Education

Kort nieuws

KernenergieNiet alleen in de Tweede Kamer, maar ook onder Delftse alumni lijkt een meerderheid te bestaan voor de ‘comeback’ van kernenergie.

Dat bleek donderdag tijdens de Technologieavond, die als thema ‘duurzame energie’ had. Was kernenergie duurzaam te noemen? De aanwezige alumni werd gevraagd zich te groeperen in voorstanders, tegenstanders en twijfelaars: daarna was het aan hoogleraar reactorfysica Tim van der Hagen (TNW) om met een reeks korte presentaties zoveel mogelijk sceptici van gedachten te doen veranderen. Enkele van zijn argumenten: een mogelijke kettingreactie blijft ook binnen de huidige Europese kerncentrales beheersbaar; nieuwe generaties kerncentrales zullen veiliger en schoner zijn; de risico’s voor de omgeving zijn erg klein, zeker vergeleken met bijvoorbeeld kolen; er is genoeg goedkoop uranium voor de komende vijftig jaar. De meerderheid die vond dat kernenergie een nuttige bijdrage kon leveren aan duurzaamheid was na de presentaties iets gegroeid.
Kreukelzone

Vliegen en autorijden worden een stuk veiliger als in de voertuigen energie-absorberende cilinders van aluminium en glasvezel worden verwerkt. Tot deze conclusie komt ir. Jens de Kanter in zijn proefschrift dat hij maandag verdedigde. Kanter bekeek hoe snel en gelijkmatig de cilinders onder druk in elkaar geperst werden en of ze gebruikt konden worden als onderdeel in kreukelzones die tijdens een botsing de klap moeten opvangen. Een groot voordeel van de cilinders is dat ze licht zijn en toch veel energie absorberen. Hierdoor kunnen voertuigen extra bescherming krijgen zonder dat ze er veel zwaarder door worden.
Rubber

Promovendus ir. Pim van Hee (technische natuurwetenschappen) heeft een techniek ontwikkeld waarmee biologisch afbreekbaar rubber, dat door bacteriën wordt geproduceerd, uit cellen gewonnen kan worden. Volgende week donderdag promoveert hij op zijn bevindingen. De bacteriën worden eerst opengebroken in een vloeistof, waarna de vrijgekomen rubberbolletjes met luchtbellen uit de substantie worden gevist. Doordat de rubberbolletjes sterker aan de luchtbellen hechten dan de stukjes bacterie, kan het product zeer zuiver worden verkregen. Een dergelijke techniek wordt ook gebruikt bij de zuivering van afvalwater en in de papierindustrie voor het verwijderen van inkt. In de biotechnologie staat de techniek nog in de kinderschoenen, vooral voor het filteren van relatief grote deeltjes.
Woningnood

De Delftse studentenvakbond VSSD heeft het college van bestuur, de gemeente Delft en studentenhuisvester Duwo voorgesteld gezamenlijk een convenant af te sluiten voor het bouwen van 1400 nieuwe studentenwoningen tot 2009. De drie partijen die door de VSSD zijn benaderd, hebben nog geen definitieve besluiten genomen over het voorstel. De vakbond vreest grote woningnood onder Delftse studenten als in de loop van 2007 de studentencomplexen aan de Van Leeuwenhoeksingel en de Apothekersweg ontruimd worden. Eerder deed de VSSD al het voorstel extra noodwoningen te bouwen op het veld achter Bouwkunde. Duwo rekende de studenten toen voor, dat er wel degelijk veel nieuwe kamers bijkomen de komende jaren: 80 in 2006, 300 in 2007, 900 in 2008 en 220 in 2009.
Naamloos

‘Ask your library’, ‘Library Help’ of ‘Virtual Reference Desk’. De bibliotheek van de TU Delft roept iedereen op mee te denken over de naam van een nieuwe service, waarbij de bibliotheek mensen helpt die vanuit huis of vanaf hun werkplek informatie zoeken. Mensen kunnen chatten, mailen of bellen met een bibliotheekmedewerker als zij niet kunnen vinden wat ze zoeken. De bibliotheek heeft drie voorstellen gedaan voor een passende naam voor de dienst, maar creatievelingen mogen ook zelf met ideeën komen. Die kunnen ze kwijt op de website van de bibliotheek.

www.library.tudelft.nl
Bouwrijp

Door bouwterreinen beter bouwrijp te maken, kunnen problemen zoals wateroverlast en zettingen worden voorkomen. Die problemen in nieuwbouwwijken kosten de maatschappij nu honderden miljoenen euro’s. Maar een nieuw consortium, ‘Beter Bouw- en Woonrijp Maken’, gaat zich daarop richten. De TU en vijf andere partijen, waaronder een aantal ingenieursbureaus, ondertekenden daartoe onlangs een overeenkomst. Het consortium wil innovatieve technieken ontwikkelen voor het bouwen op een moeilijke bodem, en alle beschikbare kennis toegankelijk maken voor de hele sector inclusief studenten. Initiatiefnemer dr.ir. Frans van de Ven, docent stedelijk waterbeheer bij de faculteit CiTG, nodigt andere partijen uit zich ook aan te sluiten.

@04 fotokopje:Carnaval

Het nieuwe café van het sportcentrum, dat officieel nog niet geopend is, werd zaterdag alvast voor het eerst uitbundig getest. Alle Delftse carnavalsverenigingen kwamen daar samen een voorproefje nemen op het volksfeest van volgende week. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)
Kiest u maar

De website www.studiekeuze123.nl is officieel geopend. Op basis van de database van het Leidse onderzoekscentrum Choice, waarmee onder meer de Keuzegids Hoger Onderwijs wordt samengesteld, kunnen studiekiezers daar zien hoe veertigduizend geënquêteerde studenten hun opleidingen beoordelen. Net als de studentenbonden wil ‘Den Haag’ dat de hogescholen en universiteiten zelf veel meer objectieve en vergelijkbare gegevens aanleveren voor de site. Bijvoorbeeld over studie-uitval, de arbeidsmarktpositie van hun afgestudeerden en over de hoeveelheid docenten die ze inzetten voor het onderwijs. Als de hogescholen, universiteiten en studentenbonden het dit voorjaar niet eens worden over de uitbreiding van de informatie op de website, gaat staatssecretaris Rutte die uitbreiding wettelijk afdwingen. Dat zei de bewindsman maandag tijdens een debat aan de Hogeschool Inholland in Haarlem.
Wiskunde

Onderwijsminister Van der Hoeven wil ook het wiskundeonderwijs tijdens de basisvorming van het voortgezet onderwijs aanpassen. Dat staat in een brief die de bewindsvrouw deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Volgens haar ontbreekt het de studenten aan algebraïsche basisvaardigheden die ze hadden moeten opdoen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat eerder om een inhoudelijk probleem dan om de hoeveelheid lesuren, meent Van der Hoeven. Ook het wiskundeonderwijs in de bovenbouw wordt aangepast . een tegemoetkoming aan de kritiek van studenten en universiteiten. Voor wiskunde B worden voortaan 600 lesuren gereserveerd in plaats van de eerder aangekondigde 520. Deze tachtig uren gaan niet ten koste van het keuzevak wiskunde D of het nieuwe bètavak natuur, leven en techniek. Overigens heeft Van der Hoeven de universiteiten ook te verstaan gegeven dat het reguliere wiskundeaanbod volstaat als voorbereiding op het hoger onderwijs.
Gezichtsbedekking

Studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam mogen binnenkort geen petten of boerka’s meer dragen tijdens tentamens. De universiteit komt met dit kledingvoorschrift na enkele fraudegevallen. Studenten verstopten hun aantekeningen bijvoorbeeld onder hun klep. Op de TU Delft mogen studenten al langer geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Dat is geregeld in de ‘Regeling gebruik gebouwen, terreinen en voorzieningen, studenten en bezoekers TU Delft’, onderdeel van het studentenstatuut. In artikel 2.2 staat: “Het is niet toegestaan binnen de universitaire gebouwen bij colleges, werkgroepen of andere vormen van onderwijs gezichtsbedekkende kledingstukken of attributen te dragen die de non-verbale communicatie tussen docent en student of tussen studenten onderling, onderscheidenlijk docenten onderling ernstig beperken, dan wel bij het afleggen van een examen of tentamen of bij het betreden van of zich bevinden in een gebouw gezichtsbedekkende kledingstukken of attributen te dragen voor zover deze het vaststellen van de identiteit van betrokkene ernstig belemmeren.”
TNW Twente

Net als de TU Delft kent de Universiteit Twente een faculteit TNW, en die gaat de komende twee jaar grondig op de schop. Acht leerstoelen worden opgeheven en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Medische technologie wordt een belangrijk nieuw speerpunt. Op het eerste gezicht lijkt de ommezwaai verband te houden met de 3TU-plannen: het onderzoek wordt grotendeels afgestemd op de thema’s van de gezamenlijke centers of excellence en vier nieuwe leerstoelen moeten ook in dat verband worden gezien. Maar de reorganisatie is ook ingegeven door financiële problemen: de faculteit kampt met een tekort van 3,7 miljoen euro. In 2008 wil de faculteit weer een sluitende begroting kunnen presenteren.
Onderwijsverbetering

Wie met eigen ogen wil zien of de faculteit Bouwkunde goed is voorbereid op de onderwijsvisitatie van de accreditatieorganisatie NVAO op 8 en 9 maart, kan vanaf maandagmiddag 20 februari rondkijken in de achterhal. Op tien deuren is daar te zien welke resultaten een aantal ‘onderwijsverbeterprojecten’ op Bouwkunde heeft opgeleverd. Daarbij gaat het om zaken als verbetering van de logistieke kwaliteit, professionalisering van de docenten en een sterkere wetenschappelijke oriëntatie van de bachelors en masters. De kleine tentoonstelling wordt om vier uur geopend door ad interim decaan Jan Rots.

Kernenergie

Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook onder Delftse alumni lijkt een meerderheid te bestaan voor de ‘comeback’ van kernenergie. Dat bleek donderdag tijdens de Technologieavond, die als thema ‘duurzame energie’ had. Was kernenergie duurzaam te noemen? De aanwezige alumni werd gevraagd zich te groeperen in voorstanders, tegenstanders en twijfelaars: daarna was het aan hoogleraar reactorfysica Tim van der Hagen (TNW) om met een reeks korte presentaties zoveel mogelijk sceptici van gedachten te doen veranderen. Enkele van zijn argumenten: een mogelijke kettingreactie blijft ook binnen de huidige Europese kerncentrales beheersbaar; nieuwe generaties kerncentrales zullen veiliger en schoner zijn; de risico’s voor de omgeving zijn erg klein, zeker vergeleken met bijvoorbeeld kolen; er is genoeg goedkoop uranium voor de komende vijftig jaar. De meerderheid die vond dat kernenergie een nuttige bijdrage kon leveren aan duurzaamheid was na de presentaties iets gegroeid.
Kreukelzone

Vliegen en autorijden worden een stuk veiliger als in de voertuigen energie-absorberende cilinders van aluminium en glasvezel worden verwerkt. Tot deze conclusie komt ir. Jens de Kanter in zijn proefschrift dat hij maandag verdedigde. Kanter bekeek hoe snel en gelijkmatig de cilinders onder druk in elkaar geperst werden en of ze gebruikt konden worden als onderdeel in kreukelzones die tijdens een botsing de klap moeten opvangen. Een groot voordeel van de cilinders is dat ze licht zijn en toch veel energie absorberen. Hierdoor kunnen voertuigen extra bescherming krijgen zonder dat ze er veel zwaarder door worden.
Rubber

Promovendus ir. Pim van Hee (technische natuurwetenschappen) heeft een techniek ontwikkeld waarmee biologisch afbreekbaar rubber, dat door bacteriën wordt geproduceerd, uit cellen gewonnen kan worden. Volgende week donderdag promoveert hij op zijn bevindingen. De bacteriën worden eerst opengebroken in een vloeistof, waarna de vrijgekomen rubberbolletjes met luchtbellen uit de substantie worden gevist. Doordat de rubberbolletjes sterker aan de luchtbellen hechten dan de stukjes bacterie, kan het product zeer zuiver worden verkregen. Een dergelijke techniek wordt ook gebruikt bij de zuivering van afvalwater en in de papierindustrie voor het verwijderen van inkt. In de biotechnologie staat de techniek nog in de kinderschoenen, vooral voor het filteren van relatief grote deeltjes.
Woningnood

De Delftse studentenvakbond VSSD heeft het college van bestuur, de gemeente Delft en studentenhuisvester Duwo voorgesteld gezamenlijk een convenant af te sluiten voor het bouwen van 1400 nieuwe studentenwoningen tot 2009. De drie partijen die door de VSSD zijn benaderd, hebben nog geen definitieve besluiten genomen over het voorstel. De vakbond vreest grote woningnood onder Delftse studenten als in de loop van 2007 de studentencomplexen aan de Van Leeuwenhoeksingel en de Apothekersweg ontruimd worden. Eerder deed de VSSD al het voorstel extra noodwoningen te bouwen op het veld achter Bouwkunde. Duwo rekende de studenten toen voor, dat er wel degelijk veel nieuwe kamers bijkomen de komende jaren: 80 in 2006, 300 in 2007, 900 in 2008 en 220 in 2009.
Naamloos

‘Ask your library’, ‘Library Help’ of ‘Virtual Reference Desk’. De bibliotheek van de TU Delft roept iedereen op mee te denken over de naam van een nieuwe service, waarbij de bibliotheek mensen helpt die vanuit huis of vanaf hun werkplek informatie zoeken. Mensen kunnen chatten, mailen of bellen met een bibliotheekmedewerker als zij niet kunnen vinden wat ze zoeken. De bibliotheek heeft drie voorstellen gedaan voor een passende naam voor de dienst, maar creatievelingen mogen ook zelf met ideeën komen. Die kunnen ze kwijt op de website van de bibliotheek.

www.library.tudelft.nl
Bouwrijp

Door bouwterreinen beter bouwrijp te maken, kunnen problemen zoals wateroverlast en zettingen worden voorkomen. Die problemen in nieuwbouwwijken kosten de maatschappij nu honderden miljoenen euro’s. Maar een nieuw consortium, ‘Beter Bouw- en Woonrijp Maken’, gaat zich daarop richten. De TU en vijf andere partijen, waaronder een aantal ingenieursbureaus, ondertekenden daartoe onlangs een overeenkomst. Het consortium wil innovatieve technieken ontwikkelen voor het bouwen op een moeilijke bodem, en alle beschikbare kennis toegankelijk maken voor de hele sector inclusief studenten. Initiatiefnemer dr.ir. Frans van de Ven, docent stedelijk waterbeheer bij de faculteit CiTG, nodigt andere partijen uit zich ook aan te sluiten.

@04 fotokopje:Carnaval

Het nieuwe café van het sportcentrum, dat officieel nog niet geopend is, werd zaterdag alvast voor het eerst uitbundig getest. Alle Delftse carnavalsverenigingen kwamen daar samen een voorproefje nemen op het volksfeest van volgende week. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)
Kiest u maar

De website www.studiekeuze123.nl is officieel geopend. Op basis van de database van het Leidse onderzoekscentrum Choice, waarmee onder meer de Keuzegids Hoger Onderwijs wordt samengesteld, kunnen studiekiezers daar zien hoe veertigduizend geënquêteerde studenten hun opleidingen beoordelen. Net als de studentenbonden wil ‘Den Haag’ dat de hogescholen en universiteiten zelf veel meer objectieve en vergelijkbare gegevens aanleveren voor de site. Bijvoorbeeld over studie-uitval, de arbeidsmarktpositie van hun afgestudeerden en over de hoeveelheid docenten die ze inzetten voor het onderwijs. Als de hogescholen, universiteiten en studentenbonden het dit voorjaar niet eens worden over de uitbreiding van de informatie op de website, gaat staatssecretaris Rutte die uitbreiding wettelijk afdwingen. Dat zei de bewindsman maandag tijdens een debat aan de Hogeschool Inholland in Haarlem.
Wiskunde

Onderwijsminister Van der Hoeven wil ook het wiskundeonderwijs tijdens de basisvorming van het voortgezet onderwijs aanpassen. Dat staat in een brief die de bewindsvrouw deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Volgens haar ontbreekt het de studenten aan algebraïsche basisvaardigheden die ze hadden moeten opdoen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat eerder om een inhoudelijk probleem dan om de hoeveelheid lesuren, meent Van der Hoeven. Ook het wiskundeonderwijs in de bovenbouw wordt aangepast . een tegemoetkoming aan de kritiek van studenten en universiteiten. Voor wiskunde B worden voortaan 600 lesuren gereserveerd in plaats van de eerder aangekondigde 520. Deze tachtig uren gaan niet ten koste van het keuzevak wiskunde D of het nieuwe bètavak natuur, leven en techniek. Overigens heeft Van der Hoeven de universiteiten ook te verstaan gegeven dat het reguliere wiskundeaanbod volstaat als voorbereiding op het hoger onderwijs.
Gezichtsbedekking

Studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam mogen binnenkort geen petten of boerka’s meer dragen tijdens tentamens. De universiteit komt met dit kledingvoorschrift na enkele fraudegevallen. Studenten verstopten hun aantekeningen bijvoorbeeld onder hun klep. Op de TU Delft mogen studenten al langer geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Dat is geregeld in de ‘Regeling gebruik gebouwen, terreinen en voorzieningen, studenten en bezoekers TU Delft’, onderdeel van het studentenstatuut. In artikel 2.2 staat: “Het is niet toegestaan binnen de universitaire gebouwen bij colleges, werkgroepen of andere vormen van onderwijs gezichtsbedekkende kledingstukken of attributen te dragen die de non-verbale communicatie tussen docent en student of tussen studenten onderling, onderscheidenlijk docenten onderling ernstig beperken, dan wel bij het afleggen van een examen of tentamen of bij het betreden van of zich bevinden in een gebouw gezichtsbedekkende kledingstukken of attributen te dragen voor zover deze het vaststellen van de identiteit van betrokkene ernstig belemmeren.”
TNW Twente

Net als de TU Delft kent de Universiteit Twente een faculteit TNW, en die gaat de komende twee jaar grondig op de schop. Acht leerstoelen worden opgeheven en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Medische technologie wordt een belangrijk nieuw speerpunt. Op het eerste gezicht lijkt de ommezwaai verband te houden met de 3TU-plannen: het onderzoek wordt grotendeels afgestemd op de thema’s van de gezamenlijke centers of excellence en vier nieuwe leerstoelen moeten ook in dat verband worden gezien. Maar de reorganisatie is ook ingegeven door financiële problemen: de faculteit kampt met een tekort van 3,7 miljoen euro. In 2008 wil de faculteit weer een sluitende begroting kunnen presenteren.
Onderwijsverbetering

Wie met eigen ogen wil zien of de faculteit Bouwkunde goed is voorbereid op de onderwijsvisitatie van de accreditatieorganisatie NVAO op 8 en 9 maart, kan vanaf maandagmiddag 20 februari rondkijken in de achterhal. Op tien deuren is daar te zien welke resultaten een aantal ‘onderwijsverbeterprojecten’ op Bouwkunde heeft opgeleverd. Daarbij gaat het om zaken als verbetering van de logistieke kwaliteit, professionalisering van de docenten en een sterkere wetenschappelijke oriëntatie van de bachelors en masters. De kleine tentoonstelling wordt om vier uur geopend door ad interim decaan Jan Rots.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.