Opinie

Loos besluit

In aanmerking nemende dat:- dit schrijven betrekking heeft op het door de Commissie Besluitvorming van de TU Delft op 26 november 2008 om 14.00 goedgekeurde Besluit A(2008)746;- voornoemde Commissie om 14.1

5 heeft besloten tot wijziging van voornoemd Besluit;
– op dit Besluit de Algemene Modelbepalingen AM 3 van toepassing zijn, evenals de Meer Specifieke Modelbepalingen AM 3 – A t/m F, en de Zeer Specifieke Modelbepalingen AM 3 – A – 01 t/m F – 86 (inclusief de mogelijke wijziging van die bepalingen zoals vastgelegd in het Besluit Wijzigingen Modelbepalingen);

Komt de Commissie Besluitvorming tot de slotsom dat alle besluiten binnen de TU Delft vanaf heden niet meer genomen kunnen worden zonder goedkeuring van voornoemde Commissie. Alle besluiten, inclusief de bijzonder eenvoudige besluiten, zijn slechts geldig na uitvoerig overleg en akkoord van de Commissie Besluitvorming. 

Enige uitzondering daarbij vormen alle besluiten die krachtens en uit hoofde van de Commissie Besluitvorming zelf genomen worden. Daarbij is onverminderd van kracht het overeenkomstige Besluit om geenszins tot besluiten te komen in het geval van mogelijke wijzigingen. In die gevallen wordt verwezen naar het Kader Besluiteloosheid. 

Voornoemde Commissie zal van alle besluiten een volledig schriftelijk verslag in drievoud uitbrengen. Het verslag is strikt vertrouwelijk. Ten minste een exemplaar dient in het bezit te zijn van de Voorzitter, de overige twee exemplaren worden onverminderd eigendom van de Secretaris en de Penningmeester van voornoemde Commissie. 

Tegen dit Besluit kan bezwaar aangetekend worden. Het bezwaarschrift dient op 27 november 2008 tussen 9.00 en 9.05 in vijfvoud te worden ingediend, vergezeld van de nodige bijlagen (zie daarvoor de Richtlijnen Bezwaar Besluiten van 17 september 2008). Het bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen, noch zal er op enigerlei wijze over worden gecorrespondeerd. 

Een en ander valt na te lezen in het Communiqué Berichtgeving Besluitneming van het actieoverleg van de Subcommissie Goedkeuring en Wijziging Besluiten van de Commissie Besluitvorming. 

Dit Besluit kan op generlei wijze teniet gedaan worden door besluiten van derden, met uitzondering van het in de Bijzondere Bepalingen en op grond van het in de Bepaling Wijziging Besluitvorming bepaalde recht tot Wijziging Besluitvorming, dat slechts toegekend zal worden aan onder het recht Besluitvorming uit hoofde van de Commissie Besluitvorming toegewezen en bevoegde personen, te weten de Voorzitter, Secretaris of Penningmeester van voornoemde Commissie.

Aan dit schrijven kan geen enkele aanspraak of betekenis ontleend worden, noch enige vorm van inhoud of gewicht, krachtens het Algemeen Besluit No 4782-0.1982-A, ten aanzien van het al dan niet rechtsgeldig zijn van dit document of enig ander document van deze auteur of aan auteur verbonden partijen (zie voor verbonden partijen artikel 478.b van de notulen van de Vergadering van Administrateurs van de Commissie Besluitvorming d.d. 24 september 2008). 

Aldus besloten en ondertekend door de Commissie Besluitvorming, 26 november 2008 te Delft.

Drs. Daan Schuurbiers is onderzoeker bij de werkgroep biotechnologie en maatschappij.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.