Onderwijs

TU boerde goed in 2012

Hoewel de universiteit steeds waarschuwt dat de inkomsten uit werk voor derden niet kunnen blijven toenemen, stijgen ze al jaren. Met 2012 als nieuw record. De TU haalde 150 miljoen euro binnen uit nationale en Europese subsidiepotten en uit het bedrijfsleven.

In 2011 bedroeg de opbrengst uit werk voor derden nog 143,3 miljoen euro en de jaren daarvoor was dat bedrag gestaag opgelopen. Dat blijkt uit de samenvatting van de jaarrekening 2012, die is opgenomen in het concept-jaarverslag 2012. Dat stuk wordt donderdag 13 juni besproken in de overlegvergadering van ondernemingsraad en college van bestuur.Ondanks de goede cijfers blijft de TU waarschuwen dat de stijging van inkomsten uit werk voor derden niet door kan zetten, omdat daartegenover hogere uitgaven staan. Natuurlijk streeft de universiteit verdere groei na, aldus het jaarverslag, maar als de Rijksbijdrage achterblijft, kan de TU die niet financieren. De universiteit moet immers altijd delen van projecten zelf betalen, het zogenoemde matchen.Voor 2013 heeft de TU maar 133,2 miljoen euro begroot als ‘baten werk in opdracht derden’. Dat heeft overigens vooral te maken met aflopende subsidietrajecten. De bodem van het Europese zevende kaderprogramma is bijvoorbeeld bereikt en het nieuwe EU-subsidieprogramma, Horizon 2020, start pas in 2014.Minder onderzoekers

Uit het financieel jaarverslag blijkt dat de TU 2012 heeft afgesloten met een positief resultaat van 25,1 miljoen euro. Dat is 3,8 miljoen meer dan begroot. De universiteit wil het geld gebruiken voor investeringen in vastgoed, onderwijs en onderzoek.De totale baten stegen van 545 miljoen in 2011 tot 555 in 2012. De Rijksbijdrage steeg licht en de inkomsten uit college- en examengelden gingen omhoog. Dat wordt veroorzaakt door een combinatie van hogere tarieven en een grotere studentenpopulatie.Daartegenover staat een dalend aantal eigen medewerkers. Waren er op de TU eind 2010 nog 4595 voltijds banen (fte), het jaar erop waren het er 4491 en eind 2012 stond de teller op 4440 fte. Er blijken vooral veel tijdelijke onderzoekers (-27 fte) en promovendi (-12 fte) te zijn vertrokken. De ondersteuners kregen er juist 5 fte bij. Overigens was de universiteit wel meer geld kwijt aan het eigen personeel: 289,2 miljoen euro in 2012 tegenover 286,4 miljoen in 2011. Dat komt door gestegen sociale lasten en pensioenpremies.Bonus

Wellicht door het gekrompen personeelsbestand lukt het TU maar niet minder geld uit te geven aan de inhuur van derden. Die steeg van 45,9 miljoen euro in 2011 tot 47,4 een jaar later. Uit een overzicht blijkt dat de stijging te verklaren is doordat er meer diensten zijn afgenomen van extern personeel. De inhuur van hoogleraren en gastdocenten bleef gelijk.Het jaarverslag geeft inzicht in de bezoldiging van het college van bestuur. Voorzitter Dirk Jan van den Berg ontving 194 duizend euro plus 31 duizend euro pensioenbijdrage. Rector magnificus Karel Luyben kreeg 181 duizend euro plus 30 duizend euro pensioenbijdrage. Collegelid Paul Rullmann, die dit jaar met pensioen ging, kreeg 175 duizend euro plus 30 duizend euro pensioenbijdrage. Rullmann kreeg daarbij een bonus van vijftienduizend euro. Rector Luyben ontving een bonus van tienduizend euro. De twee kregen de bonus wegens ‘een positief oordeel over hun functioneren over kalenderjaar 2011, waaruit contractueel vervolgens de bewust belonen-uitkeringen hebben plaatsgevonden’, aldus directeur strategische ontwikkeling Gert Jan Scheurwater. “Overigens geldt voor beiden dat de hoogte van de totale beloning onder de nieuwe Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT-norm) blijft. Deze WNT geldt vanaf 1  januari 2013.”Sinds vorig jaar geeft het jaarverslag inzicht in de declaraties van de bestuursleden. De drie blijken in 2012 niets te hebben gedeclareerd. De TU maakte wel kosten ten behoeve van hen. De grootste post daarbinnen zijn de buitenlandse reiskosten van Van den Berg: dik vijftienduizend euro.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.