Campus

TU bestraft DSC en Virgiel na mishandeling en wangedrag

DSC en Virgiel hebben een officiële waarschuwing gekregen van de TU Delft. Met name over het corps is het college van bestuur bezorgd: “De cultuur van de KMT is niet op orde.”

(Foto: Marjolein van der Veldt)

Dit ga je lezen:

 • Bij DSC zijn volgens de TU tijdens de kennismakingstijd (KMT) 2021 eerstejaars overgoten met kaarsvet en zijn ‘haren in brand gevlogen’ terwijl begeleiders dronken waren.
 • Bij Virgiel heeft een groep van vier of vijf leden een medestudent mishandeld. Hij belandde naakt in het glas op de grond, terwijl niemand ingreep.
 • DSC en Virgiel krijgen van de TU Delft beide een officiële waarschuwing met een proefperiode van drie jaar.
 • DSC heeft daarnaast meer sancties opgelegd gekregen.
 • Het college van bestuur van de TU Delft zegt nog niet het vertrouwen te hebben dat de komende KMT bij DSC zonder incidenten zal verlopen.
 • DSC kan de klacht nog steeds niet plaatsen en vindt het ‘spijtig’ dat de TU nog geen vertrouwen in zijn maatregelen heeft. “We hebben juíst veel veranderingen doorgevoerd om de sociale veiligheid [..] te waarborgen.”
 • Virgiel zegt de sancties te begrijpen en heeft ook intern sancties opgelegd. Voorzitter Lucas Honée zegt geschrokken te zijn van dit ‘betreurenswaardig incident’.

Het college van bestuur (cvb) van de TU Delft heeft het afgelopen jaar meldingen en klachten over beide verenigingen onderzocht. Nu, net voordat de ontvangstweek OWee begint, brengt het zijn beslissingen over sancties naar buiten.

Beide studentenverenigingen krijgen een officiële waarschuwing met een proeftijd van drie jaar. In die periode kan de TU bij nieuwe incidenten haar erkenning van de verenigingen intrekken en haar financiering van bestuursmaanden beperken. Ook moeten beide verenigingen tijdens de OWee en de kennismakingstijd (KMT, de ontgroening) ‘aandacht geven aan inclusiviteit en sociale veiligheid van hun leden’.

Daar bovenop mag het Delftsch Studenten Corps niet aanwezig zijn bij de opening van het academisch jaar en de Dies Natalis van de universiteit. Ook verzoekt het cvb deze vereniging om tijdens de KMT ‘additionele maatregelen te nemen om de fysieke toestand van (aspirant) leden te waarborgen’. 

Dit staat in twee collegebesluiten. Vooral dat over het DSC is kritisch. Het cvb constateert dat de vereniging ondanks een sanctie in 2018 de afgelopen jaren te weinig heeft gedaan om de ‘cultuur van sociale onveiligheid’ te veranderen. Het schrijft: “Volgens de TU is de cultuur van de KMT niet op orde.” Datzelfde geldt volgens het cvb voor ‘de mores binnen de vereniging en het aanspreken tussen leden onderling’.

Van beide besturen heeft het cvb medewerking gekregen tijdens het onderzoek, schrijft het. Toch constateert het college ook dat er sprake is van ‘terughoudendheid om hierover tegenover de gehele vereniging een daadkrachtig standpunt in te nemen en dit vast te leggen’. Bij het DSC ontbreekt het volgens het cvb aan ‘introspectief vermogen’, schiet de eigen controle tekort en drinken begeleiders tijdens de KMT teveel alcohol.

DSC: Haren in brand

Het college van bestuur heeft zoals gezegd onderzoek gedaan bij beide verenigingen. Bij DSC was de aanleiding een anonieme klacht over de KMT 2021 in combinatie met ‘meldingen van incidenten tijdens de KMT’. Die laatste worden niet nader omschreven.

DSC tijdens de OWee 2021. (Foto: Daniël Korvemaker)

De eerste klacht kwam vorig jaar via de Volkskrant naar buiten. Een Delftse student vertelde over een incident waarbij kaarsvet over de aspirant-leden werd gemorst en iemands haar vlam vatte. In zijn besluit houdt het cvb het bij de opsomming ‘druppelende kaarsen, dronken toezichthouders, haren in brand en opgelopen kwetsuren’. 

Het cvb heeft DSC in januari 2022 om verbeterpunten voor de komende KMT gevraagd. De vereniging overlegde die nog dezelfde maand:

 • Eén persoon wordt binnen DSC expliciet verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid.
 • Er moet een verplicht gesprek binnen de vereniging komen over gedragsregels tijdens de KMT omtrent alcoholgebruik en het vermijden van fysiek contact.
 • Tijdens de KMT moet het duidelijker worden dat aspirant-leden tijdens activiteiten altijd kunnen stoppen.
 • Een nieuwe groep van acht leden moet de rechten van de eerstejaars handhaven.
 • Er moeten altijd ten minste acht nuchtere personen aanwezig zijn.
 • De eerstejaars mogen niet slapen in studentenhuizen.
 • De TU kijkt nog voor de zomer gedetailleerd mee naar het KMT-programma.
 • DSC zal ‘met absolute transparantie meldingen van incidenten maken bij de TU Delft’.

Het cvb vindt deze maatregelen onvoldoende, schrijft het in zijn besluit. Zo mist het op de DSC-website een duidelijke omschrijving ‘van wat wel en niet toegestaan is qua lichamelijke integriteit’. Ook moeten begeleiders minder alcohol drinken, vindt het cvb, en moet DSC extern toezicht toelaten dat indien nodig mag ingrijpen. Daarom vraagt het college de vereniging nu expliciet om extra maatregelen. 

Daarover is op 17 augustus een eerste gesprek geweest en volgt nog vóór de KMT een tweede gesprek, bevestigen DSC en een TU-woordvoerder. Volgens die laatste ‘heeft het opleggen van de sanctie extra druk gelegd op de vereniging waardoor er meer zichtbaar actie is ondernomen’. “Zowel bestuur als de commissie die de KMT organiseert zijn zich terdege bewust van de wensen. Uiteraard staat of valt het met het gedrag van de leden tijdens de KMT. Dus de controle of het voldoende bleek volgt achteraf.”

Reactie DSC: ‘We hebben juíst veel veranderd’

DSC laat, in lijn met zijn reactie in september 2021, weten het incident waarover een anonieme klacht is gedaan ‘niet te kunnen plaatsen’. “Wij hebben de TU Delft het verzoek gedaan om meer details te delen over de anonieme klacht en het incident dat daarin wordt beschreven. Vooralsnog hebben wij die details niet gekregen, waardoor wij, ook na grondig intern onderzoek, dit incident niet kunnen plaatsen. Iedere klacht en melding nemen wij overigens uiterst serieus”, schrijft President Olivier Abbenhuis in reactie op onze vragen.

De andere meldingen waarover het cvb schrijft, betreffen ‘geen ernstige incidenten’, aldus Abbenhuis. “Toch hechten wij er belang aan om openheid te betrachten, ook al gaat dit soms om kleine voorvallen zoals een verzwikte enkel na het struikelen.”

De president zegt het ‘spijtig’ te vinden ‘dat wij de TU Delft niet hebben kunnen overtuigen van ons uitgesproken doel om komende kennismakingstijden zo veilig en verantwoord mogelijk te organiseren, met het psychische en fysieke welzijn van (kandidaat-)leden op nummer één’. “Wij geven veel aandacht aan het uitleggen van omgangsvormen en regels aan zowel leden als kandidaat-leden en wij zijn ervan overtuigd een uitgebreid systeem te hebben dat toezicht kan houden, regels kan handhaven en overtredingen kan opsporen en sanctioneren.” Ook wijst Abbenhuis erop dat er tijdens de komende KMT meer mensen zullen zijn die nuchter toezicht houden. “Daarnaast zal er strikt gecontroleerd worden op alcoholuitgifte en worden dronken personen van programmaonderdelen verwijderd.”

Abbenhuis begrijpt de kritische blik van het college van bestuur, schrijft hij. “Maar wij betreuren dat ons een hoog abstractieniveau wordt verweten terwijl wij voor de Kennismakingstijd van 2022 juíst een aantal zeer concrete veranderingen hebben doorgevoerd. Bijvoorbeeld nieuwe (externe) toezichtsorganen, nieuwe programmaonderdelen en het centraliseren van het overnachten van kandidaat-leden in sportzalen.” Op dat eerste punt, het externe toezicht, gaat hij nog iets verder in: dat orgaan wordt opgezet samen met Virgiel, waarbij oud-leden van beide verenigingen tijdens de KMT over en weer controles doen. Als ze iets zien wat niet door de beugel kan, kunnen ze het programma stil leggen.

‘Tijdens de KMT staat vooral humor centraal’

Volgens Abbenhuis staan bij de KMT en daarbuiten ‘veiligheid en gezondheid op nummer één’. “Wij zullen niet terughoudend zijn om daaraan de hand te houden. De afweging ligt bij de effectiviteit van voorgestelde maatregelen en het behouden van het karakter van de KMT dat in korte tijd kennismaken, vriendschappen en het leren van normen en waarden faciliteert.”

Volgens hem is het slapen in studentenhuizen overigens al eerder gestopt. “Niet omdat in de studentenhuizen structureel en veelvuldig incidenten voorkomen, maar omdat wij op de grote hoeveelheid huizen niet permanent toezicht kunnen hebben en daarmee het welbevinden van álle kandidaat-leden niet zelf kunnen controleren.”

Er zijn volgens hem de afgelopen jaren anders dan het cvb stelt ‘juíst veel veranderingen doorgevoerd om de sociale veiligheid bij (activiteiten van) het Delftsch Studenten Corps te waarborgen’. “In overleg met wijkagenten, psychologen en de TU Delft, zijn grote stappen gezet om welzijn en sociale veiligheid beter bespreekbaar te maken, meer aanspreekpunten te hebben en het melden van overtredingen eenvoudiger te maken.”

Abbenhuis noemt de KMT ‘een tweeweekse beproeving, waar vooral humor centraal staat’. Zijn vereniging zal er volgens hem alles aan doen om te voorkomen dat tijdens de KMT ‘grenzen worden overschreden’. Voor elk programmaonderdeel is volgens hem ‘zorgvuldig uitgedacht’ hoe veiligheid en gezondheid centraal blijven staan. Hij roept zijn leden op geen ongewenst gedrag te vertonen of te accepteren en elkaar anders aan te spreken. “Te allen tijde, ook tijdens de KMT, gaat het erom dat we actief bezig zijn met een veilige omgeving creëren waar iedereen zich welkom voelt.” Kandidaat-leden vraagt hij ‘altijd aan te geven wanneer een grens is bereikt’. “Iedere beproeving stopt direct als wordt aangegeven dat het genoeg is.”

Virgiel: Kleren van het lijf gescheurd

Over Virgiel is bij het cvb een melding binnengekomen van een incident binnen de ‘vertikale’ (een club binnen de vereniging met leden uit verschillende jaren, red.) Melkbus. Later kwam daar een melding van verplicht alcohol drinken bij.

In de opmaat naar de OWee 2022 is er een terrasboot bij Virgiel verschenen. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Het eerste incident is in het besluit omschreven. Het gaat om een onaangekondigde samenkomst van Melkbus op de Virgiel-sociëteit voor wat de leden een ‘rugbyborrel’ noemden. Volgens Virgiel is het bij dit soort borrels gebruikelijk dat de leden ‘hun weg in de zaal ‘brassen’ naar hun vaste plek’. Dat hoort niet verder te gaan dan wat duwen en trekken aan jasjes of overhemden.  

Op 12 mei 2022 gaat het anders: iemand die op een rustige plek staat, wordt door vier of vijf Melkbus-leden tegen zijn wil meegenomen de zaal in. Daarbij pakken ze hem zijn waardevolle spullen af, scheuren ze zijn kleren van zijn lijf totdat hij naakt is en wordt hij zo hard geduwd dat hij met zijn hoofd tegen een muur valt en met zijn lichaam in glas terecht komt dat op de vloer ligt. Dit alles gebeurt in een volle sociëteit waar niemand ingrijpt. Het cvb spreekt daarover in zijn besluit zijn onbegrip uit: “Eigenlijk is het te gek voor woorden dat er niet is ingegrepen bij dit voorval.”

Intussen is het het cvb onduidelijk gebleven hoe het incident precies kon ontstaan, waarom leden elkaar niet hebben aangesproken en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dat komt volgens het college omdat leden van de vertikale ‘elkaar de hand boven het hoofd houden’. Er is, schrijft het cvb, ‘qua cultuurverandering nog veel werk aan de winkel’, ook vanwege ‘aanzetten tot het verplicht nuttigen van alcohol’.

Virgiel moet volgens het cvb werken aan zijn ‘aanspreekcultuur’ en zijn cultuur en mores op orde brengen. Daar tegenover ziet het college dat Virgiel ‘open over het voorval heeft gecommuniceerd’, ‘stappen’ heeft toegezegd, inzicht toont en sancties heeft opgelegd.

Reactie Virgiel: ‘Dit is niet onze cultuur’

Virgiel-voorzitter Lucas Honée zegt geschrokken te zijn van het ‘betreurenswaardige incident’. “Wij snappen dat de TU ons sancties heeft opgelegd. De proeftijd is voor ons een stok achter de deur. We hopen dat zoiets niet nog eens plaatsvindt en daar werken we ook aan.”

Honée vertelt dat de melding bij hem binnenkwam via de jurist van het slachtoffer. Die meldde zich later ook bij het college van bestuur. “Omdat het slachtoffer anoniem wilde blijven, hebben we daarna gesproken met zijn jurist. We wilden weten hoe het met het slachtoffer was, hoe we ervoor konden zorgen dat hij weer terug zou komen op de sociëteit. Daar komt hij nu gelukkig weer. Hij voelt zich welkom. Ondanks dat het druk was tijdens het incident weet bijna niemand dat hij het slachtoffer is.”

Daarom wil Honée liever niet vertellen bij welke vertikale het slachtoffer zelf hoort. Dat is belangrijk omdat die vertikale ook een waarschuwing heeft gekregen, maar dan voor gedwongen alcohol drinken een studiejaar eerder, waarvan het slachtoffer ook melding heeft gedaan. “Ik ben blij dat dit ook is gemeld”, zegt Honée. “Dan kunnen we er wat aan doen. Ik wil stimuleren dat meer mensen melding doen.”

Vertikale Melkbus is geschorst voor de aankomende OWee en KMT. “Zie het als een samenscholingsverbod. Ze mogen er niet als groep zijn”, vertelt Honée. Volgens hem was het nodig de vertikale te straffen omdat niet alle daders zich hebben gemeld. Eén dader, degene die het slachtoffer heeft geduwd, mag tijdens de OWee en een deel van de KMT de sociëteit niet in. Twee anderen, onder wie een persoon die met de telefoon van het slachtoffer foto’s heeft gemaakt, mogen er tot het begin van de OWee niet zijn.

‘We zijn als bestuur tekort geschoten’

Honée spreekt van passende sancties die de daders raken waar het pijn doet. “Het college van bestuur wilde dat we Melkbus zouden opheffen, maar dan kunnen ze nog steeds samenkomen. We denken dat onze sancties beter werken.”

Honée heeft veel over het incident en over zijn vereniging nagedacht, vertelt hij. “We worstelden er als bestuur aan het begin mee dat leden na corona niet meer leken te weten wat de normen zijn. Daar heeft dit ook deels mee te maken. Het is alleen betreurenswaardig dat het net gebeurt bij een vertikale, waar dus ook oudere leden bij zitten. Zij zouden de jongere leden moeten leren hoe het werkt, als grote broers. Dat systeem heeft totaal gefaald.”

Ook als bestuur wil hij niet weglopen voor zijn verantwoordelijkheid, blijkt uit Honée’s woorden. “Waarom is er niet ingegrepen, dat vraag ik me vaak af. We zijn als bestuur tekort geschoten. Wij waren ook in het pand toen dit gebeurde. Dat we niet in de zaal waren, vind ik geen excuus. We waren er wel, maar hebben het niet gezien.”

Wat doet Honée om te voorkomen dat het weer mis gaat bij Virgiel? De voorzitter noemt de volgende maatregelen:

 • Het huishoudelijk reglement is aangepast als het gaat over brassen.
 • Vóór de KMT gaat er een mail naar alle leden over over grensoverschrijdend gedrag, met daarin de oproep na te denken over normen en waarden die Virgilianen zouden moeten hebben. 
 • Tijdens de KMT zal gesproken worden over wenselijk gedrag, tijdens een workshop van Amnesty.
 • De vertrouwenspersonen worden meer gepromoot.
 • Een vertegenwoordiger van de eerstejaars en Honée’s opvolger zullen een overeenkomst ondertekenen over wenselijk gedrag.
 • Nieuwe leden moeten een ‘sociaal contract’ ondertekenen over omgang met Delftse burgers en met elkaar.

Volgens Honée is de cultuur van verplicht alcohol drinken al jaren geleden verdwenen. “Iedereen weet dat dit echt niet mag, wat ook staat in een contract dat vertikale-besturen tekenen. Daarin worden zij persoonlijk aansprakelijk gesteld bij misstanden. Uiteraard treden we bij incidenten hard op. Daarnaast hebben we een 0.0-tap en iedereen vindt 0.0 drinken normaal. Ook staat er vaak water op de bar.”

De voorzitter hoopt dat het aankomende studenten en hun ouders duidelijk is dat Virgiel het goede met ze voorheeft. “Voor sommigen is de lijn tussen studentikoos en grensoverschrijdend gedrag dun. Maar we accepteren dat laatste niet. Grensoverschrijdend gedrag is niet onze cultuur.”

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.