Education

Waar blijven al die studenten?

Ontvangen hogescholen en universiteiten dit jaar inderdaad veel meer studenten, zoals uit de voorlopige aanmeldingen zou blijken? Tijdens de al lopende introductieweken valt het nog niet te merken.

Begin augustus wapperde voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad met de vooraanmeldingscijfers van het hbo. Hij voorspelde dat er veel meer eerstejaars naar de hogescholen zouden komen.

Menige krant en journaal sprak vervolgens van een groei van 18 procent in het eerste studiejaar. De officiële tellingen worden pas na de jaarwisseling bekend, maar valt er tijdens de introductieweken voor eerstejaars al iets van de toevloed te merken?

In Groningse KEI-week – de grootste introductieweek van Nederland – lopen naar schatting 4200 eerstejaars rond, tegen 3931 vorig jaar: een toename van zeven procent.

Dat is flink, maar volgens de vooraanmeldingscijfers van de IB-Groep zou de Rijksuniversiteit Groningen 35 procent extra eerstejaars kunnen verwachten. Aan de Hanzehogeschool Groningen is de voorspelde groei minder draconisch, maar nog altijd acht procent. Waar blijven die studenten?

In Maastricht leren dit jaar tweeëntwintighonderd aankomende eerstejaars de stad kennen. Dat zijn er honderd meer dan vorig jaar, wat neerkomt op een groei van vijf procent. Valt mee, vergeleken met de cijfers van de IB-Groep. Want de Universiteit Maastricht zou ruim veertig procent extra eerstejaars tegemoet kunnen zien en de Hogeschool Zuyd elf procent.

Wellicht komen er inderdaad iets meer studenten, maar uit de vooraanmeldingscijfers valt dat niet op te maken. Vorig jaar werden er ook de meest uitzinnige voorspellingen op gebaseerd. Aan de universiteiten was de uiteindelijke groei flink, maar niet uitzonderlijk: vier procent.

In het hbo was de toename iets meer dan twee procent, net als in andere jaren. Zelfs als die getallen verdubbelen, zitten de instellingen nog niet op achttien procent (hbo) of 22 procent (universiteit) waar de vooraanmeldingscijfers op wijzen.

De hogescholen en universiteiten houden daarom zelf een flinke slag om de arm. De Hogeschool Inholland staat momenteel 28 procent in de plus, maar verwacht net als vorig jaar een toename van vijf tot acht procent.

De Zwolse hbo-instelling Windesheim houdt rekening met negen à tien procent groei, in plaats van de 25 procent waar de vooraanmeldingscijfers op wijzen.

Bij de TU stond de teller eind juli op 3179 vooraanmeldingen. Dat is 23 procent meer dan vorig jaar rond deze tijd. De introductieweek moet hier nog beginnen, maar inmiddels is al één op de drie vooraanmelders daadwerkelijk ingeschreven.

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat bij de vooraanmeldingen ook zo’n 250 internationale bachelorstudenten zijn meegeteld in tegenstelling tot vorig jaar. Daardoor valt de stijging in de vooraanmeldingen hoger uit.

De IB-Groep wijst er overigens al twee jaar op dat de cijfers niet goed vergelijkbaar zijn. Want twee jaar geleden is er een nieuw aanmeldingssysteem in gebruik genomen: Studielink. Getallen van een nieuw systeem laten zich niet zomaar met getallen van een oud systeem vergelijken.

Bovendien zijn er altijd opstartproblemen: vorig jaar moesten de instellingen nog wennen aan Studielink. Dit jaar staan de aanmeldingen eerder geregistreerd, waardoor ze naar verhouding opnieuw een stuk hoger lijken.

Nog één voorbeeld: vorig jaar meldden ongeveer 2880 eerstejaars zich aan voor de introductieweek van de Universiteit van Amsterdam, terwijl dat er nu ongeveer tien procent meer zullen zijn. Maar in de vooraanmeldingen staat de UvA op een onvoorstelbare 47 procent groei.

In aanmerking nemende dat:
– dit schrijven betrekking heeft op het door de Commissie Besluitvorming van de TU Delft op 26 november 2008 om 14.00 goedgekeurde Besluit A(2008)746;
– voornoemde Commissie om 14.15 heeft besloten tot wijziging van voornoemd Besluit;
– op dit Besluit de Algemene Modelbepalingen AM 3 van toepassing zijn, evenals de Meer Specifieke Modelbepalingen AM 3 – A t/m F, en de Zeer Specifieke Modelbepalingen AM 3 – A – 01 t/m F – 86 (inclusief de mogelijke wijziging van die bepalingen zoals vastgelegd in het Besluit Wijzigingen Modelbepalingen);

Komt de Commissie Besluitvorming tot de slotsom dat alle besluiten binnen de TU Delft vanaf heden niet meer genomen kunnen worden zonder goedkeuring van voornoemde Commissie. Alle besluiten, inclusief de bijzonder eenvoudige besluiten, zijn slechts geldig na uitvoerig overleg en akkoord van de Commissie Besluitvorming. 

Enige uitzondering daarbij vormen alle besluiten die krachtens en uit hoofde van de Commissie Besluitvorming zelf genomen worden. Daarbij is onverminderd van kracht het overeenkomstige Besluit om geenszins tot besluiten te komen in het geval van mogelijke wijzigingen. In die gevallen wordt verwezen naar het Kader Besluiteloosheid. 

Voornoemde Commissie zal van alle besluiten een volledig schriftelijk verslag in drievoud uitbrengen. Het verslag is strikt vertrouwelijk. Ten minste een exemplaar dient in het bezit te zijn van de Voorzitter, de overige twee exemplaren worden onverminderd eigendom van de Secretaris en de Penningmeester van voornoemde Commissie. 

Tegen dit Besluit kan bezwaar aangetekend worden. Het bezwaarschrift dient op 27 november 2008 tussen 9.00 en 9.05 in vijfvoud te worden ingediend, vergezeld van de nodige bijlagen (zie daarvoor de Richtlijnen Bezwaar Besluiten van 17 september 2008). Het bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen, noch zal er op enigerlei wijze over worden gecorrespondeerd. 

Een en ander valt na te lezen in het Communiqué Berichtgeving Besluitneming van het actieoverleg van de Subcommissie Goedkeuring en Wijziging Besluiten van de Commissie Besluitvorming. 

Dit Besluit kan op generlei wijze teniet gedaan worden door besluiten van derden, met uitzondering van het in de Bijzondere Bepalingen en op grond van het in de Bepaling Wijziging Besluitvorming bepaalde recht tot Wijziging Besluitvorming, dat slechts toegekend zal worden aan onder het recht Besluitvorming uit hoofde van de Commissie Besluitvorming toegewezen en bevoegde personen, te weten de Voorzitter, Secretaris of Penningmeester van voornoemde Commissie.

Aan dit schrijven kan geen enkele aanspraak of betekenis ontleend worden, noch enige vorm van inhoud of gewicht, krachtens het Algemeen Besluit No 4782-0.1982-A, ten aanzien van het al dan niet rechtsgeldig zijn van dit document of enig ander document van deze auteur of aan auteur verbonden partijen (zie voor verbonden partijen artikel 478.b van de notulen van de Vergadering van Administrateurs van de Commissie Besluitvorming d.d. 24 september 2008). 

Aldus besloten en ondertekend door de Commissie Besluitvorming, 26 november 2008 te Delft.

Drs. Daan Schuurbiers is onderzoeker bij de werkgroep biotechnologie en maatschappij.

Begin augustus wapperde voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad met de vooraanmeldingscijfers van het hbo. Hij voorspelde dat er veel meer eerstejaars naar de hogescholen zouden komen.

Menige krant en journaal sprak vervolgens van een groei van 18 procent in het eerste studiejaar. De officiële tellingen worden pas na de jaarwisseling bekend, maar valt er tijdens de introductieweken voor eerstejaars al iets van de toevloed te merken?

In Groningse KEI-week – de grootste introductieweek van Nederland – lopen naar schatting 4200 eerstejaars rond, tegen 3931 vorig jaar: een toename van zeven procent.

Dat is flink, maar volgens de vooraanmeldingscijfers van de IB-Groep zou de Rijksuniversiteit Groningen 35 procent extra eerstejaars kunnen verwachten. Aan de Hanzehogeschool Groningen is de voorspelde groei minder draconisch, maar nog altijd acht procent. Waar blijven die studenten?

In Maastricht leren dit jaar tweeëntwintighonderd aankomende eerstejaars de stad kennen. Dat zijn er honderd meer dan vorig jaar, wat neerkomt op een groei van vijf procent. Valt mee, vergeleken met de cijfers van de IB-Groep. Want de Universiteit Maastricht zou ruim veertig procent extra eerstejaars tegemoet kunnen zien en de Hogeschool Zuyd elf procent.

Wellicht komen er inderdaad iets meer studenten, maar uit de vooraanmeldingscijfers valt dat niet op te maken. Vorig jaar werden er ook de meest uitzinnige voorspellingen op gebaseerd. Aan de universiteiten was de uiteindelijke groei flink, maar niet uitzonderlijk: vier procent.

In het hbo was de toename iets meer dan twee procent, net als in andere jaren. Zelfs als die getallen verdubbelen, zitten de instellingen nog niet op achttien procent (hbo) of 22 procent (universiteit) waar de vooraanmeldingscijfers op wijzen.

De hogescholen en universiteiten houden daarom zelf een flinke slag om de arm. De Hogeschool Inholland staat momenteel 28 procent in de plus, maar verwacht net als vorig jaar een toename van vijf tot acht procent.

De Zwolse hbo-instelling Windesheim houdt rekening met negen à tien procent groei, in plaats van de 25 procent waar de vooraanmeldingscijfers op wijzen.

Bij de TU stond de teller eind juli op 3179 vooraanmeldingen. Dat is 23 procent meer dan vorig jaar rond deze tijd. De introductieweek moet hier nog beginnen, maar de TU verwacht een recordaantal van 2300 eerstejaarsstudenten van de TU en Hogeschool INHolland. Vierhonderd meer dan vorig jaar.

Inmiddels is één op de drie vooraanmelders daadwerkelijk ingeschreven. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat bij de Delftse vooraanmeldingen ook zo’n 250 internationale bachelorstudenten zijn meegeteld in tegenstelling tot vorig jaar. Daardoor valt de stijging in de vooraanmeldingen hoger uit.

De IB-Groep wijst er overigens al twee jaar op dat de cijfers niet goed vergelijkbaar zijn. Want twee jaar geleden is er een nieuw aanmeldingssysteem in gebruik genomen: Studielink. Getallen van een nieuw systeem laten zich niet zomaar met getallen van een oud systeem vergelijken.

Bovendien zijn er altijd opstartproblemen: vorig jaar moesten de instellingen nog wennen aan Studielink. Dit jaar staan de aanmeldingen eerder geregistreerd, waardoor ze naar verhouding opnieuw een stuk hoger lijken.

Nog één voorbeeld: vorig jaar meldden ongeveer 2880 eerstejaars zich aan voor de introductieweek van de Universiteit van Amsterdam, terwijl dat er nu ongeveer tien procent meer zullen zijn. Maar in de vooraanmeldingen staat de UvA op een onvoorstelbare 47 procent groei.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.