Education

Nieuwe taaleis voor alle TU-docenten

TU-personeel dat lesgeeft in bacheloropleidingen moet voortaan voldoen aan dezelfde eisen voor Engelse taalvaardigheid als collega’s bij masteropleidingen: C1-hoog.

Voortaan is C1-hoog vereist. (Bron: TU Delft)

Aanleiding voor dit voorgenomen besluit van het college van bestuur is dat een aantal, en volgens het college ‘op termijn misschien wel alle’, bacheloropleidingen overgaan naar het Engels. De universiteit stelde sinds 2007 eisen aan de Engelse taalvaardigheid.


Tot nu toe was voor bacheloronderwijs een lager minimum niveau vereist dan bij masteropleidingen. Nu worden die eisen gelijkgetrokken naar wat nu ‘C1-hoog’ wordt genoemd.


TUDelfttaaleisenEngels.jpg

Daar zijn drie redenen voor:


  • Volgens het ITAV (Universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden) is C1-hoog voldoende voor Engelstalig onderwijs, mits de docent een goede uitspraak en goede onderwijsvaardigheden bezit.
  • Uit studentenevaluaties (Evasys) blijkt onder meer dat uitspraak en accent een belangrijke rol spelen bij het kunnen volgen van Engelstalige lessen. Hierdoor kan een docent met het juiste taalniveau misschien toch niet goed te volgen zijn, terwijl docenten met een lager taalniveau zonder accent wellicht wel een voldoende scoren bij evaluaties.
  • Het gelijktrekken van de eisen vereenvoudigt de administratie over de Engelse taalvaardigheid.


De norm wordt standaard opgenomen in alle vacatureteksten en aanstellingsbrieven. Na aanstelling is nieuw docerend personeel verplicht om een toets te doen bij ITAV, om het startniveau te bepalen. Daarna moet het gewenst niveau binnen drie jaar zijn behaald. Om al het docerend personeel op het gewenste niveau te krijgen én te houden is een pakket aan cursussen ontwikkeld. Afspraken daarover horen onderdeel te zijn van de R&O-gesprekken.


De studentenraad kan zich goed vinden in het voorgenomen besluit, bleek maandag 13 november in een overleg met het college. Wel willen de studenten graag veel nadruk leggen op spreekvaardigheid, omdat docenten soms niet goed zijn te verstaan. Navraag bij ITAV leert dat spreekvaardigheid in een aparte toets van dertig minuten wordt getest, naast een computertoets van tachtig minuten voor grammatica en spelling.


Collegelid Anka Mulder wees de studentenraad er op dat ook native speakers soms moeilijk te verstaan zijn. “Dat gaat dit systeem niet veranderen.” Zij raadde studenten aan sneller aan de bel te trekken als zij hun docenten niet kunnen verstaan.


Lees ook: Helpt een taaleis tegen steenkolenengels?

News editor Connie van Uffelen

Do you have a question or comment about this article?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.