Onderwijs

Mededelingen

Stand van zaken CVB(Bij)baanVan de 10.566 ouderejaars studenten die op 1 december 1997 stonden ingeschreven aan de TU Delft had 53% in het studiejaar ’96-’97 een (bij)baan.

Tot 10 jaar geleden stond dit percentage op ongeveer 22%’, daarna loopt het ieder jaar op.

dagtaak ’75 ’80 ’85 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97

niet gewerkt 79%’ 78%’ 78%’ 66%’ 59%’ 56%’ 50%’ 47%’

minder dan ¼ 6%’ 7%’ 8%’ 21%’ 25%’ 26%’ 29%’ 28%’

½ 4%’ 4%’ 3%’ 2%’ 2%’ 3%’ 4%’ 5%’

½ tot ¾ 2%’ 2%’ 2%’ 1%’ 1%’ 1%’ 1%’ 1%’

volledig 5%’ 4%’ 4%’ 3%’ 2%’ 2%’ 2%’ 2%’

Totaal 100%’ 100%’ 100%’ 100%’ 100%’ 100%’ 100%’ 100%’

Zoals uit de tabel blijkt, zit de verandering vooral in werkzaamheden die minder dan ¼ dagtaak op jaarbasis omvatten. Uit het nog te verschijnen RISBO-rapport dat zich baseert op een telefonische enquête die onlangs onder studenten is gehouden, blijkt het meestal om vakantiewerk te gaan. De meeste studenten werken om extra uitgaven te kunnen bekostigen, maar ook om in eigen onderhoud te kunnen voorzien.
MOD

* Clusterbureaus TBM en CiTG

De veranderplannen voor de vorming van de clusterbureaus van de faculteiten TBM en CiTG zijn behandeld in het overleg van LO en cvb. De opmerkingen worden opgenomen in de organisatieplannen.

* Clusterbureaus ITS, TNW, LR, OCP, BK

Op 3 juni worden volgens planning de veranderplannen voor de clusterbureaus van de faculteiten ITS, TNW, LR, OCP en BK in de technische werkgroep reorganisaties/MOD van het LO gebracht, om ze op 9 juni in het LO te kunnen behandelen. Voorwaarde daarvoor is wel dat het overleg dat over een aantal van deze plannen nog gaande is, dan is afgerond.

* Veranderplannen Centrale Diensten

Het is de bedoeling dat de veranderplannen van de BTUD, DTO en FD op 17 juni in de technische werkgroep reorganisaties/MOD van het LO worden gebracht, als voorbereiding op bespreking met het LO op 22 juni.
SR

10e vergadering sr (intern), 12 juni, 10.00-12.00 uur, commissiekamer 4, Aula. Voor agenda: let op de homepage studentenraad.

10e overlegvergadering SR-cvb, 17 juni, 14.00-16.00 uur, commissiekamer 4, Aula.
Agenda

1 . opening en vaststelling agenda

2 . vaststelling verslag 26 mei

3 . mededelingen

4 . internationalisering

5 . wvttk

6 . rondvraag

7 . sluiting

De sr gaat in de maand juli op reces.
OR

Lijst van acties en besluiten van de 14e or-vergadering.

* Spreekrecht toehoorders.

De or wordt onder de aandacht gebracht dat bij CiTG de werkzaamheden van P&O tot een absoluut minimum worden teruggebracht tgv MOD-werkzaamheden. De or zal actie richting cvb ondernemen.

De or wordt erop gewezen dat mbt de spaarloon- en premiespaarloon regeling, ihb wat betreft het opnemen van geld, diverse P&O-afdelingen onvoldoende op de hoogte zijn om juiste informatie aan werknemers te verstrekken. De or zal nagaan hoe hier verbetering in te brengen.

* Mededelingen .

Op 28 mei is er een overleg tussen LO en or over het convenant or/LO. Op 3 juni om 15.00 uur is er agenda-overleg mbt de GV van 10 juni.

24 juni wordt gereserveerd voor een overlegvergadering.

* Vaststelling agenda

Agendapunt 8 “Ver- nieuwbouw TBM” wordt wegens ontbreken van stukken afgevoerd.

* Vaststelling verslag 13e or-vergadering

De schriftelijke wijzigingsvoorstellen worden overgenomen waarna het verslag met algemene stemmen wordt aanvaard.

* Instelling OdC’s

De or besluit de bevoegdheden die door de or aan de OdC’s worden toegekend, met ingang van 15 juni aan de OdC’s over te dragen. Tevens stelt de or een lijst met or-contactpersonen vast die initiatieven zullen nemen om de OdC’s te starten.

* Voortgang inzake instelling orc O&O en orc F&MZ

De or kan instemmen met de schriftelijke argumentatie aan het cvb en het verzoek om voor 10 juni in te stemmen met de instellingvan beide Orc’s.

* Financiële Kaderstelling 1999-2002.

De or neemt kennis van de mededelingen uit de or-werkgroep F&MZ. Dit zal onderwerp van overleg kunnen zijn in de GV van 10 juni; zonodig zal de or ongevraagd advies geven.

* Verslag (cvb) eerste kwartaal 1998.

De or neemt kennis van het verslag met de constatering dat dit niet de wettelijk voorgeschreven gedachtenwisseling over de algemene gang van zaken mag vervangen.

* Reactie cvb inzake campuscard.

De or zal aanvullende vragen aan het cvb stellen.

* Reactie op artikel in “Der Spiegel” “Hier heisst es: Ran, ran, ran!”.

De vragen van de or-werkgroep O&O zullen aan het cvb worden toegezonden. Benadrukt wordt dat de werkgroep m.n. met de Rector Magnificus over onderwijskwaliteit e.d. van gedachten wil wisselen.

* Bespreking brief Demokratisch Beleid mbt aanvraag juridisch advies.

De or besluit om spoedig externe juridische adviezen in te winnen inzake de relatie or/lo.

* Mededelingen uit orc’s.

De orc R&W zal nagaan wat de taken en bevoegdheden zijn van de eventuele VGWM-commissies bij onderdelen (lees: faculteiten/diensten). Er is uitvoerige informatie inzake de stand van zaken mbt de MOD binnengekomen.

* Rondvraag .

Verzocht wordt om de geplande vakantiedagen door te geven aan het secretariaat. Desgevraagd meldt de secretaris dat de interne procedure voor de werving van de ambtelijk secretaris or in gang is gezet. De functiewaardering moet nog worden vastgesteld. Geconstateerd wordt dat de ambtelijk secretaris van de overlegvergaderingen nog niet in overleg met de or is benoemd.

Als het reglement voor de Gezamenlijke Vergadering niet wordt vastgesteld aan het begin van de GV van 10 juni staat de rest van de GV op losse schroeven.

Gezamenlijke vergadering or-sr-cvb 10 juni, 14.00 uur, Senaatszaal Aula.

De agenda is nog niet vastgesteld, maar in ieder geval zullen aan de orde komen:

* reglement van de gezamenlijke vergadering;

* bestuurs- en beheersreglement (bbr).
Personalia

Dr. Eduardo Francisco Jose de Mulder, geboren op 22 april 1947 te Amersfoort, is met ingang van 1 juli benoemd tot deeltijd hoogleraar bodembeheer bij de faculteit Civiele Techniek enGeowetenschapen, subfaculteit Civiele Techniek.

De Mulder behaalde in 1971 het doctoraal diploma als geoloog aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1975 promoveerde hij aan deze universiteit op het proefschrift “Microfauna and Sedimentary-tectonic history of the Oligo-Miocene of the Ionian Islands and Western Eprius (Greece)”.

De Mulder is 22 jaar werkzaam geweest bij de Rijks Geologische Dienst en heeft zich van daaruit met een groot aantal aspecten van het bodembeheer, zowel in Nederland als in internationaal verband beziggehouden. Momenteel werkt hij bij het NITG TNO met als belangrijkste aandachtsgebied het Nederlandse geosaneringsonderzoek.

De Mulder is onder andere voorzitter van de Commision on Geoscience for Environmental Planning van de International Union of Geological Sciences, vice-voorzitter van de International Working Group on Urban Geology, adviseur van de United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific en van de Nederlandse Ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën en Verkeer en Waterstaat.

Het zwaartepunt van het vakgebied bodembeheer ligt bij het kwalitatieve en kwantitatieve beheer van de bodem en in het bijzonder de grond in bebouwde (stedelijke) gebieden. Daarnaast dient ook aandacht te worden besteed aan bodembeheer in landelijke gebieden en aan waterbodems, rekening houdend met de specifieke aandachts- en vakgebieden van instituten buiten en binnen de TU Delft.

Het behoort tot de taken van de Mulder om voor het vakgebied bodembeheer een herkenbaar eigen profiel te ontwikkelen. Daarnaast zal het vakgebied een sterk integrerende functie moeten vervullen en zal de Mulder bruggen moeten slaan naar andere vakgebieden binnen de civiele techniek en de TU Delft.

CVB
(Bij)baan

Van de 10.566 ouderejaars studenten die op 1 december 1997 stonden ingeschreven aan de TU Delft had 53% in het studiejaar ’96-’97 een (bij)baan. Tot 10 jaar geleden stond dit percentage op ongeveer 22%’, daarna loopt het ieder jaar op.

dagtaak ’75 ’80 ’85 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97

niet gewerkt 79%’ 78%’ 78%’ 66%’ 59%’ 56%’ 50%’ 47%’

minder dan ¼ 6%’ 7%’ 8%’ 21%’ 25%’ 26%’ 29%’ 28%’

½ 4%’ 4%’ 3%’ 2%’ 2%’ 3%’ 4%’ 5%’

½ tot ¾ 2%’ 2%’ 2%’ 1%’ 1%’ 1%’ 1%’ 1%’

volledig 5%’ 4%’ 4%’ 3%’ 2%’ 2%’ 2%’ 2%’

Totaal 100%’ 100%’ 100%’ 100%’ 100%’ 100%’ 100%’ 100%’

Zoals uit de tabel blijkt, zit de verandering vooral in werkzaamheden die minder dan ¼ dagtaak op jaarbasis omvatten. Uit het nog te verschijnen RISBO-rapport dat zich baseert op een telefonische enquête die onlangs onder studenten is gehouden, blijkt het meestal om vakantiewerk te gaan. De meeste studenten werken om extra uitgaven te kunnen bekostigen, maar ook om in eigen onderhoud te kunnen voorzien.
MOD

* Clusterbureaus TBM en CiTG

De veranderplannen voor de vorming van de clusterbureaus van de faculteiten TBM en CiTG zijn behandeld in het overleg van LO en cvb. De opmerkingen worden opgenomen in de organisatieplannen.

* Clusterbureaus ITS, TNW, LR, OCP, BK

Op 3 juni worden volgens planning de veranderplannen voor de clusterbureaus van de faculteiten ITS, TNW, LR, OCP en BK in de technische werkgroep reorganisaties/MOD van het LO gebracht, om ze op 9 juni in het LO te kunnen behandelen. Voorwaarde daarvoor is wel dat het overleg dat over een aantal van deze plannen nog gaande is, dan is afgerond.

* Veranderplannen Centrale Diensten

Het is de bedoeling dat de veranderplannen van de BTUD, DTO en FD op 17 juni in de technische werkgroep reorganisaties/MOD van het LO worden gebracht, als voorbereiding op bespreking met het LO op 22 juni.
SR

10e vergadering sr (intern), 12 juni, 10.00-12.00 uur, commissiekamer 4, Aula. Voor agenda: let op de homepage studentenraad.

10e overlegvergadering SR-cvb, 17 juni, 14.00-16.00 uur, commissiekamer 4, Aula.
Agenda

1 . opening en vaststelling agenda

2 . vaststelling verslag 26 mei

3 . mededelingen

4 . internationalisering

5 . wvttk

6 . rondvraag

7 . sluiting

De sr gaat in de maand juli op reces.
OR

Lijst van acties en besluiten van de 14e or-vergadering.

* Spreekrecht toehoorders.

De or wordt onder de aandacht gebracht dat bij CiTG de werkzaamheden van P&O tot een absoluut minimum worden teruggebracht tgv MOD-werkzaamheden. De or zal actie richting cvb ondernemen.

De or wordt erop gewezen dat mbt de spaarloon- en premiespaarloon regeling, ihb wat betreft het opnemen van geld, diverse P&O-afdelingen onvoldoende op de hoogte zijn om juiste informatie aan werknemers te verstrekken. De or zal nagaan hoe hier verbetering in te brengen.

* Mededelingen .

Op 28 mei is er een overleg tussen LO en or over het convenant or/LO. Op 3 juni om 15.00 uur is er agenda-overleg mbt de GV van 10 juni.

24 juni wordt gereserveerd voor een overlegvergadering.

* Vaststelling agenda

Agendapunt 8 “Ver- nieuwbouw TBM” wordt wegens ontbreken van stukken afgevoerd.

* Vaststelling verslag 13e or-vergadering

De schriftelijke wijzigingsvoorstellen worden overgenomen waarna het verslag met algemene stemmen wordt aanvaard.

* Instelling OdC’s

De or besluit de bevoegdheden die door de or aan de OdC’s worden toegekend, met ingang van 15 juni aan de OdC’s over te dragen. Tevens stelt de or een lijst met or-contactpersonen vast die initiatieven zullen nemen om de OdC’s te starten.

* Voortgang inzake instelling orc O&O en orc F&MZ

De or kan instemmen met de schriftelijke argumentatie aan het cvb en het verzoek om voor 10 juni in te stemmen met de instellingvan beide Orc’s.

* Financiële Kaderstelling 1999-2002.

De or neemt kennis van de mededelingen uit de or-werkgroep F&MZ. Dit zal onderwerp van overleg kunnen zijn in de GV van 10 juni; zonodig zal de or ongevraagd advies geven.

* Verslag (cvb) eerste kwartaal 1998.

De or neemt kennis van het verslag met de constatering dat dit niet de wettelijk voorgeschreven gedachtenwisseling over de algemene gang van zaken mag vervangen.

* Reactie cvb inzake campuscard.

De or zal aanvullende vragen aan het cvb stellen.

* Reactie op artikel in “Der Spiegel” “Hier heisst es: Ran, ran, ran!”.

De vragen van de or-werkgroep O&O zullen aan het cvb worden toegezonden. Benadrukt wordt dat de werkgroep m.n. met de Rector Magnificus over onderwijskwaliteit e.d. van gedachten wil wisselen.

* Bespreking brief Demokratisch Beleid mbt aanvraag juridisch advies.

De or besluit om spoedig externe juridische adviezen in te winnen inzake de relatie or/lo.

* Mededelingen uit orc’s.

De orc R&W zal nagaan wat de taken en bevoegdheden zijn van de eventuele VGWM-commissies bij onderdelen (lees: faculteiten/diensten). Er is uitvoerige informatie inzake de stand van zaken mbt de MOD binnengekomen.

* Rondvraag .

Verzocht wordt om de geplande vakantiedagen door te geven aan het secretariaat. Desgevraagd meldt de secretaris dat de interne procedure voor de werving van de ambtelijk secretaris or in gang is gezet. De functiewaardering moet nog worden vastgesteld. Geconstateerd wordt dat de ambtelijk secretaris van de overlegvergaderingen nog niet in overleg met de or is benoemd.

Als het reglement voor de Gezamenlijke Vergadering niet wordt vastgesteld aan het begin van de GV van 10 juni staat de rest van de GV op losse schroeven.

Gezamenlijke vergadering or-sr-cvb 10 juni, 14.00 uur, Senaatszaal Aula.

De agenda is nog niet vastgesteld, maar in ieder geval zullen aan de orde komen:

* reglement van de gezamenlijke vergadering;

* bestuurs- en beheersreglement (bbr).
Personalia

Dr. Eduardo Francisco Jose de Mulder, geboren op 22 april 1947 te Amersfoort, is met ingang van 1 juli benoemd tot deeltijd hoogleraar bodembeheer bij de faculteit Civiele Techniek enGeowetenschapen, subfaculteit Civiele Techniek.

De Mulder behaalde in 1971 het doctoraal diploma als geoloog aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1975 promoveerde hij aan deze universiteit op het proefschrift “Microfauna and Sedimentary-tectonic history of the Oligo-Miocene of the Ionian Islands and Western Eprius (Greece)”.

De Mulder is 22 jaar werkzaam geweest bij de Rijks Geologische Dienst en heeft zich van daaruit met een groot aantal aspecten van het bodembeheer, zowel in Nederland als in internationaal verband beziggehouden. Momenteel werkt hij bij het NITG TNO met als belangrijkste aandachtsgebied het Nederlandse geosaneringsonderzoek.

De Mulder is onder andere voorzitter van de Commision on Geoscience for Environmental Planning van de International Union of Geological Sciences, vice-voorzitter van de International Working Group on Urban Geology, adviseur van de United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific en van de Nederlandse Ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën en Verkeer en Waterstaat.

Het zwaartepunt van het vakgebied bodembeheer ligt bij het kwalitatieve en kwantitatieve beheer van de bodem en in het bijzonder de grond in bebouwde (stedelijke) gebieden. Daarnaast dient ook aandacht te worden besteed aan bodembeheer in landelijke gebieden en aan waterbodems, rekening houdend met de specifieke aandachts- en vakgebieden van instituten buiten en binnen de TU Delft.

Het behoort tot de taken van de Mulder om voor het vakgebied bodembeheer een herkenbaar eigen profiel te ontwikkelen. Daarnaast zal het vakgebied een sterk integrerende functie moeten vervullen en zal de Mulder bruggen moeten slaan naar andere vakgebieden binnen de civiele techniek en de TU Delft.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.