Opinion

[Column] Afwijzing

Letters in de afbeelding te klein? Lees de column van Jasper van Kuijk hieronder.

Translation at the bottom.

Na uitgebreide bespreking in de beoordelingscommissie is de deze tot het oordeel gekomen dat het voorgestelde onderzoek niet helder genoeg is beschreven en er vraagtekens gezet kunnen worden bij de toepasbaarheid van de resultaten van uw onderzoek in het Nederlandse bedrijfsleven. Dit laatste blijkt ook uit het feit dat u geen commerciële partijen heeft kunnen interesseren om uw onderzoek te steunen, wat wel een van de criteria is zoals omschreven in de call.

Ten overvloede wijs ik u erop dat over het bovenstaande niet gecommuniceerd kan worden, daar de beoordelingscommissie uit zeer gekwalificeerde heren bestaat. U, als beginnend fysicus, mag erop vertrouwen dat wij de ingezonden onderzoeksvoorstellen hebben beoordeeld met behulp van veel kunde, inzicht en hier en daar wellicht een klein sigaartje. Bovendien hebben de bovengenoemde heren het momenteel veel te druk met het verdelen van zojuist door hun ondergeschikten binnengehaalde onderzoekssubsidies.

Wij willen u er wel op wijzen dat de kansen van uw onderzoeksvoorstellen zouden toenemen als ze meer aansluiten op de gangbare ideeën in de wetenschap. Het laatste waar de universitaire gemeenschap op zit te wachten is iemand die alle met veel zweet, tranen en subsidies opgebouwde kennis onderuit schoffelt.

Wij wensen u veel succes in de u mogelijk nog resterende academische carrière en zullen uw toekomstige onderzoeksvoorstellen met net zoveel respect behandelen.

Hoogachtend,

de beoordelingscommissie

Jasper van Kuijk

Geachte Heer Einstein,Helaas moeten wij u – wederom – mededelen dat wij uw aanvraag voor een onderzoekssubsidie voor het project, door u omschreven als ‘de relativiteitstheorie’, niet kunnen honoreren. Na uitgebreide bespreking in de beoordelingscommissie is de deze tot het oordeel gekomen dat het voorgestelde onderzoek niet helder genoeg is beschreven en er vraagtekens gezet kunnen worden bij de toepasbaarheid van de resultaten van uw onderzoek in het Nederlandse bedrijfsleven. Dit laatste blijkt ook uit het feit dat u geen commerciële partijen heeft kunnen interesseren om uw onderzoek te steunen, wat wel een van de criteria is zoals omschreven in de call.Ten overvloede wijs ik u erop dat over het bovenstaande niet gecommuniceerd kan worden, daar de beoordelingscommissie uit zeer gekwalificeerde heren bestaat. U, als beginnend fysicus, mag erop vertrouwen dat wij de ingezonden onderzoeksvoorstellen hebben beoordeeld met behulp van veel kunde, inzicht en hier en daar wellicht een klein sigaartje. Bovendien hebben de bovengenoemde heren het momenteel veel te druk met het verdelen van zojuist door hun ondergeschikten binnengehaalde onderzoekssubsidies.Wij willen u er wel op wijzen dat de kansen van uw onderzoeksvoorstellen zouden toenemen als ze meer aansluiten op de gangbare ideeën in de wetenschap. Het laatste waar de universitaire gemeenschap op zit te wachten is iemand die alle met veel zweet, tranen en subsidies opgebouwde kennis onderuit schoffelt.Wij wensen u veel succes in de u mogelijk nog resterende academische carrière en zullen uw toekomstige onderzoeksvoorstellen met net zoveel respect behandelen.Hoogachtend,de beoordelingscommissieDoor Jasper van Kuijk


Rejection


Dear Mr Einstein,


We regret to inform you – once again – that we cannot honour your application for a research grant for the project you describe as ‘the theory of relativity’. After extensive discussion in the assessment committee, we have come to the conclusion that the proposed research is not described clearly enough and there are questions about the applicability of the results of your research in the Dutch business community. The latter is also apparent in the fact that you have not been able to interest any commercial parties in supporting your research, which is one of the criteria as described in the call.


Needless to say, I would like to point out that our decision is not open to discussion, as the assessment committee consists of highly qualified gentlemen. As a starting physicist, you can rest assured that we have assessed all submitted research proposals with a lot of expertise, insight and perhaps a small cigar on the side. Moreover, the above-mentioned gentlemen are currently far too busy distributing the research grants that have just been awarded to their subordinates. We would like to point out that the chances of your research proposals receiving funding would increase if they are more in line with current ideas in science. The last thing the university community needs is someone who annuls knowledge that has been established through a lot of sweat, tears, and grants.


We wish you all the best in your remaining academic career and promise to treat your future research proposals with the same respect.


Yours faithfully,


the assessment committee


By Jasper van Kuijk

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.