Onderwijs

Bestuurlijke mededelingen

FBPrijswijziging kantine-artikelenMet ingang van 2 september worden de prijzen van de kantine-artikelen van het Aula-restaurant en de kantines van de TU Delft verhoogd.

De prijsverhogingen zijn een gevolg van de nieuwe bekostigingsgrondslag van het Facilitair Bedrijf (FB) (nieuwe stijl), zoals vastgesteld in de Universiteitsraad van 24 april 1996.

De bekostigingsgrondslag komt er in het kort op neer dat het FB voor een belangrijk deel ‘zonder subsidie kostendekkend gaat opereren’.

Doel van de subsidie-afschaffing is te komen tot een open-marktsituatie. De Restauratieve Dienst zal nog voor een deel gesubsidieerd worden, vanuit de gedachte dat een goede werkgever het personeel dergelijke voorzieningen op het eigen werkterrein biedt.

De subsidie van de Restauratieve Dienst wordt verlaagd van ruim 1,7 miljoen naar 665 duizend gulden per jaar. De universiteit neemt met de Kf 665 de kosten van de infrastructuur (pannen, meubilair, gebouw) voor haar rekening.

Basispakket en luxe-pakket

In het assortiment van de Restauratieve Dienst wordt een onderscheid gemaakt tussen een basispakket (waaronder brood, beleg, soep, koffie, thee) en een luxe-pakket.

De prijzen van de artikelen uit het basispakket stijgen met gemiddeld tien procent. De overige prijzen stijgen met gemiddeld twintig procent. Hieronder is een overzicht opgenomen van de prijzen uit het basis-pakket en enkele artikelen uit het luxe-pakket. Voor een compleet prijzenoverzicht kunt u terecht bij het Bureau Restauratieve Voorzieningen, Kanaalweg 2b, toestel 7123.

Wijziging openingstijden kantines

Per 1 januari 1997 zullen ook de openingstijden van de 16 TU-kantines wijzigen. Vanaf die datum zullen ze geopend zijn van 11.30-13.30 uur (nu lopen de openingstijden uiteen). Het FB overweegt nog om in grotere TU-gebouwen rond de collegekwartieren extra openingstijden te bieden. Het Aula-restaurant blijft geopend van 8.00-20.00 uur.

Basis-artikel Soort Prijs

melk glas/beker 0,25 cl fl. 0,50

¼ liter (karne)melk fl. 0,80

½ liter (karne)melk fl. 1,20

boter diverse soorten fl. 0,25

brood snee boterham (alle soorten) fl. 0,20

puntje/broodje wit/bruin los fl. 0,60

krenten-, muesli- en rozijnenbol fl. 0,80

roggebrood (2), beschuit (1), knackebrood (1) fl. 0,45

beleg divers (boterhamworst, leverkaas, kaas e.d.) fl. 1,-

fijn (ham, chorizo e.d.) fl. 1,20

luxe (rookvlees, rosbief, e.d.) fl. 1,35

kaas 1 plak fl. 0,75

Goud+Zilverkuipje (smeerkaas) fl. 0,60

potje jam, honing fl. 0,80

fruit appel, sinaasappel, banaan, kiwi fl. 0,80

grapefruit fl. 1,15

koffie/thee automaat (WMF+Van Nelle) fl. 0,50

thee balie fl. 0,75

soep heldere soep fl. 0,65

gebonden soep fl. 0,85

maaltijdsoep fl. 1,25
Luxe-artikelen

kroket, frikandel fl.1,25
croissant fl.1,15

tosti ham/kaas fl.1,60

uitsmijter, ommelette fl.3,00

Italiaanse bol gezond fl.3,25
PERONEEL/DPO

Delft op de trappers

De bedrijvenfietscompetitie “Delft op de trappers” telt bijna 500 deelnemers, die van mei tot en met oktober een totale afstand van zo’n 600.000 kilometer zullen afleggen. 178 werknemers van de TU fietsen mee, gezamenlijk goed voor een totaalafstand van 250.000 kilometer.

De deelnemers die dat nog niet hebben gedaan wordt verzocht de tussenstanden in te zenden. Inschrijven is voor dit jaar niet meer mogelijk, maar zeer waarschijnlijk wordt de competitie volgend jaar herhaald.
Wijzigingen BWOO

BWOO is het Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekpersoneel. Dit besluit is van kracht voor de gehele onderwijssector sinds 1 maart 1994, waarmee het het Rijkswachtgeldbesluit van 1959 verving. Met ingang van 1 augustus 1996 zijn enkele wijzigingen in het besluit aangebracht:

– De basisuitkering en de verlengde uitkering zijn vervangen door een loongerelateerde uitkering: er bestaat aanspraak op een loongerelateerde uitkering indien degene die onvrijwillig werkloos is geworden:

1. In de 39 weken voorafgaand aan de werkloosheid tenminste 26 weken in dienst is geweest (was 26 weken uit de laatste 52) én

2. In de 5 kalenderjaren voorafgaand aan de werkloosheid in tenminste 4 kalenderjaren 52 of meer dagen loon heeft ontvangen (was in tenminste 3 kalenderjaren)

– Er komt een kortdurende uitkering indien wel wordt voldaan aan de “26 uit 39 weken” eis, doch niet aan de “4 uit 5 jaar” eis. De duur van deze uitkering is 6 maanden.

– De duur van de vervolguitkering is van 1 naar 2 jaar gegaan.

– De aanvullende (zogenaamd bovenwettelijke) uitkering is ongewijzigd gebleven (tot en met schaal 12 loongerelateerd en daarboven 70% van maximaal schaal 12).

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Personeels- en salarisadministratie van het Bureau van de Universiteit.
Verlenging SOP

De SOP-regeling is verlengd tot 1 april 1997. Dit is door de centrales en de gezamenlijke universiteiten overeengekomen.

Degenen die in aanmerking komen voor de SOP-regeling (medewerkers die vóór 1 april 1997 57 jaar worden) zijn van de verlenging individueel op de hoogte gesteld. Tevens is een bericht gegaan naar de Secretarissen Beheerder en Directeuren.

De centrales en de gezamenlijke universiteiten zijn in overleg over een regeling voor oudere werknemers die van kracht zou moeten worden na 1 april 1997. Zodra hierover meer bekend is wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Centraal Arbo-Milieu Jaarplan op Internet

Het Centraal Arbo-Milieu Jaarplan 1996 is decentraal toegezonden aan de Secretarissen Beheerder en Directeuren, Hoofden P&O, Facility managers en Arbo-milieu adviseurs.

Het Centraal Arbo-Milieu Jaarplan TU Delft 1996 is voor geïnteresseerden opvraagbaar via Internet: kies vanaf de Nederlandstalige TU-homepage voor ‘Instelling’.
PERSONALIA


Nieuwe Conrector

Per 1 september 1996 wordt prof.ir. E. Torenbeek, hoogleraar in het ontwerpen van vliegtuigen bij de Faculteit der Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, de nieuwe Conrector van de TU Delft. Hij studeerde in 1961 bij de Technische Hogeschool Delft af als vliegtuigbouwkundig ingenieur en is sinds 1964 verbonden aan de Faculteit der Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Prof. Torenbeek, die de huidige Conrector prof.ir. P. Hakkesteegt opvolgt, is op voordracht van het College van Dekanen voor twee jaar benoemd. Als Conrector is prof. Torenbeek plaatsvervangend voorzitter van het College van Dekanen en vervangt hij de Rector Magnificus bij academische plechtigheden en evenementen.
CvB
Jaarverslag TU-Delft

Het jaarverslag 1995 van de TU Delft is uit. Het verslag geeft de belangrijkste ontwikkelingen uit 1995 weer tegen de achtergrond van het voorgenomen beleid. Vooral aan de kwaliteitszorg van het onderwijs en onderzoek, en het streven naar een eigen technologiebeleid is in 1995 veel aandacht besteed. Aan de kwaliteitszorg van het onderwijs en onderzoek is in dit jaarverslag dan ook een apart hoofdstuk gewijd.

Naast dit TU-jaarverslag brengt de TU Delft een apart financieel jaarverslag en sociaal jaarverslag uit.

(Extra) exemplaren van het TU-jaarverslag zijn verkrijgbaar bij de Dienst Interne en Extere Communicatie, toestel 5404.
Opening academisch

Het College van Bestuur nodigt, mede namens de Universiteitsraad, TU-medewerkers en -studenten uit tot het bijwonen van de bijeenkomst ter gelegenheid van het academisch jaar 1996-1997 op 2 september om 15.00 uur in de Aula van de TU, Mekelweg 5.

De Voorzitter van het CvB, dr. N. de Voogd, zal met een korte toespraak het academisch jaar openen. Als gastspreker zal ir.drs. H.N.J. Smits, president-directeur van Amsterdam Airport Schiphol, een rede houden: ” Zonder beweging geen sturing”. De voorzitter van de Universiteitsraad, ir. H. van Iperen, zal een toespraak houden, getiteld ‘ 2020’.

Na afloop zal het CvB, tezamen met de sprekers, recipiëren. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Wijziging van-afstudeerregelingen

De huidige Regeling Afstudeerfonds TU Delft wordt herzien in verband met wetswijzigingen. Begin september volgt nog een publicatie in het Staatsblad van de “Wet ter bevordering van de kwaliteit en studeerbaarheid van het onderwijs”. De relevante wettelijke bepalingen uit deze publicatie voor de afstudeerregelingen zullen in de afstudeerregeling van onze universiteit worden meegenomen. De herziene regeling zal volgens planning eind oktober in de Universiteitsraad worden vastgesteld.

Studenten kunnen de aanvragen voor afstudeersteun op de gebruikelijke wijze blijven indienen. De aanvragen zullen vervolgens zo spoedig mogelijk worden beantwoord na de behandeling door de Centrale Commissie Afstudeerfonds. De aanvragen zullen worden beooordeeld aan de hand van de huidige regeling, voorzover die nog gehanteerd kan worden, waarbij rekening zal worden gehouden met de wetswijzigingen. Studenten zullen geen nadeel ondervinden van het feit, dat de Regeling Afstudeerfonds TU Delft als zodanig nog niet is aangepast aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Immers, de wet zal steeds worden toegepast.

Nadere informatie kan worden verkregen bij het Studentenadviesbureau, mevr.mr. L.M. Jonkers-Kiezebrink, tel. 015-2788012, en bij de Centrale Studentenadministratie, tel. 015-2784249, en bij Juridische Zaken, mr. P.J. Lander, tel. 015-2786155.
Gastdocenten en-researchfellows

In het kader van zijn internationaliseringsbeleid heeft het CvB alle faculteitsbesturen uitgenodigd om voor 5 oktober voordrachten voor buitenlandse gastdocenten en voor research fellows in te dienen. Alleen aanvragen die door het betreffende faculteitsbestuur worden ondersteund worden in behandeling genomen. De selecties zullen eind oktober plaatsvinden.

Met betrekking tot het Fonds Gastdocenten kunnen kandidaten, die in 1997 en de eerste helft van 1998 aan de TU Delft willen verblijven, worden voorgedragen. De gastdocenten, die afkomstig zijn van een universiteit waarmee de TU Delft een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten en/of die een daadwerkelijke bijdrage aan het onderwijs zullen leveren, hebben de voorkeur.

Voor het academisch 1996-1997 kunnen nog research fellows worden aangevraagd voor beide categorieën research fellows, teweten Research Fellows Regulier en Research Fellows Extra Fonds. Het CvB streeft er naar om zoveel mogelijk research fellows van universiteiten waarmee de TU Delft een samenwerkingsovereenkomst onderhoudt aan te trekken.

Informatie kan worden opgrevraagd bij de griffier van het College van Dekanen, tst. 4631.
STUDENTENADVIESBUREAU
Steunpunt

Wil je antwoorden op je vragen over studiefinanciering of via een formulier wijzigingen doorgeven aan de IBG in Groningen dan is het niet nodig daarvoor naar Rotterdam of Den Haag af te reizen. Het Studentenadviesbureau heeft behalve alle formulieren en brochures ook een intermediairslijn met een steunpunt zodat ook vragen betreffende de juistheid van je geregistreerde gegevens beantwoord kunnen worden.
Tempobeurs

Binnenkort krijg je weer de studiepuntenopgave van je faculteit. Als je daarin een fout bespeurt onderneem dan actie. Wend je tot de onderwijsadministratie van je faculteit.
Student en-bijverdienen

Let op ‘Studenten met recht op studiefinanciering’ dus ook degenen die alleen het recht op de OV-studentenkaart gebruiken met een 0-lening! In het kalenderjaar 1996 hebben bijverdiensten tot fl.15.000,- netto per jaar, geen invloed op je studiefinanciering. Blijf je onder dit bedrag dan hoef je dit niet aan Studiefinanciering door te geven. Verdien je meer dan fl.15.000,- per jaar dan heeft dit grote financiële consequenties voor je studiefinanciering. Als je weet wanneer je inkomsten hoger zullen uitvallen dan is het verstandig je studiefinanciering voor de rest van het kalenderjaar, dus t/m december 1996 stop te zetten, vanaf de maand waarin je de grens van fl.15.000,- overschrijdt. Lever ook de OV-studentenkaart tijdig in. Meer informatie over o.a. wat de IBG onder bijverdiensten verstaat en de eventuele consequenties is verkrijgbaar bij het studentenadviesbureau. Laat je goed voorlichten zodat je niet voor onaangename financiële verrassingen komt te staan!
Informatiecentrum

Het Informatiecentrum vormt het ruime en lichte middelpunt van het Studentenadviesbureau. Direct na het passeren van de receptie tref je daar een wereld aan informatie aan, verspreid over een groot aantal kasten en rekken. Zo is er de ronde leestafel, waarop interessante lectuur ligt uitgestald. Aan deze tafel kun je plaatsnemen als je iets wilt raadplegen. Even verderop staat nog zo’n ronde tafel, daarop staan een aantal computers opgesteld, die je toegang geven tot een groot aantal informatiebestanden. In een hoek staat een televisiescherm en een videorecorder. Je hebt de keuze uit een groot aantal informatieve video’s die je met behulp van een koptelefoon rustig kunt bekijken en beluisteren. Het Informatiecentrum heeft tot doel het geven van voorlichting aan studenten over studie, inschrijving, wettelijke regelingenen andere zaken die voor hen van belang zijn. Het gaat om algemene informatie, die dikwijls door middel van schriftelijke informatiemateriaal kan worden verstrekt. Voor het bespreken en regelen van meer persoonlijke zaken kun je terecht bij de desbetreffende functionarissen. Er is dagelijks open spreekuur van 9.00-17.00 uur. Tijdens die uren kun je raadplegen:
DOCUMENTATIE-OVER-STUDIE:

Universitaire opleidingen in binnen- en buitenland

Studierichtingen in het Hoger Beroepsonderwijs

Postdoctorale opleidingen en cursussen

Deze informatie is opgenomen in studiegidsen, naslagwerken, brochures en geautomatiseerde gegevensbestanden (Traject).

DOCUMENTATIE OVER ARBEIDSMARKT: materiaal over de arbeidsmarkt voor (bijna-) afgestudeerden van de TU Delft. Het betreft:

– de oriëntatie op de arbeidsmarkt

– solliciteren, werving en selectie

– bedrijfsinformatie over potentiële werkgevers, inclusief de overheid

– vacature-overzichten, Intermediair Jaarboek en Oriëntatiegids verkrijgbaar.

Deze informatie bestaat uit: boeken, naslagwerken, tijdschriften, jaarverslagen, sociale jaarverslagen, loopbaanmogelijkheden en videobanden met bedrijfspresentaties, een interactief computerprogramma.
DOCUMENTATIE-OVER-PARTICULIERE-FONDSEN:

Hiervoor kun je het Fondsenboek of een tweetal computer programma’s raadplegen.

In het informatiecentrum staan ook de weekbladen van alle universiteiten in Nederland, een aantal lezenswaardige tijdschriften over onderwijs en wetenschappen, overzichten van alle opleidingen en beroepen, naslagwerken, kortom, bijna te veel om op te noemen.
Europese-Week-in-Parijs

De Ecoles d’Ingénieurs van Parijs organiseren van 18 tot 23 november een Europese Week, waarin studenten van onder meer de TU Delft uitgenodigd worden modules te volgen aan een van de Parijse Ecoles d’Ingénieurs. Je moet je uiterlijk 7 oktober opgeven, uiterlijk 18 oktober krijg je bericht of je geplaatst bent. Inschrijven is gratis, reis- en verblijfkosten zijn voor je eigen rekening. Meer informatie, waaronder de beschrijving van de verschillende modules is in te zien bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.
Ter-inzage-in-het-Informatiecentrum:

– verschillende gidsen van Finse (technische) universiteiten.
Internet

Van twee brochures van het Studentenadviesbureau is kort geleden een update op het net gezet. Het gaat om de “Visiting Students Guide”, met belangrijke tips voor uitwisselingsstudenten die de TU bezoeken (http://www.bu.tudelft.nl/ssc/brochur16/home.16.htm) en de Foreign Students Reception Guide ’96/’97” dat een sociaal programma bevat voor buitenlandse uitwisselingsstudenten en IAESTE stagiaires (http://www.bu.tudelft.nl/ssc/iaeste/foreign/homepage.htm).

Verder zijn in onze site de e-mailadressen van de studie-adviseurs clickable gemaakt.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur, e-mail: ssc@bu.tudelft.nl, http://www.bu.tudelft.nl/ssc
MOD

In opdracht van prof.dr.ir. M. de Bruin, projectmanager van de Modernisering Ondersteunende Diensten (MOD), is in juli een project ‘clusterdienst ET/DIMES’ van start gegaan. Bij het project zijn vooralsnog Elektrotechniek, DIMES en het Bureau van de Universiteit betrokken.
Moderniseringsproces

Doel van het TU-brede moderniseringsproces is verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van de ondersteunende diensten van de TU Delft. Een van de middelen daartoe is decentralisatie van taken en bevoegdheden van het centrale niveau (BU en CvB) en herinrichting van de ondersteunende diensten op decentraal niveau (faculteiten, instituten, etc.).

De ondersteunende taken (zoals personeel en organisatie, financiën, marketing, informatiemanagement) worden ondergebracht in een Staf van het CvB, een Bedrijven Service Centrum, een Studenen Service Centrum, een dienst Vastgoedbeheer, bestaande diensten, en in nieuw te vormen clusters van beheerseenheden.
Het project

Welke taken blijven in de boven geschetste opzet op centraal niveau uitgevoerd? Welke taken gaan naar de clusters? Welke bevoegdheden moeten met taken worden overgeheveld? Welke eisen stelt dat aan de ondersteunende clusterdiensten en de organisatie van taken binnen de beheerseenheid?

Om inzicht te krijgen in deze vragen is in juli het project ‘Clusterdienst ET/DIMES’ opgezet. De medewerkers van Elektrotechniek, DIMES en het Bureau zijn in juli geïnformeerd over het porject.
Organisatie-van-het-project

Het project wordt aangestuurd door een stuurgroep onder voorzitterschap van Marcel de Bruin. Leden: prof.dr.ir. E. Backer (ET), prof.dr.ir. Dewilde (DIMES), drs. J.M. Bronneman (BU), mr. C.J. Peels (BU), ir. H. Stol (BU). Het project wordt uitgevoerd door een kerngroep bestaande uit: projectleider dr.ir. J. Kapteijn/ET (faculteitsdirecteur), drs. F.G.W. Nilsen/ET (hoofd P&O), ir. F. Hospers/ET (hoofd F&A), M.J.M. van der Arend/ET (controller), T. Brouwer/BU (manager DFI), drs. C.J.A. Zeeuw/BU (intern voorlichter), en secretariële ondersteuning.
Vorming plaatsingsadviesbureau

Zoals bekend worden bij een groot aantal beheerseenheden (soms ingrijpende) reorganisaties voorbereid. TU-breed wordt een reorganisatie van de ondersteunende diensten voorzien (MOD). Een onderdeel van formele reorganisaties is de plaatsingsprocedure, waarin over de plaatsing/niet-plaatsing van alle medewerkers die bij de reorganisatie betrokken zijneen besluit wordt genomen. Dit moet op zorgvuldige wijze en binnen de geldende wettelijke kaders en afspraken met het Overlegorgaan Personeelszaken gebeuren. Zowel voor het personeel als voor het welslagen van de reorganisaties is het van het grootste belang dat de plaatsingsbesluiten op een juiste wijze worden voorbereid en genomen. De ingestelde projectgroep is gevraagd om op korte termijn voorstellen te doen voor een plaatsingsadviesbureau dat zich bezig houdt met correcte en uniforme uitvoering van dit onderdeel van reorganisaties. De projectgroep bestaat uit Marja van den Bergh/TN (projectleider), Elly Pauw/STM en Hans Nieuwenhuijsen/BU.
Vastgoedbeheer

Per 1 juli 1996 is de dienst Vastgoedbeheer (voorheen sector Huisvesting FB) voorlopig ondergebracht bij het Bureau. Op 30 mei is in de overlegvergadering tussen OP en CvB overeenstemming bereikt over het Organisatieplan en het Sociaal Plan van Vastgoedbeheer. Met deze overeenstemming en aansluitend daarop de onderbrenging van de dienst bij het Bureau is de reorganisatie van de sector Huisvesting formeel afgerond. De MC van het Bureau is verzocht tijdelijk een voorziening te treffen voor de medezeggenschap van de medewerkers van Vastgoedbeheer met betrekking tot de uitvoering van het Organisatieplan en het Sociaal Plan.

Vastgoedbeheer wordt niet betrokken bij het reorganisatieproces van het Bureau. Het blijft een zelfstandig functionerend organisatie-onderdeel dat per 1 juli onder beheerstoezicht van de secretaris van de universiteit valt. Directeur van Vastgoedbeheer is ir. Astrid Sanson. De personeel- en organisatiefunctie zal betrokken worden van het Bureau.

In de Financiële Kaderstelling 1997-2000 wordt Vastgoedbeheer in de toekomst gezien als een van de vijf centra (naast Staf CvB, SSC en BSC) met een eigen deelbudget, waarbij het centrum deel uitmaakt van de ‘beheerskoepel’ Bureau van de Universiteit. In afwachting van definitieve besluitvorming over deze plannen (= Modernisering Ondersteunende Diensten) wordt Vastgoedbeheer daarom voorlopig aangemerkt als dienst van het huidige Bureau.
Informatiepunt MOD

Voor de coördinatie van het moderniseringsproces van de TU Delft is door het CvB een projectgroep ingesteld onder leiding van prof.dr.ir. M. De Bruin. De projectgroep staat open voor vragen en opmerkingen over de reorganisatie van de ondersteunende diensten. U kunt daarvoor contact opnemen met toestel 4594, of e-mail: F.M.vanVeen@BU.TUDelft.NL.

De projectgroep is gevestigd in het Bureau, Julianalaan 134. Het secretariaat van de projectgroep bevindt zich op de tweede verdieping, kamer 2.603.

Het plan van het aanpak voor het clusterproject ET/DIMES, evenals andere informatie over lopende projecten is verkrijgbaar bij het informatiepunt.
FIT-systemen –
Het-zenuwstelsel-van-de-TU

Nieuw op Internet url: http://www.bu.tudelft.nl/diec/fit

Informatie over de Facultaire Informatiesystemen TU Delft kunt u vinden door bovenstaande url in te tikken of door de icon ‘Medewerkers’ vanuit de homepage van de TU aan te klikken. Nieuws, stand van zaken, allerlei relevante documentatie en demo’s van de FIT-systemen staan onder meer op deze pagina’s.
WETENSCHAPSAGENDA

Maandag 2 september

* Opening academisch jaar. Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 15.00 uur.

Dinsdag 3 september

* Quasi-steady modelling and asymptotic analysis of aeroelastic oscillators. Promotie van ir. T.I. Haaker, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 10.30 uur.

* Disparity estimation in stereoscopic digital images. Promotie van ir. R.E.H. Franich, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 13.30 uur.

* Enzymatic conversions of mono- and disaccharidus using lipases and ß-glycosidases. Promotie van mw.drs. M. Woudenberg-van Oosterom, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 16.00 uur.

Woensdag 4 september

* Coulomb interactions in charged particle optical columns. Promotie van Xinrong Jiang, master of science, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 10.30 uur.

* Absoluut en relatief. Intreerede van prof.dr.ir. A.L.N. Stevels, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 15.00 uur.

Donderdag 5 september

* Integration of iox exchange chromatography with an enzymatic reaction. Promotie van ir. M.L. Jansen, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 10.30 uur.

* Occupational hazards, risk and solutions. Promotie van drs. P.H.J.J. Swuste, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 13.30 uur.

* Autoregressive inference in finite samples. Promotie van ir. H.E. Wensink, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 16.00 uur.

,

FB


Prijswijziging kantine-artikelen

Met ingang van 2 september worden de prijzen van de kantine-artikelen van het Aula-restaurant en de kantines van de TU Delft verhoogd. De prijsverhogingen zijn een gevolg van de nieuwe bekostigingsgrondslag van het Facilitair Bedrijf (FB) (nieuwe stijl), zoals vastgesteld in de Universiteitsraad van 24 april 1996.

De bekostigingsgrondslag komt er in het kort op neer dat het FB voor een belangrijk deel ‘zonder subsidie kostendekkend gaat opereren’.

Doel van de subsidie-afschaffing is te komen tot een open-marktsituatie. De Restauratieve Dienst zal nog voor een deel gesubsidieerd worden, vanuit de gedachte dat een goede werkgever het personeel dergelijke voorzieningen op het eigen werkterrein biedt.

De subsidie van de Restauratieve Dienst wordt verlaagd van ruim 1,7 miljoen naar 665 duizend gulden per jaar. De universiteit neemt met de Kf 665 de kosten van de infrastructuur (pannen, meubilair, gebouw) voor haar rekening.

Basispakket en luxe-pakket

In het assortiment van de Restauratieve Dienst wordt een onderscheid gemaakt tussen een basispakket (waaronder brood, beleg, soep, koffie, thee) en een luxe-pakket.

De prijzen van de artikelen uit het basispakket stijgen met gemiddeld tien procent. De overige prijzen stijgen met gemiddeld twintig procent. Hieronder is een overzicht opgenomen van de prijzen uit het basis-pakket en enkele artikelen uit het luxe-pakket. Voor een compleet prijzenoverzicht kunt u terecht bij het Bureau Restauratieve Voorzieningen, Kanaalweg 2b, toestel 7123.

Wijziging openingstijden kantines

Per 1 januari 1997 zullen ook de openingstijden van de 16 TU-kantines wijzigen. Vanaf die datum zullen ze geopend zijn van 11.30-13.30 uur (nu lopen de openingstijden uiteen). Het FB overweegt nog om in grotere TU-gebouwen rond de collegekwartieren extra openingstijden te bieden. Het Aula-restaurant blijft geopend van 8.00-20.00 uur.

Basis-artikel Soort Prijs

melk glas/beker 0,25 cl fl. 0,50

¼ liter (karne)melk fl. 0,80

½ liter (karne)melk fl. 1,20

boter diverse soorten fl. 0,25

brood snee boterham (alle soorten) fl. 0,20

puntje/broodje wit/bruin los fl. 0,60

krenten-, muesli- en rozijnenbol fl. 0,80

roggebrood (2), beschuit (1), knackebrood (1) fl. 0,45

beleg divers (boterhamworst, leverkaas, kaas e.d.) fl. 1,-

fijn (ham, chorizo e.d.) fl. 1,20

luxe (rookvlees, rosbief, e.d.) fl. 1,35

kaas 1 plak fl. 0,75

Goud+Zilverkuipje (smeerkaas) fl. 0,60

potje jam, honing fl. 0,80

fruit appel, sinaasappel, banaan, kiwi fl. 0,80

grapefruit fl. 1,15

koffie/thee automaat (WMF+Van Nelle) fl. 0,50

thee balie fl. 0,75

soep heldere soep fl. 0,65

gebonden soep fl. 0,85

maaltijdsoep fl. 1,25
Luxe-artikelen

kroket, frikandel fl.1,25
croissant fl.1,15

tosti ham/kaas fl.1,60

uitsmijter, ommelette fl.3,00

Italiaanse bol gezond fl.3,25
PERONEEL/DPO

Delft op de trappers

De bedrijvenfietscompetitie “Delft op de trappers” telt bijna 500 deelnemers, die van mei tot en met oktober een totale afstand van zo’n 600.000 kilometer zullen afleggen. 178 werknemers van de TU fietsen mee, gezamenlijk goed voor een totaalafstand van 250.000 kilometer.

De deelnemers die dat nog niet hebben gedaan wordt verzocht de tussenstanden in te zenden. Inschrijven is voor dit jaar niet meer mogelijk, maar zeer waarschijnlijk wordt de competitie volgend jaar herhaald.
Wijzigingen BWOO

BWOO is het Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekpersoneel. Dit besluit is van kracht voor de gehele onderwijssector sinds 1 maart 1994, waarmee het het Rijkswachtgeldbesluit van 1959 verving. Met ingang van 1 augustus 1996 zijn enkele wijzigingen in het besluit aangebracht:

– De basisuitkering en de verlengde uitkering zijn vervangen door een loongerelateerde uitkering: er bestaat aanspraak op een loongerelateerde uitkering indien degene die onvrijwillig werkloos is geworden:

1. In de 39 weken voorafgaand aan de werkloosheid tenminste 26 weken in dienst is geweest (was 26 weken uit de laatste 52) én

2. In de 5 kalenderjaren voorafgaand aan de werkloosheid in tenminste 4 kalenderjaren 52 of meer dagen loon heeft ontvangen (was in tenminste 3 kalenderjaren)

– Er komt een kortdurende uitkering indien wel wordt voldaan aan de “26 uit 39 weken” eis, doch niet aan de “4 uit 5 jaar” eis. De duur van deze uitkering is 6 maanden.

– De duur van de vervolguitkering is van 1 naar 2 jaar gegaan.

– De aanvullende (zogenaamd bovenwettelijke) uitkering is ongewijzigd gebleven (tot en met schaal 12 loongerelateerd en daarboven 70% van maximaal schaal 12).

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Personeels- en salarisadministratie van het Bureau van de Universiteit.
Verlenging SOP

De SOP-regeling is verlengd tot 1 april 1997. Dit is door de centrales en de gezamenlijke universiteiten overeengekomen.

Degenen die in aanmerking komen voor de SOP-regeling (medewerkers die vóór 1 april 1997 57 jaar worden) zijn van de verlenging individueel op de hoogte gesteld. Tevens is een bericht gegaan naar de Secretarissen Beheerder en Directeuren.

De centrales en de gezamenlijke universiteiten zijn in overleg over een regeling voor oudere werknemers die van kracht zou moeten worden na 1 april 1997. Zodra hierover meer bekend is wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Centraal Arbo-Milieu Jaarplan op Internet

Het Centraal Arbo-Milieu Jaarplan 1996 is decentraal toegezonden aan de Secretarissen Beheerder en Directeuren, Hoofden P&O, Facility managers en Arbo-milieu adviseurs.

Het Centraal Arbo-Milieu Jaarplan TU Delft 1996 is voor geïnteresseerden opvraagbaar via Internet: kies vanaf de Nederlandstalige TU-homepage voor ‘Instelling’.
PERSONALIA


Nieuwe Conrector

Per 1 september 1996 wordt prof.ir. E. Torenbeek, hoogleraar in het ontwerpen van vliegtuigen bij de Faculteit der Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, de nieuwe Conrector van de TU Delft. Hij studeerde in 1961 bij de Technische Hogeschool Delft af als vliegtuigbouwkundig ingenieur en is sinds 1964 verbonden aan de Faculteit der Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Prof. Torenbeek, die de huidige Conrector prof.ir. P. Hakkesteegt opvolgt, is op voordracht van het College van Dekanen voor twee jaar benoemd. Als Conrector is prof. Torenbeek plaatsvervangend voorzitter van het College van Dekanen en vervangt hij de Rector Magnificus bij academische plechtigheden en evenementen.
CvB
Jaarverslag TU-Delft

Het jaarverslag 1995 van de TU Delft is uit. Het verslag geeft de belangrijkste ontwikkelingen uit 1995 weer tegen de achtergrond van het voorgenomen beleid. Vooral aan de kwaliteitszorg van het onderwijs en onderzoek, en het streven naar een eigen technologiebeleid is in 1995 veel aandacht besteed. Aan de kwaliteitszorg van het onderwijs en onderzoek is in dit jaarverslag dan ook een apart hoofdstuk gewijd.

Naast dit TU-jaarverslag brengt de TU Delft een apart financieel jaarverslag en sociaal jaarverslag uit.

(Extra) exemplaren van het TU-jaarverslag zijn verkrijgbaar bij de Dienst Interne en Extere Communicatie, toestel 5404.
Opening academisch

Het College van Bestuur nodigt, mede namens de Universiteitsraad, TU-medewerkers en -studenten uit tot het bijwonen van de bijeenkomst ter gelegenheid van het academisch jaar 1996-1997 op 2 september om 15.00 uur in de Aula van de TU, Mekelweg 5.

De Voorzitter van het CvB, dr. N. de Voogd, zal met een korte toespraak het academisch jaar openen. Als gastspreker zal ir.drs. H.N.J. Smits, president-directeur van Amsterdam Airport Schiphol, een rede houden: ” Zonder beweging geen sturing”. De voorzitter van de Universiteitsraad, ir. H. van Iperen, zal een toespraak houden, getiteld ‘ 2020’.

Na afloop zal het CvB, tezamen met de sprekers, recipiëren. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Wijziging van-afstudeerregelingen

De huidige Regeling Afstudeerfonds TU Delft wordt herzien in verband met wetswijzigingen. Begin september volgt nog een publicatie in het Staatsblad van de “Wet ter bevordering van de kwaliteit en studeerbaarheid van het onderwijs”. De relevante wettelijke bepalingen uit deze publicatie voor de afstudeerregelingen zullen in de afstudeerregeling van onze universiteit worden meegenomen. De herziene regeling zal volgens planning eind oktober in de Universiteitsraad worden vastgesteld.

Studenten kunnen de aanvragen voor afstudeersteun op de gebruikelijke wijze blijven indienen. De aanvragen zullen vervolgens zo spoedig mogelijk worden beantwoord na de behandeling door de Centrale Commissie Afstudeerfonds. De aanvragen zullen worden beooordeeld aan de hand van de huidige regeling, voorzover die nog gehanteerd kan worden, waarbij rekening zal worden gehouden met de wetswijzigingen. Studenten zullen geen nadeel ondervinden van het feit, dat de Regeling Afstudeerfonds TU Delft als zodanig nog niet is aangepast aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Immers, de wet zal steeds worden toegepast.

Nadere informatie kan worden verkregen bij het Studentenadviesbureau, mevr.mr. L.M. Jonkers-Kiezebrink, tel. 015-2788012, en bij de Centrale Studentenadministratie, tel. 015-2784249, en bij Juridische Zaken, mr. P.J. Lander, tel. 015-2786155.
Gastdocenten en-researchfellows

In het kader van zijn internationaliseringsbeleid heeft het CvB alle faculteitsbesturen uitgenodigd om voor 5 oktober voordrachten voor buitenlandse gastdocenten en voor research fellows in te dienen. Alleen aanvragen die door het betreffende faculteitsbestuur worden ondersteund worden in behandeling genomen. De selecties zullen eind oktober plaatsvinden.

Met betrekking tot het Fonds Gastdocenten kunnen kandidaten, die in 1997 en de eerste helft van 1998 aan de TU Delft willen verblijven, worden voorgedragen. De gastdocenten, die afkomstig zijn van een universiteit waarmee de TU Delft een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten en/of die een daadwerkelijke bijdrage aan het onderwijs zullen leveren, hebben de voorkeur.

Voor het academisch 1996-1997 kunnen nog research fellows worden aangevraagd voor beide categorieën research fellows, teweten Research Fellows Regulier en Research Fellows Extra Fonds. Het CvB streeft er naar om zoveel mogelijk research fellows van universiteiten waarmee de TU Delft een samenwerkingsovereenkomst onderhoudt aan te trekken.

Informatie kan worden opgrevraagd bij de griffier van het College van Dekanen, tst. 4631.
STUDENTENADVIESBUREAU
Steunpunt

Wil je antwoorden op je vragen over studiefinanciering of via een formulier wijzigingen doorgeven aan de IBG in Groningen dan is het niet nodig daarvoor naar Rotterdam of Den Haag af te reizen. Het Studentenadviesbureau heeft behalve alle formulieren en brochures ook een intermediairslijn met een steunpunt zodat ook vragen betreffende de juistheid van je geregistreerde gegevens beantwoord kunnen worden.
Tempobeurs

Binnenkort krijg je weer de studiepuntenopgave van je faculteit. Als je daarin een fout bespeurt onderneem dan actie. Wend je tot de onderwijsadministratie van je faculteit.
Student en-bijverdienen

Let op ‘Studenten met recht op studiefinanciering’ dus ook degenen die alleen het recht op de OV-studentenkaart gebruiken met een 0-lening! In het kalenderjaar 1996 hebben bijverdiensten tot fl.15.000,- netto per jaar, geen invloed op je studiefinanciering. Blijf je onder dit bedrag dan hoef je dit niet aan Studiefinanciering door te geven. Verdien je meer dan fl.15.000,- per jaar dan heeft dit grote financiële consequenties voor je studiefinanciering. Als je weet wanneer je inkomsten hoger zullen uitvallen dan is het verstandig je studiefinanciering voor de rest van het kalenderjaar, dus t/m december 1996 stop te zetten, vanaf de maand waarin je de grens van fl.15.000,- overschrijdt. Lever ook de OV-studentenkaart tijdig in. Meer informatie over o.a. wat de IBG onder bijverdiensten verstaat en de eventuele consequenties is verkrijgbaar bij het studentenadviesbureau. Laat je goed voorlichten zodat je niet voor onaangename financiële verrassingen komt te staan!
Informatiecentrum

Het Informatiecentrum vormt het ruime en lichte middelpunt van het Studentenadviesbureau. Direct na het passeren van de receptie tref je daar een wereld aan informatie aan, verspreid over een groot aantal kasten en rekken. Zo is er de ronde leestafel, waarop interessante lectuur ligt uitgestald. Aan deze tafel kun je plaatsnemen als je iets wilt raadplegen. Even verderop staat nog zo’n ronde tafel, daarop staan een aantal computers opgesteld, die je toegang geven tot een groot aantal informatiebestanden. In een hoek staat een televisiescherm en een videorecorder. Je hebt de keuze uit een groot aantal informatieve video’s die je met behulp van een koptelefoon rustig kunt bekijken en beluisteren. Het Informatiecentrum heeft tot doel het geven van voorlichting aan studenten over studie, inschrijving, wettelijke regelingenen andere zaken die voor hen van belang zijn. Het gaat om algemene informatie, die dikwijls door middel van schriftelijke informatiemateriaal kan worden verstrekt. Voor het bespreken en regelen van meer persoonlijke zaken kun je terecht bij de desbetreffende functionarissen. Er is dagelijks open spreekuur van 9.00-17.00 uur. Tijdens die uren kun je raadplegen:
DOCUMENTATIE-OVER-STUDIE:

Universitaire opleidingen in binnen- en buitenland

Studierichtingen in het Hoger Beroepsonderwijs

Postdoctorale opleidingen en cursussen

Deze informatie is opgenomen in studiegidsen, naslagwerken, brochures en geautomatiseerde gegevensbestanden (Traject).

DOCUMENTATIE OVER ARBEIDSMARKT: materiaal over de arbeidsmarkt voor (bijna-) afgestudeerden van de TU Delft. Het betreft:

– de oriëntatie op de arbeidsmarkt

– solliciteren, werving en selectie

– bedrijfsinformatie over potentiële werkgevers, inclusief de overheid

– vacature-overzichten, Intermediair Jaarboek en Oriëntatiegids verkrijgbaar.

Deze informatie bestaat uit: boeken, naslagwerken, tijdschriften, jaarverslagen, sociale jaarverslagen, loopbaanmogelijkheden en videobanden met bedrijfspresentaties, een interactief computerprogramma.
DOCUMENTATIE-OVER-PARTICULIERE-FONDSEN:

Hiervoor kun je het Fondsenboek of een tweetal computer programma’s raadplegen.

In het informatiecentrum staan ook de weekbladen van alle universiteiten in Nederland, een aantal lezenswaardige tijdschriften over onderwijs en wetenschappen, overzichten van alle opleidingen en beroepen, naslagwerken, kortom, bijna te veel om op te noemen.
Europese-Week-in-Parijs

De Ecoles d’Ingénieurs van Parijs organiseren van 18 tot 23 november een Europese Week, waarin studenten van onder meer de TU Delft uitgenodigd worden modules te volgen aan een van de Parijse Ecoles d’Ingénieurs. Je moet je uiterlijk 7 oktober opgeven, uiterlijk 18 oktober krijg je bericht of je geplaatst bent. Inschrijven is gratis, reis- en verblijfkosten zijn voor je eigen rekening. Meer informatie, waaronder de beschrijving van de verschillende modules is in te zien bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.
Ter-inzage-in-het-Informatiecentrum:

– verschillende gidsen van Finse (technische) universiteiten.
Internet

Van twee brochures van het Studentenadviesbureau is kort geleden een update op het net gezet. Het gaat om de “Visiting Students Guide”, met belangrijke tips voor uitwisselingsstudenten die de TU bezoeken (http://www.bu.tudelft.nl/ssc/brochur16/home.16.htm) en de Foreign Students Reception Guide ’96/’97” dat een sociaal programma bevat voor buitenlandse uitwisselingsstudenten en IAESTE stagiaires (http://www.bu.tudelft.nl/ssc/iaeste/foreign/homepage.htm).

Verder zijn in onze site de e-mailadressen van de studie-adviseurs clickable gemaakt.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur, e-mail: ssc@bu.tudelft.nl, http://www.bu.tudelft.nl/ssc
MOD

In opdracht van prof.dr.ir. M. de Bruin, projectmanager van de Modernisering Ondersteunende Diensten (MOD), is in juli een project ‘clusterdienst ET/DIMES’ van start gegaan. Bij het project zijn vooralsnog Elektrotechniek, DIMES en het Bureau van de Universiteit betrokken.
Moderniseringsproces

Doel van het TU-brede moderniseringsproces is verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van de ondersteunende diensten van de TU Delft. Een van de middelen daartoe is decentralisatie van taken en bevoegdheden van het centrale niveau (BU en CvB) en herinrichting van de ondersteunende diensten op decentraal niveau (faculteiten, instituten, etc.).

De ondersteunende taken (zoals personeel en organisatie, financiën, marketing, informatiemanagement) worden ondergebracht in een Staf van het CvB, een Bedrijven Service Centrum, een Studenen Service Centrum, een dienst Vastgoedbeheer, bestaande diensten, en in nieuw te vormen clusters van beheerseenheden.
Het project

Welke taken blijven in de boven geschetste opzet op centraal niveau uitgevoerd? Welke taken gaan naar de clusters? Welke bevoegdheden moeten met taken worden overgeheveld? Welke eisen stelt dat aan de ondersteunende clusterdiensten en de organisatie van taken binnen de beheerseenheid?

Om inzicht te krijgen in deze vragen is in juli het project ‘Clusterdienst ET/DIMES’ opgezet. De medewerkers van Elektrotechniek, DIMES en het Bureau zijn in juli geïnformeerd over het porject.
Organisatie-van-het-project

Het project wordt aangestuurd door een stuurgroep onder voorzitterschap van Marcel de Bruin. Leden: prof.dr.ir. E. Backer (ET), prof.dr.ir. Dewilde (DIMES), drs. J.M. Bronneman (BU), mr. C.J. Peels (BU), ir. H. Stol (BU). Het project wordt uitgevoerd door een kerngroep bestaande uit: projectleider dr.ir. J. Kapteijn/ET (faculteitsdirecteur), drs. F.G.W. Nilsen/ET (hoofd P&O), ir. F. Hospers/ET (hoofd F&A), M.J.M. van der Arend/ET (controller), T. Brouwer/BU (manager DFI), drs. C.J.A. Zeeuw/BU (intern voorlichter), en secretariële ondersteuning.
Vorming plaatsingsadviesbureau

Zoals bekend worden bij een groot aantal beheerseenheden (soms ingrijpende) reorganisaties voorbereid. TU-breed wordt een reorganisatie van de ondersteunende diensten voorzien (MOD). Een onderdeel van formele reorganisaties is de plaatsingsprocedure, waarin over de plaatsing/niet-plaatsing van alle medewerkers die bij de reorganisatie betrokken zijneen besluit wordt genomen. Dit moet op zorgvuldige wijze en binnen de geldende wettelijke kaders en afspraken met het Overlegorgaan Personeelszaken gebeuren. Zowel voor het personeel als voor het welslagen van de reorganisaties is het van het grootste belang dat de plaatsingsbesluiten op een juiste wijze worden voorbereid en genomen. De ingestelde projectgroep is gevraagd om op korte termijn voorstellen te doen voor een plaatsingsadviesbureau dat zich bezig houdt met correcte en uniforme uitvoering van dit onderdeel van reorganisaties. De projectgroep bestaat uit Marja van den Bergh/TN (projectleider), Elly Pauw/STM en Hans Nieuwenhuijsen/BU.
Vastgoedbeheer

Per 1 juli 1996 is de dienst Vastgoedbeheer (voorheen sector Huisvesting FB) voorlopig ondergebracht bij het Bureau. Op 30 mei is in de overlegvergadering tussen OP en CvB overeenstemming bereikt over het Organisatieplan en het Sociaal Plan van Vastgoedbeheer. Met deze overeenstemming en aansluitend daarop de onderbrenging van de dienst bij het Bureau is de reorganisatie van de sector Huisvesting formeel afgerond. De MC van het Bureau is verzocht tijdelijk een voorziening te treffen voor de medezeggenschap van de medewerkers van Vastgoedbeheer met betrekking tot de uitvoering van het Organisatieplan en het Sociaal Plan.

Vastgoedbeheer wordt niet betrokken bij het reorganisatieproces van het Bureau. Het blijft een zelfstandig functionerend organisatie-onderdeel dat per 1 juli onder beheerstoezicht van de secretaris van de universiteit valt. Directeur van Vastgoedbeheer is ir. Astrid Sanson. De personeel- en organisatiefunctie zal betrokken worden van het Bureau.

In de Financiële Kaderstelling 1997-2000 wordt Vastgoedbeheer in de toekomst gezien als een van de vijf centra (naast Staf CvB, SSC en BSC) met een eigen deelbudget, waarbij het centrum deel uitmaakt van de ‘beheerskoepel’ Bureau van de Universiteit. In afwachting van definitieve besluitvorming over deze plannen (= Modernisering Ondersteunende Diensten) wordt Vastgoedbeheer daarom voorlopig aangemerkt als dienst van het huidige Bureau.
Informatiepunt MOD

Voor de coördinatie van het moderniseringsproces van de TU Delft is door het CvB een projectgroep ingesteld onder leiding van prof.dr.ir. M. De Bruin. De projectgroep staat open voor vragen en opmerkingen over de reorganisatie van de ondersteunende diensten. U kunt daarvoor contact opnemen met toestel 4594, of e-mail: F.M.vanVeen@BU.TUDelft.NL.

De projectgroep is gevestigd in het Bureau, Julianalaan 134. Het secretariaat van de projectgroep bevindt zich op de tweede verdieping, kamer 2.603.

Het plan van het aanpak voor het clusterproject ET/DIMES, evenals andere informatie over lopende projecten is verkrijgbaar bij het informatiepunt.
FIT-systemen –
Het-zenuwstelsel-van-de-TU

Nieuw op Internet url: http://www.bu.tudelft.nl/diec/fit

Informatie over de Facultaire Informatiesystemen TU Delft kunt u vinden door bovenstaande url in te tikken of door de icon ‘Medewerkers’ vanuit de homepage van de TU aan te klikken. Nieuws, stand van zaken, allerlei relevante documentatie en demo’s van de FIT-systemen staan onder meer op deze pagina’s.
WETENSCHAPSAGENDA

Maandag 2 september

* Opening academisch jaar. Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 15.00 uur.

Dinsdag 3 september

* Quasi-steady modelling and asymptotic analysis of aeroelastic oscillators. Promotie van ir. T.I. Haaker, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 10.30 uur.

* Disparity estimation in stereoscopic digital images. Promotie van ir. R.E.H. Franich, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 13.30 uur.

* Enzymatic conversions of mono- and disaccharidus using lipases and ß-glycosidases. Promotie van mw.drs. M. Woudenberg-van Oosterom, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 16.00 uur.

Woensdag 4 september

* Coulomb interactions in charged particle optical columns. Promotie van Xinrong Jiang, master of science, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 10.30 uur.

* Absoluut en relatief. Intreerede van prof.dr.ir. A.L.N. Stevels, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 15.00 uur.

Donderdag 5 september

* Integration of iox exchange chromatography with an enzymatic reaction. Promotie van ir. M.L. Jansen, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 10.30 uur.

* Occupational hazards, risk and solutions. Promotie van drs. P.H.J.J. Swuste, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 13.30 uur.

* Autoregressive inference in finite samples. Promotie van ir. H.E. Wensink, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 16.00 uur.

FB


Prijswijziging kantine-artikelen

Met ingang van 2 september worden de prijzen van de kantine-artikelen van het Aula-restaurant en de kantines van de TU Delft verhoogd. De prijsverhogingen zijn een gevolg van de nieuwe bekostigingsgrondslag van het Facilitair Bedrijf (FB) (nieuwe stijl), zoals vastgesteld in de Universiteitsraad van 24 april 1996.

De bekostigingsgrondslag komt er in het kort op neer dat het FB voor een belangrijk deel ‘zonder subsidie kostendekkend gaat opereren’.

Doel van de subsidie-afschaffing is te komen tot een open-marktsituatie. De Restauratieve Dienst zal nog voor een deel gesubsidieerd worden, vanuit de gedachte dat een goede werkgever het personeel dergelijke voorzieningen op het eigen werkterrein biedt.

De subsidie van de Restauratieve Dienst wordt verlaagd van ruim 1,7 miljoen naar 665 duizend gulden per jaar. De universiteit neemt met de Kf 665 de kosten van de infrastructuur (pannen, meubilair, gebouw) voor haar rekening.

Basispakket en luxe-pakket

In het assortiment van de Restauratieve Dienst wordt een onderscheid gemaakt tussen een basispakket (waaronder brood, beleg, soep, koffie, thee) en een luxe-pakket.

De prijzen van de artikelen uit het basispakket stijgen met gemiddeld tien procent. De overige prijzen stijgen met gemiddeld twintig procent. Hieronder is een overzicht opgenomen van de prijzen uit het basis-pakket en enkele artikelen uit het luxe-pakket. Voor een compleet prijzenoverzicht kunt u terecht bij het Bureau Restauratieve Voorzieningen, Kanaalweg 2b, toestel 7123.

Wijziging openingstijden kantines

Per 1 januari 1997 zullen ook de openingstijden van de 16 TU-kantines wijzigen. Vanaf die datum zullen ze geopend zijn van 11.30-13.30 uur (nu lopen de openingstijden uiteen). Het FB overweegt nog om in grotere TU-gebouwen rond de collegekwartieren extra openingstijden te bieden. Het Aula-restaurant blijft geopend van 8.00-20.00 uur.

Basis-artikel Soort Prijs

melk glas/beker 0,25 cl fl. 0,50

¼ liter (karne)melk fl. 0,80

½ liter (karne)melk fl. 1,20

boter diverse soorten fl. 0,25

brood snee boterham (alle soorten) fl. 0,20

puntje/broodje wit/bruin los fl. 0,60

krenten-, muesli- en rozijnenbol fl. 0,80

roggebrood (2), beschuit (1), knackebrood (1) fl. 0,45

beleg divers (boterhamworst, leverkaas, kaas e.d.) fl. 1,-

fijn (ham, chorizo e.d.) fl. 1,20

luxe (rookvlees, rosbief, e.d.) fl. 1,35

kaas 1 plak fl. 0,75

Goud+Zilverkuipje (smeerkaas) fl. 0,60

potje jam, honing fl. 0,80

fruit appel, sinaasappel, banaan, kiwi fl. 0,80

grapefruit fl. 1,15

koffie/thee automaat (WMF+Van Nelle) fl. 0,50

thee balie fl. 0,75

soep heldere soep fl. 0,65

gebonden soep fl. 0,85

maaltijdsoep fl. 1,25
Luxe-artikelen

kroket, frikandel fl.1,25
croissant fl.1,15

tosti ham/kaas fl.1,60

uitsmijter, ommelette fl.3,00

Italiaanse bol gezond fl.3,25
PERONEEL/DPO

Delft op de trappers

De bedrijvenfietscompetitie “Delft op de trappers” telt bijna 500 deelnemers, die van mei tot en met oktober een totale afstand van zo’n 600.000 kilometer zullen afleggen. 178 werknemers van de TU fietsen mee, gezamenlijk goed voor een totaalafstand van 250.000 kilometer.

De deelnemers die dat nog niet hebben gedaan wordt verzocht de tussenstanden in te zenden. Inschrijven is voor dit jaar niet meer mogelijk, maar zeer waarschijnlijk wordt de competitie volgend jaar herhaald.
Wijzigingen BWOO

BWOO is het Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekpersoneel. Dit besluit is van kracht voor de gehele onderwijssector sinds 1 maart 1994, waarmee het het Rijkswachtgeldbesluit van 1959 verving. Met ingang van 1 augustus 1996 zijn enkele wijzigingen in het besluit aangebracht:

– De basisuitkering en de verlengde uitkering zijn vervangen door een loongerelateerde uitkering: er bestaat aanspraak op een loongerelateerde uitkering indien degene die onvrijwillig werkloos is geworden:

1. In de 39 weken voorafgaand aan de werkloosheid tenminste 26 weken in dienst is geweest (was 26 weken uit de laatste 52) én

2. In de 5 kalenderjaren voorafgaand aan de werkloosheid in tenminste 4 kalenderjaren 52 of meer dagen loon heeft ontvangen (was in tenminste 3 kalenderjaren)

– Er komt een kortdurende uitkering indien wel wordt voldaan aan de “26 uit 39 weken” eis, doch niet aan de “4 uit 5 jaar” eis. De duur van deze uitkering is 6 maanden.

– De duur van de vervolguitkering is van 1 naar 2 jaar gegaan.

– De aanvullende (zogenaamd bovenwettelijke) uitkering is ongewijzigd gebleven (tot en met schaal 12 loongerelateerd en daarboven 70% van maximaal schaal 12).

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Personeels- en salarisadministratie van het Bureau van de Universiteit.
Verlenging SOP

De SOP-regeling is verlengd tot 1 april 1997. Dit is door de centrales en de gezamenlijke universiteiten overeengekomen.

Degenen die in aanmerking komen voor de SOP-regeling (medewerkers die vóór 1 april 1997 57 jaar worden) zijn van de verlenging individueel op de hoogte gesteld. Tevens is een bericht gegaan naar de Secretarissen Beheerder en Directeuren.

De centrales en de gezamenlijke universiteiten zijn in overleg over een regeling voor oudere werknemers die van kracht zou moeten worden na 1 april 1997. Zodra hierover meer bekend is wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Centraal Arbo-Milieu Jaarplan op Internet

Het Centraal Arbo-Milieu Jaarplan 1996 is decentraal toegezonden aan de Secretarissen Beheerder en Directeuren, Hoofden P&O, Facility managers en Arbo-milieu adviseurs.

Het Centraal Arbo-Milieu Jaarplan TU Delft 1996 is voor geïnteresseerden opvraagbaar via Internet: kies vanaf de Nederlandstalige TU-homepage voor ‘Instelling’.
PERSONALIA


Nieuwe Conrector

Per 1 september 1996 wordt prof.ir. E. Torenbeek, hoogleraar in het ontwerpen van vliegtuigen bij de Faculteit der Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, de nieuwe Conrector van de TU Delft. Hij studeerde in 1961 bij de Technische Hogeschool Delft af als vliegtuigbouwkundig ingenieur en is sinds 1964 verbonden aan de Faculteit der Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Prof. Torenbeek, die de huidige Conrector prof.ir. P. Hakkesteegt opvolgt, is op voordracht van het College van Dekanen voor twee jaar benoemd. Als Conrector is prof. Torenbeek plaatsvervangend voorzitter van het College van Dekanen en vervangt hij de Rector Magnificus bij academische plechtigheden en evenementen.
CvB
Jaarverslag TU-Delft

Het jaarverslag 1995 van de TU Delft is uit. Het verslag geeft de belangrijkste ontwikkelingen uit 1995 weer tegen de achtergrond van het voorgenomen beleid. Vooral aan de kwaliteitszorg van het onderwijs en onderzoek, en het streven naar een eigen technologiebeleid is in 1995 veel aandacht besteed. Aan de kwaliteitszorg van het onderwijs en onderzoek is in dit jaarverslag dan ook een apart hoofdstuk gewijd.

Naast dit TU-jaarverslag brengt de TU Delft een apart financieel jaarverslag en sociaal jaarverslag uit.

(Extra) exemplaren van het TU-jaarverslag zijn verkrijgbaar bij de Dienst Interne en Extere Communicatie, toestel 5404.
Opening academisch

Het College van Bestuur nodigt, mede namens de Universiteitsraad, TU-medewerkers en -studenten uit tot het bijwonen van de bijeenkomst ter gelegenheid van het academisch jaar 1996-1997 op 2 september om 15.00 uur in de Aula van de TU, Mekelweg 5.

De Voorzitter van het CvB, dr. N. de Voogd, zal met een korte toespraak het academisch jaar openen. Als gastspreker zal ir.drs. H.N.J. Smits, president-directeur van Amsterdam Airport Schiphol, een rede houden: ” Zonder beweging geen sturing”. De voorzitter van de Universiteitsraad, ir. H. van Iperen, zal een toespraak houden, getiteld ‘ 2020’.

Na afloop zal het CvB, tezamen met de sprekers, recipiëren. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Wijziging van-afstudeerregelingen

De huidige Regeling Afstudeerfonds TU Delft wordt herzien in verband met wetswijzigingen. Begin september volgt nog een publicatie in het Staatsblad van de “Wet ter bevordering van de kwaliteit en studeerbaarheid van het onderwijs”. De relevante wettelijke bepalingen uit deze publicatie voor de afstudeerregelingen zullen in de afstudeerregeling van onze universiteit worden meegenomen. De herziene regeling zal volgens planning eind oktober in de Universiteitsraad worden vastgesteld.

Studenten kunnen de aanvragen voor afstudeersteun op de gebruikelijke wijze blijven indienen. De aanvragen zullen vervolgens zo spoedig mogelijk worden beantwoord na de behandeling door de Centrale Commissie Afstudeerfonds. De aanvragen zullen worden beooordeeld aan de hand van de huidige regeling, voorzover die nog gehanteerd kan worden, waarbij rekening zal worden gehouden met de wetswijzigingen. Studenten zullen geen nadeel ondervinden van het feit, dat de Regeling Afstudeerfonds TU Delft als zodanig nog niet is aangepast aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Immers, de wet zal steeds worden toegepast.

Nadere informatie kan worden verkregen bij het Studentenadviesbureau, mevr.mr. L.M. Jonkers-Kiezebrink, tel. 015-2788012, en bij de Centrale Studentenadministratie, tel. 015-2784249, en bij Juridische Zaken, mr. P.J. Lander, tel. 015-2786155.
Gastdocenten en-researchfellows

In het kader van zijn internationaliseringsbeleid heeft het CvB alle faculteitsbesturen uitgenodigd om voor 5 oktober voordrachten voor buitenlandse gastdocenten en voor research fellows in te dienen. Alleen aanvragen die door het betreffende faculteitsbestuur worden ondersteund worden in behandeling genomen. De selecties zullen eind oktober plaatsvinden.

Met betrekking tot het Fonds Gastdocenten kunnen kandidaten, die in 1997 en de eerste helft van 1998 aan de TU Delft willen verblijven, worden voorgedragen. De gastdocenten, die afkomstig zijn van een universiteit waarmee de TU Delft een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten en/of die een daadwerkelijke bijdrage aan het onderwijs zullen leveren, hebben de voorkeur.

Voor het academisch 1996-1997 kunnen nog research fellows worden aangevraagd voor beide categorieën research fellows, teweten Research Fellows Regulier en Research Fellows Extra Fonds. Het CvB streeft er naar om zoveel mogelijk research fellows van universiteiten waarmee de TU Delft een samenwerkingsovereenkomst onderhoudt aan te trekken.

Informatie kan worden opgrevraagd bij de griffier van het College van Dekanen, tst. 4631.
STUDENTENADVIESBUREAU
Steunpunt

Wil je antwoorden op je vragen over studiefinanciering of via een formulier wijzigingen doorgeven aan de IBG in Groningen dan is het niet nodig daarvoor naar Rotterdam of Den Haag af te reizen. Het Studentenadviesbureau heeft behalve alle formulieren en brochures ook een intermediairslijn met een steunpunt zodat ook vragen betreffende de juistheid van je geregistreerde gegevens beantwoord kunnen worden.
Tempobeurs

Binnenkort krijg je weer de studiepuntenopgave van je faculteit. Als je daarin een fout bespeurt onderneem dan actie. Wend je tot de onderwijsadministratie van je faculteit.
Student en-bijverdienen

Let op ‘Studenten met recht op studiefinanciering’ dus ook degenen die alleen het recht op de OV-studentenkaart gebruiken met een 0-lening! In het kalenderjaar 1996 hebben bijverdiensten tot fl.15.000,- netto per jaar, geen invloed op je studiefinanciering. Blijf je onder dit bedrag dan hoef je dit niet aan Studiefinanciering door te geven. Verdien je meer dan fl.15.000,- per jaar dan heeft dit grote financiële consequenties voor je studiefinanciering. Als je weet wanneer je inkomsten hoger zullen uitvallen dan is het verstandig je studiefinanciering voor de rest van het kalenderjaar, dus t/m december 1996 stop te zetten, vanaf de maand waarin je de grens van fl.15.000,- overschrijdt. Lever ook de OV-studentenkaart tijdig in. Meer informatie over o.a. wat de IBG onder bijverdiensten verstaat en de eventuele consequenties is verkrijgbaar bij het studentenadviesbureau. Laat je goed voorlichten zodat je niet voor onaangename financiële verrassingen komt te staan!
Informatiecentrum

Het Informatiecentrum vormt het ruime en lichte middelpunt van het Studentenadviesbureau. Direct na het passeren van de receptie tref je daar een wereld aan informatie aan, verspreid over een groot aantal kasten en rekken. Zo is er de ronde leestafel, waarop interessante lectuur ligt uitgestald. Aan deze tafel kun je plaatsnemen als je iets wilt raadplegen. Even verderop staat nog zo’n ronde tafel, daarop staan een aantal computers opgesteld, die je toegang geven tot een groot aantal informatiebestanden. In een hoek staat een televisiescherm en een videorecorder. Je hebt de keuze uit een groot aantal informatieve video’s die je met behulp van een koptelefoon rustig kunt bekijken en beluisteren. Het Informatiecentrum heeft tot doel het geven van voorlichting aan studenten over studie, inschrijving, wettelijke regelingenen andere zaken die voor hen van belang zijn. Het gaat om algemene informatie, die dikwijls door middel van schriftelijke informatiemateriaal kan worden verstrekt. Voor het bespreken en regelen van meer persoonlijke zaken kun je terecht bij de desbetreffende functionarissen. Er is dagelijks open spreekuur van 9.00-17.00 uur. Tijdens die uren kun je raadplegen:
DOCUMENTATIE-OVER-STUDIE:

Universitaire opleidingen in binnen- en buitenland

Studierichtingen in het Hoger Beroepsonderwijs

Postdoctorale opleidingen en cursussen

Deze informatie is opgenomen in studiegidsen, naslagwerken, brochures en geautomatiseerde gegevensbestanden (Traject).

DOCUMENTATIE OVER ARBEIDSMARKT: materiaal over de arbeidsmarkt voor (bijna-) afgestudeerden van de TU Delft. Het betreft:

– de oriëntatie op de arbeidsmarkt

– solliciteren, werving en selectie

– bedrijfsinformatie over potentiële werkgevers, inclusief de overheid

– vacature-overzichten, Intermediair Jaarboek en Oriëntatiegids verkrijgbaar.

Deze informatie bestaat uit: boeken, naslagwerken, tijdschriften, jaarverslagen, sociale jaarverslagen, loopbaanmogelijkheden en videobanden met bedrijfspresentaties, een interactief computerprogramma.
DOCUMENTATIE-OVER-PARTICULIERE-FONDSEN:

Hiervoor kun je het Fondsenboek of een tweetal computer programma’s raadplegen.

In het informatiecentrum staan ook de weekbladen van alle universiteiten in Nederland, een aantal lezenswaardige tijdschriften over onderwijs en wetenschappen, overzichten van alle opleidingen en beroepen, naslagwerken, kortom, bijna te veel om op te noemen.
Europese-Week-in-Parijs

De Ecoles d’Ingénieurs van Parijs organiseren van 18 tot 23 november een Europese Week, waarin studenten van onder meer de TU Delft uitgenodigd worden modules te volgen aan een van de Parijse Ecoles d’Ingénieurs. Je moet je uiterlijk 7 oktober opgeven, uiterlijk 18 oktober krijg je bericht of je geplaatst bent. Inschrijven is gratis, reis- en verblijfkosten zijn voor je eigen rekening. Meer informatie, waaronder de beschrijving van de verschillende modules is in te zien bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.
Ter-inzage-in-het-Informatiecentrum:

– verschillende gidsen van Finse (technische) universiteiten.
Internet

Van twee brochures van het Studentenadviesbureau is kort geleden een update op het net gezet. Het gaat om de “Visiting Students Guide”, met belangrijke tips voor uitwisselingsstudenten die de TU bezoeken (http://www.bu.tudelft.nl/ssc/brochur16/home.16.htm) en de Foreign Students Reception Guide ’96/’97” dat een sociaal programma bevat voor buitenlandse uitwisselingsstudenten en IAESTE stagiaires (http://www.bu.tudelft.nl/ssc/iaeste/foreign/homepage.htm).

Verder zijn in onze site de e-mailadressen van de studie-adviseurs clickable gemaakt.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur, e-mail: ssc@bu.tudelft.nl, http://www.bu.tudelft.nl/ssc
MOD

In opdracht van prof.dr.ir. M. de Bruin, projectmanager van de Modernisering Ondersteunende Diensten (MOD), is in juli een project ‘clusterdienst ET/DIMES’ van start gegaan. Bij het project zijn vooralsnog Elektrotechniek, DIMES en het Bureau van de Universiteit betrokken.
Moderniseringsproces

Doel van het TU-brede moderniseringsproces is verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van de ondersteunende diensten van de TU Delft. Een van de middelen daartoe is decentralisatie van taken en bevoegdheden van het centrale niveau (BU en CvB) en herinrichting van de ondersteunende diensten op decentraal niveau (faculteiten, instituten, etc.).

De ondersteunende taken (zoals personeel en organisatie, financiën, marketing, informatiemanagement) worden ondergebracht in een Staf van het CvB, een Bedrijven Service Centrum, een Studenen Service Centrum, een dienst Vastgoedbeheer, bestaande diensten, en in nieuw te vormen clusters van beheerseenheden.
Het project

Welke taken blijven in de boven geschetste opzet op centraal niveau uitgevoerd? Welke taken gaan naar de clusters? Welke bevoegdheden moeten met taken worden overgeheveld? Welke eisen stelt dat aan de ondersteunende clusterdiensten en de organisatie van taken binnen de beheerseenheid?

Om inzicht te krijgen in deze vragen is in juli het project ‘Clusterdienst ET/DIMES’ opgezet. De medewerkers van Elektrotechniek, DIMES en het Bureau zijn in juli geïnformeerd over het porject.
Organisatie-van-het-project

Het project wordt aangestuurd door een stuurgroep onder voorzitterschap van Marcel de Bruin. Leden: prof.dr.ir. E. Backer (ET), prof.dr.ir. Dewilde (DIMES), drs. J.M. Bronneman (BU), mr. C.J. Peels (BU), ir. H. Stol (BU). Het project wordt uitgevoerd door een kerngroep bestaande uit: projectleider dr.ir. J. Kapteijn/ET (faculteitsdirecteur), drs. F.G.W. Nilsen/ET (hoofd P&O), ir. F. Hospers/ET (hoofd F&A), M.J.M. van der Arend/ET (controller), T. Brouwer/BU (manager DFI), drs. C.J.A. Zeeuw/BU (intern voorlichter), en secretariële ondersteuning.
Vorming plaatsingsadviesbureau

Zoals bekend worden bij een groot aantal beheerseenheden (soms ingrijpende) reorganisaties voorbereid. TU-breed wordt een reorganisatie van de ondersteunende diensten voorzien (MOD). Een onderdeel van formele reorganisaties is de plaatsingsprocedure, waarin over de plaatsing/niet-plaatsing van alle medewerkers die bij de reorganisatie betrokken zijneen besluit wordt genomen. Dit moet op zorgvuldige wijze en binnen de geldende wettelijke kaders en afspraken met het Overlegorgaan Personeelszaken gebeuren. Zowel voor het personeel als voor het welslagen van de reorganisaties is het van het grootste belang dat de plaatsingsbesluiten op een juiste wijze worden voorbereid en genomen. De ingestelde projectgroep is gevraagd om op korte termijn voorstellen te doen voor een plaatsingsadviesbureau dat zich bezig houdt met correcte en uniforme uitvoering van dit onderdeel van reorganisaties. De projectgroep bestaat uit Marja van den Bergh/TN (projectleider), Elly Pauw/STM en Hans Nieuwenhuijsen/BU.
Vastgoedbeheer

Per 1 juli 1996 is de dienst Vastgoedbeheer (voorheen sector Huisvesting FB) voorlopig ondergebracht bij het Bureau. Op 30 mei is in de overlegvergadering tussen OP en CvB overeenstemming bereikt over het Organisatieplan en het Sociaal Plan van Vastgoedbeheer. Met deze overeenstemming en aansluitend daarop de onderbrenging van de dienst bij het Bureau is de reorganisatie van de sector Huisvesting formeel afgerond. De MC van het Bureau is verzocht tijdelijk een voorziening te treffen voor de medezeggenschap van de medewerkers van Vastgoedbeheer met betrekking tot de uitvoering van het Organisatieplan en het Sociaal Plan.

Vastgoedbeheer wordt niet betrokken bij het reorganisatieproces van het Bureau. Het blijft een zelfstandig functionerend organisatie-onderdeel dat per 1 juli onder beheerstoezicht van de secretaris van de universiteit valt. Directeur van Vastgoedbeheer is ir. Astrid Sanson. De personeel- en organisatiefunctie zal betrokken worden van het Bureau.

In de Financiële Kaderstelling 1997-2000 wordt Vastgoedbeheer in de toekomst gezien als een van de vijf centra (naast Staf CvB, SSC en BSC) met een eigen deelbudget, waarbij het centrum deel uitmaakt van de ‘beheerskoepel’ Bureau van de Universiteit. In afwachting van definitieve besluitvorming over deze plannen (= Modernisering Ondersteunende Diensten) wordt Vastgoedbeheer daarom voorlopig aangemerkt als dienst van het huidige Bureau.
Informatiepunt MOD

Voor de coördinatie van het moderniseringsproces van de TU Delft is door het CvB een projectgroep ingesteld onder leiding van prof.dr.ir. M. De Bruin. De projectgroep staat open voor vragen en opmerkingen over de reorganisatie van de ondersteunende diensten. U kunt daarvoor contact opnemen met toestel 4594, of e-mail: F.M.vanVeen@BU.TUDelft.NL.

De projectgroep is gevestigd in het Bureau, Julianalaan 134. Het secretariaat van de projectgroep bevindt zich op de tweede verdieping, kamer 2.603.

Het plan van het aanpak voor het clusterproject ET/DIMES, evenals andere informatie over lopende projecten is verkrijgbaar bij het informatiepunt.
FIT-systemen –
Het-zenuwstelsel-van-de-TU

Nieuw op Internet url: http://www.bu.tudelft.nl/diec/fit

Informatie over de Facultaire Informatiesystemen TU Delft kunt u vinden door bovenstaande url in te tikken of door de icon ‘Medewerkers’ vanuit de homepage van de TU aan te klikken. Nieuws, stand van zaken, allerlei relevante documentatie en demo’s van de FIT-systemen staan onder meer op deze pagina’s.
WETENSCHAPSAGENDA

Maandag 2 september

* Opening academisch jaar. Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 15.00 uur.

Dinsdag 3 september

* Quasi-steady modelling and asymptotic analysis of aeroelastic oscillators. Promotie van ir. T.I. Haaker, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 10.30 uur.

* Disparity estimation in stereoscopic digital images. Promotie van ir. R.E.H. Franich, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 13.30 uur.

* Enzymatic conversions of mono- and disaccharidus using lipases and ß-glycosidases. Promotie van mw.drs. M. Woudenberg-van Oosterom, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 16.00 uur.

Woensdag 4 september

* Coulomb interactions in charged particle optical columns. Promotie van Xinrong Jiang, master of science, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 10.30 uur.

* Absoluut en relatief. Intreerede van prof.dr.ir. A.L.N. Stevels, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 15.00 uur.

Donderdag 5 september

* Integration of iox exchange chromatography with an enzymatic reaction. Promotie van ir. M.L. Jansen, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 10.30 uur.

* Occupational hazards, risk and solutions. Promotie van drs. P.H.J.J. Swuste, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 13.30 uur.

* Autoregressive inference in finite samples. Promotie van ir. H.E. Wensink, Aula TU, Mekelweg 5, Delft, 16.00 uur.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.