Education

Forse reorganisatie bij design engineering

Nog voor het nieuwe collegejaar moet de afdeling design engineering van Industrieel Ontwerpen fors reorganiseren. Het college van bestuur heeft afgelopen maand een voorgenomen besluit hiertoe genomen.


Hoewel de afdeling van vier naar acht geheel nieuwe secties gaat, worden veertien medewerkers bedreigd met boventalligheid. Zij vallen onder het verlengde, oude sociaal plan. Het gaat om 5,55 vaste arbeidsplaatsen voor wetenschappers en 7 voor ondersteunend personeel inclusief docenten. Tegelijkertijd zullen er vanaf 1 september 2014 – de ingangsdatum van de nieuwe organisatie – vacatures zijn voor 13,8 arbeidsplaatsen waarvan 8,0 tijdelijke functies voor postdocs, die op termijn kunnen doorgroeien.


Tussen september 2014 en eind 2016 zullen medewerkers op 7,7 arbeidsplaatsen hun werk stoppen vanwege pensionering of beëindiging van hun tijdelijk dienstverband. Daarvan wordt 2,5 medio 2016 weer opgevuld. Daarnaast is de verwachting dat er rond die tijd ook vacatures beschikbaar zijn voor zes arbeidsplaatsen, om doorgroei mogelijk te maken. Van de oorspronkelijk 45,05 functies op de eerste geldstroom, zijn er na 2016 nog 18,8 over. De betreffende medewerkers volgen hun functie.


Volgens het faculteitsbestuur is de reorganisatie noodzakelijk omdat de huidige onderzoeksthema’s en leerstoelen niet meer voldoen aan de technologische ontwikkelingen in de samenleving. Zonder ingrijpen zou er over een paar jaar nog maar één voltijds hoogleraar werkzaam zijn, waardoor er dus ook te weinig mensen als eerste promotor kunnen optreden. Mede daardoor heeft de afdeling volgens het faculteitsbestuur ‘te kampen met een achterblijvende academische output door relatief weinig geciteerde publicaties en een laag aantal promoties’.


Daarnaast zou de functieopbouw van de huidige organisatie academisch onderwijs en onderzoek in de weg staan. Een zeer beperkt aantal hoogleraren stuurt nu een grote groep mensen aan, er is een nieuwe afdelingsvoorzitter nodig en relatief veel medewerkers geven óf vooral onderwijs, óf doen vooral onderzoek, wat een goede vervlechting van die twee in de weg zou staan. De huidige vakgebieden en leerstoelen (computer aided design engineering, product engineering, design for sustainability en reliability and durability) sluiten volgens het bestuur onvoldoende aan bij wat er in de toekomst nodig is.


Verder leidt de afdeling al jaren drie tot vier ton verlies. Na de reorganisatie, zo luidt de randvoorwaarde, moet het vaste personeel betaald kunnen worden van de eerste geldstroom (geld van de Rijksoverheid). Naar verwachting zal de afdeling over 2015 weer een positief resultaat laten zien.


IO wil met de reorganisatie naar acht nieuwe onderzoeksthema’s: product architecture design, internet of things, advanced manufacturing, circular product design, emerging materials, mechatronic design, cyber-physical systems en design for sustainability. Daarom komen er per 1 september 3,8 vacatures voor hoogleraren.


De onderzoeksgroepen bestaan uit circa vier wetenschappers die elk circa vier promovendi moeten aansturen. Wetenschappers moeten meer publiceren in tijdschriften met een hoge citatie-index om het onderzoeksrendement te verhogen. Dat helpt om meer tweede en derde geldstroom binnen te halen en de kwaliteit van het (master)onderwijs te verbeteren, zo is de verwachting.


Het onderwijs moet efficiënter en effectiever, vindt het faculteitsbestuur. Elke hoogleraar en universitair (hoofd)docent moet 42 procent van zijn of haar tijd aan onderwijs besteden. Zo kunnen mastervakken beter aansluiten op onderzoek. Promovendi worden meer ingezet bij onderwijs en studenten waar mogelijk bij onderzoek. Docenten moeten ten minste een universitaire masteropleiding hebben en bij voorkeur zijn gepromoveerd. Ook moeten ze in staat zijn twee grote bachelorvakken te coördineren.


De komende twee collegejaren vormen een overgangsperiode. Om het onderwijs door te laten gaan, maakt de faculteit docenten vakcoördinator van twee verplichte bachelorvakken. Hoogleraren worden in hun r&o-gesprek verantwoordelijk gesteld voor het eindniveau van studenten. Door een efficiëntere inrichting van een aantal technische vakken moeten 7,5 studiepunten vrijkomen voor een verplicht bachelorvak duurzaamheid. Docenten worden mentor van extra post-docs die ook onderwijs moeten geven. Het aantal keuzevakken wordt geminimaliseerd. Deels worden externen ingezet.


Volgende week donderdag komt het reorganisatieplan voor advies ter sprake bij de ondernemingsraad.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.