Onderwijs

Bezwaar indienen? Praat eerst

Medewerkers of studenten die bezwaren hebben tegen een besluit van de TU doen er goed aan om eerst te gaan praten. Van de 85 behandelde bezwaarschiften in 2015 werden er 39 in der minne geschikt.

Uit het jaarverslag 2015 van de commissie voor bezwaarschriften blijkt dat zij van de 85 behandelde bezwaarschriften vier gegrond verklaarde en 41 ongegrond. Eentje werd niet-ontvankelijk verklaard en 39 werden er ingetrokken.

In die laatste gevallen kwam het veelal tot een minnelijke schikking: partijen kwamen er met elkaar uit door nog eens te gaan praten. Daarbij werd een besluit bijvoorbeeld (deels) ingetrokken, begreep de student of werknemer beter waarom een besluit was genomen of kreeg een student een extra herkansing, aldus secretaris bezwaar- en beroepszaken Sofie Odekerken.

Daaruit blijkt volgens haar dat het misschien ook had gekund zonder bezwaarschrift, gewoon door aan te kloppen en het gesprek aan te gaan. Dat er uiteindelijk weinig bezwaarschriften gegrond zijn verklaard komt volgens Odekerken doordat de TU de procedures goed volgt en besluiten goed motiveert. “Over het algemeen houdt de TU zich aan de algemene beginselen van goed bestuur.”

Studenten dienden vorig jaar in totaal 68 bezwaarschriften in. De meeste gingen het over het niet toekennen van Ras-maanden: 24, evenveel als in 2014. Studenten dienden hun aanvraag voor de Regeling Afstudeersteun Studenten (Ras) te laat in of voldeden nog niet aan de propedeuse- of studiepunteneis toen zij met hun bestuurswerk begonnen. Vaak bleek na onderzoek dat behaalde studiepunten nog niet bekend waren bij de studentenadministratie. De universiteit kwam daarna alsnog tegemoet aan bezwaarschriften.

Het aantal bezwaarschriften over schadevergoedingen die de TU aan studenten oplegde voor het onrechtmatig gebruikmaken van onderwijs- of examenvoorzieningen steeg van drie naar vijftien. Studenten die tentamens afleggen zonder ingeschreven te staan als student of extraneus, moeten een schadevergoeding betalen ter hoogte van het collegegeld plus honderd euro per maand dat ze van deze voorzieningen gebruikmaakten.

De commissie voor bezwaarschriften vermoedt dat de toename het gevolg is van het in 2015 versoepelde tentamenbeleid. Een jaar eerder was het tentamenbeleid juist verscherpt en moesten studenten bij binnenkomst hun campuskaart of een ID en een bewijs van inschrijving voor het tentamen laten zien. Dit beleid bleek niet goed uitvoerbaar: docenten lieten studenten toch toe ook al beschikten zij niet over een inschrijvingsbewijs. Gevolg was dat ook studenten die niet ingeschreven stonden, tentamens mochten maken en de TU ze achteraf controleerde en een schadevergoeding oplegde.

De Wet Studievoorschot die per 1 september 2015 in werking trad leidde tot negen bezwaarschriften. De wet schrijft namelijk voor dat studenten die vóór 1 september 2015 aan hun masteropleiding waren begonnen, hun basisbeursrechten voor hun masterfase zouden behouden. De studenten hadden bezwaar tegen de afwijzing op hun verzoek om ze met terugwerkende kracht per 1 augustus 2015 in te schrijven.

Medewerkers

De commissie werknemerszaken en overige zaken ontving vorig jaar 29 bezwaarschriften, twee meer dan het jaar daarvoor. Zes gingen over reorganisaties, waarvan er vijf ongegrond zijn verklaard en eentje werd ingetrokken. Er waren reorganisaties bij de directie Human Resources en bij de afdeling design engineering van de faculteit Industrieel Ontwerpen

Vijf medewerkers maakten bezwaar tegen wat er in hun R&O-formulier werd opgenomen over hun functioneren. Twee trokken hun bezwaarschrift in vóór de mondelinge behandeling, één bezwaarschrift werd ongegrond verklaard en twee werden aangehouden.

In de categorie ‘overig’ vielen bezwaren gericht tegen besluiten over de intrekking van toelagen, een korting op het salaris, een non-actiefstelling, een seniorenregeling, een wijziging van het takenpakket, de berekening van een Marie Curie beurs of de ingangsdatum van een inschaling.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.