Education

Stufi-regels voor buitenlanders strenger

Buitenlandse studenten in Nederland moeten meer gaan werken als ze studiefinanciering willen ontvangen. Staatssecretaris Zijlstra maakt de regels vanaf volgend studiejaar strenger.


Momenteel hebben Europese studenten in Nederland recht op studiefinanciering als ze minimaal acht uur per week werken. Zijlstra wil dat nu opschroeven naar veertien uur.De afgelopen jaren zijn steeds meer buitenlandse studenten gebruik gaan maken van studiefinanciering. De regeling kostte de staat vorig jaar 26 miljoen euro. In 2006 was dat nog zes miljoen. “Dat vinden wij echt te grijs. Wij hopen dat door deze maatregel flink terug te snoeien”, zegt de bewindsman tegen de NOS.Buitenlandse studenten zijn wat Zijlstra betreft van harte welkom in Nederland. Maar alleen als ze komen omdat ze heel goed zijn en goed onderwijs willen, niet omdat ze “een mooi financieel arrangement kunnen krijgen”.Universiteitenvereniging VSNU noemt de maatregel “contraproductief” en “bizar”. Ze vindt het “de omgekeerde wereld” om studenten meer te laten werken naast hun studie. Dat vertraagt het afstuderen. Bovendien komen studenten niet vanwege het financieel gunstige plaatje naar Nederland, zegt de VSNU. Het collegegeld behoort tot de hoogste van Europa. De vereniging wijst er verder op dat maar tien procent van de buitenlandse studenten gebruik maakt van studiefinanciering.Zijlstra kondigde afgelopen najaar al aan de stroom buitenlandse studenten te willen inperken. Hogescholen en universiteiten moeten onder meer stoppen met opleidingen die volledig op Duitse studenten zijn gericht. Zijlstra wilde bovendien de opleidingskosten voor Duitse studenten met de oosterburen verrekenen. Maar daar heeft Duitsland geen trek in. Het wil alleen in Europees verband afspraken maken.

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor een betere bereikbaarheid, omdat het de bouwplannen op en rond de campus mogelijk wil maken. Een milieueffectrapportage (MER)  die vorig jaar is gepubliceerd stelde bereikbaarheid immers als voorwaarde voor de bouw van onder meer duizenden nieuwe studentenkamers.

Het grootste deel van het geld dat de gemeente nog over heeft voor nieuwe plannen wordt de komende vier jaar gestoken in de bereikbaarheid van TU Noord. In een update van het Lokaal Verkeer- en Vervoerplan (LVVP) schrijft Delft: ‘Besloten is het grootste deel van het budget te bestemmen voor een nieuwe hoofdontsluitingsstructuur voor TU noord, conform de voorstellen uit het MER.’

Die ‘hoofdontsluitingsstructuur’ bestaat uit de Mijnbouwstraat, het Poortlandplein, het Zuidplantsoen en de Schoemakerstraat. De Mijnbouwstraat wordt een weg voor tweerichtingsverkeer. Het Poortlandplein moet een rotonde worden. Het Zuidplantsoen wordt een zogenoemde wijkontsluitingsweg waar een maximum snelheid van veertig kilometer per uur zal gelden. De Schoemakerstraat krijgt onder meer ter hoogte van de Kruithuisweg verkeersregelinstallaties.

Verder vindt de gemeente het belangrijk dat de Gelatinebrug, een fietsersbrug over de Schie ter hoogte van evenemententerrein Lijm&Cultuur, er komt. Die brug verbindt het station Delft Zuid met de TU-campus en tussenliggende gebieden.

Naast het LVVP heeft de gemeente ook het ‘Fietsactieplan’ (FAP) bijgesteld. Ook hiervoor is het budget beperkt. Het geld dat er nog is gaat de komende jaren vooral naar het opwaarderen van bestaande fietsroutes, de aanpak van het fietsparkeerprobleem bij NS-station Delft, de aanpak van onveilige fietsoversteken en het bijplaatsen van fietsklemmen op diverse plekken in de stad. 

De gemeente Delft heeft door een reeks bezuinigingen en financiële tegenvallers veel minder geld om plannen uit het LVVP en het FAP uit te voeren. Beide plannen zijn in 2005 aangenomen door de gemeenteraad. In de tussentijd kromp de begroting van de gemeente. Daar kwam bij dat bouwprojecten vanwege de financiële crisis forse vertraging opliepen en projectontwikkelaars af wilden van hun bijdrage aan de benodigde infrastructuur rondom hun bouwprojecten. De gemeente raakte verder in het nauw doordat gerealiseerde LVVP-projecten duurder uitvielen.

Het LVVP omvatte maar liefst 109 grotere en kleinere projecten. Daarvan zijn er 35 klaar, waaronder het autovrij maken van de Mekelweg, en worden er veertien aangelegd, zoals tramlijn 19. De gemeente draagt in al die projecten maar een deel van de kosten bij. Alle projecten die voor 2011 tot en met 2014 op de planning stonden, zouden samen een gemeentelijke bijdrage vergen van ongeveer negen miljoen euro. De gemeente heeft na aftrek van projecten waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan, zoals een nieuwe oversteek over de Schoemakerstraat ter vervanging van de huidige bij de Christiaan Huygensweg, echter nog maar 2,7 miljoen euro over.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.