Education

Scherper toezicht op hoger onderwijs

Het kabinet is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van staatssecretaris Zijlstra voor verscherpt toezicht op het hoger onderwijs. De Inspectie kan straks sneller ingrijpen.


De problemen in het hbo vragen om strenger toezicht op het hoger onderwijs, meent het kabinet. In januari verklaarde Zijlstra al dat de Inspectie een grotere rol gaat krijgen. Die mag straks uit eigen beweging onderzoek doen als zij onraad ruikt en hoeft niet te wachten tot er studenten of docenten aan de bel trekken.


Als een opleiding bijvoorbeeld explosief groeit, zoals destijds de gewraakte opleiding media & entertainment management van Inholland, dan kan de Inspectie een kijkje gaan nemen: loopt het daar allemaal zoals het hoort? Hoe staat het met de opleidingscommissie, de medezeggenschapsraad en de examencommissie?


Nu kan dat nog niet. De Inspectie kijkt naar het hele onderwijsstelsel of reageert op ‘signalen’, maar mag niet zomaar ergens induiken. Het toezicht is nog niet ‘risicogericht’, zoals dat in het jargon heet.


In het wetsvoorstel wordt bovendien de accreditatie aangescherpt. De visitatiecommissies gaan weer clusters van opleidingen beoordelen, zodat ze beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Het is voor opleidingen niet meer mogelijk om zich aan zo’n groepsgewijze beoordeling te onttrekken en een eigen visitatiepanel aan te vragen, zoals in het hbo gebruikelijk was.


Ook krijgen de onderwijsinstellingen minder invloed op de benoeming van deskundigen die het oordeel over de opleiding moeten vellen. Die deskundigen mogen ook zelf weten welke scripties ze willen controleren. Dat laatste had accreditatieorganisatie NVAO zelf al bepaald, maar in de wet wordt nu vastgelegd dat de steekproef representatief een aanzienlijke hoeveelheid scripties bevat die met een “zesje” werden beoordeeld, zoals Zijlstra eerder aan de Kamer schreef.


Naar verwachting wordt het voor zwakke opleidingen moeilijker om zich door de accreditatie heen te bluffen. Het wetsvoorstel gaat ter beoordeling naar de Raad van State. Pas daarna zal de Tweede Kamer zich erover buigen.

Meer dan 3400 studenten vulden een vragenlijst in die Lilian Eggens hun had toegezonden. De docent van de Hanzehogeschool was nieuwsgierig naar de invloed van hun persoonlijkheid en sociaal netwerk op hun studieprestaties. Volgende week promoveert zij hierop aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Uitstelgedrag
Sommige uitkomsten van haar onderzoek waren al wel bekend. Zo blijken uitstelgedrag en onzorgvuldigheid opnieuw niet bevorderlijk voor studiesucces, terwijl gemotiveerde studenten juist goed presteren.

Compenseren
Maar wat ze ook ontdekte: stabiele studenten zijn minder gemotiveerd dan studenten die wat vaker met emotionele problemen kampen. De laatsten scoren beter en studeren sneller. “Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat zij hun onzekerheid compenseren door meer en harder te studeren”, licht Eggens toe.

Sociaal netwerk
Ook het sociale netwerk van studenten is van invloed op hun prestaties:
een groot netwerk zorgt voor minder studievertraging. De omgeving ‘fungeert waarschijnlijk als vangnet, kruiwagen en buffer tegen de negatieve gevolgen van stress’, aldus Eggens.

Levensfasen
Naarmate de vrienden en familieleden ouder zijn, gaat dat niet meer op. Eggens: “Vermoedelijk gaan levensfasen tussen personen in het netwerk dan verder uit elkaar lopen en verdwijnt die steunfunctie.”

Precieze cijfers over het studiesucces van verschillende typen studenten heeft ze niet.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.