Onderwijs

Mededelingen

Programma Techniek Museum CvBLokaal overlegOp 16 februari jl. zijn in het overleg met het Lokaal Overleg onder andere de volgende punten aan de orde geweest.

br />
* Invoering 36-urige werkweek per 1-8-98. In de overlegvergadering van maart wordt hierover verder gesproken aan de hand van een door het cvb toegezegde gespreksnotitie.

* Er is uitvoerig gediscussiëerd over de notitie hooglerarenprofiel (verslag van het “Forum vitalisering”).

* De aangepaste regeling ouderschapsverlof. Deze heeft de instemming van de Bonden gekregen. Er moet alleen nog worden gewacht op het advies van de OR.

* Evaluatie reorganisatie Facilitair Bedrijf (en Vastgoedbeheer). Deze is uitgebreid behandeld. Op verzoek van de Bonden heeft het cvb toegezegd deze evaluatie op een aantal punten te zullen aanvullen.

* De heer Van Staalduinen heeft informatie verstrekt over de stand van zaken van het project informatiseren/automatiseren.

* Het Sociaal Jaarverslag 1996 is geëvalueerd. De Bonden hebben aanbevelingen gedaan voor de voorbereiding/coördinatie van het Sociaal Jaarverslag 1997.

* Er is gesproken over de reorganisaties bij Bouwkunde, het IRI en de subfaculteiten ET en TWI.
Ondernemingsraad

De OR van de TU Delft heeft in een extra vergadering op 24 februari besloten de voorzitter, mw.dr. D.J. de Tombe, van haar functie te ontheffen. De OR heeft weliswaar waardering voor de inzet waarmee de voorzitter haar werk heeft gedaan, maar kon zich niet langer vinden in haar taakopvatting.

Mevrouw De Tombe blijft lid van de ondernemingsraad. De OR zal op korte termijn een nieuwe voorzitter kiezen.
Vrouwendag

Honderd jaar geleden werden vrouwen en wetenschap als een onmogelijke combinatie gezien. Vrouwen behoorden niet te studeren en een wetenschappelijke carriere was al helemaal taboe. Anno 1998 is er in dit opzicht veel veranderd. In 1900 startten aan de ‘Polytechnische school Delft’ de eerste vrouwelijke techniek studenten. In 1998 is rond de 20% van de studenten vrouw.

Maandag 9 maart zal gevuld zijn met lezingen, discussies, performances, films en een tentoonstelling over de geschiedenig van vrouwen aan de TU Delft.
Programma Aula

10.30 Ontvangst + koffie

11.00 Opening door het CvB

11.10 lezing door drs. F. de Jong

11.30 Delftse Comedie

12.00 Korvezeeprijs .

12.15 lunch .

13.30-16.00 doorlopend programma: rondleidingen langs tentoonstelling, filmvoorstellingen, rondeiding door De digitale schoolreis, high-tea.
CENTRA
BSC io
Technostarters

Met het project Technostarters wil de TU Delft ingenieurs helpen bij het oprichten van een eigen bedrijf. Iedereen die (recent) aan de TU Delft een eerste of tweede fasesrudie heeft afgerond, kan in aanmerking komen voor ondersteuning als technostarter. (Zie ook artikel elders in dit katern).

Wie meer wil weten over het project kan de brochure aanvragen bij, of contact opnemen met drs. J.J. Bosma, Business Service Centre io, 015-2787103, fax 015-2783100, e-mail: jan.bosma@bu.tudelft.nl
DIEC
Basisschoolproject

Voor de tweede keer vindt in het Techniek Museum Delft het basisschoolproject plaats. Het project heet dit jaar “Klein en Groot over de Sloot” en wordt door de TU Delft georganiseerd in samenwerking met de stichting Wetenschap en Techniek Nederland (WeTeN) en de Hogeschool Domstad. Tijdens dit project kunnen leerlingen van groep 7 & 8 kennis maken met techniek, dit jaar met name met bouwen.

Doel is bij hen een positieve beeldvorming ten opzichte van techniek te bevorderen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen zich hierover vanaf 10 jaar een mening gaan vormen. Basisscholen kunnen aan het project deelnemen in de week van 2 t/m 6 maart, 16 t/m 20 maart, 23 t/m 27 maart en 30 maart t/m 2 april (week 10 en 12 t/m 14). Op woensdag draait het project niet.

Het project vindt plaats in de ochtend of in de middag en bestaat uit twee delen. Eerst kunnen de leerlingen kijken naar een theatervoorstelling over infrastructuur en mobiliteit. Aansluitend gaan zij het dorp ‘Tielenborg’ bouwen, dat aan de overzijde van de rivier moet worden uitgebreid. Dit wordt gedaan met maquettes die worden gemaakt met behulp van door de faculteit Bouwkunde van de TU Delft ontworpen bouwplaten. Ook worden enkele oeververbindingen (bruggen) gebouwd. Bij het bouwen van het dorp spelen diverse planologische aspecten een rol.

De deelnemende scholen krijgen een nieuw ontwikkelde lesbrief toegestuurd ter voorbereiding van het project. Scholen die niet in de gelegenheid zijn om naar Delft te komen, kunnen deze lesbrief, alsmede een videoband en de bouwplaten, bestellen omhet project in de school zelf uit te voeren. In de lesbrief staan een historische en de huidige plattegrond van de Delftse binnenstad afgebeeld.

Aan de leerlingen wordt gevraagd deze twee kaarten met elkaar te vergelijken en de verschillen en overeenkomsten tussen beide kaarten aan te geven. De historische kaart van Delft is gemaakt door de subfaculteit Geodesie. Ook worden de leerlingen uitgenodigd om zelf een stad te ontwerpen die aan bepaalde planologische eisen moet voldoen.

De TU Delft heeft een videoproductie laten maken die betrekking heeft op het techniekproject. In beeld zijn basisschoolleerlingen die bij de faculteit Bouwkunde met behulp van een kleine camera in hun zelf gebouwde maquette(-dorp) te kijken. Met deze camera kan als het ware door het dorp worden gelopen.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ries van Walraven, 015-2787011/ 5404 of e-mail: ries.vanwalraven@bu.tudelft.nl
Bouwrai

Van 10-13 maart vindt in Amsterdam de Bouwrai 98 plaats. De vakbeurzenorganisatie TU Delft presenteert daar

* faculteit Bouwkunde

* DIOC de Ecologische Stad

* BTUD absis

Zie ook het artikel over de vakbeurzenorganisatie in dit katern.
Persberichten

* 9 februari: Delftse tegenhanger MRI-scanner gunstig voor patient en arts: promotie van twee Delftse ingenieurs op hun onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuw type MRI-scanner.

* 10 februari: Regionalisering wordt in de volkshuisvesting verschillend opgepakt: het OTB over een verschuiving van taken en bevoegdheden van de de verschillende bestuurslagen binnen de volkshuisvesting.

* 17 februari: P.J. Idenburg nieuwe decaan van de faculteit TBM.

* 23 februari: Hoe zet u een energiezuinig en milieuvriendelijk kopje thee?: cursisten van de postdoctorale ontwerpersopleiding ‘advanced industrial design engineering’ hebben bepaald met welk kooktoestel het meest milieuvriendelijk en energiezuinig gekookt kan worden.

* 24 februari: OTB-studiedag Ouderenhuisvesting: balanceren tussen scheiden en bundelen van zorg.

* 25 februari: Vier Nederlandse universiteiten bouwen supercomputer: Onderzoekschool ASCI organiseert een symposium rond de opening van de Distributed ASCI Supercomputer (DAS).

* 26 februari: Klein en groot over de sloot: basisschoolproject TU Delft in samenwerking met de Stichting Wetenschap en Techniek Nederland (WeTeN) en de Hogeschool Domstad.
STA*D

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, 015-278.80.12, receptie en informatiecentrum zijn geopend van 9.00-17.00 uur, e-mail: ssc@bu.tudelft.nl, internet: http://www.bu.tudelft.nl/ssc

Het hart van het Studentenadviesbureau wordt gevormd door het Informatiecentrum. Hier vind je allerlei informatie op het gebied van studie en beroep, zoals:

* opleidingen in Nederland (op HBO en WO niveau)

* alle opleidingen aan de TU Delft

* studeren en stage lopen in het buitenland

* reisverslagen van studenten

* arbeidsmarkt in binnen- en buitenland

* toegang tot internet (lijst met nuttige adressen ter inzage)

Verdeelpunt voor het Intermediair Jaarboek, de Oriëntatiegids en de Nobiles Ingenieursgids voor studenten die binnen een half jaar afstuderen.
Opleidingen

Naast de gidsen van de opleidingen aan de universiteiten en HBO-instellingen in Nederland, staan hier ook de papieren patroons van de opleidingen aan de TU Delft ter inzage. Je kunt van deze informatie gebruik maken als je van studie wilt veranderen, als je een vak bij een andere universiteit wilt gaan volgen of als je er een tweede studie naast wilt gaan doen. Er is ook een cd-rom aanwezig, genaamd Traject, met alle opleidingen op HBO- en WO-niveau in Nederland, gekoppeld aan de verschillende functies en beroepen die je daarmee kunt uitoefenen. Ook brochures van post-doctorale en MBA opleidingen kun je hier inzien.
Stage

Van de meeste buitenlandse universiteiten waar de TU Delft uitwisselingsovereenkomsten mee heeft afgesloten staan gidsen en brochures in het Informatiecentrum. Een map met internetadressen van deze universiteiten ligt ter inzage. Ook is er van ieder land algemene informatie aanwezig met betrekking tot verschillende zaken die je moet weten als je daar gaat studeren, stage lopen of werken. In het Informatiecentrum liggen verslagen ter inzage van studenten die een studieperiode in het buitenland hebben doorgebracht. Op de computer vind je de Nuffic Beursopener en de Fondsendisk waarop informatie te vinden is over fondsen en beurzen ter financiering van een verblijf in het buitenland.
Arbeidsmarkt

Om je goed te kunnen presenteren op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat je van jezelf weet wat je te bieden hebt en wat je doelen zijn. Het is verstandig om je goed op de hoogte te stellen van hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit, wat er van je verwacht wordt en hoe het er aan toe gaat. In het Informatiecentrum staat een groot aantal boeken en brochures waarin je een antwoord op veel vragen kunt vinden. Verder is er op de computer een cd-rom aanwezig (kompass) waarop je adressen en beschrijvingen van 400.000 bedrijven in 12 landen in Europa kunt vinden. Ook staan er jaarverslagen en brochures van ongeveer 200 Nederlandse bedrijven. We beschikken ook over vacatureoverzichten en we hebben een overzicht van internetadressen van het gestaag groeiende aanbod aanuitzendorganisaties, detacheerders en projectorganisaties die zich speciaal richten op net afgestudeerde ingenieurs.
Gehandicapten

Van oudsher hebben medewerkers van het Studentenadviesbureau een specifieke taak bij de begeleiding van studenten met een handicap of chronische ziekte. Onder het begrip handicap vallen visuele en auditieve handicaps, motorische handicaps, maar bijvoorbeeld ook autisme of ernstige vormen van dyslexie. De begeleiding door het Studentenadviesbureau richt zich met name op de voorzieningen, die nodig zijn om het onderwijs met succes te kunnen volgen.

Daarnaast adviseert het Studentenadviesbureau inzake de wet- en regelgeving op het gebied van handicap en chronische ziekte. Zo nodig wordt ondersteuning verleend bij het doen van aanvragen voor speciale voorzieningen.

Voor begeleiding inzake het onderwijs en de studieplanning is de studieadviseur de eerst aangewezen persoon.

Binnen het Studentenadviesbureau behartigt sinds enige tijd studentendecaan dr. P. Jonkheer (tst. 8012 voor vragen of een afspraak), de taken op het gebied van handicap en studie.
Termijnen RFOS

Studenten die in het studiejaar 1996-1997 hun studievoortgangsnorm niet hebben gehaald, konden tot 1 februari 1998 een beroep doen op het tempo/prestatiebeursfonds van de TU Delft. Het te laat indienen van deze aanvraag betekent dat de Commissie Financiële Ondersteuning Studenten de aanvraag niet meer in behandeling zal nemen en dat je niet voor ondersteuning uit genoemd fonds in aanmerking komt.

In het geval je geen aanspraak meer kan maken op tempo/prestatiebeursfonds bestaat nog wel de mogelijkheid om bij de IBG een beroep te doen op de zogeheten “spaarregeling studiepunten”. Deze regeling is relatief zeer ingewikkeld, en daarom kun je het best contact opnemen met het Studentenadviesbureau voor uitleg van deze spaarregeling prestatiebeurs.
Diplomatermijn

De prestatiebeurs-student kan één keer tijdens de studiefinancieringsperiode gebruik maken van de mogelijkheid om zijn diplomatermijn op te rekken met 1 jaar door de studiefinanciering voor een onafgebroken periode van 12 maanden stop te zetten. Deze uitzonderingsregel kan uitkomst bieden aan studenten die een jaar de studie onderbreken en ondersteuning van de TU Delft ontvangen om zich te wijden aan een erkende bestuursfunctie, de “bestuursbeursstudent”. Benadrukt moet worden dat dit oprekken van de diplomatermijn alleen plaatsvindt op uitdrukkelijk verzoek. De student in kwestie moet hiertoe het bij de steunpunten te verkrijgen P-formulier insturen. Wij stellen voor dat de student dit direct na afloop van het bestuursjaar doet.
Ziekenfonds

Studenten die hun studiefinanciering – anders dan in geval van ziekte – onderbreken, moeten ermee rekening houden dat zij bij het opnieuw aanvragen van de studiefinanciering niet langer meeverzekerd kunnen blijven bij het ziekenfonds van hun ouders. Daarom zal deze student veelal een Studenten Standaard Pakket Polis (SSPP) moeten afsluiten. De kosten die hiermee gemoeid gaan worden gecompenseerd in de aanvullende beurs (zo daar recht op is!).
Frans

De Grandes Ecoles d’Ingenieurs de Paris organiseren van 2-11 september 1998 een cursus Frans. Het gaat om een cursus op half-gevorderden niveau. Er worden geen kosten voor het volgen van de cursus in rekening gebracht. Reis- en verblijfskosten zijn wel voor eigen rekening. Studenten die komend jaar in het kader van het Socrates-Erasmusprogramma een studieperiode doorbrengen aan één van de Grandes Ecoles zullen voorrang krijgen bij plaatsing. Kandidaten kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij de GEI Paris tot 30 april 1998. Een kopie van het aanmeldingsformulier dient men in te leveren bij het Studentenadviesbureau.

CvB
Lokaal overleg

Op 16 februari jl. zijn in het overleg met het Lokaal Overleg onder andere de volgende punten aan de orde geweest.

* Invoering 36-urige werkweek per 1-8-98. In de overlegvergadering van maart wordt hierover verder gesproken aan de hand van een door het cvb toegezegde gespreksnotitie.

* Er is uitvoerig gediscussiëerd over de notitie hooglerarenprofiel (verslag van het “Forum vitalisering”).

* De aangepaste regeling ouderschapsverlof. Deze heeft de instemming van de Bonden gekregen. Er moet alleen nog worden gewacht op het advies van de OR.

* Evaluatie reorganisatie Facilitair Bedrijf (en Vastgoedbeheer). Deze is uitgebreid behandeld. Op verzoek van de Bonden heeft het cvb toegezegd deze evaluatie op een aantal punten te zullen aanvullen.

* De heer Van Staalduinen heeft informatie verstrekt over de stand van zaken van het project informatiseren/automatiseren.

* Het Sociaal Jaarverslag 1996 is geëvalueerd. De Bonden hebben aanbevelingen gedaan voor de voorbereiding/coördinatie van het Sociaal Jaarverslag 1997.

* Er is gesproken over de reorganisaties bij Bouwkunde, het IRI en de subfaculteiten ET en TWI.
Ondernemingsraad

De OR van de TU Delft heeft in een extra vergadering op 24 februari besloten de voorzitter, mw.dr. D.J. de Tombe, van haar functie te ontheffen. De OR heeft weliswaar waardering voor de inzet waarmee de voorzitter haar werk heeft gedaan, maar kon zich niet langer vinden in haar taakopvatting.

Mevrouw De Tombe blijft lid van de ondernemingsraad. De OR zal op korte termijn een nieuwe voorzitter kiezen.
Vrouwendag

Honderd jaar geleden werden vrouwen en wetenschap als een onmogelijke combinatie gezien. Vrouwen behoorden niet te studeren en een wetenschappelijke carriere was al helemaal taboe. Anno 1998 is er in dit opzicht veel veranderd. In 1900 startten aan de ‘Polytechnische school Delft’ de eerste vrouwelijke techniek studenten. In 1998 is rond de 20% van de studenten vrouw.

Maandag 9 maart zal gevuld zijn met lezingen, discussies, performances, films en een tentoonstelling over de geschiedenig van vrouwen aan de TU Delft.
Programma Aula

10.30 Ontvangst + koffie

11.00 Opening door het CvB

11.10 lezing door drs. F. de Jong

11.30 Delftse Comedie

12.00 Korvezeeprijs .

12.15 lunch .

13.30-16.00 doorlopend programma: rondleidingen langs tentoonstelling, filmvoorstellingen, rondeiding door De digitale schoolreis, high-tea.
CENTRA
BSC io
Technostarters

Met het project Technostarters wil de TU Delft ingenieurs helpen bij het oprichten van een eigen bedrijf. Iedereen die (recent) aan de TU Delft een eerste of tweede fasesrudie heeft afgerond, kan in aanmerking komen voor ondersteuning als technostarter. (Zie ook artikel elders in dit katern).

Wie meer wil weten over het project kan de brochure aanvragen bij, of contact opnemen met drs. J.J. Bosma, Business Service Centre io, 015-2787103, fax 015-2783100, e-mail: jan.bosma@bu.tudelft.nl
DIEC
Basisschoolproject

Voor de tweede keer vindt in het Techniek Museum Delft het basisschoolproject plaats. Het project heet dit jaar “Klein en Groot over de Sloot” en wordt door de TU Delft georganiseerd in samenwerking met de stichting Wetenschap en Techniek Nederland (WeTeN) en de Hogeschool Domstad. Tijdens dit project kunnen leerlingen van groep 7 & 8 kennis maken met techniek, dit jaar met name met bouwen.

Doel is bij hen een positieve beeldvorming ten opzichte van techniek te bevorderen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen zich hierover vanaf 10 jaar een mening gaan vormen. Basisscholen kunnen aan het project deelnemen in de week van 2 t/m 6 maart, 16 t/m 20 maart, 23 t/m 27 maart en 30 maart t/m 2 april (week 10 en 12 t/m 14). Op woensdag draait het project niet.

Het project vindt plaats in de ochtend of in de middag en bestaat uit twee delen. Eerst kunnen de leerlingen kijken naar een theatervoorstelling over infrastructuur en mobiliteit. Aansluitend gaan zij het dorp ‘Tielenborg’ bouwen, dat aan de overzijde van de rivier moet worden uitgebreid. Dit wordt gedaan met maquettes die worden gemaakt met behulp van door de faculteit Bouwkunde van de TU Delft ontworpen bouwplaten. Ook worden enkele oeververbindingen (bruggen) gebouwd. Bij het bouwen van het dorp spelen diverse planologische aspecten een rol.

De deelnemende scholen krijgen een nieuw ontwikkelde lesbrief toegestuurd ter voorbereiding van het project. Scholen die niet in de gelegenheid zijn om naar Delft te komen, kunnen deze lesbrief, alsmede een videoband en de bouwplaten, bestellen omhet project in de school zelf uit te voeren. In de lesbrief staan een historische en de huidige plattegrond van de Delftse binnenstad afgebeeld.

Aan de leerlingen wordt gevraagd deze twee kaarten met elkaar te vergelijken en de verschillen en overeenkomsten tussen beide kaarten aan te geven. De historische kaart van Delft is gemaakt door de subfaculteit Geodesie. Ook worden de leerlingen uitgenodigd om zelf een stad te ontwerpen die aan bepaalde planologische eisen moet voldoen.

De TU Delft heeft een videoproductie laten maken die betrekking heeft op het techniekproject. In beeld zijn basisschoolleerlingen die bij de faculteit Bouwkunde met behulp van een kleine camera in hun zelf gebouwde maquette(-dorp) te kijken. Met deze camera kan als het ware door het dorp worden gelopen.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ries van Walraven, 015-2787011/ 5404 of e-mail: ries.vanwalraven@bu.tudelft.nl
Bouwrai

Van 10-13 maart vindt in Amsterdam de Bouwrai 98 plaats. De vakbeurzenorganisatie TU Delft presenteert daar

* faculteit Bouwkunde

* DIOC de Ecologische Stad

* BTUD absis

Zie ook het artikel over de vakbeurzenorganisatie in dit katern.
Persberichten

* 9 februari: Delftse tegenhanger MRI-scanner gunstig voor patient en arts: promotie van twee Delftse ingenieurs op hun onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuw type MRI-scanner.

* 10 februari: Regionalisering wordt in de volkshuisvesting verschillend opgepakt: het OTB over een verschuiving van taken en bevoegdheden van de de verschillende bestuurslagen binnen de volkshuisvesting.

* 17 februari: P.J. Idenburg nieuwe decaan van de faculteit TBM.

* 23 februari: Hoe zet u een energiezuinig en milieuvriendelijk kopje thee?: cursisten van de postdoctorale ontwerpersopleiding ‘advanced industrial design engineering’ hebben bepaald met welk kooktoestel het meest milieuvriendelijk en energiezuinig gekookt kan worden.

* 24 februari: OTB-studiedag Ouderenhuisvesting: balanceren tussen scheiden en bundelen van zorg.

* 25 februari: Vier Nederlandse universiteiten bouwen supercomputer: Onderzoekschool ASCI organiseert een symposium rond de opening van de Distributed ASCI Supercomputer (DAS).

* 26 februari: Klein en groot over de sloot: basisschoolproject TU Delft in samenwerking met de Stichting Wetenschap en Techniek Nederland (WeTeN) en de Hogeschool Domstad.
STA*D

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, 015-278.80.12, receptie en informatiecentrum zijn geopend van 9.00-17.00 uur, e-mail: ssc@bu.tudelft.nl, internet: http://www.bu.tudelft.nl/ssc

Het hart van het Studentenadviesbureau wordt gevormd door het Informatiecentrum. Hier vind je allerlei informatie op het gebied van studie en beroep, zoals:

* opleidingen in Nederland (op HBO en WO niveau)

* alle opleidingen aan de TU Delft

* studeren en stage lopen in het buitenland

* reisverslagen van studenten

* arbeidsmarkt in binnen- en buitenland

* toegang tot internet (lijst met nuttige adressen ter inzage)

Verdeelpunt voor het Intermediair Jaarboek, de Oriëntatiegids en de Nobiles Ingenieursgids voor studenten die binnen een half jaar afstuderen.
Opleidingen

Naast de gidsen van de opleidingen aan de universiteiten en HBO-instellingen in Nederland, staan hier ook de papieren patroons van de opleidingen aan de TU Delft ter inzage. Je kunt van deze informatie gebruik maken als je van studie wilt veranderen, als je een vak bij een andere universiteit wilt gaan volgen of als je er een tweede studie naast wilt gaan doen. Er is ook een cd-rom aanwezig, genaamd Traject, met alle opleidingen op HBO- en WO-niveau in Nederland, gekoppeld aan de verschillende functies en beroepen die je daarmee kunt uitoefenen. Ook brochures van post-doctorale en MBA opleidingen kun je hier inzien.
Stage

Van de meeste buitenlandse universiteiten waar de TU Delft uitwisselingsovereenkomsten mee heeft afgesloten staan gidsen en brochures in het Informatiecentrum. Een map met internetadressen van deze universiteiten ligt ter inzage. Ook is er van ieder land algemene informatie aanwezig met betrekking tot verschillende zaken die je moet weten als je daar gaat studeren, stage lopen of werken. In het Informatiecentrum liggen verslagen ter inzage van studenten die een studieperiode in het buitenland hebben doorgebracht. Op de computer vind je de Nuffic Beursopener en de Fondsendisk waarop informatie te vinden is over fondsen en beurzen ter financiering van een verblijf in het buitenland.
Arbeidsmarkt

Om je goed te kunnen presenteren op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat je van jezelf weet wat je te bieden hebt en wat je doelen zijn. Het is verstandig om je goed op de hoogte te stellen van hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit, wat er van je verwacht wordt en hoe het er aan toe gaat. In het Informatiecentrum staat een groot aantal boeken en brochures waarin je een antwoord op veel vragen kunt vinden. Verder is er op de computer een cd-rom aanwezig (kompass) waarop je adressen en beschrijvingen van 400.000 bedrijven in 12 landen in Europa kunt vinden. Ook staan er jaarverslagen en brochures van ongeveer 200 Nederlandse bedrijven. We beschikken ook over vacatureoverzichten en we hebben een overzicht van internetadressen van het gestaag groeiende aanbod aanuitzendorganisaties, detacheerders en projectorganisaties die zich speciaal richten op net afgestudeerde ingenieurs.
Gehandicapten

Van oudsher hebben medewerkers van het Studentenadviesbureau een specifieke taak bij de begeleiding van studenten met een handicap of chronische ziekte. Onder het begrip handicap vallen visuele en auditieve handicaps, motorische handicaps, maar bijvoorbeeld ook autisme of ernstige vormen van dyslexie. De begeleiding door het Studentenadviesbureau richt zich met name op de voorzieningen, die nodig zijn om het onderwijs met succes te kunnen volgen.

Daarnaast adviseert het Studentenadviesbureau inzake de wet- en regelgeving op het gebied van handicap en chronische ziekte. Zo nodig wordt ondersteuning verleend bij het doen van aanvragen voor speciale voorzieningen.

Voor begeleiding inzake het onderwijs en de studieplanning is de studieadviseur de eerst aangewezen persoon.

Binnen het Studentenadviesbureau behartigt sinds enige tijd studentendecaan dr. P. Jonkheer (tst. 8012 voor vragen of een afspraak), de taken op het gebied van handicap en studie.
Termijnen RFOS

Studenten die in het studiejaar 1996-1997 hun studievoortgangsnorm niet hebben gehaald, konden tot 1 februari 1998 een beroep doen op het tempo/prestatiebeursfonds van de TU Delft. Het te laat indienen van deze aanvraag betekent dat de Commissie Financiële Ondersteuning Studenten de aanvraag niet meer in behandeling zal nemen en dat je niet voor ondersteuning uit genoemd fonds in aanmerking komt.

In het geval je geen aanspraak meer kan maken op tempo/prestatiebeursfonds bestaat nog wel de mogelijkheid om bij de IBG een beroep te doen op de zogeheten “spaarregeling studiepunten”. Deze regeling is relatief zeer ingewikkeld, en daarom kun je het best contact opnemen met het Studentenadviesbureau voor uitleg van deze spaarregeling prestatiebeurs.
Diplomatermijn

De prestatiebeurs-student kan één keer tijdens de studiefinancieringsperiode gebruik maken van de mogelijkheid om zijn diplomatermijn op te rekken met 1 jaar door de studiefinanciering voor een onafgebroken periode van 12 maanden stop te zetten. Deze uitzonderingsregel kan uitkomst bieden aan studenten die een jaar de studie onderbreken en ondersteuning van de TU Delft ontvangen om zich te wijden aan een erkende bestuursfunctie, de “bestuursbeursstudent”. Benadrukt moet worden dat dit oprekken van de diplomatermijn alleen plaatsvindt op uitdrukkelijk verzoek. De student in kwestie moet hiertoe het bij de steunpunten te verkrijgen P-formulier insturen. Wij stellen voor dat de student dit direct na afloop van het bestuursjaar doet.
Ziekenfonds

Studenten die hun studiefinanciering – anders dan in geval van ziekte – onderbreken, moeten ermee rekening houden dat zij bij het opnieuw aanvragen van de studiefinanciering niet langer meeverzekerd kunnen blijven bij het ziekenfonds van hun ouders. Daarom zal deze student veelal een Studenten Standaard Pakket Polis (SSPP) moeten afsluiten. De kosten die hiermee gemoeid gaan worden gecompenseerd in de aanvullende beurs (zo daar recht op is!).
Frans

De Grandes Ecoles d’Ingenieurs de Paris organiseren van 2-11 september 1998 een cursus Frans. Het gaat om een cursus op half-gevorderden niveau. Er worden geen kosten voor het volgen van de cursus in rekening gebracht. Reis- en verblijfskosten zijn wel voor eigen rekening. Studenten die komend jaar in het kader van het Socrates-Erasmusprogramma een studieperiode doorbrengen aan één van de Grandes Ecoles zullen voorrang krijgen bij plaatsing. Kandidaten kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij de GEI Paris tot 30 april 1998. Een kopie van het aanmeldingsformulier dient men in te leveren bij het Studentenadviesbureau.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.