Education

‘Fusie-proefballon is tactische zet’

De antwoorden op de enquêtevraag ‘Wat wilt u aan het cvb meegeven?’ met betrekking tot de fusie met Leiden en Rotterdam beslaan 231 pagina’s. Een selectie.


Velen ontraden de fusie simpelweg, ook wordt de naam van de TU Delft vaak te vuur en te zwaard verdedigd. Studenten en medewerkers hebben veel praktische bezwaren, als de lange reistijd tussen de steden, een toenemende bureaucratie en jaarindelingen die niet op elkaar aansluiten. Veel respondenten zijn ervan overtuigd dat de culturen van de drie instellingen niet bij elkaar passen en vooral studenten vrezen een devaluatie van hun diploma. Hieronder een willekeurige selectie en helemaal onderaan het bestand met alle reacties


Studenten


 1. Niet doen!! Ik studeer als meisje aan de TU en wil dat ook graag op mijn diploma hebben staan!!

 2. Het is zonde om een opgebouwde reputatie zo weg te gooien. De TU Delft heeft een hartstikke oude en degelijke naam opgebouwd op het gebied van technisch onderwijs. Nou is het goed als partijen meer gaan samen werken. Zeker de optie om op een bredere schaal een breder vakkenpakket en breder onderzoek mogelijk te maken is een mooie. Maar je moet niet vergeten dat de kernen van elk van de afzonderlijke drie universiteiten te ver van elkaar liggen om een fusie hetzelfde succesimago mee te geven. Een samenwerking is goed, en zeker ook om dit internationaal naar buiten te brengen, maar zorg dat opgebouwde reputaties niet zomaar verdwijnen. Want als je fuseert, zul je qua universiteitsgevoel/trots helemaal opnieuw moeten beginnen. Ook is het jammer dat een universiteit dan niet meer stadsgebonden is, dat zorgt er voor dat het voor aankomend studenten ook nog eens lastiger wordt om te kiezen in welke stad zij gaan wonen, een belangrijke keuze ook in verband met welke nevenactiviteiten je naast je studie gaat ondernemen. Dus samenwerking is goed, maar hou alsjeblieft die laatste scheiding in stand.

 3. In het geval van een fusie moet goed nagedacht worden over 2 zaken:  Extern: hoe men de naam van deze ‘nieuwe’ universiteit gaat uitdragen, wat is de waarde van een diploma van een van de subuniversiteiten en welke koppeling maakt de academische wereld en het bedrijfsleven hierin? Wat heeft de fusie voor een gevolgen voor de naam van de TU Delft bijvoorbeeld? Intern: onderzoeksbudgetten die vergaard worden door vakgroepen dienen ook grotendeels hierin terug te vloeien. Een grote organisatie moet niet in de valkuil trappen van het polderend verdelen van budgetten vergaard door vakgroepen die het prestigieuze onderzoek doen. Zij dienen hier juist voor beloond te worden.”

 4. Ik snap dat het op een aantal punten aantrekkelijk is om te fuseren. Maar denk goed na over de vorm, want ik denk dat veel studenten weinig zin hebben om veel heen en weer te reizen, of om onderdeel uit te maken van een enorm geheel. In Delft zijn de meeste studenten trots op de TU en als de TU ineens een soort algemene universiteit wordt, verliest het karakter.

 5. Delftse studenten kunnen een paar lessen spelling, grammatica en ‘hoe schrijf ik een verslag’ goed gebruiken (waaronder ik).

 6. Maak er geen “Universiteit Inholland” van waar bestuurders niet eens meer in contact staan met de studenten, maar laat in ieder geval bestuursleden op alle universiteiten zitten die dan ook feeling hebben met de gegeven studies.

 7. Een aantal punten:  1. Delft heeft een erg goede naam op technisch gebied internationaal. Het is belangrijk dat dit niet ondergesneeuwd raakt als er een fusie komt. Leuk dat we dan bijv. stijgen in de algemene lijsten, als dan de waardering van de technische studies onderuit zakt vraag ik mij sterk af of de TU er goed aan doet.  Tweede belangrijke punt is denk ik dat er een behoorlijk verschil zit tussen de studielast en -druk die staat op bijv. een studie psychologie/bedrijfkunde en bijv. lucht- en ruimtevaart. Ik betwijfel of je dat goed kunt samenvoegen, en daar algemene regels over kunt maken. Je ziet nu al voor de landelijke regelgeving dat er vaak uitzonderingen nodig zijn voor zwaardere studies, en ik denk niet dat een fusie dat gaat verhelpen.  Als laatste betwijfel ik ten zeerste dat het mogelijk is om een echt groeps/’wij’-gevoel te creeeren door de gefuseerde universiteit in de 3 steden te laten zitten. Het is misschien van Rotterdam naar Leiden maar 30 min. reizen, maar dat ga je dus echt niet doen om te lunchen met je studiegenoten uit leiden. Om een eenheid te vormen moet je dicht bij elkaar zitten en moet de drempel om naar andere plekker en studies te gaan klein zijn. 30 min reizen is denk ik een enorm opstakel. De TU heeft nu met de Campus afgelopen jaren enorm veel geld en moeite gestopt in het creeren van een betere campus en eenheid (trots) gevoel op de TU, ik ben bang dat zoiets weer volledig verdwijnt en nauwelijks terug te krijgen is bij een fusie.

 8. Deze fusie lijkt me een vreselijk idee, het is nu al een ramp om administratief ook maar iets te regelen op de TU Delft en straks komt daar nog eens de bureaucratie van twee andere universiteiten bovenop. Studenten verbinden zich aan een stad, de studie LST en de twee verschillende studieverenigingen die constant problemen hebben is een voorbeeld waarom 1 studie in meerdere steden geen goed idee is… Ik heb nog meer bezwaren maar die passen niet in dit boxje…


Wetenschappers


 1. Als dit een serieus plan was, is het erg knullig naar buiten gebracht, met een zwakke onderbouwing en zeer weinig overtuigingskracht. Als dit een grap was, dan heeft u een vreemd en misplaatst gevoel voor humor. Ik acht het CvB echter toch iets te capabel voor dit soort amateurisme, en daarom vermoed ik een andere onderliggende bedoeling dan de bovengenoemde. Wellicht was deze ‘gelekte’ proefballon slechts een tactische zet, om de geesten rijp te maken voor iets anders. U beseft uiteraard dat u door op zo’n opzichtige wijze mijlenver voor de muziek uit te marcheren u een gevaarlijk spel speelt met uw goodwill. Ik ben benieuwd welk doel het nemen van dat risico rechtvaardigt. Ik wens u veel wijsheid.

 2. Samenwerking en onderling delen van kennis zijn altijd goed, maar het is absoluut niet nodig om hier een fusie voor te ondernemen. Bedenk ook dat de hoogst aangescheven universiteiten in de wereld (Hardvard, MIT) juist zo goed zijn omdat ze: –  Kleinschalig zijn – Uiterst gespecialiseerd onderzoek doen – Voor 80% uit puur wetenschappelijk personeel bestaan

 3. Doe dit niet. Het voegt alleen een bureacratische laag toe. Leer van Inholland dat fusie leidt tot falen. De missie’s van Delft, Leiden en Rotterdam liggen te ver uit elkaar. Goed voor salaris cvb en directeuren, slecht voor de wetenschap en het onderwijs.

 4. Samenwerking op het gebied van ondersteunende diensten, waarbij de “best practices” dwingend worden geimplementeerd zou tot zeer grote besparingen kunnen leiden. Met die vrijgekomen budgetten kan het onderzoek en onderwijs worden gestimuleerd. Daarmee ontstaat ook meer ruimte voor samenwerking. N.B. Wanneer het al bijna onmogelijk blijkt om samenwerking op onze campus te realiseren, waarom zou dat wel lukken op grotere afstand tussen organisaties met verschillende culturen?

 5. Als een doel van de fusie is om de universiteit hoger te krijgen in internationale rankings, is dat mijns inziens onverstandig om na te streven. Deze onderzoeken zijn subjectief en beoordelen universiteiten altijd op een beperkt aantal punten. Op deze manier laten we onze universiteit besturen op basis van wat een ranking bureau belangrijk vindt. Mijns inziens is het beter om ZELF vast te stellen wat wij belangrijk vinden voor de TU Delft en daaraan te werken. Gezien flinke academische cultuur verschillen tussen de universiteiten in kwestie, zullen prioriteiten verschillend liggen, waardoor het beleid niet altijd op het belang van Delft kan worden afgestemd. Daarnaast zullen we opnieuw moeten beginnen met het opbouwen van een goede naam en historie die de TU Delft nu heeft. Dit kan invloed hebben op de instroom van internationale studenten/medewerkers, waarvan we nu volledig afhankelijk zijn. Samenwerking tussen de universiteiten kan ook zonder een fusie worden bewerkstelligt en wordt ook al volop bewerkstelligd (gezamelijk onderwijs en onderzoek).

 6. Probeer niet de tijdgeest te verslaan. Kijk naar de schaalvergroting in het onderwijs en de catastrofale gevolgen. (bv. InHolland).

 7. Ga naar het Amerikaanse model, waar een universiteit op meerdere fysieke plekken een campus heeft.

 8. In deze toch al hectische tijden waarin meer en meer druk (om meer geld binnen te halen, meer les te geven, meer AIO’s af te leveren, etc) op het WP wordt gezet kan er beter geinvesteerd worden in ondersteuning dichter bij de werknemers; fusie zou de andere kant op werken en bovendien hoop onrust creeren. Meer aandacht voor de inhoud, minder voor de vorm graag.


Ondersteuners

 


 1. Geen gedwongen ontslagen meer!!! Er is genoeg bezuinigd geweest op personeel van TU en van  andere universiteiten. We willen ons WERK houden.

 2. ‘De nieuwe kleren van de keizer’ van Hans Christian Andersen.

 3. Ga vooral door met het werken richting de fusie, er zijn zeker voordelen te behalen binnen de ondersteunende diensten en daarmee is efficiency te bereiken.

 4. Momentum vervliegt snel als er niet een krachtig pr-offensief wordt ingezet. Nu hebben tegenstanders alle ruimte in de media en de Tweede Kamer zonder nuance en weerwoord van de universiteiten.

 5. Begin eerst bij ICT. Zodra de 3 universiteiten op 1 syteem draaien met dezelfde faciliteiten en programma’s is een verdere overgang minder moeilijk.

 6. Denk niet te provinciaal…. Als we echt ergens voor moeten gaan is het het model van California University. Op naar Holland University, met lokaties langs de A4: Amsterdam, Leiden, Den Haag (campus LU), Delft en Rotterdam. Met meer partijen minder gedoe dan met drie. Voordeel is dat wij de enige TU zijn in dat traject en dat we als grote NL TU ook het meeste te bieden hebben. Bovendien zijn we dan pas echt interessant voor internationale partijen maar ook voor onze lokale setting… Bovendien wordt er met het AMC, UvA, VU en VUMC net zoveel samengewerkt op de werkvloer als met onze vrienden in Leiden en de R’dam…dus waarom niet verder doorpakken…

 7. Alleen fuseren als goed duidelijk gemaakt kan worden dat: 1 + 1 + 1 =  5.

 8. Alle grote ego’s die nu hun koningkrijkjes verdedigen ervan overtuigen dat de Dutch University de toekomst is en zij (de grote ego’s) zich proactief zouden moeten opstellen om het e.e.a te realiseren.En geen oneigenlijke argumenten gebruiken zoals “goede naam” e.d.om de boel tegen te werken. Het samengaan geeft ook de kans om eens bij elkaar in de keuken te kijken, en zo te komen tot nieuwe inzichten , kennisdeling enz. enz. Tip:Vraag Job Cohen voor deze job.

Als het kabinet zijn zin krijgt, gaat elke student die meer dan een jaar studievertraging heeft al in september drieduizend euro meer collegegeld betalen, in totaal zo’n 4700 euro. De instelling schiet daar weinig mee op. Die krijgt namelijk een subsidiekorting van zesduizend euro voor elke langstudeerder. Per saldo kost dat de universiteiten en hogescholen samen 370 miljoen.

Averechts
In een brief aan de Tweede Kamer noemt universiteitenvereniging VSNU dit de grootste bezuinigingsoperatie in het hoger onderwijs sinds de jaren tachtig. Het effect zal averechts zijn, voorspelt ze, en juist tot méér studieuitval leiden.

Afbreken
Een deel van de studenten die 4700 euro collegegeld moeten betalen, zal zijn studie afbreken in plaats van deze snel af te ronden. En een ander ‘groot deel’ zal juist langer studeren, verwacht de VSNU. Bijvoorbeeld door zich in te schrijven voor een andere opleiding, of zich tijdelijk uit te schrijven.

Techniekopleidingen
Voor persoonlijke ontplooiing – stages, bestuurswerk, internationale uitwisseling – zal minder tijd zijn en de zware bèta- en techniekopleidingen zullen vaker gemeden worden. Zeker als de basisbeurs in de masterfase wordt afgeschaft: bèta- en techniekstudenten volgen een tweejarige master en hebben daar dubbel zoveel last van. Ten slotte vreest de VSNU dat de waarde van het diploma onder druk komt te staan en er nieuwe diploma-affaires zullen volgen.

Alternatieven
Als mogelijke alternatieven voor de langstudeerdersregeling noemt de VSNU ‘een andere opzet van de studiefinanciering’, ‘hoger collegegeld’, ‘kortere opleidingen in het hoger onderwijs’ en ‘een verdergaande taakverdeling en/of concentratie bij instellingen’.

Overgangsregeling
Ook de hogescholen willen dat de bezuiniging ongedaan wordt gemaakt. In een brief aan staatssecretaris Zijlstra waarschuwt de HBO-raad dat ook studenten met een normaal studietempo er de dupe van worden en dat er ten minste een overgangsregeling zou moeten gelden voor zittende studenten.

Kostendekkend collegegeld
Als het kabinet onverkort vasthoudt aan de bezuiniging, willen de hogescholen trage studenten een ‘in principe kostendekkend instellingscollegegeld kunnen vragen. De precieze hoogte kan dan variëren, zodat instellingen betere individuele afspraken kunnen maken met langstudeerders. Om er niet bij in te schieten zou het instellingscollegegeld gemiddeld 7700 euro moeten bedragen, al noemt de HBO-raad dat bedrag niet in zijn brief.

Teleurstellend
Voorzitter Guy Hendricks van studentenorganisatie ISO is teleurgesteld dat de HBO-raad nu al met een alternatief bezuinigingsvoorstel komt. “Je bestrijdt het probleem van studievertraging op deze manier aan de achterkant in plaats van bij de wortel. We vinden dit geen serieus te nemen voorstel.”

Naaistreek
Zijn LSVb-collega Sander Breur is minder diplomatiek: “Dit is een ongelooflijke naaistreek van de hogescholen. Ze zijn op deze manier alleen met hun eigen belang bezig. Wie straks te lang over zijn bachelor doet, bijvoorbeeld na een verkeerde studiekeuze, kan geen masteropleiding meer betalen. Daarvoor krijg je al geen basisbeurs meer van dit kabinet en zou je, als het aan de HBO-raad ligt, ook nog eens 7700 euro collegegeld moeten betalen. Dat leidt tot enorme tudieschulden. Dit is compleet van de pot gerukt.”

Vandaag wordt de hogeronderwijsbegroting in de Tweede Kamer besproken en zal ook de langstudeerdersregeling aan de orde komen. Delftse studenten zijn om 10 uur vanmorgen per trein naar Den Haag gegaan om te protesteren tegen de maatregelen van het kabinet. Ze vinden dat de student door de maatregelen ‘de zak’ is.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.