Education

Mededelingen

Stemmen op 19 mei OfficieëlBetaling salarisDe verzending van de magneetbanden met giro-opdrachten aan de Postbank N.V. en de bankgirocentrale vindt plaats op 22 mei (incl.

vakantieuitkering). Opnemen van het salaris van giro- bankrekeningen kan circa één (giro) à twee (bank) werkdag(en) na de verzenddatum geschieden. Degenen die onlangs in dienst zijn getreden en nog geen giro- of bankrekeningnummer hebben doorgegeven kunnen het salaris bij de kas ophalen op of na 26 mei. Wilt u een legitimatiebewijs meenemen? De kas op de 1e etage van het Hoofdgebouw, Julianalaan 134, is geopend van 9.00-12.00 uur.

Informatie over salaris tst. 6484 als u werkzaam bent bij de fac./dienst BK, CiTG, BTUD en het IRI; tst. 3842 als u werkzaam bent bij de fac./dienst ITS, OCP en SBS; tst. 6492 als u werkzaam bent bij de (sub)faculteit/dienst LR, TBM, TNW, CMC, FB, OTB, CW en FD i.o.en DTO i.o.
Vakantieuitkering

Het netto vakantiegeld kan ten opzichte van voorgaand jaar lager uitvallen. Dit heeft te maken met het feit dat de overhevelingstoeslag die wordt berekend op de vakantieuitkering is verlaagd van 9,9%/8,9% naar 1,7/1,4%7.
ZKOO-regeling

Op grond van de ZKOO-regeling wordt jaarlijks (in juni) een tegemoetkoming in ziektekosten uitbetaald. Deeltijders komen in aanmerking voor een vergoeding naar rato van hun dagtaakomvang.

De Commissie Gelijke Behandeling heeft eind 1997 uitgesproken dat deeltijders en voltijders een gelijke bijdrage in de ziektekosten behoren te krijgen.

De regering heeft besloten om de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling niet over te nemen. Het onderscheid op grond van arbeidsduur maakt volgens de regering geen inbreuk op het beginsel van gelijke behandeling, aangezien de tegemoetkoming in de ziektekosten net als de bezoldiging in tijd wordt opgebouwd.

Inmiddels is aan de Centrale Raad van Beroep gevraagd een oordeel te geven over de kwestie. Zodra deze procedure is voltooid, zal de regering bepalen of de rechtelijke uitspraak aanleiding geeft tot wijziging van het ingenomen standpunt.

Daarna is het aan de minister van OC&W om de gevolgen voor de ZKOO-regeling te bezien.

Mocht de ZKOO-regeling op basis van de rechtelijke uitspraak in voor deeltijders gunstige zin worden aangepast, dan zal dat voor alle deeltijders gelden, ongeacht of zij een verzoek of bezwaar bij het cvb hebben ingediend.

Met het behandelen van reeds door deeltijders bij het cvbingediende verzoeken om uitbetaling van een volledige vergoeding, zal worden gewacht tot de minister t.a.v. de regeling een beslissing zal hebben genomen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de helpdesk van de Dienst Ontwikkeling Personeel en Organisatie van het UDC (tst. 5126, 5988).
CVB

Het college van bestuur vindt dat een goede medezeggenschap van groot belang is voor de universiteit. Het cvb zou dan ook graag zien dat de Onderdeelcommissies een goede vertegenwoordiging van het personeel worden. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat iedereen op 19 mei gaat stemmen.

In maart 1997 is de MUB, de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie, van kracht geworden. Als gevolg hiervan zijn op 8 oktober 1997 de leden van de eerste Ondernemingsraad gekozen door medewerkers van de TU Delft.

De medezeggenschapscommissies (mc’s) zullen verdwijnen, wel blijven zij in functie totdat er Onderdeelcommissies gekozen zijn.

De OR stelt Onderdeelcommissies in voor de faculteiten, Centrale Diensten, het Onderzoekinstituut OTB, en het Interfacultair Reactor Instituut. Op 19 mei gaan de medewerkers naar de stembus om de leden voor de Onderdeelcommissies te kiezen. De OR zal per Onderdeelcommissie één lid uit de OR benoemen. Elke Onderdeelcommissie behandelt voor de OR de aangelegenheden van het onderdeel waarvoor zij is ingesteld, en heeft daarbij de bevoegdheid tot het plegen van overleg met degene die de leiding heeft over het onderdeel.

Laat uw stem niet verloren gaan!!
Delftse student

De Delftse student heeft gemiddeld hogere VWO-cijfers gehaald dan de gemiddelde Nederlandse student. Dat blijkt uit een beschouwing van 7 VWO vakken in het statistisch jaarboek van de TU Delft.

gemiddeld cijfer %7 in het pakket

TU Delft Nederland TU Delft Nederland

Wiskunde-A 7.8 6.5 42%7 62%7

Wiskunde-B 6.9 6.3 100%7 45%7

Natuurkunde 7.2 6.5 100%7 46%7

Scheikunde 7.2 6.7 76%7 39%7

Nederlands 6.7 6.7 100%7 100%7

Engels 6.8 6.7 99%7 99%7

Economie-1 6.9 6.2 50%7 60%7

Het verschil blijkt vooral bij de bèta-vakken, die bovendien door de Delftse studenten meer in het VWO-vakkenpakket zijn gekozen. Bij de twee talen is er geen verschil met het landelijkgemiddelde.

Bij economie-1 is het gemiddeld cijfer van de Delftenaren hoger, maar het vak werd door hen minder gekozen.

Dit beeld is door de jaren heen vrijwel constant.
Essayprijs

Het Platform voor Ethiek en Techniek TU Delft heeft twee essayprijzen ingesteld: een jaarlijkse prijs voor studenten en een tweejaarlijkse prijs voor promovendi, ontwerpers-in-opleiding en leraren-in-opleiding.

Aan de essayprijs voor studenten is een geldbedrag verbonden van 1000 gulden. De essayprijs voor promovendi, ontwerpers-in-opleiding en leraren-in-opleiding bestaat uit een geldbedrag van 2000 gulden.

Bij de toekenning van een prijs biedt het Platform voor Ethiek en Techniek de mogelijkheid tot publicatie van het essay in het verslag van de jaarlijkse werkconferentie van het Platform.
Platform

Het cvb heeft op 7 november 1996 het Platform voor Ethiek en Techniek TU Delft ingesteld. Het Platform organiseert jaarlijks een TU-brede werkconferentie over de ethische aspecten van de ingenieurswetenschappen. Ook stimuleren de leden van het Platform discussies over ethische vraagstukken op facultair niveau.

Het Platform voor Ethiek en Techniek heeft de prijzen ingesteld om binnen de TU Delft de gedachtenvorming over de ethische aspecten van de ingenieurswetenschappen te bevorderen en zichtbaar te maken. De essays moeten dan ook bijdragen aan het formuleren en verhelderen van ethische vraagstukken op het gebied van de ingenieurswetenschappen.

De jury bestaat uit de volgende personenen:

* prof.ir.K.F. Wakker, Rector Magnificus TU Delft

* prof. S.J. Doorman, M.SC, Voorzitter Platform Ethiek en Techniek TU Delft

* prof.dr.ir. A.T. de Hoop, Emeritus-hoogleraar Theoretische Elektriciteitsleer en Toegepaste Wiskunde

* prof.dr.ir. H.G. Stassen, Hoogleraar Mens-Machine Systemen

De inzendingstermijn sluit in het academisch jaar 1997-1998 op 1 november 1998.

Voorwaarden waaraan de essays dienen te voldoen zijn opgenomen in het juryreglement. Een exemplaar van dit reglement is op te vragen bij het secretariaat Staf College van Bestuur, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2785557.
OR
Vergadering

Tijdens de 13e vergadering van 13 mei zijn de volgende punten besproken:

6. Mutaties OR commissies en OR werkgroepen. OR 13-6-1;

7. Verdeling OR-budget, lopende kosten. OR 13-7-1;

8. Voortgang inzake instelling ORc O&O en ORc F&MZ. OR 13-8-1;

9. Scholing OR. OR 13-9-1;

10. Bestuurs- en Beheersreglement (onder voorbehoud);

11. Financiele Kaderstelling 1999-2002 (onder voorbehoud);

12. Mededelingen uit de ORc’s en OR-werkgroepen.

a. ORc R&W

b. ORc P

c. ORc VGWM

d. ORc PR

e. OR werkgroep F&MZ

f. OR werkgroep O&O

De 14e interne vergadering zal plaatsvinden op 27 mei, senaatszaal, Aula, 13.00 uur. Agenda nog niet vastgesteld.

De 15e interne vergadering zaal plaatsvinden op 10 juni, senaatszaal, Aula. 13.00 uur. Agenda nog niet vastgesteld.

De vergadering cvb, OR en SR zal plaatsvinden op 10 juni, senaatszaal, Aula, 14.00 uur. Agenda nog niet vastgesteld.

De vergaderingen van de OR zijn openbaar: belangstellenden zijn welkom.
SR
Vergadering

De 9e interne vergadering zal plaatsvinden op 14 mei in de Aula, commissiekamer 4, 14.00 uur.
Agenda

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststelling verslag 15 april maart (SR9I.2.1)

3. Mededelingen .

4. Kamerbalie (SR9.4.1: FPH, RSO)

5. Herinrichting aula (SR9.5.1: RSO, FPH)

6. Huisvesting TBM (SR9.6.1: FPH)

7. Jaarverslag (SR9.7.1: allen: komt w.s. 7/5)

8. Tarieven collegegeld (SR9.8.1: FPH & RSO)

9. Initiatieven .

10. Wvttk .

11. Rondvraag .

12. Sluiting .

De 9e Overlegvergadering SR en cvb vindt plaats op 26 mei, Aula, commissiekamer 3, 14.30 uur.
Agenda

Opening en vaststelling agenda

1. Vaststelling verslag 22 april (SR9.2.1)

2. Mededelingen .

3. Kamerbalie (SR9.4.1

4. Herinrichting aula (SR9.5.1)

5. Huisvesting TBM (SR9.6.1)

6. Jaarverslag (SR9.7.1)

7. Tarieven collegegeld (SR9.8.1)

8. Wvttk .

9. Rondvraag .

10. Sluiting .
Personalia
In Memoriam

Dr.ir. W. Biesiot is op 27 april 1998 op 47-jarige leeftijd in Groningen overleden.

Wouter Biesiot was de eerste student-vice-voorzitter van de Hogeschoolraad van de TU Delft (1972). Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de THD in de periode 1968-1975 en promoveerde in 1980 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een kernfysisch onderwerp.

Sindsdien was hij werkzaam bij de universiteit van Groningen, het meest recent als UHD bij de Interfacultaire vakgroep Energie & Milieukunde. Hij was adviseur van onder meer de Gezondheidsraad en de Commissie Reactorveiligheid.

In de beginjaren van de Hogeschoolraad was hij studentlid voor de AAG-fractie en vice-voorzitter van de Hogeschoolraad.

Biesiot was een gedreven studentenvertegenwoordiger en studentenleider. Door ook samenwerking met het technisch- en administratief personeel te bewerkstelligen, versterkte hij de positie van waaruit personeel en studenten de belangen van de TH wilden dienen.

In een gedenkboekje ter gelegenheid van 25 jaar HR/UR (mei 1997) noemt een toenmalig staflid zijn naam als volgt:

“Van met name de AAG heb ik het métier van efficiënt vergaderen en gecoördineerd optreden geleerd. Roemruchte namen: Wouter Biesiot, …”.

Biesiot heeft dit laatste jaar vooral zijn ervaring met en inzicht in duurzame (technologie)ontwikkeling willen vastleggen. “Als er zoveel miljoen in dit onderzoek is gestoken is een verantwoording toch wel op zijn plaats, niet?”, waren de hem typerende woorden.

Wij, namens vele anderen die hem hier gekend hebben, herdenken hem als een reeds op jonge leeftijd kundige organisator die, in zijn -menselijkerwijs gesproken- te korte leven, trouw is gebleven aan zijn uitgangspunten.

Hans van Iperen, Arthur Mynett, Max van der Laan

Centra en diensten
BTUD

Op 2 juni 1998 komt de nieuwe bibliotheekcatalogus van de Bibliotheek TU Delft online. Hiermee wordt afscheid genomen van de oude catalogus, AUBID, die niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen van de gemiddelde bibliotheekgebruiker. Deze nieuwe catalogus is een systeem van Israëlische oorsprong en wordt onder de naam Aleph 500 op de markt gebracht door het bedrijf Ex Libris en is vanaf 2 juni toegankelijk via de homepage van de Bibliotheek: http://www.library.tudelft.nl

De meest opvallende verschillen met AUBID zijn:

* De catalogus is alleen via Internet toegankelijk.

* Het is een zogenaamde grafisch gestuurd programma, u gebruikt een muis.

* De catalogus maakt het zoeken en aanvragen van informatie bij de BTUD gemakkelijker, met vertrouwde Internet technieken zoekt de gebruiker moeiteloos de gewenste informatie in de collectie.

* Medewerkers van de TU Delft krijgen bovendien de mogelijkheid om fotokopieën van artikelen rechtstreeks via deze catalogus aan te vragen.

Met deze catalogus wordt het mogelijk voor de gebruiker zelf de uitleentermijn van een reeds geleend boek te verlengen en te zien welke boeken reeds geleend zijn. Ook wordt het mogelijk te zien op welke boeken u een reservering heeft geplaatst en die desgewenst ongedaan maken.

Het is nu eenvoudig om uw zoekopdracht in te perken of juist uit te breiden, het is ook mogelijk geworden resultaten met elkaar te combineren.

Om toegang tot de bibliotheekcatalogus te krijgen is het noodzakelijk dat de gebruiker over een Internetverbinding beschikt die uitgerust is met een web browser, bij voorkeur Netscape. Het gebruik wordt gemakkelijker als de gebruiker enige handigheid met Internet heeft.

De nieuwe catalogus biedt enkele hulpschermen, maar als u nog vragen of problemen heeft dan kunt u die aan de bibliotheek stellen per e-mail, door het icoontje feedback aan te klikken. Als u in de bibliotheek aanwezig bent staat de informatiebalie tot uw beschikking.

Met de komst van de nieuwe catalogus wordt het reglement aangepast. Een van de aanpassingen is een veranderd boetebeleid. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de receptie van de Centrale Bibliotheek of bellen met tst. 5678.

Officieël
Betaling salaris

De verzending van de magneetbanden met giro-opdrachten aan de Postbank N.V. en de bankgirocentrale vindt plaats op 22 mei (incl. vakantieuitkering). Opnemen van het salaris van giro- bankrekeningen kan circa één (giro) à twee (bank) werkdag(en) na de verzenddatum geschieden. Degenen die onlangs in dienst zijn getreden en nog geen giro- of bankrekeningnummer hebben doorgegeven kunnen het salaris bij de kas ophalen op of na 26 mei. Wilt u een legitimatiebewijs meenemen? De kas op de 1e etage van het Hoofdgebouw, Julianalaan 134, is geopend van 9.00-12.00 uur.

Informatie over salaris tst. 6484 als u werkzaam bent bij de fac./dienst BK, CiTG, BTUD en het IRI; tst. 3842 als u werkzaam bent bij de fac./dienst ITS, OCP en SBS; tst. 6492 als u werkzaam bent bij de (sub)faculteit/dienst LR, TBM, TNW, CMC, FB, OTB, CW en FD i.o.en DTO i.o.
Vakantieuitkering

Het netto vakantiegeld kan ten opzichte van voorgaand jaar lager uitvallen. Dit heeft te maken met het feit dat de overhevelingstoeslag die wordt berekend op de vakantieuitkering is verlaagd van 9,9%/8,9% naar 1,7/1,4%7.
ZKOO-regeling

Op grond van de ZKOO-regeling wordt jaarlijks (in juni) een tegemoetkoming in ziektekosten uitbetaald. Deeltijders komen in aanmerking voor een vergoeding naar rato van hun dagtaakomvang.

De Commissie Gelijke Behandeling heeft eind 1997 uitgesproken dat deeltijders en voltijders een gelijke bijdrage in de ziektekosten behoren te krijgen.

De regering heeft besloten om de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling niet over te nemen. Het onderscheid op grond van arbeidsduur maakt volgens de regering geen inbreuk op het beginsel van gelijke behandeling, aangezien de tegemoetkoming in de ziektekosten net als de bezoldiging in tijd wordt opgebouwd.

Inmiddels is aan de Centrale Raad van Beroep gevraagd een oordeel te geven over de kwestie. Zodra deze procedure is voltooid, zal de regering bepalen of de rechtelijke uitspraak aanleiding geeft tot wijziging van het ingenomen standpunt.

Daarna is het aan de minister van OC&W om de gevolgen voor de ZKOO-regeling te bezien.

Mocht de ZKOO-regeling op basis van de rechtelijke uitspraak in voor deeltijders gunstige zin worden aangepast, dan zal dat voor alle deeltijders gelden, ongeacht of zij een verzoek of bezwaar bij het cvb hebben ingediend.

Met het behandelen van reeds door deeltijders bij het cvbingediende verzoeken om uitbetaling van een volledige vergoeding, zal worden gewacht tot de minister t.a.v. de regeling een beslissing zal hebben genomen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de helpdesk van de Dienst Ontwikkeling Personeel en Organisatie van het UDC (tst. 5126, 5988).
CVB

Het college van bestuur vindt dat een goede medezeggenschap van groot belang is voor de universiteit. Het cvb zou dan ook graag zien dat de Onderdeelcommissies een goede vertegenwoordiging van het personeel worden. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat iedereen op 19 mei gaat stemmen.

In maart 1997 is de MUB, de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie, van kracht geworden. Als gevolg hiervan zijn op 8 oktober 1997 de leden van de eerste Ondernemingsraad gekozen door medewerkers van de TU Delft.

De medezeggenschapscommissies (mc’s) zullen verdwijnen, wel blijven zij in functie totdat er Onderdeelcommissies gekozen zijn.

De OR stelt Onderdeelcommissies in voor de faculteiten, Centrale Diensten, het Onderzoekinstituut OTB, en het Interfacultair Reactor Instituut. Op 19 mei gaan de medewerkers naar de stembus om de leden voor de Onderdeelcommissies te kiezen. De OR zal per Onderdeelcommissie één lid uit de OR benoemen. Elke Onderdeelcommissie behandelt voor de OR de aangelegenheden van het onderdeel waarvoor zij is ingesteld, en heeft daarbij de bevoegdheid tot het plegen van overleg met degene die de leiding heeft over het onderdeel.

Laat uw stem niet verloren gaan!!
Delftse student

De Delftse student heeft gemiddeld hogere VWO-cijfers gehaald dan de gemiddelde Nederlandse student. Dat blijkt uit een beschouwing van 7 VWO vakken in het statistisch jaarboek van de TU Delft.

gemiddeld cijfer %7 in het pakket

TU Delft Nederland TU Delft Nederland

Wiskunde-A 7.8 6.5 42%7 62%7

Wiskunde-B 6.9 6.3 100%7 45%7

Natuurkunde 7.2 6.5 100%7 46%7

Scheikunde 7.2 6.7 76%7 39%7

Nederlands 6.7 6.7 100%7 100%7

Engels 6.8 6.7 99%7 99%7

Economie-1 6.9 6.2 50%7 60%7

Het verschil blijkt vooral bij de bèta-vakken, die bovendien door de Delftse studenten meer in het VWO-vakkenpakket zijn gekozen. Bij de twee talen is er geen verschil met het landelijkgemiddelde.

Bij economie-1 is het gemiddeld cijfer van de Delftenaren hoger, maar het vak werd door hen minder gekozen.

Dit beeld is door de jaren heen vrijwel constant.
Essayprijs

Het Platform voor Ethiek en Techniek TU Delft heeft twee essayprijzen ingesteld: een jaarlijkse prijs voor studenten en een tweejaarlijkse prijs voor promovendi, ontwerpers-in-opleiding en leraren-in-opleiding.

Aan de essayprijs voor studenten is een geldbedrag verbonden van 1000 gulden. De essayprijs voor promovendi, ontwerpers-in-opleiding en leraren-in-opleiding bestaat uit een geldbedrag van 2000 gulden.

Bij de toekenning van een prijs biedt het Platform voor Ethiek en Techniek de mogelijkheid tot publicatie van het essay in het verslag van de jaarlijkse werkconferentie van het Platform.
Platform

Het cvb heeft op 7 november 1996 het Platform voor Ethiek en Techniek TU Delft ingesteld. Het Platform organiseert jaarlijks een TU-brede werkconferentie over de ethische aspecten van de ingenieurswetenschappen. Ook stimuleren de leden van het Platform discussies over ethische vraagstukken op facultair niveau.

Het Platform voor Ethiek en Techniek heeft de prijzen ingesteld om binnen de TU Delft de gedachtenvorming over de ethische aspecten van de ingenieurswetenschappen te bevorderen en zichtbaar te maken. De essays moeten dan ook bijdragen aan het formuleren en verhelderen van ethische vraagstukken op het gebied van de ingenieurswetenschappen.

De jury bestaat uit de volgende personenen:

* prof.ir.K.F. Wakker, Rector Magnificus TU Delft

* prof. S.J. Doorman, M.SC, Voorzitter Platform Ethiek en Techniek TU Delft

* prof.dr.ir. A.T. de Hoop, Emeritus-hoogleraar Theoretische Elektriciteitsleer en Toegepaste Wiskunde

* prof.dr.ir. H.G. Stassen, Hoogleraar Mens-Machine Systemen

De inzendingstermijn sluit in het academisch jaar 1997-1998 op 1 november 1998.

Voorwaarden waaraan de essays dienen te voldoen zijn opgenomen in het juryreglement. Een exemplaar van dit reglement is op te vragen bij het secretariaat Staf College van Bestuur, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2785557.
OR
Vergadering

Tijdens de 13e vergadering van 13 mei zijn de volgende punten besproken:

6. Mutaties OR commissies en OR werkgroepen. OR 13-6-1;

7. Verdeling OR-budget, lopende kosten. OR 13-7-1;

8. Voortgang inzake instelling ORc O&O en ORc F&MZ. OR 13-8-1;

9. Scholing OR. OR 13-9-1;

10. Bestuurs- en Beheersreglement (onder voorbehoud);

11. Financiele Kaderstelling 1999-2002 (onder voorbehoud);

12. Mededelingen uit de ORc’s en OR-werkgroepen.

a. ORc R&W

b. ORc P

c. ORc VGWM

d. ORc PR

e. OR werkgroep F&MZ

f. OR werkgroep O&O

De 14e interne vergadering zal plaatsvinden op 27 mei, senaatszaal, Aula, 13.00 uur. Agenda nog niet vastgesteld.

De 15e interne vergadering zaal plaatsvinden op 10 juni, senaatszaal, Aula. 13.00 uur. Agenda nog niet vastgesteld.

De vergadering cvb, OR en SR zal plaatsvinden op 10 juni, senaatszaal, Aula, 14.00 uur. Agenda nog niet vastgesteld.

De vergaderingen van de OR zijn openbaar: belangstellenden zijn welkom.
SR
Vergadering

De 9e interne vergadering zal plaatsvinden op 14 mei in de Aula, commissiekamer 4, 14.00 uur.
Agenda

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststelling verslag 15 april maart (SR9I.2.1)

3. Mededelingen .

4. Kamerbalie (SR9.4.1: FPH, RSO)

5. Herinrichting aula (SR9.5.1: RSO, FPH)

6. Huisvesting TBM (SR9.6.1: FPH)

7. Jaarverslag (SR9.7.1: allen: komt w.s. 7/5)

8. Tarieven collegegeld (SR9.8.1: FPH & RSO)

9. Initiatieven .

10. Wvttk .

11. Rondvraag .

12. Sluiting .

De 9e Overlegvergadering SR en cvb vindt plaats op 26 mei, Aula, commissiekamer 3, 14.30 uur.
Agenda

Opening en vaststelling agenda

1. Vaststelling verslag 22 april (SR9.2.1)

2. Mededelingen .

3. Kamerbalie (SR9.4.1

4. Herinrichting aula (SR9.5.1)

5. Huisvesting TBM (SR9.6.1)

6. Jaarverslag (SR9.7.1)

7. Tarieven collegegeld (SR9.8.1)

8. Wvttk .

9. Rondvraag .

10. Sluiting .
Personalia
In Memoriam

Dr.ir. W. Biesiot is op 27 april 1998 op 47-jarige leeftijd in Groningen overleden.

Wouter Biesiot was de eerste student-vice-voorzitter van de Hogeschoolraad van de TU Delft (1972). Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de THD in de periode 1968-1975 en promoveerde in 1980 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een kernfysisch onderwerp.

Sindsdien was hij werkzaam bij de universiteit van Groningen, het meest recent als UHD bij de Interfacultaire vakgroep Energie & Milieukunde. Hij was adviseur van onder meer de Gezondheidsraad en de Commissie Reactorveiligheid.

In de beginjaren van de Hogeschoolraad was hij studentlid voor de AAG-fractie en vice-voorzitter van de Hogeschoolraad.

Biesiot was een gedreven studentenvertegenwoordiger en studentenleider. Door ook samenwerking met het technisch- en administratief personeel te bewerkstelligen, versterkte hij de positie van waaruit personeel en studenten de belangen van de TH wilden dienen.

In een gedenkboekje ter gelegenheid van 25 jaar HR/UR (mei 1997) noemt een toenmalig staflid zijn naam als volgt:

“Van met name de AAG heb ik het métier van efficiënt vergaderen en gecoördineerd optreden geleerd. Roemruchte namen: Wouter Biesiot, …”.

Biesiot heeft dit laatste jaar vooral zijn ervaring met en inzicht in duurzame (technologie)ontwikkeling willen vastleggen. “Als er zoveel miljoen in dit onderzoek is gestoken is een verantwoording toch wel op zijn plaats, niet?”, waren de hem typerende woorden.

Wij, namens vele anderen die hem hier gekend hebben, herdenken hem als een reeds op jonge leeftijd kundige organisator die, in zijn -menselijkerwijs gesproken- te korte leven, trouw is gebleven aan zijn uitgangspunten.

Hans van Iperen, Arthur Mynett, Max van der Laan

Centra en diensten
BTUD

Op 2 juni 1998 komt de nieuwe bibliotheekcatalogus van de Bibliotheek TU Delft online. Hiermee wordt afscheid genomen van de oude catalogus, AUBID, die niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen van de gemiddelde bibliotheekgebruiker. Deze nieuwe catalogus is een systeem van Israëlische oorsprong en wordt onder de naam Aleph 500 op de markt gebracht door het bedrijf Ex Libris en is vanaf 2 juni toegankelijk via de homepage van de Bibliotheek: http://www.library.tudelft.nl

De meest opvallende verschillen met AUBID zijn:

* De catalogus is alleen via Internet toegankelijk.

* Het is een zogenaamde grafisch gestuurd programma, u gebruikt een muis.

* De catalogus maakt het zoeken en aanvragen van informatie bij de BTUD gemakkelijker, met vertrouwde Internet technieken zoekt de gebruiker moeiteloos de gewenste informatie in de collectie.

* Medewerkers van de TU Delft krijgen bovendien de mogelijkheid om fotokopieën van artikelen rechtstreeks via deze catalogus aan te vragen.

Met deze catalogus wordt het mogelijk voor de gebruiker zelf de uitleentermijn van een reeds geleend boek te verlengen en te zien welke boeken reeds geleend zijn. Ook wordt het mogelijk te zien op welke boeken u een reservering heeft geplaatst en die desgewenst ongedaan maken.

Het is nu eenvoudig om uw zoekopdracht in te perken of juist uit te breiden, het is ook mogelijk geworden resultaten met elkaar te combineren.

Om toegang tot de bibliotheekcatalogus te krijgen is het noodzakelijk dat de gebruiker over een Internetverbinding beschikt die uitgerust is met een web browser, bij voorkeur Netscape. Het gebruik wordt gemakkelijker als de gebruiker enige handigheid met Internet heeft.

De nieuwe catalogus biedt enkele hulpschermen, maar als u nog vragen of problemen heeft dan kunt u die aan de bibliotheek stellen per e-mail, door het icoontje feedback aan te klikken. Als u in de bibliotheek aanwezig bent staat de informatiebalie tot uw beschikking.

Met de komst van de nieuwe catalogus wordt het reglement aangepast. Een van de aanpassingen is een veranderd boetebeleid. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de receptie van de Centrale Bibliotheek of bellen met tst. 5678.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.