Campus

Zo moeten de nieuwe Dreamteams eruitzien

Veel Dreamteams keren komend studiejaar niet terug in de Dreamhall. Wie willen en mogen blijven, wie gaan of moeten weg? De nieuwe richtlijnen wijzen op grote veranderingen.

Eco-Runner ging ook dit studiejaar door als Dreamteam. (Screenshot van de Eco-Runner X-presentatie in juni 2020)

Normaal werken er in de Dreamhall achter Civiele Techniek en Geowetenschappen honderden studenten aan snellere racewagens, mens-aangedreven onderzeeërs of duurzamere motors. Door corona moest de hal op slot en de internationale competities waar deze Dreamteams aan meedoen liggen stil. Het werd de opmaat voor een nieuwe toekomst waarvan de voorbereidingen juist door corona in een stroomversnelling raakten. Nu ligt er een visie-nota, die tot grote veranderingen moet leiden. Zeven vragen over de toekomst van de Dreamteams.

1. Waarom moet de Dreamhall veranderen?

De zogenoemde stuurgroep Dreamhall onder voorzitterschap van directeur Communicatie Joost Ravoo heeft daar verschillende redenen voor. Zo zouden teams de afgelopen jaren te veel bezig zijn geweest met sneller, hoger en verder terwijl ze de ‘radicale innovatie’ voorbij waren. De stuurgroep vindt de projecten te weinig vernieuwend, terwijl de veiligheidsrisico’s zijn toegenomen, met het in 2019 in brand vliegen van zonnewagen Nuna als dieptepunt.
De stuurgroep ziet daarnaast te weinig studenten van andere faculteiten dan Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) en
Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE), en mist doorstroom van teams in de hal en variatie in hun projecten. De universiteit wil zich profileren op vijf maatschappelijke thema’s (gezondheid en zorg, energietransitie, digitale samenleving, klimaatactie, verstedelijking en mobiliteit), terwijl de Dreamteams zich bijna allemaal richten op één daarvan: mobiliteit.

2. Nu ligt er een toekomstvisie, maar eerst: hoe ziet het heden eruit?

De Dreamhall is sinds het voorjaar van 2020 dicht. Ten tijde van die sluiting kregen de Dreamteams tot hun schrik te horen dat de stuurgroep afraadde om projecten in studiejaar 2020-2021 voort te zetten. Na een briefwisseling waarin de teams hun zorgen uitten en pleitten voor een overgangsjaar, volgde een gesprek en kwam de stuurgroep de teams uiteindelijk tegemoet.

Ze kregen voor studiejaar 2020-2021 twee opties: doorgaan als Dreamteam in uitgeklede vorm of doorgaan als onafhankelijk team buiten de campus en buiten de verantwoordelijkheid van de TU.

Forze Hydrogen Electric Racing koos voor de tweede optie. Teammanager Mark Jan Uijl : “We beseften al vrij snel dat ons project grote vertraging op zou lopen wanneer wij op de heropening van de Dreamhall zouden wachten, en dat het ook helemaal niet zeker is dat wij op lange termijn weer in de Dreamhall kunnen trekken. We hebben toen de knoop doorgehakt om zelfstandig verder te gaan.” Al in juni verhuisde het team naar de Schiehallen en begin september 2020 startte, zoals gepland, een nieuwe Forze-lichting.

Teams als Formula Student en Eco-Runner kozen voor de eerste optie. Zij vallen onder strikte voorwaarden, blijkt uit hun contract. Ze mogen voorlopig geen nieuwe leden werven en niet buiten de campus produceren. Ook moeten ze ‘impactvolle momenten’ afstemmen met de directie Communicatie, met name wanneer de naam van de TU ‘in het geding zou kunnen komen’. Daarnaast krijgen de huidige teamleden geen maandelijkse financiële vergoeding uit het profileringsfonds. Verbreken teams deze afspraken, dan kan de TU de ondersteuning per direct stopzetten en het team uitsluiten van toekomstige toelating tot de Dreamhall. “Dit is een opmaat naar het nieuwe beleid waarin zowel rechten als plichten van de teams explicieter vastgelegd worden”, zegt Ravoo.

3. Hoe is de visie-nota tot stand gekomen?

Dat is vanaf het begin samen met de studenten gebeurd. De stuurgroep riep de hulp in van een werkgroep, waarin twee (inmiddels oud-)teammanagers en oud-Dreamteamlid Lenny Bakker zitting namen. Via een WhatsApp-groep hielden zij contact met alle Dreamteams.
Lenny Bakker is voor dit artikel woordvoerder van de teams. Volgens hem zijn de studenten doordrongen van de noodzaak van de langetermijnveranderingen. “Het moest gebeuren, want er was nooit ruimte voor nieuwe teams of projecten.” Bij het schrijven stond voor de teams niet lijfsbehoud voorop, zo valt op te maken uit Bakkers verhaal, maar de ‘leerervaring’ die de Dreamteams moeten opleveren.

4. Hoe maken teams kans op een plek in de Dreamhall?

Alle bestaande én nieuwe teams kunnen zich aanmelden. Hun projecten moeten aan allerlei eisen voldoen:

  • Ze moeten ‘radicaal innovatief’, maar ook veilig zijn;
  • Originaliteit is belangrijk, en er moet bij voorkeur een competitie zijn om aan mee te doen;
  • Studenten van verschillende faculteiten moeten deelnemen en voor studenten van andere universiteiten, van hbo of mbo wordt dat gestimuleerd;
  • Financieel en organisatorisch moet er een plan zijn;
  • De studenten moeten zelf verantwoordelijkheid nemen;
  • Het project is maatschappelijk relevant en passend bij de TU-thema’s.

De stuurgroep werkt nu aan een verdere uitwerking van deze eisen. Nu al is bekend dat er per maatschappelijk thema maximaal drie teams welkom zijn. Ook weet de stuurgroep inmiddels welke bestaande teams interesse hebben, maar wil dat vooralsnog niet delen.

5. Blijft de hal straks niet goeddeels leeg, wetende dat de meeste teams zich richten op mobiliteit?

Zo’n vaart zal het volgens stuurgroepvoorzitter Ravoo niet lopen, omdat bestaande teams hun focus kunnen verleggen, bijvoorbeeld van mobiliteit naar energietransitie. Verder verwacht hij dat nieuwe teams zich zullen melden. Student Lenny Bakker vraagt zich af of dat snel zal gebeuren. “Ik denk eigenlijk dat er voorlopig niet zo gek veel gaat veranderen, simpelweg omdat er geen nieuwe teams klaarstaan. Vooral mobiliteit leent zich voor het vereiste competitie-element. Er zijn ook andersoortige competities als iGem of Solar Decathlon, maar veel zijn het er niet en lang niet elk onderwerp is geschikt. Het is gewoon minder sprankelend als je alleen software kunt neerzetten.”

6. Sommige Dreamteams zitten al vele jaren in de hal. Hoe lang mag een verblijf in de toekomst duren?

Teams moeten in de toekomst een contract ondertekenen, waarin rechten, plichten en termijnen voor het eerst duidelijk moeten worden vastgelegd. Bestaande teams die straks verder mogen, krijgen maximaal vier jaar. Daarna moeten ze opnieuw door de ballotage. Nieuwe teams mogen maximaal een jaar langer in de hal blijven.
Daarnaast komt er ruimte voor ‘bijzondere projecten’ die maximaal zes maanden duren. Waar de Dreamteams expliciet los staan van onderzoek en onderwijs, zullen de projecten daarvan juist vaak onderdeel zijn, zo is de verwachting. Bij deze projecten is deelname aan een competitie niet verplicht, maar moet er wel een ‘helder en realistisch doel’ zijn. Deze projecten kunnen mogelijk een kraamkamer zijn voor nieuwe Dreamteams.

7. Wanneer start de toelatingsprocedure?

Momenteel werkt de stuurgroep aan de laatste details voor de toelating, zodat bestaande teams die eind januari kunnen doorlopen. Tegelijk kunnen nieuwe teams zich aanmelden. Zijn er na de eerste ronde plekken over, dan volgt in februari en maart een tweede toelatingsronde.
Voormalig Dreamteamlid Bakker hoopt dat de stuurgroep dan minder strikt is. “De studenten gaan bij een Dreamteam om een betere ingenieur te worden. Dat moet voorop staan. Eisen als voldoen aan de TU-thema’s zijn wat ons betreft secundair.” De stuurgroep begrijpt intussen dat de overgang voor iedereen ‘een beetje wennen’ zal zijn, aldus Ravoo. Er zullen immers teams teleurgesteld moeten worden. “Maar over een tijdje zullen we allemaal weer trots zijn op de nieuwe teams, die hopelijk beter en gevarieerder zullen zijn dan ooit.”

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.