Education

Mededelingen

Nieuwe Regeling Ouderschapsverlof TU Delft. CVBUniforme jaarindelingData van blokken (5×8 weken) en kwartalen (4×10 weken) 1998-1999.Blok 1 ma 31 aug/vr 9 okt Onderwijs Kwartaal 1 ma 31 aug/vr 16 okt Onderwijsma 12 okt/vr 16 okt Roostervrij ma 19 okt/vr 23 okt Roostervrijma 19 okt/vr 23 okt Tentamens ma 26 okt/vr 30 okt TentamensBlok 2 ma 26 okt/vr 4 dec Onderwijs Kwartaal 2 ma 2 nov/vr 18 dec Onderwijsma 7 dec/vr 11 dec Roostervrijma 14 dec/vr 18 dec Tentamensma 21 dec/vr 1 jan ’99 Kerstvakantie ma 21 dec/vr 1 jan ’99 KerstvakantieBlok 3 ma 4 jan/vr 8 jan (her)Tentamens ma 4 jan/vr 8 jan Roostervrijma 11 jan/vr 19 feb Onderwijs ma 11 jan/vr 29 jan Tentamensma 22 feb/vr 26 feb Roostervrij Kwartaal 3 ma 1 feb/vr 19 mrt Onderwijsma 1 mrt/vr 5 mrt Tentamens ma 22 mrt/vr 26 mrt RoostervrijBlok 4 ma 8 mrt/wo 31 mrt Onderwijs ma 29 mrt/wo 31 mrt Tentamensdo 1 apr/wo 7 apr Paasvakantie do 1 apr/wo 7 apr Paasvakantiedo 8 apr/vr 23 apr Onderwijs do 8 apr/vr 16 apr Tentamensma 26 apr/vr 30 apr Roostervrij*) Kwartaal 4 ma 19 apr/vr 4 jun Onderwijs*)ma 3 mei/vr 7 mei Tentamens*) ma 7 jun/vr 11 jun RoostervrijBlok 5 ma 10 mei/vr 18 jun Onderwijs*) ma 14 jun/vr 2 jul Tentamensma 21 jun/vr 25 jun Roostervrijma 28 jun/vr 2 jul Tentamensma 5 jul/vr 13 aug Zomervakantie ma 5 jul/vr 13 aug Zomervakantiema 16 aug/vr 27 aug Hertentamens ma 16 aug/vr 27 aug Hertentamens*) 30 april, 5 mei en 24 mei 1999 zijn vrije dagen, waarop de TU gesloten isOuderschapsverlofDe letterlijke tekst van deze regeling is hier opgenomen, entoegezonden aan de hoofden P&O.

Binnenkort wordt over de regeling ouderschapsverlof een brochure uitgegeven. De regeling treedt in werking op 1 februari 1998.

artikel 1. Algemene begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

1. personeelslid, degene op wie de CAO Nederlandse Universiteiten van toepassing is.

2. dienstbetrekking, de aanstelling op grond van het CAO Nederlandse Universiteiten.

3. bezoldiging, het salaris waarop het personeelslid, conform de toepasselijke regelgeving aanspraak kan maken.

4. werktijd, het aantal uren dat het personeelslid, op grond van zijn aanstelling of arbeidsovereenkomst, per week verplicht is om in dienst van de TU Delft werkzaam te zijn.

5. decaan, de decaan van de faculteiten, de beheerder van SBS, de blibliothecaris, de directeuren centrale diensten en de wetenschappelijk directeuren van de onderzoeksinstituten.

artikel 2. Definitie ouderschap

Een personeelslid is ouder in de zin van deze regeling indien:

* er sprake is van een familierechtelijke betrekking tussen het personeelslid als ouder en het kind;

* het personeelslid, dat niet in een familierechtelijke betrekking tot het kind staat, de verzorging en opvoeding van het kind als eigen kind duurzaam op zich heeft genomen. Personeelslid en kind dienen op hetzelfde adres te wonen.

artikel 3. Voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om voor ouderschapsverlof in aanmerking te komen.

1. Het personeelslid heeft recht op ouderschapsverlof indien:

– de dienstbetrekking tussen het personeelslid en de TU Delft minimaal een jaar heeft geduurd en

– het personeelslid op of na 1 januari 1990 ouder is geworden van een kind, dat de leeftijd van acht jaar nog niet heeft bereikt. Belanghebbenden waarvan het kind op 1 april 1997 de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, kunnen niet alsnog een beroep doen op betaald verlof.

2. Indien de ouders van een kind beide personeelslid zijn, dan kunnen beide ouders in dezelfde periode ouderschapsverlof opnemen, dit verlof kan echter niet gelijktijdig – over dezelfde uren worden opgenomen.

3. Het ouderschapsverlof kan twee maanden nadat de decaan in kennis is gesteld van de in artikel 5 bedoelde melding worden opgenomen, mits voldaan wordt aan de bij of krachtens deze regeling gestelde eisen.

4. Indien de decaan gebruik maakt van de hem in artikel 5 verleende bevoegdheid om een wijziging aan te brengen in de spreiding van de verlofuren over de week en het personeelslid daartegen een bezwaarschrift bij het college van bestuur indient, kan het verlof na de beslissing van het college van bestuur worden opgenomen. Voorzover mogelijk kan het verlof binnen twee maanden nadat de decaan in kennis is gesteld van de in artikel 5 bedoelde mededeling worden opgenomen.

artikel 4. Voorwaarden waaronder het ouderschapsverlof wordt verleend.

1. Het ouderschapsverlof wordt als deeltijdverlof voor een aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden verleend.

2. Voor ouders van meerlingen geldt voortaan een verlofmogelijkheid van zes maanden voltijds of 1 jaar deeltijd.

3. Gedurende de periode waarover het ouderschapsverlof is verleend wordt over de verlofuren 75% van de bezoldiging doorbetaald aan het personeelslid.

4. Over de uren dat het personeelslid arbeid verricht, ontvangt hij de gebruikelijke bezoldiging.

5. Gedurende de periode waarover het ouderschapsverlof is verleend, wordt de werktijd per week met ten hoogste de helft teruggebracht.

6. Het personeelslid kan de decaan verzoeken om verlof voor een langere periode dan 6 maanden of om meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. De decaan stemt in met het verzoek tenzij gewichtige redenen van dienstbelang zich daartegen verzetten.

7. Wanneer de dienstbetrekking in het buitenland wordt vervuld, kan ouderschapsverlof worden genoten tenzij gewichtige redenen van dienstbelang zich daartegen verzetten.

artikel 5. Meldingsprocedure

1. Het personeelslid dat ouderschapsverlof wenst op te nemen, meldt het voornemen daartoe tenminste twee maanden voor het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan de decaan.

2. In de in het eerste lid genoemde melding wordt opgenomen:

– de aaneengesloten periode waarover verlof wordt opgenomen.

– het aantal verlofuren.

– de spreiding van het aantal verlofuren per week.

3. De decaan kan, na overleg met het personeelslid, op grond van gewichtige redenen van dienstbelang de spreiding van het verlof over de week wijzigen tot een maand voor het door het personeelslid opgegeven tijdstip van ingang van verlof.

4. Indien de decaan van de in het derde lid vermelde bevoegdheid gebruik maakt, kan het personeelslid een bezwaarschrift indienen bij het college van bestuur. Het college van bestuur beslist, na de decaan te hebben gehoord, binnen een maand na ontvangst van het bezwaarschrift over de spreiding van het verlof over de week.

5. Het personeelslid dient bij de in het eerste lid genoemde melding aan te tonen dat er sprake is van een familierechtelijke betrekking tussen hem en het kind. Indien er geen sprake is van een familierechtelijke betrekking tussen het personeelslid en het kind, dient het personeelslid door middel van uittreksels uit het bevolkingsregister aan te tonen dat ouder en kind op hetzelfde adres wonen en schriftelijk te verklaren dat hij duurzaam de verzorging van het kind op zich heeft genomen.

artikel 6. De rechtspositie van het personeelslid tijdens de periode van ouderschapsverlof

1 .Gelijkstelling ouderschapsverlof aan buitengewoon verlof

Voor de rechtspositie van het personeelslid, aan wie ouderschapsverlof is verleend, geldt dat het personeelslid gedurende de periode van het ouderschapsverlof wordt aangemerkt als een personeelslid met buitengewoon verlof met (gedeeltelijk) behoud van bezoldiging.

2. Pensioenpremie en pensioenopbouw

Gedurende de periode waarover het ouderschapsverlof is verleend, is het personeelslid de volledige pensioenpremie verschuldigd als ware hij niet met ouderschapsverlof. De pensioenopbouw gaat tijdens de periode waarin het personeelslid ouderschapsverlof geniet volledig door.

3. Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982

Het verkrijgen van ouderschapsverlof brengt geen wijziging in de aanspraak van het personeelslid op een tegemoetkoming op grond van de Interimregeling ziektekosten ambtenaren.
4. Ziekte

In geval van ziekte van het personeelslid gedurende de periode van ouderschapsverlof vindt er geen opschorting van het verlof plaats. Het bedrag van doorbetaling van bezoldiging tijdens ziekte gedurende de periode van het ouderschapsverlof wordt berekend op basis van de bezoldiging die wordt genoten tijdens het ouderschapsverlof.
5. Vakantieverlof

De tijd doorgebracht in ouderschapsverlof wordt niet in aanmerking gebracht voor een evenredige vermindering van het vakantieverlof.
6. Vakantie-uitkering

De vakantie-uitkering wordt berekend over de daadwerkelijk genoten bezoldiging.

artikel 7. Nadere uitvoeringsvoorschriften

1. Het college van bestuur is bevoegd om nadere uitvoeringsvoorschriften van deze regeling vast te stellen.

2. Het college van bestuur beslist, na de decaan te hebben gehoord, in die gevallen waarin de regeling niet voorziet, dan wel kennelijk onredelijk uitwerkt.
SR

Besluitenlijst 6e overlegvergadering Studentenraad 27-2-98.

* De Kamergarantie: er is nog geen reactie binnengekomen. Men weet nog niet wat de werkelijke kosten zijn. Dit wordt opnieuw meegenomen.

* Er wordt opnieuw beloofd dat de SR een kopie krijgt van de brief van het cvb aan de decanen met richtlijnen over beheersmandaat en een kopie van fac. reglement OCP.

* De bestuurlijke kalender is nog niet klaar. Er is discussie of deze ook voor afspraken van diensten is of alleen voor cvb en staf; het laatste concept wordt op korte termijn naar de SR gezonden.

* De rector heeft geen idee wanneer het tentamenaanmeldingssysteem met campuscard gaat werken; het cvb zal een antwoord hierop voorbereiden.

* Het verzoek van de SR om het onderwijsbeleidsplan in de groepsraad te bespreken heeft nog niet tot resultaten geleid; nader bericht volgt.

* De nieuwe decaan van TBM is benoemd zonder dat de fac. SR hierover is gehoord. Er zal een brief van cvb naar fac. SR gaan om zich hierover te verontschuldigen.

* De presentatie van de SR bij de groepsraad moet nog worden afgesproken omdat hier tijdens de vorige vergadering geen ruimte voor was.

* De SR meldt dat men nog steeds geen agenda en notulen van degroepsraad ontvangt. Prof Wakker zal dit nogmaals met mw. Scheepstra bespreken.

* De SR zal op korte termijn het cvb berichten over het advies van de heer Pors mbt reglement van de SR.

* Het cvb zal de slechte toegankelijkheid van de bibliotheek voor gehandicapten aankaarten bij de architect.

* Het cvb zal nog eenmaal nagaan of het mogelijk is dat de opschuiftermijn voor de lichting %94 van 12 naar 18 maanden verlegd kan worden mbt diplomatermijn voor verkrijgen van ½ jaar financiering uit het techniekfonds en ½ jaar van het cvb-fonds. De opschuiftermijn voor alle andere studiejaren is 18 maanden.

* De SR gaat verder met haar onderzoek naar het percentage studenten dat daadwerkelijk over een eigen PC beschikt.

* In het reglement voor de essayprijzen is er een interne tegenstelling tussen artikel 7 ‘het advies van de jury is bindend’ en art. 19 ‘het platform beslist zelf’. Het cvb zal dit laten nagaan.

* Op voorbehoud van een wijziging, is er instemming met het kiesreglement. De SR verzoekt dit reglement zo spoedig mogelijk aan de fac.-SR toe te sturen.

* Het veranderplan CMG wordt door enkele leden van de SR verder besproken met mw. Rima.

* De SR zal de Ombudsman benaderen voor zijn commentaar op de collectieve klachtenregeling.
Overlegvergadering

Op woensdag 25 maart van 10.00-13.00 uur vindt de 7e overlegvergadering van de SR plaats in commissiekamer 3, van de Aula.
Agenda

* Opening en vaststelling agenda

* Vaststelling verslag 25/2/98 (SR7.2.1)

* Mededelingen .

* Vernieuwing onderwijs/onderwijsvisie (SR7.3.1 & 7.3.2)

* Concept Reglement Gemeenschappelijke Vergadering (SR7.5.1)

* Bestuurs- en Beheersreglement (SR7.6.1)

* Intellectueel Eigendom (SR7.7.1)

* Studeerbaarheidsfonds (SR7.8.1)

* Allocatiemodel (SR7.9.1)

* Huisvesting TBM (SR7.10.1)

* Evaluatie Studentenraad/MUB (SR7.11.1)

* Wvttk .

* Rondvraag .

* Sluiting .
OR

Voorlopig overzicht van acties en besluiten van 10e Ondernemingsraadvergadering 4 maart 1998.

Agendapunt 2: Mededelingen

* De voorbereidingen voor de gemeenschappelijke vergadering (GV, dus met OR, SR en cvb) vergen meer tijd dan was voorzien. Hierdoor zal de GV van 18 maart voor nog onbepaalde tijd worden uitgesteld. Deze datum, 18 maart, zal nu worden gebruikt voor eenoverlegvergadering (OV, dus OR met cvb).

* Het bestuurlijk handvest zal worden opgevraagd tbv behandeling van het Bestuurs- en Beheersreglement (B&B) TU Delft.

* De Modernisering Universitaire Bestuursstructuur (MUB) is niet volledig ingevoerd als op 18 maart geen B&B wordt vastgesteld. Deze opmerking zal aan het cvb worden doorgegeven.

* Er blijkt een aantal brieven namens de OR te zijn verzonden aan het cvb, aangaande OR-commissie activiteiten, waar deze commissies geen weet van hebben. De voorzitter en secretaris zullen dit opnemen met de ambtelijke ondersteuning van het cvb.

Agendapunt 4: Vaststelling verslag OR8

* Met enkele kleine tekstuele aanpassingen wordt het verslag vastgesteld.

Agendapunt 5: Kiesreglement Onderdeelcommissies (OC’s)

* OC verkiezingen zullen plaatsvinden op 19 mei 1998 van 9.00- 17.00 uur, tegelijk met de verkiezingen SR.

* Het geamendeerde concept kiesreglement wordt unaniem aanvaard en zal in de overlegvergadering (OR met cvb) van 18 maart worden ingebracht ter definitieve vaststelling.

Agendapunt 6: Instellen Onderdeelcommissies

Het conceptbesluit instellen Onderdeelcommissies wordt na tekstuele aanpassing unaniem aanvaard en zal in de overlegvergadering van 18 maart worden ingebracht ter definitieve vaststelling.

Agendapunt 7: Regeling ouderschapsverlof TU Delft

De OR gaat akkoord met de Regeling ouderschapsverlof en zal dit melden aan het cvb met de aanbeveling om e.e.a. op te nemen in het Sociaal Jaarverslag TU Delft.

Agendapunt 8: Intentieverklaring Bedrijfshulpverlening

De ondernemingsraad kan zich vinden in deze intentieverklaring, waarbij wordt opgemerkt dat de bewoordingen van de intentieverklaring soms verder lijken te gaan dan een intentie. Het cvb zal hierop opmerkzaam worden gemaakt.

Agendapunt 8a (toegevoegd): Luchtkanalen gebouw Et

De ondernemingsraad kan zich vinden in de te bewandelen weg en adviseert positief aan het cvb.

Agendapunt 9 (ingelast): Reglement Overlegvergadering

* De Ondernemingsraad kan zich in grote lijnen vinden in het voorliggende concept. Het stuk wordt ingebracht in de overlegvergadering van 18 maart. Er zullen afspraken worden gemaakt over een evaluatie te gelegener tijd van de regeling.

* Inzake de tijdsbesteding en compensatie op de werkplek van OR-leden (en OR-commissieleden) zal bij het cvb navraag worden gedaan over de effectuering.

Agendapunt 10: Rondvraag

De OR-commissies wordt verzocht hun bijdragen voor het OR-jaarverslag zo spoedig mogelijk in te leveren.
Mededelingen OR

Tijdens de vergadering van de Ondernemingsraad op 18 maart zijnde nieuwe voorzitter en vice-voorzitter van de OR verkozen. Benoemd zijn respectievelijk ir. D.A. Hoogwater (CMHF) en F.A. Bazen (AbvaKabo). Hoogwater is momenteel Waarnemend Voorzitter OR en is werkzaam als coördinator externe contacten bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Vooral het pre-contractuele deel van de 2de/3de geldstroom is zijn werkterrein. Een uitgebreid netwerk van contacten is daarbij van groot belang, wat maakt dat hij diverse functies bekleedt. Zo is hij voorzitter van de Landelijke Werkgroep Kennisplein Machevo, die ervoor zorgt dat op de Machevo in Utrecht (20-24 april) universiteiten en hogescholen hun kennis tonen; ook bij het daaraan verbonden mini-symposium over octrooien (21 april) speelt hij een belangrijke rol.
Centra
Diec
Persberichten

* 2 maart: Robots verwikkeld in touwtrekwedstrijd: studenten van IO strijden in de finale van io-Techniek Workshop waarvoor zij een op afstand bestuurbare robot moesten ontwikkelen.

* 3 maart: De Nachtwacht op Avontuur: overhandiging van Delftse emeritus-hoogleraar prof.dr.ir. Kreuger van eerste exemplaar van zijn roman %De Nachtwacht op Avontuur% aan de burgemeester van Amsterdam, mr. S. Patijn.

* 5 maart: TU Delft bouwt aan een duurzame toekomst: de TU Delft etaleert zich tijdens BouwRai met het thema %Duurzaam Bouwen%.

* 9 maart: Vrouwendag TU Delft in teken van 100 jaar vrouwen in de technische wetenschap: uitreiking Korvezeeprijs voor studentenombudsman drs. W Knippenberg.

* 9 maart: TU Delft sluit samenwerkingsovereenkomst met het Braziliaanse Instituto de Pesquisas:

* 10 maart: Studiegroep StadsOntwerp & Milieu genomineerd voor Milieuprijs Hoger Onderwijs: prijs voor universiteit of hogeschool die op succesvole wijze heeft gewerkt aan de integratie van het concept ‘duurzame ontwikkeling’ in het onderwijs.
Algemeen
Rolstoelen

Het TWI/Zuidplantsoengebouw is vanaf volgende week permanent toegankelijk voor rolstoelers.

Reeds enkele jaren voert de subfaculteit TWI een actief minderhedenbeleid. Eén van de doelgroepen binnen dit beleid zijn gehandicapten; zowel studenten als medewerkers en bezoekers.

Om het voor hen mogelijk te maken binnen de subfaculteit goed te functioneren wordt er door de beleidsmedewerker Emancipatiezaken van ITS/TWI ism de ARBO-adviseur en Technische en Materiele Voorzieningen met zekere regelmaat rondes door de gebouwen van TWI gelopen om knelpunten op te sporen en op te heffen.

Naast gesprekken met medewerkers worden ook technische en materiele zaken beproefd. Tevens worden opmerkingen overknelpunten in de functioneringsgesprekken gecheckt.

Geconstateerde knelpunten zijn o.a: moeilijk te openen deuren voor rolstoelers, slechte akoestiek in sommige collegezalen voor slechthorenden en geen speciaal looppad voor slechtzienden. Een aantal knelpunten zijn inmiddels opgeheven (b.v. speciale lessenaars voor rolstoelers, verbeterde verlichting, akoestiekmetingen) en als kroon op het werk heeft TWI de afgelopen weken een van de meest bevochten knelpunten kunnen opheffen, nl. de ontoegankelijkheid van het Zuidplantsoengebouw voor rolstoelers.

Vastgoed heeft, in nauwe samenwerking met de subfaculteit, bij de TWI-hoofdingang van het Zuidplantsoengebouw 4 een stevige en goed ontworpen invalide-opgang gerealiseerd. De deuren kunnen d.m.v. een belsignaal naar de concierge of magneetsleutel (op aanvraag uitgereikt) geopend worden. In geval van brand e.d. kan de deur van binnenuit eenvoudig worden bediend.

Bij de volgende rondes door en gesprekken in de gebouwen zullen knelpunten voor rolstoelers die nog niet opgeheven zijn opnieuw ter sprake worden gebracht en in de ARBO/Emancipatie jaarplannen vermeld worden.

CVB
Uniforme jaarindeling

Data van blokken (5×8 weken) en kwartalen (4×10 weken) 1998-1999.

Blok 1 ma 31 aug/vr 9 okt Onderwijs Kwartaal 1 ma 31 aug/vr 16 okt Onderwijs

ma 12 okt/vr 16 okt Roostervrij ma 19 okt/vr 23 okt Roostervrij

ma 19 okt/vr 23 okt Tentamens ma 26 okt/vr 30 okt Tentamens

Blok 2 ma 26 okt/vr 4 dec Onderwijs Kwartaal 2 ma 2 nov/vr 18 dec Onderwijs

ma 7 dec/vr 11 dec Roostervrij

ma 14 dec/vr 18 dec Tentamens

ma 21 dec/vr 1 jan ’99 Kerstvakantie ma 21 dec/vr 1 jan ’99 Kerstvakantie

Blok 3 ma 4 jan/vr 8 jan (her)Tentamens ma 4 jan/vr 8 jan Roostervrij

ma 11 jan/vr 19 feb Onderwijs ma 11 jan/vr 29 jan Tentamens

ma 22 feb/vr 26 feb Roostervrij Kwartaal 3 ma 1 feb/vr 19 mrt Onderwijs

ma 1 mrt/vr 5 mrt Tentamens ma 22 mrt/vr 26 mrt Roostervrij

Blok 4 ma 8 mrt/wo 31 mrt Onderwijs ma 29 mrt/wo 31 mrt Tentamens

do 1 apr/wo 7 apr Paasvakantie do 1 apr/wo 7 apr Paasvakantie

do 8 apr/vr 23 apr Onderwijs do 8 apr/vr 16 apr Tentamens

ma 26 apr/vr 30 apr Roostervrij*) Kwartaal 4 ma 19 apr/vr 4 jun Onderwijs*)

ma 3 mei/vr 7 mei Tentamens*) ma 7 jun/vr 11 jun Roostervrij

Blok 5 ma 10 mei/vr 18 jun Onderwijs*) ma 14 jun/vr 2 jul Tentamens

ma 21 jun/vr 25 jun Roostervrij

ma 28 jun/vr 2 jul Tentamens

ma 5 jul/vr 13 aug Zomervakantie ma 5 jul/vr 13 aug Zomervakantie

ma 16 aug/vr 27 aug Hertentamens ma 16 aug/vr 27 aug Hertentamens

*) 30 april, 5 mei en 24 mei 1999 zijn vrije dagen, waarop de TU gesloten is
Ouderschapsverlof

De letterlijke tekst van deze regeling is hier opgenomen, entoegezonden aan de hoofden P&O. Binnenkort wordt over de regeling ouderschapsverlof een brochure uitgegeven. De regeling treedt in werking op 1 februari 1998.

artikel 1. Algemene begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

1. personeelslid, degene op wie de CAO Nederlandse Universiteiten van toepassing is.

2. dienstbetrekking, de aanstelling op grond van het CAO Nederlandse Universiteiten.

3. bezoldiging, het salaris waarop het personeelslid, conform de toepasselijke regelgeving aanspraak kan maken.

4. werktijd, het aantal uren dat het personeelslid, op grond van zijn aanstelling of arbeidsovereenkomst, per week verplicht is om in dienst van de TU Delft werkzaam te zijn.

5. decaan, de decaan van de faculteiten, de beheerder van SBS, de blibliothecaris, de directeuren centrale diensten en de wetenschappelijk directeuren van de onderzoeksinstituten.

artikel 2. Definitie ouderschap

Een personeelslid is ouder in de zin van deze regeling indien:

* er sprake is van een familierechtelijke betrekking tussen het personeelslid als ouder en het kind;

* het personeelslid, dat niet in een familierechtelijke betrekking tot het kind staat, de verzorging en opvoeding van het kind als eigen kind duurzaam op zich heeft genomen. Personeelslid en kind dienen op hetzelfde adres te wonen.

artikel 3. Voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om voor ouderschapsverlof in aanmerking te komen.

1. Het personeelslid heeft recht op ouderschapsverlof indien:

– de dienstbetrekking tussen het personeelslid en de TU Delft minimaal een jaar heeft geduurd en

– het personeelslid op of na 1 januari 1990 ouder is geworden van een kind, dat de leeftijd van acht jaar nog niet heeft bereikt. Belanghebbenden waarvan het kind op 1 april 1997 de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, kunnen niet alsnog een beroep doen op betaald verlof.

2. Indien de ouders van een kind beide personeelslid zijn, dan kunnen beide ouders in dezelfde periode ouderschapsverlof opnemen, dit verlof kan echter niet gelijktijdig – over dezelfde uren worden opgenomen.

3. Het ouderschapsverlof kan twee maanden nadat de decaan in kennis is gesteld van de in artikel 5 bedoelde melding worden opgenomen, mits voldaan wordt aan de bij of krachtens deze regeling gestelde eisen.

4. Indien de decaan gebruik maakt van de hem in artikel 5 verleende bevoegdheid om een wijziging aan te brengen in de spreiding van de verlofuren over de week en het personeelslid daartegen een bezwaarschrift bij het college van bestuur indient, kan het verlof na de beslissing van het college van bestuur worden opgenomen. Voorzover mogelijk kan het verlof binnen twee maanden nadat de decaan in kennis is gesteld van de in artikel 5 bedoelde mededeling worden opgenomen.

artikel 4. Voorwaarden waaronder het ouderschapsverlof wordt verleend.

1. Het ouderschapsverlof wordt als deeltijdverlof voor een aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden verleend.

2. Voor ouders van meerlingen geldt voortaan een verlofmogelijkheid van zes maanden voltijds of 1 jaar deeltijd.

3. Gedurende de periode waarover het ouderschapsverlof is verleend wordt over de verlofuren 75% van de bezoldiging doorbetaald aan het personeelslid.

4. Over de uren dat het personeelslid arbeid verricht, ontvangt hij de gebruikelijke bezoldiging.

5. Gedurende de periode waarover het ouderschapsverlof is verleend, wordt de werktijd per week met ten hoogste de helft teruggebracht.

6. Het personeelslid kan de decaan verzoeken om verlof voor een langere periode dan 6 maanden of om meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. De decaan stemt in met het verzoek tenzij gewichtige redenen van dienstbelang zich daartegen verzetten.

7. Wanneer de dienstbetrekking in het buitenland wordt vervuld, kan ouderschapsverlof worden genoten tenzij gewichtige redenen van dienstbelang zich daartegen verzetten.

artikel 5. Meldingsprocedure

1. Het personeelslid dat ouderschapsverlof wenst op te nemen, meldt het voornemen daartoe tenminste twee maanden voor het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan de decaan.

2. In de in het eerste lid genoemde melding wordt opgenomen:

– de aaneengesloten periode waarover verlof wordt opgenomen.

– het aantal verlofuren.

– de spreiding van het aantal verlofuren per week.

3. De decaan kan, na overleg met het personeelslid, op grond van gewichtige redenen van dienstbelang de spreiding van het verlof over de week wijzigen tot een maand voor het door het personeelslid opgegeven tijdstip van ingang van verlof.

4. Indien de decaan van de in het derde lid vermelde bevoegdheid gebruik maakt, kan het personeelslid een bezwaarschrift indienen bij het college van bestuur. Het college van bestuur beslist, na de decaan te hebben gehoord, binnen een maand na ontvangst van het bezwaarschrift over de spreiding van het verlof over de week.

5. Het personeelslid dient bij de in het eerste lid genoemde melding aan te tonen dat er sprake is van een familierechtelijke betrekking tussen hem en het kind. Indien er geen sprake is van een familierechtelijke betrekking tussen het personeelslid en het kind, dient het personeelslid door middel van uittreksels uit het bevolkingsregister aan te tonen dat ouder en kind op hetzelfde adres wonen en schriftelijk te verklaren dat hij duurzaam de verzorging van het kind op zich heeft genomen.

artikel 6. De rechtspositie van het personeelslid tijdens de periode van ouderschapsverlof

1 .Gelijkstelling ouderschapsverlof aan buitengewoon verlof

Voor de rechtspositie van het personeelslid, aan wie ouderschapsverlof is verleend, geldt dat het personeelslid gedurende de periode van het ouderschapsverlof wordt aangemerkt als een personeelslid met buitengewoon verlof met (gedeeltelijk) behoud van bezoldiging.

2. Pensioenpremie en pensioenopbouw

Gedurende de periode waarover het ouderschapsverlof is verleend, is het personeelslid de volledige pensioenpremie verschuldigd als ware hij niet met ouderschapsverlof. De pensioenopbouw gaat tijdens de periode waarin het personeelslid ouderschapsverlof geniet volledig door.

3. Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982

Het verkrijgen van ouderschapsverlof brengt geen wijziging in de aanspraak van het personeelslid op een tegemoetkoming op grond van de Interimregeling ziektekosten ambtenaren.
4. Ziekte

In geval van ziekte van het personeelslid gedurende de periode van ouderschapsverlof vindt er geen opschorting van het verlof plaats. Het bedrag van doorbetaling van bezoldiging tijdens ziekte gedurende de periode van het ouderschapsverlof wordt berekend op basis van de bezoldiging die wordt genoten tijdens het ouderschapsverlof.
5. Vakantieverlof

De tijd doorgebracht in ouderschapsverlof wordt niet in aanmerking gebracht voor een evenredige vermindering van het vakantieverlof.
6. Vakantie-uitkering

De vakantie-uitkering wordt berekend over de daadwerkelijk genoten bezoldiging.

artikel 7. Nadere uitvoeringsvoorschriften

1. Het college van bestuur is bevoegd om nadere uitvoeringsvoorschriften van deze regeling vast te stellen.

2. Het college van bestuur beslist, na de decaan te hebben gehoord, in die gevallen waarin de regeling niet voorziet, dan wel kennelijk onredelijk uitwerkt.
SR

Besluitenlijst 6e overlegvergadering Studentenraad 27-2-98.

* De Kamergarantie: er is nog geen reactie binnengekomen. Men weet nog niet wat de werkelijke kosten zijn. Dit wordt opnieuw meegenomen.

* Er wordt opnieuw beloofd dat de SR een kopie krijgt van de brief van het cvb aan de decanen met richtlijnen over beheersmandaat en een kopie van fac. reglement OCP.

* De bestuurlijke kalender is nog niet klaar. Er is discussie of deze ook voor afspraken van diensten is of alleen voor cvb en staf; het laatste concept wordt op korte termijn naar de SR gezonden.

* De rector heeft geen idee wanneer het tentamenaanmeldingssysteem met campuscard gaat werken; het cvb zal een antwoord hierop voorbereiden.

* Het verzoek van de SR om het onderwijsbeleidsplan in de groepsraad te bespreken heeft nog niet tot resultaten geleid; nader bericht volgt.

* De nieuwe decaan van TBM is benoemd zonder dat de fac. SR hierover is gehoord. Er zal een brief van cvb naar fac. SR gaan om zich hierover te verontschuldigen.

* De presentatie van de SR bij de groepsraad moet nog worden afgesproken omdat hier tijdens de vorige vergadering geen ruimte voor was.

* De SR meldt dat men nog steeds geen agenda en notulen van degroepsraad ontvangt. Prof Wakker zal dit nogmaals met mw. Scheepstra bespreken.

* De SR zal op korte termijn het cvb berichten over het advies van de heer Pors mbt reglement van de SR.

* Het cvb zal de slechte toegankelijkheid van de bibliotheek voor gehandicapten aankaarten bij de architect.

* Het cvb zal nog eenmaal nagaan of het mogelijk is dat de opschuiftermijn voor de lichting %94 van 12 naar 18 maanden verlegd kan worden mbt diplomatermijn voor verkrijgen van ½ jaar financiering uit het techniekfonds en ½ jaar van het cvb-fonds. De opschuiftermijn voor alle andere studiejaren is 18 maanden.

* De SR gaat verder met haar onderzoek naar het percentage studenten dat daadwerkelijk over een eigen PC beschikt.

* In het reglement voor de essayprijzen is er een interne tegenstelling tussen artikel 7 ‘het advies van de jury is bindend’ en art. 19 ‘het platform beslist zelf’. Het cvb zal dit laten nagaan.

* Op voorbehoud van een wijziging, is er instemming met het kiesreglement. De SR verzoekt dit reglement zo spoedig mogelijk aan de fac.-SR toe te sturen.

* Het veranderplan CMG wordt door enkele leden van de SR verder besproken met mw. Rima.

* De SR zal de Ombudsman benaderen voor zijn commentaar op de collectieve klachtenregeling.
Overlegvergadering

Op woensdag 25 maart van 10.00-13.00 uur vindt de 7e overlegvergadering van de SR plaats in commissiekamer 3, van de Aula.
Agenda

* Opening en vaststelling agenda

* Vaststelling verslag 25/2/98 (SR7.2.1)

* Mededelingen .

* Vernieuwing onderwijs/onderwijsvisie (SR7.3.1 & 7.3.2)

* Concept Reglement Gemeenschappelijke Vergadering (SR7.5.1)

* Bestuurs- en Beheersreglement (SR7.6.1)

* Intellectueel Eigendom (SR7.7.1)

* Studeerbaarheidsfonds (SR7.8.1)

* Allocatiemodel (SR7.9.1)

* Huisvesting TBM (SR7.10.1)

* Evaluatie Studentenraad/MUB (SR7.11.1)

* Wvttk .

* Rondvraag .

* Sluiting .
OR

Voorlopig overzicht van acties en besluiten van 10e Ondernemingsraadvergadering 4 maart 1998.

Agendapunt 2: Mededelingen

* De voorbereidingen voor de gemeenschappelijke vergadering (GV, dus met OR, SR en cvb) vergen meer tijd dan was voorzien. Hierdoor zal de GV van 18 maart voor nog onbepaalde tijd worden uitgesteld. Deze datum, 18 maart, zal nu worden gebruikt voor eenoverlegvergadering (OV, dus OR met cvb).

* Het bestuurlijk handvest zal worden opgevraagd tbv behandeling van het Bestuurs- en Beheersreglement (B&B) TU Delft.

* De Modernisering Universitaire Bestuursstructuur (MUB) is niet volledig ingevoerd als op 18 maart geen B&B wordt vastgesteld. Deze opmerking zal aan het cvb worden doorgegeven.

* Er blijkt een aantal brieven namens de OR te zijn verzonden aan het cvb, aangaande OR-commissie activiteiten, waar deze commissies geen weet van hebben. De voorzitter en secretaris zullen dit opnemen met de ambtelijke ondersteuning van het cvb.

Agendapunt 4: Vaststelling verslag OR8

* Met enkele kleine tekstuele aanpassingen wordt het verslag vastgesteld.

Agendapunt 5: Kiesreglement Onderdeelcommissies (OC’s)

* OC verkiezingen zullen plaatsvinden op 19 mei 1998 van 9.00- 17.00 uur, tegelijk met de verkiezingen SR.

* Het geamendeerde concept kiesreglement wordt unaniem aanvaard en zal in de overlegvergadering (OR met cvb) van 18 maart worden ingebracht ter definitieve vaststelling.

Agendapunt 6: Instellen Onderdeelcommissies

Het conceptbesluit instellen Onderdeelcommissies wordt na tekstuele aanpassing unaniem aanvaard en zal in de overlegvergadering van 18 maart worden ingebracht ter definitieve vaststelling.

Agendapunt 7: Regeling ouderschapsverlof TU Delft

De OR gaat akkoord met de Regeling ouderschapsverlof en zal dit melden aan het cvb met de aanbeveling om e.e.a. op te nemen in het Sociaal Jaarverslag TU Delft.

Agendapunt 8: Intentieverklaring Bedrijfshulpverlening

De ondernemingsraad kan zich vinden in deze intentieverklaring, waarbij wordt opgemerkt dat de bewoordingen van de intentieverklaring soms verder lijken te gaan dan een intentie. Het cvb zal hierop opmerkzaam worden gemaakt.

Agendapunt 8a (toegevoegd): Luchtkanalen gebouw Et

De ondernemingsraad kan zich vinden in de te bewandelen weg en adviseert positief aan het cvb.

Agendapunt 9 (ingelast): Reglement Overlegvergadering

* De Ondernemingsraad kan zich in grote lijnen vinden in het voorliggende concept. Het stuk wordt ingebracht in de overlegvergadering van 18 maart. Er zullen afspraken worden gemaakt over een evaluatie te gelegener tijd van de regeling.

* Inzake de tijdsbesteding en compensatie op de werkplek van OR-leden (en OR-commissieleden) zal bij het cvb navraag worden gedaan over de effectuering.

Agendapunt 10: Rondvraag

De OR-commissies wordt verzocht hun bijdragen voor het OR-jaarverslag zo spoedig mogelijk in te leveren.
Mededelingen OR

Tijdens de vergadering van de Ondernemingsraad op 18 maart zijnde nieuwe voorzitter en vice-voorzitter van de OR verkozen. Benoemd zijn respectievelijk ir. D.A. Hoogwater (CMHF) en F.A. Bazen (AbvaKabo). Hoogwater is momenteel Waarnemend Voorzitter OR en is werkzaam als coördinator externe contacten bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Vooral het pre-contractuele deel van de 2de/3de geldstroom is zijn werkterrein. Een uitgebreid netwerk van contacten is daarbij van groot belang, wat maakt dat hij diverse functies bekleedt. Zo is hij voorzitter van de Landelijke Werkgroep Kennisplein Machevo, die ervoor zorgt dat op de Machevo in Utrecht (20-24 april) universiteiten en hogescholen hun kennis tonen; ook bij het daaraan verbonden mini-symposium over octrooien (21 april) speelt hij een belangrijke rol.
Centra
Diec
Persberichten

* 2 maart: Robots verwikkeld in touwtrekwedstrijd: studenten van IO strijden in de finale van io-Techniek Workshop waarvoor zij een op afstand bestuurbare robot moesten ontwikkelen.

* 3 maart: De Nachtwacht op Avontuur: overhandiging van Delftse emeritus-hoogleraar prof.dr.ir. Kreuger van eerste exemplaar van zijn roman %De Nachtwacht op Avontuur% aan de burgemeester van Amsterdam, mr. S. Patijn.

* 5 maart: TU Delft bouwt aan een duurzame toekomst: de TU Delft etaleert zich tijdens BouwRai met het thema %Duurzaam Bouwen%.

* 9 maart: Vrouwendag TU Delft in teken van 100 jaar vrouwen in de technische wetenschap: uitreiking Korvezeeprijs voor studentenombudsman drs. W Knippenberg.

* 9 maart: TU Delft sluit samenwerkingsovereenkomst met het Braziliaanse Instituto de Pesquisas:

* 10 maart: Studiegroep StadsOntwerp & Milieu genomineerd voor Milieuprijs Hoger Onderwijs: prijs voor universiteit of hogeschool die op succesvole wijze heeft gewerkt aan de integratie van het concept ‘duurzame ontwikkeling’ in het onderwijs.
Algemeen
Rolstoelen

Het TWI/Zuidplantsoengebouw is vanaf volgende week permanent toegankelijk voor rolstoelers.

Reeds enkele jaren voert de subfaculteit TWI een actief minderhedenbeleid. Eén van de doelgroepen binnen dit beleid zijn gehandicapten; zowel studenten als medewerkers en bezoekers.

Om het voor hen mogelijk te maken binnen de subfaculteit goed te functioneren wordt er door de beleidsmedewerker Emancipatiezaken van ITS/TWI ism de ARBO-adviseur en Technische en Materiele Voorzieningen met zekere regelmaat rondes door de gebouwen van TWI gelopen om knelpunten op te sporen en op te heffen.

Naast gesprekken met medewerkers worden ook technische en materiele zaken beproefd. Tevens worden opmerkingen overknelpunten in de functioneringsgesprekken gecheckt.

Geconstateerde knelpunten zijn o.a: moeilijk te openen deuren voor rolstoelers, slechte akoestiek in sommige collegezalen voor slechthorenden en geen speciaal looppad voor slechtzienden. Een aantal knelpunten zijn inmiddels opgeheven (b.v. speciale lessenaars voor rolstoelers, verbeterde verlichting, akoestiekmetingen) en als kroon op het werk heeft TWI de afgelopen weken een van de meest bevochten knelpunten kunnen opheffen, nl. de ontoegankelijkheid van het Zuidplantsoengebouw voor rolstoelers.

Vastgoed heeft, in nauwe samenwerking met de subfaculteit, bij de TWI-hoofdingang van het Zuidplantsoengebouw 4 een stevige en goed ontworpen invalide-opgang gerealiseerd. De deuren kunnen d.m.v. een belsignaal naar de concierge of magneetsleutel (op aanvraag uitgereikt) geopend worden. In geval van brand e.d. kan de deur van binnenuit eenvoudig worden bediend.

Bij de volgende rondes door en gesprekken in de gebouwen zullen knelpunten voor rolstoelers die nog niet opgeheven zijn opnieuw ter sprake worden gebracht en in de ARBO/Emancipatie jaarplannen vermeld worden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.