Campus

Foreign eye

Always some last-minute tinkering for students to do when preparing their experiments for launch. At times like this teamwork sure comes in handy.

Here, two students rush to connect the last few wires of their CanSat (a simulation of a real satellite integrated within the shape and volume of a regular soft drink can) at the first African CanSat launch, in South Africa, where TU Delft’s Dare student rocket club members were invited to organize a launch in conjunction with the International Astronautical Fede


ration’s 60th anniversary. Six CanSats designed and built by South African high school and university students were launched to an altitude of one kilometer on a Dare CanSat V6 rocket.www.dare.tudelft.nl

 

Het wetsvoorstel ‘Ruim baan voor talent’, dat grotendeels uit de koker van voormalig minister Plasterk komt, zal de komende maanden in de Tweede Kamer worden besproken.

Fixusopleidingen
In antwoord op vragen van Kamerleden schrijft Zijlstra alvast dat geneeskunde en andere fixusopleidingen straks zelf mogen bepalen of en in hoeverre ze hun eerstejaars ‘decentraal’ selecteren. Belangrijkste voorwaarde is dat ze helder zijn over hun selectiecriteria. Leerlingen die gemiddeld een acht of meer scoorden voor hun eindexamen, krijgen net als nu zonder meer toegang.

Hoger collegegeld
Ook kleinschalige, intensieve opleidingen zoals de university colleges, die hun studenten nu al aan de poort selecteren, mogen straks een hoger collegegeld vragen. Voorwaarde is wel zij ook extra activiteiten organiseren die bij de opleiding passen. Voor een gewone opleiding geldt een tarief van 1672 euro. De speciale opleidingen mogen hooguit het vijfvoudige vragen; het maximale bedrag dat geleend kan worden met het collegegeldkrediet. Instellingen mogen overigens uitzonderingen maken en bepaalde studenten dispensatie geven.

Zwaar studietraject
Gewone opleidingen mogen na drie maanden studenten selecteren die een zwaarder studietraject of een honours-programma binnen de studie willen volgen. Hun tentamencijfers kunnen daarbij bepalend zijn.

Volgens de staatssecretaris hebben de eerste drie maanden veel meer voorspellende waarde, dan selectie aan de poort. Hij vindt het reëel dat een student die onvoldoende presteert niet tot een specifieke track wordt toegelaten. “Dat hoort bij een ambitieuze studiecultuur”, zegt hij. Hij is het niet met de ChristenUnie eens dat de eerste studieperiode zo wel erg bepalend wordt voor de carrière in het wetenschappelijk onderwijs.

Harde knip
Ook de harde knip tussen bachelor- en masteropleiding wordt landelijk verplicht: studenten mogen straks pas aan hun master beginnen als ze de bachelor volledig hebben afgerond. Net als zijn voorganger Plasterk vindt Zijlstra dat de overgang van bachelor naar master een “doordachte keuze” moet worden. Instellingen moeten zelf bepalen in welke individuele gevallen kan worden afgeweken van de harde knip.

Instroommomenten
Om studievertraging door de harde knip zoveel mogelijk te voorkomen, vraagt Zijlstra de instellingen om meerdere ‘instroommomenten’ per jaar voor de master te creëren. Hij erkende dat dit in sommige gevallen niet kan. Bacheloropleidingen moeten wat hem betreft beter rekening houden met aanmeldingsdeadlines voor masterprogramma’s.

Studenten die toch een tijdje moeten wachten om te beginnen aan hun vervolgstudie, kunnen zich tijdens het collegejaar uitschrijven bij de universiteit en krijgen dan een deel van hun collegegeld terug. In individuele gevallen kan een opleiding beslissen een uitzondering te maken op de harde knip.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.