berichtgeving bij aan het inzicht van medewerkers en studenten in (het functioneren van) de universiteit en haar onderdelen, en daarmee aan hun binding met de universiteit en haar missie.

2.3
De bladen Delft Integraal en Delft Outlook hebben als algemene taak het wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft onder de aandacht te brengen van, alumni, externe relaties en geïnteresseerden. Meer in het bijzonder vindt in dit verband oriëntatie plaats op de onderzoekstrategie van de TU Delft.

2.4
Delft Integraal en Delft Outlook hebben de specifieke taak, in lijn met hun verschijningsvorm ten dienste van de Marketing en Communicatie doelstellingen van de Technische Universiteit Delft, ook een informatiekanaal voor alumni van de universiteit te zijn en neemt daartoe artikelen en berichten op die specifiek voor deze doelgroep geschreven zijn.

2.5
Delta heeft als taak te dienen als open forum voor de diversiteit aan meningen en uitwisseling ervan binnen de universiteit, dit overeenkomstig de academische traditie van de Technische Universiteit Delft. Leden van de universitaire gemeenschap en studenten ondervinden in hun werk- of studiesituatie geen hinder van door hen in Delta gegeven meningen.

2.6
Delta stelt zich open als informatiekanaal voor alle onderdelen van de universitaire gemeenschap en van de bestuursorganen. Deze functie past binnen de gekozen formule van het online platform.

 

Artikel 3 – Redactionele en journalistieke uitgangspunten

3.1
Het College van Bestuur vertrouwt de redactie een onafhankelijke positie toe in de overtuiging dat dit de kwaliteit van de journalistieke werkzaamheden bevordert en daardoor in het belang is van de universiteit.
College van Bestuur en redactie erkennen dat de uitgaves specifieke en van elkaar verschillende producten zijn. Zij zijn echter van mening dat door het bundelen van diverse journalistieke competenties, de kwaliteit van de producties bevorderd wordt.

3.2
De redactie van deze publicaties werkt op journalistiek verantwoorde wijze, dat wil zeggen met toepassing van de beginselen van vrije nieuwsgaring, verificatie van bronnen en feiten en van hoor en wederhoor. Zij streeft naar onpartijdige en objectieve berichtgeving over onderzoek en onderwijs, alsmede over gebeurtenissen en ontwikkelingen in en om de universiteit.

3.3
De redactie is zich bewust van de bijzondere verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt en verbonden is aan de positie van deze uitgaves als communicatiemiddel. Zij beseft dat haar journalistieke onafhankelijkheid niet los gezien kan worden van het belang van de universiteit als geheel. Het College van Bestuur erkent dat een berichtgeving zoals in artikel 3.2 omschreven het belang van de universiteit dient.

3.4
De redactie bericht, naar gelang de verschillen in doelstelling en formule van de verschillende uitgaves, over onderwijs, onderzoek, beleid en sociaal leven aan de Technische Universiteit Delft en over landelijke ontwikkelingen op het gebied van hoger onderwijs en arbeidsmarkt voor ingenieurs.

3.5
Ten behoeve van een zo volledig mogelijke berichtgeving en bijbehorende achtergrondinformatie kan de redactie rekenen op de open medewerking van het management van de instelling, de faculteiten, medezeggenschapsorganen en diensten van de universiteit. Daarnaast staat het de redactie vrij eigen informatiekanalen te ontwikkelen.

3.6
De redactie vraagt de lezers regelmatig naar hun ervaring met en waardering voor de publicaties. De uitkomsten van deze exercities worden door de redactie meegenomen in het door haar te voeren beleid. Zij voert hiertoe overleg met de Redactieraad.

 

Artikel 4 – Verschijningsvormen

De bladen Delft Integraal en Delft Outlook verschijnen zowel op papier als op internet en worden verspreid onder de alumni van de Technische Universiteit Delft. Delta is een open online platform met als voornaamste doelgroepen de medewerkers en studenten van de Technische Universiteit Delft. Nevengebruik van artikelen door anderen dan de redactie is slechts toegestaan in ongewijzigde vorm en in overleg.

 

Artikel 5 – Redactieraad

5.1
Er is een Redactieraad die namens het College van Bestuur algemeen toezichthouder is op de redactie, die de bladen en de websites inhoudelijk toetst aan de in artikel 2 en 3 geformuleerde uitgangspunten en het gevoerde redactionele en journalistieke beleid controleert. De Raad bespreekt met de hoofdredacteur het gevoerde redactionele beleid en adviseert over nieuwe onderwerpen en/of redactionele ontwikkelingen. Gelet op zijn taak en verantwoordelijkheid kan, afhankelijk van te behandelen onderwerpen, de Directeur Marketing & Communicatie worden uitgenodigd bij een vergadering aanwezig te zijn.

5.2
De leden van de Redactieraad worden door het College van Bestuur benoemd. De zittingsperiode van leden van de Raad is vier jaar. Ook tussentijds benoemde leden treden aan het eind van een periode af. De leden kunnen worden herbenoemd, zulks voor ten hoogste twee termijnen.

5.3
De Redactieraad bestaat uit negen leden. Daaronder zijn vier tot zes personeelsleden, waarvan minstens de helft behorend tot het wetenschappelijk personeel, twee studenten en één tot drie, journalistieke, deskundigen van buiten de universiteit. De Raad kiest een van de buiten-universitaire leden tot voorzitter.

5.4
De Redactieraad legt verantwoording af aan het College van Bestuur door onder meer de beschikbaarstelling van zijn notulen.

5.5
De Redactieraad komt tenminste vier maal per jaar bijeen. De hoofdredacteur verzorgt de ambtelijke ondersteuning van de Raad.

 

Artikel 6 – Wetenschappelijke adviesraad

6.1
Er is er een Wetenschappelijke adviesraad die de selectie en de aanpak van de wetenschappelijke artikelen in Delft Integraal, Delft Outlook en Delta bespreekt, suggesties doet voor in deze uitgaves te behandelen wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke verantwoordelijkheid van de te publiceren artikelen bewaakt.

6.2
De Wetenschappelijke adviesraad kan daarnaast gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de afstemming tussen Delft Integraal/ Delft Outlook en Delta.

6.3
De Wetenschappelijke adviesraad, van bij voorkeur hoogleraren, bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van het onderzoek van de TU Delft. Het voorzitterschap berust bij de Rector Magnificus van de TU Delft of een door deze functionaris aan te wijzen vertegenwoordiger. De Directeur Marketing & Communicatie kan bij de vergaderingen aanwezig zijn als waarnemer.

6.4
De leden van de Wetenschappelijke adviesraad worden door het College van Bestuur benoemd. De zittingsperiode van de leden van de Raad is vier jaar. Ook tussentijds benoemde leden treden aan het eind van een periode af. De leden kunnen worden herbenoemd. Dit voor ten hoogste twee termijnen. De Wetenschappelijke adviesraad komt in ieder geval twee keer per jaar samen.

6.5
De Wetenschappelijke adviesraad stelt haar notulen ter beschikking van het College van Bestuur en de Redactieraad.

 

Artikel 7 – Gezamenlijke vergadering

7.1
De Redactieraad en de Wetenschappelijke adviesraad vergaderen gedurende deze zittingsperiode ten minste een keer per twee jaar gezamenlijk. Het initiatief hiervoor ligt bij de Redactieraad. Gelet op zijn taak en verantwoordelijkheid kan, afhankelijk van te behandelen onderwerpen, de Directeur Marketing & Communicatie worden uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn.

7.2
De hoofdredacteur verzorgt de ambtelijke ondersteuning van de gezamenlijke vergadering.

 

Artikel 8 – De Redactie

8.1
De redactie is in dienst van de Technische Universiteit Delft. Zij bestaat uit een hoofdredacteur, een of meer eindredacteuren en een of meer redacteuren. Daarnaast zijn er medewerkers die op freelance basis bijdragen. De redactie wordt secretarieel ondersteund vanuit de directie Marketing en Communicatie.

8.2
De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de uitgifte en editie van de bladen en de websites ligt bij de hoofdredacteur. De hoofdredacteur is inhoudelijk verantwoording schuldig aan de Redactieraad. Hij of zij houdt rekening met de wetenschappelijke adviezen van de Wetenschappelijke adviesraad. Hij of zij rapporteert in beheersmatige zin aan de directeur Marketing en Communicatie. De hoofdredacteur heeft de specifieke taak het academische debat binnen de universiteit te stimuleren, met inachtneming van de in artikel 2 en 3 geformuleerde uitgangspunten.

8.3
Om de binding met de universiteit te versterken, streeft de redactie naar samenwerking met freelance medewerkers uit de universitaire gemeenschap, met name vanuit de studenten.

8.4
Bij aanstelling, beoordeling of ontslag van de hoofdredacteur treedt de directeur Marketing en Communicatie als ambtelijke chef op, volgens de aanwijzingen van het College van Bestuur. Hij of zij wint adviezen in van de redactie, de Redactieraad en de Wetenschappelijke Adviesraad. Beslissingen in deze worden, met uitzondering van beoordelingsbesluiten, genomen door het College van Bestuur.

8.5
Bij aanstelling, beoordeling of ontslag van redactieleden treedt de hoofdredacteur als ambtelijke chef op. Beslissingen in deze worden genomen door de directeur Marketing en Communicatie, na advisering door de hoofdredacteur.

 

Artikel 9 – Beheer en exploitatie

9.1
De Technische Universiteit Delft c.q. het College van Bestuur is uitgever van de drie publicaties. Het College van Bestuur kan zich in deze laten vertegenwoordigen door de directeur Marketing en Communicatie.

9.2
De hoofdredacteur bespreekt de formule van de uitgaves regelmatig met de uitgever. De hoofdredacteur dient na overleg met de Redactieraad jaarlijks een exploitatiebegroting in bij de uitgever. Deze begroting maakt als een geoormerkt bedrag deel uit van de begroting van de directie Marketing en Communicatie. In overleg met de uitgever wordt een commercieel beleid gevoerd dat gericht is op het optimaliseren van inkomsten uit advertenties, voorlichtingsbladen en speciale katernen. Aan Delta- en Delft Integraal en Outlook personeel worden passende faciliteiten ter beschikking gesteld.

9.3
Wijzigingen in de formules worden door de uitgever vastgesteld na overleg met de hoofdredacteur, de Wetenschappelijke Adviesraad wat betreft DI/DO, en de Redactieraad. Investeringsbegrotingen ten behoeve van kwaliteitsverbetering, vernieuwing in vormgeving, elektronische toepassingen e.d. worden door de hoofdredacteur bij de uitgever ingediend na overleg met de Redactieraad.

9.4
De uitgever kan de hoofdredacteur verzoeken de expertise van zijn medewerkers in te zetten voor andere activiteiten van de directie Marketing en Communicatie, mits dit niet schadelijk is voor de onafhankelijkheid en de doelstellingen van de uitgaves. De hoofdredacteur kan bij verschil van mening hierover de Redactieraad om een bindende arbitrage verzoeken.

 

Artikel 10 – Klachten en beroep

10.1
Klachten van lezers over de inhoud van de uitgaves worden behandeld door de hoofdredacteur. Indien lezers van mening zijn dat de hoofdredacteur aan hun bezwaren onvoldoende tegemoet gekomen is, kunnen zij zich wenden tot de Redactieraad, die de met argumenten onderbouwde klacht toetst aan het statuut. De uitspraak van de Raad is bindend, onverlet het klachtrecht zoals besloten in de Wet op de Nationale Ombudsman en andere wettelijke klachtregelingen.

10.2
De hoofdredacteur is in voorkomende gevallen gehouden tot het plaatsen van rectificaties of aanvullingen. Ten aanzien van de website beoordeelt de hoofdredacteur of eerdere publicaties aangepast worden. Bij majeure inhoudelijke correcties draagt de hoofdredacteur er zorg voor dat er onder het aangepaste artikel een korte annotatie van de wijziging wordt opgenomen.

 

Artikel 11 – Overgang en wijziging

11.1
Dit redactiestatuut vervangt alle voorgaande redactiestatuten. Het treedt in werking op de dag van publicatie, zoals vastgesteld door het College van Bestuur.

11.2
Wijzigingen van dit statuut worden vastgesteld door het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt geen beslissing dan na de Redactieraad gehoord te hebben.