Onderwijs

Intimidatie, pesten en machtsmisbruik

De vertrouwenspersonen van de TU Delft willen dat medewerkers standaard een exitgesprek met een onafhankelijk persoon krijgen als zij de universiteit verlaten.

Leidinggevenden moeten vervolgens in hun eigen beoordeling worden geconfronteerd met de resultaten. Dat kan volgens de vertrouwenspersonen de organisatie verbeteren. Dat schrijven de vertrouwenspersonen in hun jaarverslag 2009 dat deze week verscheen.

Daarin staan meer aanbevelingen, zoals dat de TU moet zoeken naar een oplossing voor het wegvallen van studentassistenten, met als gevolg een stijgende werkdruk. Ook willen de vertrouwenspersonen dat de universiteit meer bekendheid geeft aan de ethische code voor e-mailverkeer, dat er op iedere faculteit minstens één phd-mentor komt, en dat vacatures voor vertrouwenspersonen op verschillende faculteiten en bij de universiteitsdienst worden vervuld. Verder blijven ze aandringen op het opstellen van een klokkenluidersregeling.

De vertrouwenspersonen kregen in 2009 27 meldingen van ongewenst gedrag. De meeste vallen onder de noemer ‘intimidatie, pesten en machtsmisbruik’. Tweemaal ging het om seksuele intimidatie en tweemaal om discriminatie.
In het jaarverslag staan dit jaar voor het eerst diverse geanonimiseerde gevallen beschreven. Dat moet beter duidelijk maken waar de vertrouwenspersonen mee te maken hebben en welke rol zij vervullen bij het oplossen van problemen.

De R&O-cyclus kwam het afgelopen jaar verschillende malen langs bij de vertrouwenspersonen. Zij vinden dat P&O daarin een actievere rol zou moeten spelen en negatieve beoordelingen niet zonder navraag zou moeten accepteren.

Verder signaleren de vertrouwenspersonen eenzaamheid onder buitenlandse studenten. De TU zou hen extra aandacht moeten geven. Ook maakt het jaarverslag melding van de afname van persoonlijk contact tussen collega’s door toenemend e-mailverkeer en digitale formulierenstromen. Daardoor zouden eerder misverstanden ontstaan.
Verder dreigt spontane collegialiteit vooral bij de universiteitsdienst te worden vervangen door ‘verplichte gezelligheid’: ‘Sommigen ervaren sociale druk, aangezien men erop wordt aangesproken als men niet participeert in sociale activiteiten.’

In tegenstelling tot wat in Delta 19 op de voorlichtingspagina werd gemeld, is de ombudsman er niet voor promovendi. Volgens het college van bestuur is er sprake van een misverstand. “De rector heeft zich weliswaar lovend uitgelaten over het feit dat ook een incidentele promovendus bij de ombudsman een luisterend oor vindt, maar dat heeft geenszins geleid tot een officiële opdracht”, zo meldt collegelid Paul Rullmann. “De ombudsman is er voor studenten.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.