Education

Mededelingen

De Ondernemingsraad besluit: CVBOndernemingsraadLijst van acties en besluiten van de 11e interne OR-vergadering van 18 maart.* Vaststelling verslagLijst van acties en besluiten OR-10 wordt bekrachtigd.

br />
* Kiesreglement Onderdeelcommissies

De OR stelt vast dat op 5 maart overeenstemming is bereikt met het cvb over het Kiesregelement Onderdeelcommissies en over de Instelling van Onderdeelcommissies, waarmee beide besluiten op 5 maart zijn bekrachtigd.

* Overlegreglement ,

De OR stelt vast dat op 5 maart overeenstemming is bereikt met het cvb over het Reglement voor de overlegvergadering, maar dat in de navolgende Overlegvergadering nog over en weer toelichting zal worden gegeven.

* Reglement Gezamenlijke Vergadering OR/SR

De OR neemt kennis van het concept-reglement Gezamenlijke Vergadering. Een definitieve versie zal z.s.m. worden besproken.

* Convenant OR-LO-CvB

De OR neemt kennis van voorliggend concept-Convenant (OR-LO-cvb). Dit stuk zal onderwerp van discussie zijn in de navolgende Overlegvergadering. Na bespreking in de diverse gremia zal de definitieve versie op de agenda worden geplaatst van een komende Overlegvergadering.

* (Ingevoegd) Bezwaarschrift van M.J. Bos en de BBLG AbvaKabo TU Delft tegen de verkiezingsdatum voor de Onderdeelcommissies van 19 mei.

het bezwaar ontvankelijk te verklaren;

het bezwaar af te wijzen;

de verkiezingscommissie hierover te informeren.

* Verkiezing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter OR ir D.A. Hoogwater wordt met algemene stemmen gekozen tot voorzitter van de OR. F.A. Bazen wordt met algemene stemmen gekozen als plaatsvervangend voorzitter van de OR.
Overlegvergadering

Besluitenlijst van de 3e overlegvergadering op 18 maart

Reglement van het Overleg

Het Overlegreglement is, behoudens enige tekstuele wijzigingen, goedgekeurd en zal worden ondertekend door de voorzitter van de Ondernemingsraad en de voorzitter van het college van bestuur.

Kiesreglement en Instellen Onderdeelcommissies

Het besluit tot het instellen van Onderdeelcommissies is al voor de overlegvergadering genomen. Het kiesreglement is voor de overlegvergadering goedgekeurd. Er zijn voor de verkiezingen van 19 mei geen kiesgroepen. Het cvb verwacht dat de OR zich inspant voor een evenwichtige verdeling van personeelsgeledingen binnen de commissies.

Intentieverklaring inzake samenwerking BHV

De OR is van mening dat de intentieverklaring soms verder gaat dan een intentie. De OR gaat akkoord met deze intentieverklaring.
Rondvraag

De Ondernemingsraad is akkoord met de regeling Ouderschapsverlof TU Delft, de OR vindt wel dat er voor voldoende kinderopvang moet worden gezorgd. Het cvb stelt dat er onderzocht moet worden wat voldoende is.

De TU is rolstoelonvriendelijk, de OR vraagt zich af hoe het kan dat dit ook geldt voor de nieuwe bibliotheek. Het cvb zal hierop terugkomen.

De OR stelt dat er binnen de TU behoefte is aan een boekje met daarin de arbeidsvoorwaarden van de TU. Het cvb zegt toe om deze suggestie mee te nemen.
Agenda

Agenda van de 12e interne OR vergadering op 8 april in de Senaatszaal van de Aula van 13.00-15.30 uur

De agenda is nog niet vastgesteld, waarschijnlijk komen aan de orde:

* convenant relatie en afbakening taken LO, OR en CvB

* vergaderschema OR

* bestuursnotitie cvb

* bestuurlijk handvest

* bestuurs- en beheersreglement

* relatie OR en onderdeelcommissies

* OR-leden in onderdeelcommissies

* voorstel tot instelling OR-commissies onderwijs en onderzoek en financiele en materiele zaken.
Studentenraad

Besluitenlijst van de 7e overlegvergadering cvb en SR op 25 maart 1998.

Er is een bijeenkomst geweest over de kamergarantie tussen DUWO, VSSD en de gemeente. De SR heeft daar niets over gehoord. Dit wordt nagekeken.

* De bestuurlijke kalender is nog in voorbereiding. Besloten wordt dat de SR concept van het concept krijgt op voorwaarde dat men het cvb niet aan kan houden.

* Toegankelijkheid van de bibliotheek via de hoofdingang is moeilijk te verbeteren voor gehandicapten. De toegankelijkheid via de achteringang kan wel worden verbeterd. De SR meldt dat de bewegwijzering slecht is, dat men alleen met behulp van een magneetkaart van een medewerker weer naar buiten kan en dat er misschien iets tussen de tegels van de paden gestort kan worden. Het cvb zal dit nogmaals bespreken met mw. Sanson.

* De SR stemt in met het AKO-advies voor studeerbaarheidsfonds 3e tranche. Men had voorbehoud voor automatisering van verplichte studieplanning bij CT maar dit is met de AKO kort gesloten.

* De SR gaat akkoord met de afdemping van de stelselwijziging van allocatiemodel tot nul.

* Initiatief voorstel van de SR om buitenlandse studenten die geen studiefinanciering ontvangen toch in aanmerking te latenkomen voor een bestuursbeurs. De rector staat hier positief tegenover maar zal dit met de heer Lander bespreken om te kijken of dit mogelijk is. De SR kan hierover zelf contact opnemen met de heer Lander.

* De Studentenraad meldt het cvb dat er sprake is van zorgelijke ontwikkelingen rond de faciliteiten van het sportcentrum en wil weten wie hier de nieuwe directeur wordt. Het cvb zal nagaan wat er speelt bij het sportcentrum maar weet nog niets over de directeur.
Overlegvervadering

8e Overlegvergadering op woensdag 22 april van 10.00-13.00 uur, commissiezaal 2, Aula.

Agenda (klein zwart)

Opening en vaststelling agenda

Vaststelling verslag 25 maart (SR8.2.1)

Mededelingen . .

Reactie Onderwijsvisie Studentenraad (SR7.4.2: al in uw bezit)

Evaluatie Studentenraad (hand=outs al in uw bezit)

Intellectueel Eigendom (SR8.6.1)

Beurzenregeling (SR8.7.1) .

Informatisering en Automatisering (SR8.8.1)

Poldermodel voor Onderzoek (SR8.9.1)

Wvttk . .

Rondvraag . .

Sluiting . .

8e interne vergadering studentenraad op 15 april 1998 in de grote zaal van Elektrotechniek van 9.30-12.30 uur.
Agenda

Opening en vaststelling agenda

Vaststelling verslag 18 maart (SR8I.2.1)

Mededelingen . .

BBR (SR8.4.1: RSO)

Intellectueel Eigendom (SR8.6.1: RSO)

Beurzenregeling (SR8.7.1: RSO)

Informatisering en Automatisering (SR8.8.1: RSO)

Poldermodel voor Onderzoek (SR8.9.1: O&O)

Initiatieven . .

Wvttk . .

Rondvraag . .

Sluiting . .
Verkiezingen

Het College van Bestuur en de Decanen hebben belang bij een goede vertegenwoordiging van studenten en personeel en stellen serieuze gesprekspartners zeer op prijs.

Zij roepen medewerkers op zich kandidaat te stellen voor de onderdeelcommissies en zij roepen studenten op zich kandidaat te stellen voor de studentenraden.

onderdeelcommissies

De OR is een medezeggenschapsorgaan van het personeel en bestaatuit leden gekozen door en uit het personeel. In de Wet op de ondernemingsraden is vastgelegd over welke aangelegenheden het cvb, voordat een besluit wordt genomen, de OR om instemming of advies moet vragen.

De OR stelt onderdeelcommissies in voor de faculteiten en centrale diensten en schrijft daartoe verkiezingen uit. De OR kan eigen leden in de onderdeelcommissies benoemen. De overige leden worden gekozen door en uit de faculteit of dienst. De OR kan de onderdeelcommissies de bevoegdheid geven om, met de leiding van de betrokken faculteit of dienst, aangelegenheden op decentraal niveau af te handelen.

studentenraden

De SR en de facultaire studentenraden geven studenten de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het beleid van de TU Delft. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek geeft de studentenraden een aantal bevoegdheden. College en Decanen kunnen de studentenraden ook extra bevoegdheden geven.

De verkiezingen van de leden van de onderdeelcommissies vinden plaats op 19 mei 1998 van 9.00-17.00 uur.

Tegelijkertijd worden de verkiezingen gehouden van de leden van studentenraad en de facultaire studentenraden.

Tussen 31 maart en 28 april kunnen de kandidatenlijsten worden ingeleverd.
Studiesnelheid

Studiesituatie na 1 jaar

Beginjaar TU/ Cohortgrootte/ P behaald in 1 jaar/ Heringeschreven in het 2e jaar

’82 2055 28% 81%

’83 2120 23% 80%

’84 2174 20% 82%

’85 2360 16% 81%

’86 2593 19% 81%

’87 2843 18% 77%

’88 2845 19% 80%

’89 2717 18% 80%

’90 2579 25% 81%

’91 2853 26% 81%

’92 2661 22% 84%

’93 2488 20% 83%

’94 2418 23% 85%

’95 2226 28% 84%

’96 2164 30% 88%

De studiesnelheid in het eerste jaar bevindt zich in opgaande lijn. Van de studenten die in 1996 met hun studie zijn begonnen (cohort ’96) heeft 30% in 1 jaar het propedeuse diploma behaald (van de aansluiters VWO zelfs 33%). Daarmee hebben de faculteiten (gemiddeld) een eerste doelstelling van het cvb gehaald. Het cvb heeft als tweede doelstelling dat van cohort ’97 35% in 1 jaarhet propedeuse diploma haalt.

De hoogte van de herinschrijving na 1 jaar van cohort ’96 is hoger dan ooit. Dit kan wijzen op een betere voorlichting, zodat aankomende studenten beter op de hoogte zijn van wat zij kunnen verwachten aan de TU Delft. De selecterende en oriënterende functie van het eerste jaar is daarmee voor een deel verschoven naar de periode vóór de inschrijving aan de TU Delft. Als de TU Delft in staat is deze heringeschreven studenten net zo goed vast te houden als heringeschrevenen in voorgaande jaren, zal het percentage studenten dat uiteindelijk afstudeert stijgen naar ongeveer 65%. Dit percentage schommelt al jaren rond 61%.
Personalia

Dr. Geert-Jan Witkamp is per 1 april werkzaam als hoogleraar Apparatenbouw voor de Procesindustrie bij de Faculteit Ontwerp, Constructie en Productie, subfaculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek. Witkamp is reeds verbonden aan de TU Delft als Universitair Hoofddocent bij de Faculteit Technische Natuurwetenschappen, subfaculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde. Hij houdt zich in die functie bezig met het opzetten en uitvoeren van onderzoek- en onderwijsactiviteiten op het gebied van nieuwe en bestaande scheidingsprocessen. Witkamp heeft een deeltijdfunctie als chemisch technoloog bij Kemira Agro Pernis.

CVB
Ondernemingsraad

Lijst van acties en besluiten van de 11e interne OR-vergadering van 18 maart.

* Vaststelling verslag

Lijst van acties en besluiten OR-10 wordt bekrachtigd.

* Kiesreglement Onderdeelcommissies

De OR stelt vast dat op 5 maart overeenstemming is bereikt met het cvb over het Kiesregelement Onderdeelcommissies en over de Instelling van Onderdeelcommissies, waarmee beide besluiten op 5 maart zijn bekrachtigd.

* Overlegreglement ,

De OR stelt vast dat op 5 maart overeenstemming is bereikt met het cvb over het Reglement voor de overlegvergadering, maar dat in de navolgende Overlegvergadering nog over en weer toelichting zal worden gegeven.

* Reglement Gezamenlijke Vergadering OR/SR

De OR neemt kennis van het concept-reglement Gezamenlijke Vergadering. Een definitieve versie zal z.s.m. worden besproken.

* Convenant OR-LO-CvB

De OR neemt kennis van voorliggend concept-Convenant (OR-LO-cvb). Dit stuk zal onderwerp van discussie zijn in de navolgende Overlegvergadering. Na bespreking in de diverse gremia zal de definitieve versie op de agenda worden geplaatst van een komende Overlegvergadering.

* (Ingevoegd) Bezwaarschrift van M.J. Bos en de BBLG AbvaKabo TU Delft tegen de verkiezingsdatum voor de Onderdeelcommissies van 19 mei.

het bezwaar ontvankelijk te verklaren;

het bezwaar af te wijzen;

de verkiezingscommissie hierover te informeren.

* Verkiezing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter OR ir D.A. Hoogwater wordt met algemene stemmen gekozen tot voorzitter van de OR. F.A. Bazen wordt met algemene stemmen gekozen als plaatsvervangend voorzitter van de OR.
Overlegvergadering

Besluitenlijst van de 3e overlegvergadering op 18 maart

Reglement van het Overleg

Het Overlegreglement is, behoudens enige tekstuele wijzigingen, goedgekeurd en zal worden ondertekend door de voorzitter van de Ondernemingsraad en de voorzitter van het college van bestuur.

Kiesreglement en Instellen Onderdeelcommissies

Het besluit tot het instellen van Onderdeelcommissies is al voor de overlegvergadering genomen. Het kiesreglement is voor de overlegvergadering goedgekeurd. Er zijn voor de verkiezingen van 19 mei geen kiesgroepen. Het cvb verwacht dat de OR zich inspant voor een evenwichtige verdeling van personeelsgeledingen binnen de commissies.

Intentieverklaring inzake samenwerking BHV

De OR is van mening dat de intentieverklaring soms verder gaat dan een intentie. De OR gaat akkoord met deze intentieverklaring.
Rondvraag

De Ondernemingsraad is akkoord met de regeling Ouderschapsverlof TU Delft, de OR vindt wel dat er voor voldoende kinderopvang moet worden gezorgd. Het cvb stelt dat er onderzocht moet worden wat voldoende is.

De TU is rolstoelonvriendelijk, de OR vraagt zich af hoe het kan dat dit ook geldt voor de nieuwe bibliotheek. Het cvb zal hierop terugkomen.

De OR stelt dat er binnen de TU behoefte is aan een boekje met daarin de arbeidsvoorwaarden van de TU. Het cvb zegt toe om deze suggestie mee te nemen.
Agenda

Agenda van de 12e interne OR vergadering op 8 april in de Senaatszaal van de Aula van 13.00-15.30 uur

De agenda is nog niet vastgesteld, waarschijnlijk komen aan de orde:

* convenant relatie en afbakening taken LO, OR en CvB

* vergaderschema OR

* bestuursnotitie cvb

* bestuurlijk handvest

* bestuurs- en beheersreglement

* relatie OR en onderdeelcommissies

* OR-leden in onderdeelcommissies

* voorstel tot instelling OR-commissies onderwijs en onderzoek en financiele en materiele zaken.
Studentenraad

Besluitenlijst van de 7e overlegvergadering cvb en SR op 25 maart 1998.

Er is een bijeenkomst geweest over de kamergarantie tussen DUWO, VSSD en de gemeente. De SR heeft daar niets over gehoord. Dit wordt nagekeken.

* De bestuurlijke kalender is nog in voorbereiding. Besloten wordt dat de SR concept van het concept krijgt op voorwaarde dat men het cvb niet aan kan houden.

* Toegankelijkheid van de bibliotheek via de hoofdingang is moeilijk te verbeteren voor gehandicapten. De toegankelijkheid via de achteringang kan wel worden verbeterd. De SR meldt dat de bewegwijzering slecht is, dat men alleen met behulp van een magneetkaart van een medewerker weer naar buiten kan en dat er misschien iets tussen de tegels van de paden gestort kan worden. Het cvb zal dit nogmaals bespreken met mw. Sanson.

* De SR stemt in met het AKO-advies voor studeerbaarheidsfonds 3e tranche. Men had voorbehoud voor automatisering van verplichte studieplanning bij CT maar dit is met de AKO kort gesloten.

* De SR gaat akkoord met de afdemping van de stelselwijziging van allocatiemodel tot nul.

* Initiatief voorstel van de SR om buitenlandse studenten die geen studiefinanciering ontvangen toch in aanmerking te latenkomen voor een bestuursbeurs. De rector staat hier positief tegenover maar zal dit met de heer Lander bespreken om te kijken of dit mogelijk is. De SR kan hierover zelf contact opnemen met de heer Lander.

* De Studentenraad meldt het cvb dat er sprake is van zorgelijke ontwikkelingen rond de faciliteiten van het sportcentrum en wil weten wie hier de nieuwe directeur wordt. Het cvb zal nagaan wat er speelt bij het sportcentrum maar weet nog niets over de directeur.
Overlegvervadering

8e Overlegvergadering op woensdag 22 april van 10.00-13.00 uur, commissiezaal 2, Aula.

Agenda (klein zwart)

Opening en vaststelling agenda

Vaststelling verslag 25 maart (SR8.2.1)

Mededelingen . .

Reactie Onderwijsvisie Studentenraad (SR7.4.2: al in uw bezit)

Evaluatie Studentenraad (hand=outs al in uw bezit)

Intellectueel Eigendom (SR8.6.1)

Beurzenregeling (SR8.7.1) .

Informatisering en Automatisering (SR8.8.1)

Poldermodel voor Onderzoek (SR8.9.1)

Wvttk . .

Rondvraag . .

Sluiting . .

8e interne vergadering studentenraad op 15 april 1998 in de grote zaal van Elektrotechniek van 9.30-12.30 uur.
Agenda

Opening en vaststelling agenda

Vaststelling verslag 18 maart (SR8I.2.1)

Mededelingen . .

BBR (SR8.4.1: RSO)

Intellectueel Eigendom (SR8.6.1: RSO)

Beurzenregeling (SR8.7.1: RSO)

Informatisering en Automatisering (SR8.8.1: RSO)

Poldermodel voor Onderzoek (SR8.9.1: O&O)

Initiatieven . .

Wvttk . .

Rondvraag . .

Sluiting . .
Verkiezingen

Het College van Bestuur en de Decanen hebben belang bij een goede vertegenwoordiging van studenten en personeel en stellen serieuze gesprekspartners zeer op prijs.

Zij roepen medewerkers op zich kandidaat te stellen voor de onderdeelcommissies en zij roepen studenten op zich kandidaat te stellen voor de studentenraden.

onderdeelcommissies

De OR is een medezeggenschapsorgaan van het personeel en bestaatuit leden gekozen door en uit het personeel. In de Wet op de ondernemingsraden is vastgelegd over welke aangelegenheden het cvb, voordat een besluit wordt genomen, de OR om instemming of advies moet vragen.

De OR stelt onderdeelcommissies in voor de faculteiten en centrale diensten en schrijft daartoe verkiezingen uit. De OR kan eigen leden in de onderdeelcommissies benoemen. De overige leden worden gekozen door en uit de faculteit of dienst. De OR kan de onderdeelcommissies de bevoegdheid geven om, met de leiding van de betrokken faculteit of dienst, aangelegenheden op decentraal niveau af te handelen.

studentenraden

De SR en de facultaire studentenraden geven studenten de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het beleid van de TU Delft. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek geeft de studentenraden een aantal bevoegdheden. College en Decanen kunnen de studentenraden ook extra bevoegdheden geven.

De verkiezingen van de leden van de onderdeelcommissies vinden plaats op 19 mei 1998 van 9.00-17.00 uur.

Tegelijkertijd worden de verkiezingen gehouden van de leden van studentenraad en de facultaire studentenraden.

Tussen 31 maart en 28 april kunnen de kandidatenlijsten worden ingeleverd.
Studiesnelheid

Studiesituatie na 1 jaar

Beginjaar TU/ Cohortgrootte/ P behaald in 1 jaar/ Heringeschreven in het 2e jaar

’82 2055 28% 81%

’83 2120 23% 80%

’84 2174 20% 82%

’85 2360 16% 81%

’86 2593 19% 81%

’87 2843 18% 77%

’88 2845 19% 80%

’89 2717 18% 80%

’90 2579 25% 81%

’91 2853 26% 81%

’92 2661 22% 84%

’93 2488 20% 83%

’94 2418 23% 85%

’95 2226 28% 84%

’96 2164 30% 88%

De studiesnelheid in het eerste jaar bevindt zich in opgaande lijn. Van de studenten die in 1996 met hun studie zijn begonnen (cohort ’96) heeft 30% in 1 jaar het propedeuse diploma behaald (van de aansluiters VWO zelfs 33%). Daarmee hebben de faculteiten (gemiddeld) een eerste doelstelling van het cvb gehaald. Het cvb heeft als tweede doelstelling dat van cohort ’97 35% in 1 jaarhet propedeuse diploma haalt.

De hoogte van de herinschrijving na 1 jaar van cohort ’96 is hoger dan ooit. Dit kan wijzen op een betere voorlichting, zodat aankomende studenten beter op de hoogte zijn van wat zij kunnen verwachten aan de TU Delft. De selecterende en oriënterende functie van het eerste jaar is daarmee voor een deel verschoven naar de periode vóór de inschrijving aan de TU Delft. Als de TU Delft in staat is deze heringeschreven studenten net zo goed vast te houden als heringeschrevenen in voorgaande jaren, zal het percentage studenten dat uiteindelijk afstudeert stijgen naar ongeveer 65%. Dit percentage schommelt al jaren rond 61%.
Personalia

Dr. Geert-Jan Witkamp is per 1 april werkzaam als hoogleraar Apparatenbouw voor de Procesindustrie bij de Faculteit Ontwerp, Constructie en Productie, subfaculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek. Witkamp is reeds verbonden aan de TU Delft als Universitair Hoofddocent bij de Faculteit Technische Natuurwetenschappen, subfaculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde. Hij houdt zich in die functie bezig met het opzetten en uitvoeren van onderzoek- en onderwijsactiviteiten op het gebied van nieuwe en bestaande scheidingsprocessen. Witkamp heeft een deeltijdfunctie als chemisch technoloog bij Kemira Agro Pernis.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.