Onderwijs

Library schrapt banen en verkleint collectie

De TU Delft Library kan de forse bezuiniging van 2,4 miljoen euro die ze moet doorvoeren voor een groot deel bereiken door veertien medewerkers na hun pensioen niet te vervangen. Voor twee medewerkers dreigt boventalligheid. Verder snoeit de bibliotheek in haar collectie.


De bezuiniging bij de universiteitsbibliotheek vormt bijna de helft van de vijf miljoen euro die de universiteitsdienst in zijn geheel moet besparen. Dat aandeel is zo groot, omdat het Rijk in juni 2013 besloot acht miljoen euro te korten op de landelijke taak van de library.De bibliotheek, die zich net aan het bezinnen was op haar toekomst, zag opeens 15 procent van haar budget in rook opgaan. In het Ombuigingsplan Library staat niet voor niets: “De bezuinigingen bij de Library [..] komen dus niet voort uit een behoefte om de organisatie te verbeteren, efficiënter of klantgerichter te maken. Dat hadden we immers al ingezet. Wat betreft de Library hebben de aanpassingen in de organisatie voornamelijk een financieel doel. Uiteraard passen de maatregelen binnen de reeds ingezette lijnen.”Het doel van de universiteitsbibliotheek is volgens de nieuwe strategie om in 2020 ‘een organisatie te zijn, waar relevante wetenschappelijke informatie onmiddellijk voorhanden, doorzoekbaar en deelbaar is’. Eind 2016 al moet tenminste zestig procent van alle TU Delft-publicaties in open access toegankelijk zijn.  Verder wil de library onder meer bijdragen aan ‘de productie en verrijking van open education’.Dat alles moet dus met minder mensen. De bibliotheek denkt dat dat kan, door drie ‘vernieuwingsgolven’ die door de bibliotheekwereld trekken: de overgang van papieren collecties naar digitale informatie, de overgang van een eigen catalogus naar opslag in de cloud, en de invoering van een nieuw current research information system. Dat laatste stelt onderzoekers in staat hun eigen wetenschappelijke output beter bij te houden, wat de bibliotheek werk scheelt.Veertien medewerkers (12,23 fte) gaan de komende jaren met pensioen bij de library. Om daarvan optimaal gebruik te maken, mag de library tot 2018-2019 nemen voor het bereiken van het einddoel: een structurele bezuiniging van 830 duizend euro door natuurlijk verloop.Daarmee is de eindsom van 2,37 miljoen euro structureel bezuinigen nog niet bereikt. De library gaat 800 duizend euro minderen op collectieaanschaf. Omdat de bibliotheek door de Rijksbezuiniging geen landelijke taak meer heeft, hoeft ze naar eigen zeggen geen ‘rekening meer te houden met de technisch- en natuurwetenschappelijke vakgebieden in brede zin’. De bibliotheek kan zich ‘beperken tot het noodzakelijke voor onderwijs en onderzoek van de TU Delft’.Verder zal de library onder meer bezuinigen op huur, licenties en ondersteuning. Technisch applicatiebeheer verdwijnt naar de directie ICT. Functioneel applicatiebeheer vermindert door het gebruik van cloud diensten. Dat betekent dat er samen 1 fte verdwijnt.De organisatie vindt dat er bij zo’n grote bezuiniging ook gekeken moet worden naar de managers. Daar verdwijnt al 1,9 fte door natuurlijk verloop, maar de library vindt dat er nog 1 fte af moet. De beslissing daarover wordt uitgesteld tot de zomer van 2015, als de meeste veranderingen zijn doorgevoerd.De medezeggenschap, de onderdeelcommissie (odc) van de universiteitsdienst, heeft positief geadviseerd over de plannen voor de library. De odc zegt er daarbij wel vanuit te gaan dat áls er inderdaad iemand uit de managementslaag boventallig wordt, deze onder het oude sociaal plan moet vallen, net als andere boventalligen binnen de reorganisatie van de universiteitsdienst.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.