Campus

Wij-gevoel nog niet van de grond

Uiterlijk in september 1999 moeten alle faculteiten hun studiejaar opdelen in vijf periodes van acht weken. Dit besluit tot een TU-brede gelijkvormige jaarindeling nam de universiteitsraad vorig jaar augustus.

Diverse faculteiten echter zijn tegen deze vorm van uniformering en staan niet te trappelen om met de invoering te beginnen.

Onderwijsadviseur dr. B.A. Reith van L&R noemt de nieuwe regeling ‘weinig creatief’. ,,Het is een vijfdeling met elementen van het oude systeem, zoals de herkansing in augustus. Juist over dit laatste zou eens nagedacht moeten worden. Het is misschien slimmer om het academisch jaar half juli af te sluiten, zodat iedereen een adempauze heeft tot de aanvang van het nieuwe studiejaar.”

Reith meldt dat L&R niet voor invoering van de nieuwe uniforme indeling voelt. ,,De invoering ervan wordt op onze faculteit voorlopig uitgesteld. Bovendien zijn er meer faculteiten die er problemen mee hebben, zoals Technische Natuurkunde. L&R ziet geen enkele onderwijskundige reden voor de vastgestelde vijfdeling, terwijl dit soort redenen primair moet zijn bij beslissingen over jaarindelingen. De faculteit is voor handhaving van de oude kwartaalindeling”, aldus Reith.

Uniforme jaarindeling houdt in dat iedere faculteit zijn lesstof van een jaar opdeelt in gelijke brokken. Nu bestaat een dergelijke regeling ook al, de meeste faculteiten kennen een indeling in kwartalen. De faculteiten Industrieel Ontwerpen, Bouwkunde, Technische Bestuurskunde en Civiele Techniek echter hanteren afwijkende roosters. De u-raad wil nu dat iedereen zijn stof in vijf periodes van acht weken aanbiedt.

De raad liet zich hiervoor met name overtuigen door de sociale argumenten die door de commissie Uniforme Jaarindeling naar voren waren gebracht. Studenten worden ‘minder verleid’ door verenigingsactiviteiten tijdens drukke studieperiodes omdat de verenigingen hun activiteiten beter kunnen plannen. Verder zijn vastgestelde vakantieperioden in het belang van het personeel. Bovendien is gebleken dat de faculteiten in principe voorstander zijn van een uniforme regeling. Samengevat: het ‘wij-gevoel’ van de TU-gemeenschap wordt gestimuleerd.

Service-onderwijs

Voor de studiejaren tussen september 1996 en september 1999 is een overgangsregeling gemaakt. Er zijn alleen enkele voorwaarden over de duur van het studiejaar en over de aanvang en lengte van vakanties en de herkansingsperiode vastgesteld. Deze voorwaarden laten ruimte voor zowel het oude kwartaalsysteem als de nieuwe uniforme jaarindeling.

Civiele Techniek heeft het curriculum voor de eerste twee studiejaren al volgens het nieuwe systeem van vijf maal acht weken ingedeeld. Hoofd van het Bureau Onderwijs en Onderzoek van CT, mr. I.M. Buijser: ,,Vorig jaar zijn we met een nieuwopleidingsprogramma gestart volgens de nieuwe indeling. We wisten al langer wat de plannen waren, dus hebben we ons daarop gericht. Het geeft geen problemen met het service-onderwijs, want je kunt zeggen hoe je het hebben wilt.”

,,Over de nieuwe indeling geen negatief verhaal van mij. Er zijn alleen problemen als een student een combinatie wil maken tussen vakken uit het oude ’tien maal vier’ en het nieuwe systeem. Dan overlappen tentamen- en collegeperiodes elkaar. Maar dat gaan we opvangen”, aldus Buijser. Hoe precies, dat is nog niet duidelijk.

Spanningsveld

Ondanks het feit dat de meeste faculteiten de huidige kwartaalindeling wilde handhaven, heeft de universiteitsraad voor een indeling in vijf blokken gekozen. Deze keuze werd gemaakt op grond van de overweging dat in dit schema onderwijsvormen zoals blokonderwijs passen.

De faculteit TWI ziet deze verkorting van de collegeperiodes juist niet als een voordeel. Onderwijsadviseur dr.ir. R.J. Diependaal van TWI: ,,Met name de theoretische vakken uit de lagere jaren van onze studies lenen zich niet zo voor blokonderwijs. Als de collegeperiodes nog korter worden, moet het onderwijs in te kleine eenheden gedeeld worden om de stof goed in te verwerken.”

,,De stemming op de faculteit is, dat we zo lang mogelijk aan ons huidige kwartaalsysteem vasthouden, ook vanwege het feit dat we net bezig zijn om een indeling voor de vijfjarige opleiding op te zetten. Mocht de meerderheid van de faculteiten de ‘vijf maal acht’-regeling invoeren, dan gaan we natuurlijk overstag”, aldus Diependaal.

De overgangsregeling zorgt voor extra belasting van de aanwezige ruimte en het onderwijzend personeel. Diependaal: ,,Je wilt aan de ene kant je klanten, de faculteiten die service-onderwijs afnemen, tevreden houden. Maar aan de andere kant wil je vergelijkbare vakken het liefst op elkaar afstemmen. Daar ligt dus een spanningsveld. TWI biedt veel service-onderwijs aan en op dat gebied zien we het grote belang van uniformiteit wel in. Maar het service-onderwijs is voor ons een dringender reden om de nieuwe regeling te volgen dan onze eigen onderwijskundige inzichten.”

Een idee over een eventuele vijfdeling is er al wel. ,,Als we echt over moeten, dan zou het onderwijs in vier periodes gegeven kunnen worden en zou de vijfde periode voor herhalingsonderwijs kunnen dienen. Maar dat is nog maar een ruw plan”, aldus Diependaal.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.