Onderwijs

Studenten sturen minder bezwaarschriften

De TU Delft ontving in 2013 93 bezwaarschriften van medewerkers en studenten. Dat zijn er 45 minder dan in 2012, toen de langstudeermaatregel veel bezwaarschriften opleverde tegen het wettelijk verhoogd collegegeld.


Vijftig bezwaarschriften gingen over studentenzaken, negen over ontslag, twee over een functiewaardering en 32 over andere werknemerszaken. Van deze 93 ontvangen bezwaarschriften handelde de universiteit er 72 in hetzelfde jaar af, plus 59 van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2013 Commissie voor bezwaarschriften werknemers en studentenzaken en College van beroep voor de examens.

 


 


Studentenzaken


De commissie voor bezwaarschriften Studentenzaken behandelde in 2013 twaalf bezwaarschriften over besluiten bij de decentrale selectie van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Vier minder dan het jaar daarvoor. Over decentrale selectie bij Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen kwamen vorig jaar geen bezwaarschriften binnen.


De invoering van het wettelijk verhoogd collegegeld per 1 september 2012 leverde in dat jaar dertig bezwaarschriften op. Die werden aangehouden in afwachting van een wetswijziging waardoor de langstudeermaatregel werd afgeschaft. Toen dat medio februari 2013 gebeurde, zijn de bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaard.


Eén bezwaarschrift ging over uitschrijving en veertien over het opleggen van een schadevergoeding voor onrechtmatig gebruik van onderwijs- en/of examenvoorzieningen. Dat laatste kost studenten die niet staan ingeschreven honderd euro per maand plus collegegeld. Het aantal bezwaarschriften hierover bleef ongeveer gelijk.


Zestien bezwaarschriften gingen over garantiemaanden uit de Regeling Afstudeersteun voor Studenten. Veel voorkomende redenen van afwijzing waren het te laat indienen van een aanvraag en het niet voldoen aan de propedeuse- of studiepunteneis bij aanvang van bestuursactiviteiten. Ook een onjuiste reservering van garantiemaanden door de studentenvereniging en het niet voldoen aan de algemene voorwaarden waren redenen van afwijzing.


Het aantal bezwaarschriften over herinschrijving daalde van negen in 2012 naar drie in 2013. In 2013 moesten studenten in Studielink een machtiging afgeven voor betaling van het collegegeld. Sommigen vergaten dat, maar hun bezwaarschriften werden ongegrond verklaard danwel ingetrokken.

 


 


Werknemers


De commissie voor bezwaarschriften Werknemers en overige zaken gingen onder meer over beslissingen in R&O, het einde van het dienstverband, de omzetting van de ADSL-vergoeding, een korting op het salaris, de uitbetaling van overuren en het UFO-profiel.


Twee bezwaarschriften gingen over de reorganisatie bij Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, maar werden ingetrokken. Drie betroffen de reorganisatie bij Bouwkunde: één werd ingetrokken, één werd ongegrond verklaard en één werd niet-ontvankelijk verklaard omdat die buiten de bezwaartermijn was ingediend. Dat laatste gold ook voor twee bezwaarschriften over de reorganisatie bij Techniek, Bestuur en Management. Vier andere bezwaarschriften daar zouden dit jaar worden afgehandeld.


Van de negen bezwaarschriften over ontslag werd er één gegrond verklaard, drie ongegrond en werd één ingetrokken. De overige vier zouden dit jaar aan bod komen. Voor het eerst kwam in 2013 een bezwaarschrift binnen over het niet voortzetten van een tenure track. Dat bezwaarschrift werd ongegrond verklaard.


Tegen zeven beslissingen op bezwaar stelden werknemers beroep in. Twee werknemers gingen in hoger beroep. Studenten dienden in 2013 geen beroep in bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.


De maximale termijn waarbinnen een bezwaarschrift voor werknemerszaken en overige zaken behandeld dient te worden is achttien weken. Bij de TU lag het gemiddelde op 16,3 weken. De beslistermijn voor studentenzaken is per september 2010 gewijzigd in maximaal tien weken. Het gemiddelde aan de TU lag op 10,1.


College van beroep voor de examens


Bij het college van beroep voor de examens (Cbe) kunnen studenten een beroepschrift indienen over toekenning van studiepunten, toelating tot examens, fraude, beoordeling, toelating tot masteropleidingen, toelating tot een bachelor met een HB-propedeuse en bindend studieadvies.


Het Cbe ontving in 2013 73 beroepschriften, dertien minder dan in het jaar daarvoor. Dat komt doordat minder buitenlandse studenten in beroep gingen tegen het besluit dat zij niet werden toegelaten tot een masteropleiding. In 2013 gingen 41 beroepschriften hierover, tegenover 53 in 2012.


Veel beroepschriften werden overigens ingetrokken doordat het wettelijk eerst moet worden voorgelegd aan het orgaan dat het besluit heeft genomen. Dat bekijkt dan of een minnelijke schikking mogelijk is. Beter motiveren van het besluit leidt veelal tot een oplossing of intrekking.

 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.