Onderwijs

Mededelingen

OdC’s OR-lid OfficieëlBetaling salarisDe verzending van de magneetbanden met giro-opdrachten aan de Postbank N.V. en de bankgirocentrale vindt plaats op 23 juni (incl.

KOO-uitkering). Opnemen van het salaris van giro- bankrekeningen kan circa één (giro) à twee (bank) werkdag(en) na de verzenddatum geschieden. Degenen die onlangs in dienst zijn getreden en nog geen giro- of bankrekeningnummer hebben doorgegeven kunnen het salaris bij de kas ophalen op of na 25 juni. Wilt u een legitimatiebewijs meenemen? De kas op de 1e etage van het Hoofdgebouw, Julianalaan 134, is geopend van 9.00-12.00 uur.

Informatie over salaris tst. 6484 als u werkzaam bent bij BK, CiTG, BTUD en het IRI; tst. 3842 als u werkzaam bent bij ITS, OCP, en SBS; tst. 6492 als u werkzaam bent bij LR, TBM, TNW, CMC, FB, OTB, CW en FD i.o. en DTO i.o.
ZKOO-regeling

Tegelijk met het salaris over de maand juni wordt de vergoeding ingevolge het “Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel (ZKOO)” uitbetaald over de periode van 1 oktober 1997 tot 1 april 1998. Voorwaarde is dat, bij indiensttreding of voor het zittend personeel – indien zij menen voor het eerst in aanmerking te komen voor een vergoeding – een aanvraagformulier ZKOO is ingediend. Dit aanvraagformulier dient vergezeld te gaan met een kopie van het polisaanhangsel ziektekostenverzekering. Na de eerste aanvraag wordt tweemaal per jaar een statusformulier verzonden. Zijn de daarop aangegeven aanspraken niet juist vermeld, dan dient dit formulier gecorrigeerd te worden teruggezonden aan de afdeling PSA.

De netto-interimbedragen per maand zijn met ingang van 1 januari 1998 bij een volledige dagtaak als volgt;

a. (mede)belanghebbende fl.126,91 (was fl.118,50);

b. één kind onder 16 jaar fl.63,46 (was fl.59,25);

c. kinderen vanaf 16 jaar fl.74,43 (was fl.69,22).

Daarnaast wordt een toeslag verstrekt aan elke belanghebbende ad fl.26,50.

Een aanvullende toeslag van fl.12,- wordt verstrekt aan degene die;

1. in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor zichzelf en een gezinslid en

2. bij een volledige dagtaak een salaris heeft gelijk aan dan wel lager dan het max. van schaal 7 (fl.4413,-).

Voor de goede orde delen wij u mede dat op grond van de ZKOO-regeling per uitbetalingsperiode 10% van het ZKOO-bestand steekproefgewijs zal worden gecontroleerd. Indien blijkt dat de uitbetaling van de ZKOO-vergoeding ten onrechte is gedaan zullende terugvorderingstermijnen worden gehanteerd zoals in de sociale verzekeringswetgeving daarover is opgenomen, dwz

a. gedurende vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling indien het te veel uitbetaalde bedrag van de aanspraak een gevolg is van een bewust nagelaten melding;

b. gedurende twee jaar na de dag van betaalbaarstelling in de overige gevallen waarbij het de betrokken redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat er onverschuldigd werd betaald.

P.S. Bij controle van de ZKOO-regeling blijkt regelmatig dat men “gratis” in het ziekenfonds meeverzekerd had kunnen zijn bij de echtgenoot/partner. Deze situatie doet zich voor als de echtgenoot/partner meer dan de helft van het totale gezinsinkomen verdient en verplicht verzekerd is. In zo’n situatie heeft men geen recht op een ZKOO-vergoeding.
CMG
Technologiedag

Op 14 november houdt de TU Delft voor de derde keer de Technologiedag in het Aula Congres Centrum. Ook dit jaar bieden wij afgestudeerden en studenten in de laatste fase van hun studie een gevarieerd programma.

U bent welkom vanaf 11.00 uur, wanneer ir. Roel Pieper zal spreken over ontwikkelingen in de informatie en communicatietechnologie (ICT). Na de verzorgde lunch kunt u kiezen uit verschillende programma-onderdelen.

Zo zullen er drie lezingen worden georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen. Nieuw is de high light-tour. Deze georganiseerde rondrit voert u langs de meest bijzondere onderzoeksfaciliteiten in de TU Wijk.

Door de enorme belangstelling van vorig jaar wordt dit jaar de Delftse Kennisbeurs weer georganiseerd, waar kennisintensieve bedrijven uit de regio Delft/Haaglanden zich kunnen presenteren. Nieuw dit jaar is ook de Carrière Markt. Op deze markt kunnen ingenieurs met ervaring de arbeidsmarkt verkennen. Het geheel wordt dit jaar opgeluisterd door een optreden van een theatergroep.
OR

Lijst van acties en besluiten van de 15e OR-vergadering gehouden op 10 juni 1998;

* Spreekrecht toehoorders. Er zijn geen aanmeldingen om gebruik te maken van het spreekrecht.

* Vaststelling Agenda

agendapunt 6 ‘Mededelingen uit ORc’s en OR-werkgroepen’ wordt afgevoerd. Toegevoegd wordt agendapunt 7 ‘Afspraak LO inzake convenant’

* Aanwijzen OR-leden in OdC’s. De Ondernemingsraad besluit, in vervolg op Besluit OR 11-6.2, de navolgende OR-leden te benoemen in Onderdeelcommissies.

Bk Ineke Lock

BTUD Sjaak Lispet

CiTg IJsbrand Haagsma

DTO Henric Corstens

FD Max van der Laan

IRI Lieuwe Boersma

ITS Bert van Zomeren

LR Astrid Dijksman

OCP Pieter van den Broek

OTB Riet Moens

SBS Frank van der Vlugt

TBM Klaas van der Werff

TNW Frans Berwald

* Afspraak LO inzake convenant

De Ondernemingsraad kan instemmen met de afspraak dat de voorzitter cvb, voorzitter LO en voorzitter OR in overleg bepalen welke besluiten op welke overlegtafel worden besproken. Hierdoor behoeft geen convenant LO/OR te worden afgesloten.
Overlegvergadering

De overlegvergadering van OR en cvb vindt plaats op 1 juli om 10.00 in de Senaatszaal van de Aula. De agenda is nog niet bekend. In ieder geval zullen de volgende punten aan de orde komen:

* de adviesaanvraag huisvesting TBM;

* de financiële kaderstelling.
MOD
Clusterbureaus

De veranderplannen voor de clusterbureaus van ITS en TNW zijn op 9 juni behandeld in het overleg van LO en cvb. De opmerkingen worden meegenomen in de organisatieplannen.

Het overleg over de plannen van TBM en CiTG was al eerder op vergelijkbare wijze afgerond.

Op 29 juni worden de veranderplannen van de clusterbureaus van BK, LR en OCP in het LO behandeld.

Op 29 juni worden volgens planning ook de veranderplannen van de DTO en de BTUD in het LO behandeld. De Facilitaire Dienst heeft gevraagd het veranderplan en het organisatieplan in een keer te mogen voorleggen, voorafgegaan door een bedrijfsplan. Het bedrijfsplan zal het LO in dat geval ter kennisname krijgen.

Het is de bedoeling de organisatieplannen van zowel de clusterbureaus van de faculteiten, als van de centrale diensten in augustus in het LO te behandelen.
OR/SR/CVB

Op 10 juni jl. is de eerste gezamenlijke vergadering gehouden van SR, OR en cvb. Er is gesproken over het reglement voor degezamenlijke vergadering. De gezamenlijke vergadering heeft geen instemming verleend aan het reglement.

In een extra vergadering zal het Bestuurs- en Beheersreglement worden besproken, een datum hiervoor is nog niet bekend.

Millennium-kring TU Delft

Situatie per 11 juni 1998.

Beheerseenheid Millennium-coördinator telefoon
BK –

CiTG ing. W. Beek 2575

ITS ir. P.J. van de Hoff 4409

TNW ir. J.H. Kelderman 6315

L&R M. Jonker 2096

OCP ir. W. Smit 5752

TBM H.M. Windmeijer 1677

IRI ir. J.G. Kromme 3543

OTB drs. H.C.C.H. Coolen 2747

Dimes L.C. Agatz 7278

DTO C.H.A. van Pelt 1170

FD drs. R.M.A. Beukers 1977

BTUD H.W. Meijerrathken 1534

SBS Geen !

Staf cvb drs. R.T.C. v/d Steen 6434

BSC Geen !

SSC Geen !

UDC P.F. van der Meulen 6449

Vastgoedbeheer mw. J. de Vree 7721

CMG mr. W. Pieters 5084

TUD Millennium coördinator Ir. F.A.M. Higler 5443
Commissie Y2K

ir. J.G. Kromme 3543

C.H.A. van Pelt 1170

J.F. van der Wielen 5937

J.F. Zegwaard 4650

Officieël
Betaling salaris

De verzending van de magneetbanden met giro-opdrachten aan de Postbank N.V. en de bankgirocentrale vindt plaats op 23 juni (incl. KOO-uitkering). Opnemen van het salaris van giro- bankrekeningen kan circa één (giro) à twee (bank) werkdag(en) na de verzenddatum geschieden. Degenen die onlangs in dienst zijn getreden en nog geen giro- of bankrekeningnummer hebben doorgegeven kunnen het salaris bij de kas ophalen op of na 25 juni. Wilt u een legitimatiebewijs meenemen? De kas op de 1e etage van het Hoofdgebouw, Julianalaan 134, is geopend van 9.00-12.00 uur.

Informatie over salaris tst. 6484 als u werkzaam bent bij BK, CiTG, BTUD en het IRI; tst. 3842 als u werkzaam bent bij ITS, OCP, en SBS; tst. 6492 als u werkzaam bent bij LR, TBM, TNW, CMC, FB, OTB, CW en FD i.o. en DTO i.o.
ZKOO-regeling

Tegelijk met het salaris over de maand juni wordt de vergoeding ingevolge het “Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel (ZKOO)” uitbetaald over de periode van 1 oktober 1997 tot 1 april 1998. Voorwaarde is dat, bij indiensttreding of voor het zittend personeel – indien zij menen voor het eerst in aanmerking te komen voor een vergoeding – een aanvraagformulier ZKOO is ingediend. Dit aanvraagformulier dient vergezeld te gaan met een kopie van het polisaanhangsel ziektekostenverzekering. Na de eerste aanvraag wordt tweemaal per jaar een statusformulier verzonden. Zijn de daarop aangegeven aanspraken niet juist vermeld, dan dient dit formulier gecorrigeerd te worden teruggezonden aan de afdeling PSA.

De netto-interimbedragen per maand zijn met ingang van 1 januari 1998 bij een volledige dagtaak als volgt;

a. (mede)belanghebbende fl.126,91 (was fl.118,50);

b. één kind onder 16 jaar fl.63,46 (was fl.59,25);

c. kinderen vanaf 16 jaar fl.74,43 (was fl.69,22).

Daarnaast wordt een toeslag verstrekt aan elke belanghebbende ad fl.26,50.

Een aanvullende toeslag van fl.12,- wordt verstrekt aan degene die;

1. in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor zichzelf en een gezinslid en

2. bij een volledige dagtaak een salaris heeft gelijk aan dan wel lager dan het max. van schaal 7 (fl.4413,-).

Voor de goede orde delen wij u mede dat op grond van de ZKOO-regeling per uitbetalingsperiode 10% van het ZKOO-bestand steekproefgewijs zal worden gecontroleerd. Indien blijkt dat de uitbetaling van de ZKOO-vergoeding ten onrechte is gedaan zullende terugvorderingstermijnen worden gehanteerd zoals in de sociale verzekeringswetgeving daarover is opgenomen, dwz

a. gedurende vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling indien het te veel uitbetaalde bedrag van de aanspraak een gevolg is van een bewust nagelaten melding;

b. gedurende twee jaar na de dag van betaalbaarstelling in de overige gevallen waarbij het de betrokken redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat er onverschuldigd werd betaald.

P.S. Bij controle van de ZKOO-regeling blijkt regelmatig dat men “gratis” in het ziekenfonds meeverzekerd had kunnen zijn bij de echtgenoot/partner. Deze situatie doet zich voor als de echtgenoot/partner meer dan de helft van het totale gezinsinkomen verdient en verplicht verzekerd is. In zo’n situatie heeft men geen recht op een ZKOO-vergoeding.
CMG
Technologiedag

Op 14 november houdt de TU Delft voor de derde keer de Technologiedag in het Aula Congres Centrum. Ook dit jaar bieden wij afgestudeerden en studenten in de laatste fase van hun studie een gevarieerd programma.

U bent welkom vanaf 11.00 uur, wanneer ir. Roel Pieper zal spreken over ontwikkelingen in de informatie en communicatietechnologie (ICT). Na de verzorgde lunch kunt u kiezen uit verschillende programma-onderdelen.

Zo zullen er drie lezingen worden georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen. Nieuw is de high light-tour. Deze georganiseerde rondrit voert u langs de meest bijzondere onderzoeksfaciliteiten in de TU Wijk.

Door de enorme belangstelling van vorig jaar wordt dit jaar de Delftse Kennisbeurs weer georganiseerd, waar kennisintensieve bedrijven uit de regio Delft/Haaglanden zich kunnen presenteren. Nieuw dit jaar is ook de Carrière Markt. Op deze markt kunnen ingenieurs met ervaring de arbeidsmarkt verkennen. Het geheel wordt dit jaar opgeluisterd door een optreden van een theatergroep.
OR

Lijst van acties en besluiten van de 15e OR-vergadering gehouden op 10 juni 1998;

* Spreekrecht toehoorders. Er zijn geen aanmeldingen om gebruik te maken van het spreekrecht.

* Vaststelling Agenda

agendapunt 6 ‘Mededelingen uit ORc’s en OR-werkgroepen’ wordt afgevoerd. Toegevoegd wordt agendapunt 7 ‘Afspraak LO inzake convenant’

* Aanwijzen OR-leden in OdC’s. De Ondernemingsraad besluit, in vervolg op Besluit OR 11-6.2, de navolgende OR-leden te benoemen in Onderdeelcommissies.

Bk Ineke Lock

BTUD Sjaak Lispet

CiTg IJsbrand Haagsma

DTO Henric Corstens

FD Max van der Laan

IRI Lieuwe Boersma

ITS Bert van Zomeren

LR Astrid Dijksman

OCP Pieter van den Broek

OTB Riet Moens

SBS Frank van der Vlugt

TBM Klaas van der Werff

TNW Frans Berwald

* Afspraak LO inzake convenant

De Ondernemingsraad kan instemmen met de afspraak dat de voorzitter cvb, voorzitter LO en voorzitter OR in overleg bepalen welke besluiten op welke overlegtafel worden besproken. Hierdoor behoeft geen convenant LO/OR te worden afgesloten.
Overlegvergadering

De overlegvergadering van OR en cvb vindt plaats op 1 juli om 10.00 in de Senaatszaal van de Aula. De agenda is nog niet bekend. In ieder geval zullen de volgende punten aan de orde komen:

* de adviesaanvraag huisvesting TBM;

* de financiële kaderstelling.
MOD
Clusterbureaus

De veranderplannen voor de clusterbureaus van ITS en TNW zijn op 9 juni behandeld in het overleg van LO en cvb. De opmerkingen worden meegenomen in de organisatieplannen.

Het overleg over de plannen van TBM en CiTG was al eerder op vergelijkbare wijze afgerond.

Op 29 juni worden de veranderplannen van de clusterbureaus van BK, LR en OCP in het LO behandeld.

Op 29 juni worden volgens planning ook de veranderplannen van de DTO en de BTUD in het LO behandeld. De Facilitaire Dienst heeft gevraagd het veranderplan en het organisatieplan in een keer te mogen voorleggen, voorafgegaan door een bedrijfsplan. Het bedrijfsplan zal het LO in dat geval ter kennisname krijgen.

Het is de bedoeling de organisatieplannen van zowel de clusterbureaus van de faculteiten, als van de centrale diensten in augustus in het LO te behandelen.
OR/SR/CVB

Op 10 juni jl. is de eerste gezamenlijke vergadering gehouden van SR, OR en cvb. Er is gesproken over het reglement voor degezamenlijke vergadering. De gezamenlijke vergadering heeft geen instemming verleend aan het reglement.

In een extra vergadering zal het Bestuurs- en Beheersreglement worden besproken, een datum hiervoor is nog niet bekend.

Millennium-kring TU Delft

Situatie per 11 juni 1998.

Beheerseenheid Millennium-coördinator telefoon
BK –

CiTG ing. W. Beek 2575

ITS ir. P.J. van de Hoff 4409

TNW ir. J.H. Kelderman 6315

L&R M. Jonker 2096

OCP ir. W. Smit 5752

TBM H.M. Windmeijer 1677

IRI ir. J.G. Kromme 3543

OTB drs. H.C.C.H. Coolen 2747

Dimes L.C. Agatz 7278

DTO C.H.A. van Pelt 1170

FD drs. R.M.A. Beukers 1977

BTUD H.W. Meijerrathken 1534

SBS Geen !

Staf cvb drs. R.T.C. v/d Steen 6434

BSC Geen !

SSC Geen !

UDC P.F. van der Meulen 6449

Vastgoedbeheer mw. J. de Vree 7721

CMG mr. W. Pieters 5084

TUD Millennium coördinator Ir. F.A.M. Higler 5443
Commissie Y2K

ir. J.G. Kromme 3543

C.H.A. van Pelt 1170

J.F. van der Wielen 5937

J.F. Zegwaard 4650

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.