Science

De Stelling

‘‘Om niet overbodig te worden dient de civiele techniek ecologische kennis te gebruiken om aan de eisen van de toekomst te voldoen.”

Miguel de Lucas

civiel ingenieur

Uit ‘Effect of biota on fine sediment transport processes. A study of lake Markermeer’

“Nederland heeft zich in de afgelopen zestig jaar verschanst tegen het dreigende water. Maar het besef is doorgebroken dat hoge dijken ook schade aanrichten aan de ecologie – denk aan leefgebieden van vissen en vogels, en aan de economie – denk aan verzande havens en verloren gegane visserijgronden. Met de kennis van nu zouden we meer met dan tegen de natuur bouwen. Om de fysica te begrijpen moet je ook de ecologie begrijpen omdat dieren in de zeebodem invloed hebben op de erosie van de bodem of omdat algen in de waterkolom de bezinking van sediment beïnvloeden en daarmee het sedimenttransport en de snelheid van de verzanding van de economisch belangrijke havens.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.