Education

TU tevreden met prestatieafspraken

Het college van bestuur van de TU Delft is tevreden met het hoofdlijnenakkoord dat de VSNU en het ministerie van onderwijs hebben ondertekend.


Volgens collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg biedt het akkoord ‘veel vrijheid voor individuele afspraken tussen de TU Delft en het ministerie’. Die afspraken hebben onder meer betrekking op het verhogen van het studierendement en het beperken van de uitval.


In het hoofdlijnenakkoord staat dat het onderwijsprogramma uitdagender en intensiever moet worden. De TU is daar al mee bezig. Collegelid Paul Rullmann verwijst naar afspraken die al in 3TU-verband met het ministerie zijn gemaakt. “In zekere zin loopt het 3TU-plan vooruit op de onderwijsprestatie-afspraken waarvan nu sprake is.”

Een andere afspraak is dat universiteiten opleidingen zullen afstoten die onvoldoende aansluiten bij hun profiel. Op de TU zal dat niet gebeuren, meldt Rullmann. “Onze opleidingen passen allemaal heel goed in het profiel van een technische universiteit met een stevige disciplinaire basis, die zich laat inspireren door grote maatschappelijke uitdagingen. De opleidingen zijn ook omvangrijk genoeg om als eenheid te bestaan.”In het hoofdlijnenakkoord staat ook dat iedere universiteit wetenschappelijk zwaartepunten moet kiezen waarmee ze tot de wereldtop behoort. Rullmann: “Over de wijze waarop wij in antwoord daarop onze wetenschappelijke schatkamer gaan beschrijven, denken we nog na in de voorbereiding van de profileringsnota.” Die nota moet in april of mei worden vastgesteld met het ministerie.

In 2013 is er voor alle plannen 142 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 84 miljoen euro ‘voorwaardelijke financiering’. Ten opzichte van het totale universitaire budget van ruim vier miljard euro is dat niet bijzonder veel: slechts twee procent. Dat zal oplopen tot 2,5 procent in 2016. Dan wordt bekeken of de prestatieafspraken zijn nagekomen. Zo niet, dan zullen universiteiten een deel van de gelden niet langer krijgen.Toch moet er veel gebeuren, willen ze werkelijk geld kwijtraken. Zo mogen ze zelf aan Zijlstra voorstellen waarop hij ze zou moeten afrekenen. Bovendien zijn de indicatoren niet zo hard als ze klinken, want er is ruimte voor ‘maatwerk, om aan te sluiten bij de lokale situatie’. En zelfs als een universiteit uiteindelijk in gebreke blijft en haar eigen prestatieafspraken niet nakomt, is er nog een uitweg. Het bestuur kan een beroep doen op de ‘hardheidsclausule’. Dan zal Zijlstra een commissie langs sturen, die moet beoordelen of de doelen misschien door ‘onvoorziene omstandigheden’ niet zijn gehaald.

Studentenorganisaties ISO en LSVb noemen het hoofdlijnenakkoord een ‘papieren tijger’. Zij vinden dat studenten, docenten en medezeggenschapsraden veel meer in het overleg tussen het ministerie en de individuele universiteiten betrokken moeten worden. Rullmann vindt dat de TU daarmee goed bezig is. “De nota Studiesucces is uitvoerig met studentenraad besproken. Ook bij de ontwikkeling van een nieuwe strategie voor 2020 zijn veel onderdelen van de universiteit, waaronder de medezeggenschapsorganen, betrokken.” En ook de profileringsnota wordt in concept met de medezeggenschap worden besproken, aldus Rullmann. 

Dat blijkt uit een interview met de staatssecretaris dat deze week in onder meer Delta verschijnt. De wet op de studiefinanciering kent volgens hem nu te veel uitzonderingen en daar wil hij iets aan doen.

Uitzondering
“Voor gehandicapte studenten blijven we een uitzondering maken”, zegt hij. “Er zullen ook aanvullende beurzen blijven voor studenten met minder draagkrachtige ouders.” Maar nadere details wil hij nog niet bekend maken. “Kijkt u maar na welke uitzonderingen er nog meer zijn.”

Kind
Volgens de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs zijn er maar weinig andere situaties waarin studenten meer (of langer) studiefinanciering kunnen krijgen dan normaal. Het afschaffen van de toeslag voor studenten met een kind ligt waarschijnlijk te gevoelig bij gezinspartij CDA.

Inkomen ouders
Dan resteren de bijna dertienduizend studenten in het mbo en hoger onderwijs die een aanvullende beurs krijgen omdat ze gebrouilleerd zijn met hun ouders. Het inkomen van de ouders telt in zo’n geval niet mee bij de toekenning van een aanvullende beurs. Mogelijk gaat de staatssecretaris dit afschaffen.

Bewijsstukken
Studenten die thuis ruzie hebben, krijgen momenteel trouwens niet zomaar een aanvullende beurs. Ze moeten bijvoorbeeld sinds hun twaalfde jaar ‘geen echt contact meer’ met hun ouders hebben, waarschuwt de website van DUO. Of er moet sprake zijn van een “ernstig en structureel conflict”. DUO vraagt dan wel om bewijsstukken ‘waaruit je situatie en de ernst hiervan moet blijken. Dit is soms een zware en moeilijke procedure’.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.