Campus

Onderwijsvernieuwing Bouwkunde niet realistisch

Met de invoering van het nieuwe onderwijscurriculum op Bouwkunde gaat veel mis, vinden de studentenraad en studievereniging Stylos.Het onderwijs op Bouwkunde krijgt veel voor z’n kiezen, het komende jaar.

Niet alleen moet de faculteit per 1 september 2002 de bachelor-masterstructuur hebben ingevoerd, ook moet de faculteit overschakelen van een academische kalender met vijf keer acht weken naar een semesterindeling. En dan is er nog het rapport van een visitatiecommissie, die oordeelde dat het wetenschappelijke gehalte hoger en de propedeuse zwaarder moet. De visitatiecommissie constateerde in juli 2000 ‘ernstige tekortkomingen’. Het faculteitsbestuur wil met het project Curve alle kritiek en veranderingen in één keer aanpakken.

Het onderwijs op de faculteit moet ‘research driven‘ worden: het afstudeeronderzoek van de masterfase moet aansluiten op bestaand onderzoek van de faculteit in de vorm van afstudeerateliers, aangestuurd door onder anderen promovendi (aio’s).

,,Totaal niet realistisch”, vindt de facultaire studentenraad van Curve bij monde van Floriske van Geest. ,,Op Bouwkunde lopen twintig aio’s rond. Dat is dus veel te weinig om alle afstudeerders te begeleiden. Tegen de tijd dat die aio’s er wel zijn, zijn we vijf jaar verder, terwijl dit systeem al in september 2002 moet worden ingevoerd. Afgezien van die logistieke problemen vragen we ons af of architectuur zich wel leent voor fundamenteel onderzoek. Vrijwel alle aio’s die nu bij architectuur promoveren, benaderen hun onderwerp historiserend.”

,,Volgens mij hebben de studenten een verkeerd verwachtingspatroon over wat er op 1 september 2002 moet zijn”, reageert prof.ir. Hans Beunderman, decaan van de faculteit. ,,Het nieuwe curriculum moet dan zijn ingevoerd, maar ook daarna blijft het onderwijs in opbouw. De huidige manier van afstuderen blijft bestaan voor mensen die al met hun project gestart zijn, maar daarnaast wordt het geleidelijk mogelijk om af te studeren op de nieuwe manier. We hebben geld gereserveerd voor een verdubbeling van het aantal aio’s. En promovendi zijn niet de enige wetenschappers die afstudeerders kunnen begeleiden.”

Eindhoven

De facultaire studentenraad en studievereniging Stylos zijn bang dat een grotere nadruk op techniek, zoals Curve dat beoogt, ten koste gaat van het ontwerponderwijs. ,,De faculteit wil door de vernieuwing meer gaan lijken op Eindhoven”, zegt Irma de Ligny van de facultaire studentenraad. ,,Het aantal ontwerpuren neemt af van 40 naar 18 procent van het totale onderwijs. De huidige opleiding in Delft is tot ver buiten onze landsgrenzen bekend vanwege het ontwerponderwijs. Als je inderdaad het goede wilt behouden, wat de faculteit alsmaar roept, dan moet je dus niet proberen om de opleiding technischer te maken.”

Beunderman bestrijdt dat het aantal ontwerpuren afneemt. ,,Het hangt ervan af welke onderdelen van het onderwijsprogramma je onder ontwerpen laat vallen.” Verder vindt hij een forsere nadruk op techniek juist heel belangrijk. ,,Volgens de visitatiecommissie, waar ook het studentengeluid fors is doorgeklonken, moet de lat hoger. De propedeuse moet zwaarder, er zit onvoldoende techniek in. Bouwkunde moet binnen de TU continu uitleggen waar de T en waar de U zijn gebleven. We zijn geen hbo en ook geen academie voor bouwkunst of een beaux-arts ontwerpopleiding. Bouwkunde heeft de voorbije jaren veel te weinig voldaan aan het TU-profiel. Als we na de invoering van Curve op Eindhoven gaan lijken, dan geeft dat aan dat er daarvoor iets ontbrak.”

,,Ontwerpen blijft het centrale thema van elke onderwijsopgave. Maar studenten moeten hun ontwerpen ook wetenschappelijk kunnen onderbouwen met techniek”, zegt Kees van Weeren, opleidingsdirecteur van Bouwkunde.

Bliksemshard

Afgezien van inhoudelijke kritiek, vinden de studenten het project veel te ambitieus en grootschalig. ,,De beslissing van het faculteitsbestuur om de veranderingen voor alle jaren in één keer door te voeren brengt enorme overgangsregelingen met zich mee”, zegt Floriske van Geest. ,,Het projectbureau heeft beloofd dat er half december duidelijkheid komt over die regelingen, maar we hebben er een hard hoofd in dat dat op een verantwoorde wijze gaat lukken.” Joep van der Veen, commissaris onderwijs van Stylos: ,,Studenten weten heel erg weinig over de veranderingen die hen te wachten staan.”

Beunderman geeft toe dat Curve een achterstand heeft opgelopen. ,,We liggen niet op het ideale schema. Idealiter hadden we alles voor de zomer op scherp gehad: financiën, ruimtes, planning. Dat is niet gelukt en we hebben meer mensen ingezet om in te lopen op het schema. Medio december wordt inderdaad een cruciaal moment. Dan moet het project zóver zijn dat we de precieze overgangsregeling bekend kunnen maken aan de studenten. Ieder signaal voor die tijd dat het niet gaat lukken, helpt me helemaal niet. Alle afdelingen zijn bliksemshard aan het werken om dat waar te maken.”

De studentenraad en Stylos voelen zich niet serieus genomen door het faculteitsbestuur. ,,Formeel hebben de studentenraad en de opleidingscommissie adviesrecht,” zegt Joep van der Veen, commissaris onderwijs van Stylos. ,,Wij zelf zijn toehoorder bij beide. Iedereen mag ideeën aandragen. Maar het gaat er natuurlijk om wat er vervolgens met alle ideeën en kritiek gedaan wordt.” Ieke Konings van de facultaire studentenraad: ,,De decaan stuurt alle stukken van het projectbureau Curve door naar ons, waarna wij daarop mogen reageren. Maar naar onze kritiek wordt nooit geluisterd. We zien er elk geval niets van terug.”

Gefrustreerd

Probeert de faculteit studenteninspraak te frustreren, of is het een communicatieprobleem? ,,Dat is moeilijk te zeggen”, antwoordt Rutger Assendorp, eveneens commissaris onderwijs van Stylos. ,,Het gaat om de vormgeving van het proces. De faculteit heeft geen tijd ingebouwd voor reflectie. De goede wil is er wel, maar door de zelf opgelegde doelstellingen haalt de faculteit het niet. Door de grote tijdsdruk is er ook weinig tijd om inhoudelijk nieuw onderwijs te ontwikkelen, wat wel eerst de bedoeling was. Het dreigt te verworden tot een beetje schuiven met de bestaande vakken.”

Beunderman zelf houdt het op een communicatieprobleem. ,,De studenten hebben zelf niet in de gaten hoeveel van hun zorgen al in het nieuwe curriculum verwerkt zitten. We hebben dat blijkbaar onvoldoende duidelijk weten te maken. Neem de stage. Die was eerst geen onderdeel van het vaste curriculum, maar op basis van dringende vragen van studenten is het nu wel zo dat zij punten voor een stage kunnen krijgen in de vrije keuzeruimte.”

Hij vervolgt: ,,We hebben vanaf het begin studenten bij het proces betrokken. Er zaten twee studenten in de kerngroep. De opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten. We hebben contacten met Stylos en de praktijkverenigingen. Ik vind dat al heel wat. Er is op deze faculteit veel meer inspraak dan op andere faculteiten. Ik begrijp dat de studentenraad en Stylos zich angstig voelen. Het is een complex project. De hoge druk ervaar ik zelf ook en ik herken de zorgen die men uit. Maar ik wil ook iedereen aanmoedigen om constructieve bijdragen te leveren.”

Ir. John Westrik, voorzitter van de onderdeelcommissie van Bouwkunde, deelt de inhoudelijke kritiek van de studenten op Curve niet, maar snapt wel dat ze zich gefrustreerd voelen. ,,De studenten worden inderdaad op een merkwaardige manier behandeld”, zegt hij. ,,Dat ligt aan de manier waarop de medezeggenschap van studenten nu geregeld is. Ze mogen meepraten, maar als de decaan iets anders doet, is het ook niet erg. Inderdaad is er van de voorstellen die de studenten gedaan hebben erg weinig terug te lezen. Ze kunnen schrijven wat ze willen, maar er wordt weinig bijgesteld. De inspraak voor studenten had mijns inziens anders geregeld moeten worden, maar dat is nu eenmaal gebeurd.”

.gif matthijs1.gif

Met de invoering van het nieuwe onderwijscurriculum op Bouwkunde gaat veel mis, vinden de studentenraad en studievereniging Stylos.

Het onderwijs op Bouwkunde krijgt veel voor z’n kiezen, het komende jaar. Niet alleen moet de faculteit per 1 september 2002 de bachelor-masterstructuur hebben ingevoerd, ook moet de faculteit overschakelen van een academische kalender met vijf keer acht weken naar een semesterindeling. En dan is er nog het rapport van een visitatiecommissie, die oordeelde dat het wetenschappelijke gehalte hoger en de propedeuse zwaarder moet. De visitatiecommissie constateerde in juli 2000 ‘ernstige tekortkomingen’. Het faculteitsbestuur wil met het project Curve alle kritiek en veranderingen in één keer aanpakken.

Het onderwijs op de faculteit moet ‘research driven‘ worden: het afstudeeronderzoek van de masterfase moet aansluiten op bestaand onderzoek van de faculteit in de vorm van afstudeerateliers, aangestuurd door onder anderen promovendi (aio’s).

,,Totaal niet realistisch”, vindt de facultaire studentenraad van Curve bij monde van Floriske van Geest. ,,Op Bouwkunde lopen twintig aio’s rond. Dat is dus veel te weinig om alle afstudeerders te begeleiden. Tegen de tijd dat die aio’s er wel zijn, zijn we vijf jaar verder, terwijl dit systeem al in september 2002 moet worden ingevoerd. Afgezien van die logistieke problemen vragen we ons af of architectuur zich wel leent voor fundamenteel onderzoek. Vrijwel alle aio’s die nu bij architectuur promoveren, benaderen hun onderwerp historiserend.”

,,Volgens mij hebben de studenten een verkeerd verwachtingspatroon over wat er op 1 september 2002 moet zijn”, reageert prof.ir. Hans Beunderman, decaan van de faculteit. ,,Het nieuwe curriculum moet dan zijn ingevoerd, maar ook daarna blijft het onderwijs in opbouw. De huidige manier van afstuderen blijft bestaan voor mensen die al met hun project gestart zijn, maar daarnaast wordt het geleidelijk mogelijk om af te studeren op de nieuwe manier. We hebben geld gereserveerd voor een verdubbeling van het aantal aio’s. En promovendi zijn niet de enige wetenschappers die afstudeerders kunnen begeleiden.”

Eindhoven

De facultaire studentenraad en studievereniging Stylos zijn bang dat een grotere nadruk op techniek, zoals Curve dat beoogt, ten koste gaat van het ontwerponderwijs. ,,De faculteit wil door de vernieuwing meer gaan lijken op Eindhoven”, zegt Irma de Ligny van de facultaire studentenraad. ,,Het aantal ontwerpuren neemt af van 40 naar 18 procent van het totale onderwijs. De huidige opleiding in Delft is tot ver buiten onze landsgrenzen bekend vanwege het ontwerponderwijs. Als je inderdaad het goede wilt behouden, wat de faculteit alsmaar roept, dan moet je dus niet proberen om de opleiding technischer te maken.”

Beunderman bestrijdt dat het aantal ontwerpuren afneemt. ,,Het hangt ervan af welke onderdelen van het onderwijsprogramma je onder ontwerpen laat vallen.” Verder vindt hij een forsere nadruk op techniek juist heel belangrijk. ,,Volgens de visitatiecommissie, waar ook het studentengeluid fors is doorgeklonken, moet de lat hoger. De propedeuse moet zwaarder, er zit onvoldoende techniek in. Bouwkunde moet binnen de TU continu uitleggen waar de T en waar de U zijn gebleven. We zijn geen hbo en ook geen academie voor bouwkunst of een beaux-arts ontwerpopleiding. Bouwkunde heeft de voorbije jaren veel te weinig voldaan aan het TU-profiel. Als we na de invoering van Curve op Eindhoven gaan lijken, dan geeft dat aan dat er daarvoor iets ontbrak.”

,,Ontwerpen blijft het centrale thema van elke onderwijsopgave. Maar studenten moeten hun ontwerpen ook wetenschappelijk kunnen onderbouwen met techniek”, zegt Kees van Weeren, opleidingsdirecteur van Bouwkunde.

Bliksemshard

Afgezien van inhoudelijke kritiek, vinden de studenten het project veel te ambitieus en grootschalig. ,,De beslissing van het faculteitsbestuur om de veranderingen voor alle jaren in één keer door te voeren brengt enorme overgangsregelingen met zich mee”, zegt Floriske van Geest. ,,Het projectbureau heeft beloofd dat er half december duidelijkheid komt over die regelingen, maar we hebben er een hard hoofd in dat dat op een verantwoorde wijze gaat lukken.” Joep van der Veen, commissaris onderwijs van Stylos: ,,Studenten weten heel erg weinig over de veranderingen die hen te wachten staan.”

Beunderman geeft toe dat Curve een achterstand heeft opgelopen. ,,We liggen niet op het ideale schema. Idealiter hadden we alles voor de zomer op scherp gehad: financiën, ruimtes, planning. Dat is niet gelukt en we hebben meer mensen ingezet om in te lopen op het schema. Medio december wordt inderdaad een cruciaal moment. Dan moet het project zóver zijn dat we de precieze overgangsregeling bekend kunnen maken aan de studenten. Ieder signaal voor die tijd dat het niet gaat lukken, helpt me helemaal niet. Alle afdelingen zijn bliksemshard aan het werken om dat waar te maken.”

De studentenraad en Stylos voelen zich niet serieus genomen door het faculteitsbestuur. ,,Formeel hebben de studentenraad en de opleidingscommissie adviesrecht,” zegt Joep van der Veen, commissaris onderwijs van Stylos. ,,Wij zelf zijn toehoorder bij beide. Iedereen mag ideeën aandragen. Maar het gaat er natuurlijk om wat er vervolgens met alle ideeën en kritiek gedaan wordt.” Ieke Konings van de facultaire studentenraad: ,,De decaan stuurt alle stukken van het projectbureau Curve door naar ons, waarna wij daarop mogen reageren. Maar naar onze kritiek wordt nooit geluisterd. We zien er elk geval niets van terug.”

Gefrustreerd

Probeert de faculteit studenteninspraak te frustreren, of is het een communicatieprobleem? ,,Dat is moeilijk te zeggen”, antwoordt Rutger Assendorp, eveneens commissaris onderwijs van Stylos. ,,Het gaat om de vormgeving van het proces. De faculteit heeft geen tijd ingebouwd voor reflectie. De goede wil is er wel, maar door de zelf opgelegde doelstellingen haalt de faculteit het niet. Door de grote tijdsdruk is er ook weinig tijd om inhoudelijk nieuw onderwijs te ontwikkelen, wat wel eerst de bedoeling was. Het dreigt te verworden tot een beetje schuiven met de bestaande vakken.”

Beunderman zelf houdt het op een communicatieprobleem. ,,De studenten hebben zelf niet in de gaten hoeveel van hun zorgen al in het nieuwe curriculum verwerkt zitten. We hebben dat blijkbaar onvoldoende duidelijk weten te maken. Neem de stage. Die was eerst geen onderdeel van het vaste curriculum, maar op basis van dringende vragen van studenten is het nu wel zo dat zij punten voor een stage kunnen krijgen in de vrije keuzeruimte.”

Hij vervolgt: ,,We hebben vanaf het begin studenten bij het proces betrokken. Er zaten twee studenten in de kerngroep. De opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten. We hebben contacten met Stylos en de praktijkverenigingen. Ik vind dat al heel wat. Er is op deze faculteit veel meer inspraak dan op andere faculteiten. Ik begrijp dat de studentenraad en Stylos zich angstig voelen. Het is een complex project. De hoge druk ervaar ik zelf ook en ik herken de zorgen die men uit. Maar ik wil ook iedereen aanmoedigen om constructieve bijdragen te leveren.”

Ir. John Westrik, voorzitter van de onderdeelcommissie van Bouwkunde, deelt de inhoudelijke kritiek van de studenten op Curve niet, maar snapt wel dat ze zich gefrustreerd voelen. ,,De studenten worden inderdaad op een merkwaardige manier behandeld”, zegt hij. ,,Dat ligt aan de manier waarop de medezeggenschap van studenten nu geregeld is. Ze mogen meepraten, maar als de decaan iets anders doet, is het ook niet erg. Inderdaad is er van de voorstellen die de studenten gedaan hebben erg weinig terug te lezen. Ze kunnen schrijven wat ze willen, maar er wordt weinig bijgesteld. De inspraak voor studenten had mijns inziens anders geregeld moeten worden, maar dat is nu eenmaal gebeurd.”

.gif matthijs1.gif

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.