Education

Eerste wo-master op hogeschool

NHTV in Breda gaat als eerste hogeschool een universitaire masteropleiding aanbieden. Maar volgens de huidige regels kan ze geen aanspraak maken op het bijbehorende onderzoeksgeld, tenzij ze zich omvormt tot universiteit.

Al in november zei staatssecretaris Zijlstra dat hij het salaris van bestuurders aan universiteiten en hogescholen aan banden wilde leggen. Hij sprak toen nog van 226 duizend euro als grens. Vorige week bleek het precieze bedrag 223.666 euro per jaar.

Tijdelijk contract
Dat maximum geldt ook bij herbenoemingen, schrijft minister Marja van Bijsterveldt in een brief aan de instellingen. In het onderwijs krijgen bestuurders gewoonlijk een tijdelijk contract, bijvoorbeeld voor de duur van vier jaar. Als iemand daarna opnieuw wordt benoemd, is er sprake van ‘een nieuwe beginsituatie’, aldus de minister.

Nieuwe benoeming
De bestuurder had immers ook naar een andere werkgever kunnen zoeken. Een herbenoeming is daarmee ‘in de aard identiek aan een nieuwe benoeming en zal vanaf heden op dezelfde wijze worden beoordeeld’.

Plasterk
Haar voorganger, PvdA-minister Ronald Plasterk, was ook een fervent voorstander van een maximumsalaris in het hoger onderwijs. Hij was de eerste die raden van toezicht dreigde te ontbinden als ze de zogeheten Balkenende-norm niet in acht namen.

Terugvorderen
Ook vorderde hij geld terug als hogescholen en universiteiten hun bekostiging ‘ondoelmatig’ besteedden. Zo moest de Hogeschool Inholland geld terugbetalen omdat de voormalige bestuursvoorzitter om onduidelijke redenen met een flink salaris op de loonlijst bleef staan.

TU Delft
Staatssecretaris Zijlstra zet de lijn van Plasterk voort. Bij Hogeschool Inholland vordert hij een deel van de hoge ontslagvergoedingen voor de voormalige bestuurders terug. Ook bij de TU Delft eist hij geld terug, omdat de bestuursvoorzitter meer ging verdienen dan vooraf met het ministerie was afgesproken.

Zodra de wet normering topinkomens er is, hoeft dat niet meer. Dan moet de bestuurder het geld zelf inleveren en gaat een terugvordering niet ten koste van het onderwijs.


De instelling wil de masteropleiding vrijetijdswetenschappen uiterlijk per 1 september 2013 overnemen van de Universiteit van Tilburg, die de opleiding niet meer bij haar profiel vindt passen. Als het meezit kan de master vrijetijdswetenschappen zelfs al in 2012 in Breda van start, verwacht collegevoorzitter Hans Uijterwijk van de NHTV. “We gaan nog kijken op welke punten de opleiding geactualiseerd moet worden. Bovendien moet de master vrijetijdwetenschappen in 2013 opnieuw worden geaccrediteerd.”


De NHTV biedt al twee academische bacheloropleidingen aan: ‘international leisure sciences’ en ‘science tourism’. Waarom nu ook een universitaire masteropleiding?

“Als je in het buitenland wilt meetellen, is het essentieel om ook universitair onderwijs aan te bieden. Onze buitenlandse partners zijn vrijwel allemaal universiteiten. Bovendien kunnen we in een leemte voorzien; aan Nederlandse universiteiten bestaat op het gebied van vrijetijd geen vergelijkbaar aanbod.”


Wil de NHTV op termijn niet gewoon een universiteit worden?

“Nee. Ons streven is om uit te groeien tot een opleidings- en onderzoekscentrum op hbo- én wo-niveau. Het voordeel dat universiteiten nu hebben, is dat alleen zij aanspraak kunnen maken op wetenschappelijke onderzoeksgelden en hoogleraren mogen aanstellen. Daarnaast hebben wij als hogeschool geen promotierecht.


Wij willen geen universiteit worden, maar ik vind wel dat er op een aantal terreinen gelijkschakeling moet plaatsvinden met universiteiten. Het is natuurlijk gek dat wij voor accreditatie aan dezelfde criteria moeten voldoen als andere wo-opleidingen, maar dat we geen aanspraak kunnen maken op onderzoeksbekostiging. Zo worden we haast gedwongen om universiteit te worden, al willen we dat helemaal niet. De staatssecretaris zal daar iets aan moeten doen.


Hoe gaat u de problemen omzeilen?

“De opleiding gaat volledig naar de NHTV, maar de hoogleraren behouden een kleine aanstelling in Tilburg, zodat zij hun titel behouden en promovendi kunnen begeleiden. Ook wij hebben al jaren professoren in dienst, die een zelfde aanstelling hebben.”


Staatssecretaris Zijlstra wil het onderscheid in titulatuur opheffen, maar de titel ‘universiteit’ juist gaan beschermen. Wat betekent dat voor studenten van de NHTV?

“Onze studenten zullen inderdaad een wo-bachelorgraad krijgen, uitgereikt door een hbo-instelling. Daarmee zijn we weliswaar opgeschoven in de goede richting, maar zitten we nog steeds in een achterstandspositie ten opzichte van buitenlandse instellingen. Dat is te meer scheef als u bedenkt dat wij afscheid hebben genomen van buitenlandse universitaire partners omdat onze hbo-diploma’s een hoger niveau hadden dan hun universitaire diploma’s.


Voor onze internationale uitstraling is het van belang dat wij ook universitaire diploma’s kunnen uitreiken. Het liefst zouden wij hbo-diploma’s uitreiken van NHTV university of applied sciences en academische diploma’s van NHTV university.”


Hebben studenten niet liever een graad van een ‘echte’ universiteit?

“Het diploma dat wij gaan uitreiken aan masterstudenten is in principe hetzelfde waard als het diploma dat de Universiteit van Tilburg nu uitreikt. De NHTV is bovendien de grootste en oudste instelling in Europa op het gebied van toerisme en vrijetijd. Wij hebben een docentenkorps met veel gepromoveerden, we hebben veel buitenlandse contacten, bieden veel minoren aan. Dat vinden veel studenten belangrijker.


Bovendien is er nog een ander voordeel. Studenten kunnen zich bij ons beter oriënteren. In het eerste jaar is het relatief gemakkelijk om te switchen van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-bachelor en andersom. En dat gebeurt ieder jaar wel een paar keer. Daardoor is onze studie-uitval relatief laag.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.