Campus

Een trots gevoel door ieders inzet

Delft in 2002 In de loop van het collegejaar 1997-’98 vierden de vijf grootste studentenverenigingen van Delft de lustra van de omineuze getallen. Proteus en Jansbrug werden vijftig, Virgiel en de Bond bestonden een eeuw en het Corps vierde zijn honderdvijftig jarig bestaan.

,,Het mooie van een lustrum is dat je er een feel good aan overhoudt.”

Na een jaar vol ‘spectaculaire’ activiteiten lijkt een dip in het verenigingsleven nauwelijks afwendbaar. Duizenden hebben zich ingezet om hun lustrum tot een succes te maken; de vraag rijst hoe de verenigingen hun leden na een dergelijk opwindend en uitputtend jaar weer een nieuwe uitdaging kunnen bieden. Is er nog leven na het lustrum?

Het blijkt allemaal mee te vallen. Geen van de verenigingen kampt met lustrummoeheid. De verschillende sociëteiten zijn nog steeds tot in de late uurtjes goed gevuld, en ook met de drankomzetten is er geen reden tot zorg. Daarnaast zeggen de lustrumvierders geen studieachterstand te hebben opgelopen en ook geldproblemen, in verband met een grotere consumptie, hebben geen rol van betekenis gespeeld.
Roes

Een lustrum op zich is al een hoogtepunt, maar ook binnen een lustrumjaar tekenen zich duidelijke highlights af. Bram Ledeboer, president senaat van het Corps vertelt: ,,De opbouw van het lustrumterrein was eigenlijk al een hoogtepunt op zich. De lustrumweken daarna waren één grote roes. Iedereen genoot van wat we voor elkaar hadden gekregen.”

Terugblikkend zijn ook bij de andere verenigingen de toppers van het lustrum snel te noemen. Gala’s en openingsfeesten blijken een garantie voor succes. Maar ook andere activiteiten sloegen aan. Bart van der Poel, Jansbrugpresident, verhaalt over de plaatsing van de ’tweede Jansbrug’: ,,Toen het plan ontstond leek het niet echt levensvatbaar. Door de grote inzet van de commissie en medewerking van Rijkswaterstaat werd het idee ineens werkelijkheid.”

Bij de Bond was het zwembadfeest een boven verwachting geslaagd succesnummer. Virgiel ging met vierhonderd leden skiën in Frankrijk, het intercorporale feest vulde alle zalen van de oude TU-bibliotheek en roeivereniging Proteus opende met een spetterend feest haar nieuwe pand.
Mijlpaal

Wat is eigenlijk de reden van dergelijke buitensporige uitspattingen? Alle verenigingsbestuurders delen de mening dat het gaat om een mijlpaal, die niet ongemerkt kan worden gepasseerd. Maar ook andere elementen spelen een rol. Virgielvoorzitter Ruben van Grinsven: ,,Hoe belangrijker de mijlpaal, hoe groter het feest. Honderd jaar is dan natuurlijk helemaal een hoogtepunt.” Bestuurder Marc Scheres van de eveneens honderdjarige Bond voegt hieraan toe. ,,Het getal honderd heeft natuurlijk iets magisch; je wordt ineensantiek.”

De uitstraling van de feestelijkheden is ook voor de buitenwereld niet onopgemerkt gebleven. ,,Maar in beginsel is een lustrum iets dat je organiseert voor je eigen leden. Uiteraard worden er ook oud-leden en federatiegenoten (leden van zusterverenigingen, red.) bij betrokken. De eventuele publiciteit is een mooie bijkomstigheid”, aldus Scheres.

Het DSC zocht de publiciteit gedurende het lustrum ook zelf op. Hun ‘Ter land, ter zee en in de lucht’ was op tv en impressies van het lustrumterrein kregen aandacht op TV-West en in het Algemeen Dagblad. Ledeboer: ,,De straaljager die voor het lustrumterrein stond, trok automatisch veel bekijks. En als het dan lukt om in de pers te komen, is dat vooral leuk voor de leden. Het geeft ze een trots gevoel.” Bij het streven in de publiciteit te komen heeft naamsbekendheid een lagere prioriteit.
Betrokkenheid

Een lustrum heeft ook de nodige invloed op het gewone verenigingsleven. Reguliere activiteiten worden grootser en oude tradities worden weer opgepoetst. Daarnaast kunnen activiteiten die in het lustrum voor het eerst werden georganiseerd, na het feestjaar op de agenda terugkeren. Zo vormde het eeuwjaar voor de Bond aanleiding om de vroegere traditie van een ‘sloopwedstrijd’ weer nieuw leven in te blazen.

Daarnaast zorgden de verschillende lustra ook voor een hoop nieuwe ideeën in het gebruikelijke scala aan activiteiten. Nieuwe plannen die ook na het lustrum nog worden voortgezet. Virgiel, dat in haar eeuwfeest voor het eerst de beschikking had over een lustrumterrein, beschouwt ook dit niet als een eenmalige activiteit. Van Grinsven: ,,Het eeuwterrein was een boven verwachting geslaagd experiment. Ik denk dan ook dat we volgend lustrum opnieuw een lustrumterrein zullen bouwen.” Martine Slobbe, penningmeester bij Proteus: ,,In het lustrumjaar hebben we voor het eerst een nieuwjaarsfeest gevierd op de sociëteit. Het is de bedoeling dat we dat voortaan herhalen.” Ook heeft Proteus aan het lustrum een nieuwe band overgehouden: Buskruit.

Ook het Corps is van plan een uit het lustrum voortkomend experiment door te zetten. ,,We gaan proberen om dit jaar opnieuw een driedaagse Kriminele te organiseren, net als het VoLuMa-feest vorig jaar”, vertelt Ledeboer.

Een vereniging bestaat uiteraard niet bij de gratie van feesten alleen. Het lustrum blijkt bij sommige van de jubilerende verenigingen meer te hebben losgemaakt dan alleen een extra feest of mooi plan. Veel leden van de vereniging zijn bezig geweest met de voorbereidingen van het lustrum, en dat heeft weer gevolgen voor de betrokkenheid van de leden. De verenigingsbestuurders delen die mening. Marc Scheres (Bond): ,,Er waren alles bij elkaar zo’n honderd leden bezig met het lustrum; van organiserende commissies tot musicalspelers. Veel mensen hebben elkaar via het lustrum leren kennen. Daarnaast kwamen gedurende de lustrumperiode ook de mensen naar de sociëteit die je niet regelmatig ziet.”

Martine Slobbe bevestigt dit fenomeen: ,,Voor Proteus was het lustrum een mogelijkheid om het gezelligheidsaspect van devereniging een grotere rol te laten spelen. We gaan nu ook bekijken op welke manier we daar nog wat meer aan kunnen doen.” Concluderend blijkt dat een lustrum dus meer is dan een manier om zoveel mogelijk feesten in een jaar te houden. Nieuwe plannen en een nog hechtere vereniging spelen wel degelijk een rol. En daarnaast de trots. Ook Van Grinsven ziet voor het lustrum een dergelijke rol weggelegd: ,,Het mooie aan het lustrum is dat je er een feel good aan overhoudt.”
Beleidspunt

Hoewel er alle reden is om zo nu en dan te verzinken in de hernieuwde trots en mooie herinneringen, zijn de verenigingsbestuurders alweer druk met nieuwe plannen. Zo staat bij Proteus het versterken van de band met de leden dit jaar bovenaan het prioriteitenlijstje. Slobbe: ,,We zijn nu bezig met het opzetten van een soort jaarclubsysteem. Als we het gezelligheidsaspect binnen Proteus sterker ontwikkelen, blijven ook leden die niet zo actief roeien toch lid. Ons nieuwe gebouw biedt daartoe veel mogelijkheden.” Daarnaast wordt gewerkt aan professionalisatie van de training, coaching van het wedstrijdroei-programma en zijn de voorbereidingen op de Olympische Spelen in volle gang. Maar liefst zeven proteërs behoren tot de voorlopige gegadigden voor deelname.

Ook de Bond ziet nieuwe feestmogelijkheden na de plaatsing van hun ‘geluidsdoos’, waarvan dit jaar de mogelijkheden worden verkend. Samen met een verbeterde betrokkenheid van de leden hoopt de vereniging hiermee tijdens de komende Owee een groter aantal nieuwe leden te verwelkomen. Scheres: ,,We hebben een nieuwe collegeraad opgericht om de leden direct betrokken te houden met de voorbereidingen van de Owee. Alleen met ieders inzet kunnen we de sfeer die de Bond eigen is ook overbrengen op de nieuwe eerstejaars. We kunnen nu wel grote bands neerzetten, maar daarmee ben je er nog niet.” Verder zijn er ideeën om de capaciteit van eettafel Tyche dit jaar aan te passen aan het kleinere aantal leden. Gedeeltelijke verbouwing tot studentenkamers wordt genoemd als een van de mogelijkheden.

Bij Jansbrug is juist de eettafel de afgelopen jaren steeds beter gaan lopen. Die vereniging gaat zich bezinnen op nieuwe manieren om een positief saldo terug te laten vloeien naar de leden. Larissa Huijsmans, penningmeester vereniging: ,,Er is een duidelijke wens vanuit de leden om meer grote activiteiten te organiseren, en minder kleine feestjes zoals die er voor het lustrum bijna wekelijks waren. Daar zullen wij nu extra op letten, door feestjes pas toe te staan als er duidelijk goede en grote plannen voor bestaan.”

Ook het professionaliseren van de financiële administratie heeft bij Jansbrug veel aandacht. Activiteiten blijken bij Jansbrug pas van de grond te komen als er leden zijn met plannen. Over het volgende lustrum is dan ook nog niet veel te zeggen. Huijsmans: ,,Bij Jansbrug kijken we nooit zover vooruit.”

Binnen Virgiel is onlangs een enquête gehouden om te zien wat de leden nu eigenlijk van hun vereniging verwachten. ,,De uitkomst hiervan zal als basis dienen voor de accenten die het bestuur voor de toekomst wil leggen”, aldus Van Grinsven. Ondertussen worden alweer plannen gesmeed voor een volgendlustrum, het 50-jarig bestaan van het Barbaraklooster als sociëteitsgebouw, in november 1999.

Ook werkt Virgiel aan een oud plan tot verwerving van een ‘buitensociëteit’. Het gaat om een nog te vinden gebouw aan een water in de omgeving van Delft, waar onderverenigingen en andere groeperingen gebruik van kunnen maken voor hun activiteiten. Van Grinsven: ,,Je moet het zien als een nieuwe fase: In 1990 is onze sociëteit voltooid met wat wij noemen: de vierde fase. Daarna lag de aandacht op het eeuwfeest. Nu is de buitensociëteit een nieuwe uitdaging.”

Bij het Corps ligt een accent op het beter functioneren van commissies en onderverenigingen. Er wordt voortgebouwd op de grotere betrokkenheid die tijdens het lustrum is ontstaan. Ledeboer: ,,Het lustrum heeft iedereen veel meer met elkaar in contact gebracht. Nu dat er is, moeten we dat zo houden. Met de onderverenigingen hebben we nu veel contact, waar zowel zij als wij veel aan hebben.”

Een ander beleidspunt aan de Phoenixstraat is om het karakter van de vereniging meer naar buiten toe te laten zien. Dit wil de senaat bewerkstelligen door komend jaar een aantal open feesten te organiseren. Marjanne Henderson, archivaris: ,,We staan bekend als een gesloten vereniging, maar we vinden het niet erg om af en toe de mooie dingen die hier mogelijk zijn ook naar buiten te laten zien.” Deze open feesten zullen zich daarom niet alleen in Lorre, maar juist ook in de sociëteitszaal afspelen.

De meeste bestuursleden hebben inmiddels ideeën over hoe hun vereniging er ten tijde van het volgende lustrum uit zou moeten zien. Scheres: ,,Over vijf jaar moet de Bond nog steeds een vereniging zijn waar je trots op kunt zijn. Trots op grote, maar ook op kleine dingen. En het zou leuk zijn als de beleidspunten die we nu hebben, tegen die tijd in uitgewerkte vorm terug te zien zijn.”

Ledeboer ziet voor zijn vereniging vooral een toekomst met een continu hoog activiteitenniveau. Van Grinsven is ambitieus: ,,Ik hoop dat Virgiel een grote vereniging blijft die nieuwe uitdagingen zoekt en die ook waarmaakt.” Jansbrug zal volgens Van der Poel een vereniging zijn die even groot blijft als nu. ,,Het ledenaantal zal over vijf jaar wel gestabiliseerd zijn. Zo zal het karakter van Jansbrug met zijn vertrouwelijke sfeer wel blijven bestaan.”

In 2002 bruist Delft dus weer. Voor de huidige eerstejaars een mooi jaar om naar uit te kijken. En ook het grootste deel van de huidige leden zal dat nog wel meemaken. Alleen dan waarschijnlijk als reünist.


1 Versailles: het gala van Virgiel
De portemonnee

Feesten zijn mooi, maar kosten uiteraard ook geld. Elke vereniging heeft haar eigen constructies om het lustrum te bekostigen. Over het algemeen staan de lustra financieel los van de sociëteits- en verenigingsexploitaties.

Bond : De exploitatie is inmiddels afgerond met een positief saldo van 46 gulden. Er is gedurende vijf jaar gespaard met 2000 gulden per jaar. Dit geld kwam voort uit de vereniging. De rest werd binnengehaald met acquisitie en kaartverkoop. De Bond organiseerde gedurende het lustrum enkele feesten waarbij de drank was ‘afgekocht’.

Corps : het lustrum is helemaal onafhankelijk van de vereniging door middel van een stichtingsconstructie. De stichting levert werkkapitaal. Het lustrum is zelfdraaiend, geld wordt binnengehaald met acquisitie, kaartverkoop en drank. Eventuele winst vloeit terug naar de stichting. De financiën van de verschillende bars op het lustrumterrein vielen onder verantwoordelijkheid van de exploiterende groeperingen. Exploitatie is inmiddels afgerond; het lustrum speelde quitte.

Jansbrug : De exploitatie is nog niet afgerond. Gespaard: 2000 gulden per jaar, gedurende vijf jaar. Dit bedrag is voor het volgende lustrum door twee geldschietende leden verfhoogd tot 2002 gulden.

Proteus : Er werd voor het lustrum vierhonderd gulden per jaar gespaard, als verenigingsbijdrage voor het lustrum. Voor de rest is aan acquisitie gedaan en waren veel activiteiten zelfdraaiend. Financieel is het lustrum afgerond.

Virgiel : De vier jaar voorafgaand aan het lustrum wordt er geld opzij gezet van de contributiegelden. Voor het eeuwjaar is echter al sinds ’87 gespaard; totaal 2,7 ton. Daarnaast werd 2,5 ton acquisitie binnengehaald. Totale lustrumomzet exclusief drank: 2,2 miljoen. Exploitatie nog niet afgerond. Verwachte winst: 40 duizend gulden.
Tegenvallers

Elk feest heeft zijn zeperds. Hier de top vijf.

Bond : de Cantus. Ondanks het succes bij zusterverenigingen, viel het enthousiasme in Delft tegen. Oorzaken: het drukke overige programma en misschien te weinig promotie.

Corps : de sportdag en het Concours Hyppique. Voor de eerste hadden zich te weinig teams ingeschreven en ook het publiek bleef weg. Het tweede viel letterlijk in het water toen op het laatste moment de paardenraces niet door konden gaan vanwege regen. Wel heeft het publiek zich sportief met de aanwezige versnaperingen bezig gehouden.

Jansbrug : Symposium in theater De Veste. Met een grootse opzet werd een grote opkomst verwacht, de dag werd maar matig bezocht. Het drukke feestprogramma van dezelfde week wordt als oorzaak hiervan gezien.

Proteus : de ergometerwedstrijd. De hoeveelheid energie die er door de organisatie in was gestopt, kwam er aan waardering van buitenaf niet uit. Het is niet echt duidelijk waardoor dit kwam.

Virgiel : Dagactiviteiten in de Piekweken werden minder bezocht dan verwacht. Oorzaak: het drukke feestprogramma ’s avonds zorgde voor een lagere opkomst overdag.
Planning

Opvallend is, dat de verenigingen het voor elkaar hebben gekregen om binnen het studiejaar elk een andere planning te hanteren, met ieder haar eigen achterliggende gedachte. Studie, datum van de verenigingsdies, traditie en verwachte motivatie leidden tot het volgende overzicht.

Bond : gedurende vier weken van oktober/november 1997 werd er gefeest op sociÙteit Tyche. Afsluiter van deze periode was het gala in Brussel op 22 november. Het uiteindelijke slotfeest viel nog een maand later.

Corps : de eerste twee weken van juli ’98. Geen studiestress en kunnen toewerken naar ÚÚn climax. Organiserende leden konden in hun studie rekening houden met het naderende lustrum. Alle activiteiten vonden plaats op het terrein: de oude TU-bibliotheek.

Jansbrug : tien dagen in november 1997 vond de lustrumviering plaats, met als afsluiter het galaHet openingsfeest ‘generatie X’ viel daaraan voorafgaand in oktober.

Proteus : gespreid over het jaar ’97. De reguliere sportactiviteiten werden feestelijker ingekleed, het gala in oktober vormde de afsluiting. De planning was zo, dat het lustrum geen invloed zou hebben op de sportieve prestaties.

Virgiel : gespreid over het collegejaar ’97-’98 verschillende grote lustrumactiviteiten, met een climax in de laatste twee weken van mei, afgesloten door het gala.
Hoogtepunten

Gevraagd naar de hoogtepunten, worden volgende onderdele genoemd als ‘de toppers’.

Bond : openingsfeest, gala in Brussel, zwembadfeest;

Corps : opbouw lustrumterrein, openingsfeest, intercorporaal feest;

Jansbrug : generatie X feest, plaatsing nieuwe Jansbrug, gala, extern feest;

Proteus : openingsfeest nieuwe pand, gala in Rotterdamse haven;

Virgiel : wintersport, gala in Versailles, eeuwterrein.

In de loop van het collegejaar 1997-’98 vierden de vijf grootste studentenverenigingen van Delft de lustra van de omineuze getallen. Proteus en Jansbrug werden vijftig, Virgiel en de Bond bestonden een eeuw en het Corps vierde zijn honderdvijftig jarig bestaan. ,,Het mooie van een lustrum is dat je er een feel good aan overhoudt.”

Na een jaar vol ‘spectaculaire’ activiteiten lijkt een dip in het verenigingsleven nauwelijks afwendbaar. Duizenden hebben zich ingezet om hun lustrum tot een succes te maken; de vraag rijst hoe de verenigingen hun leden na een dergelijk opwindend en uitputtend jaar weer een nieuwe uitdaging kunnen bieden. Is er nog leven na het lustrum?

Het blijkt allemaal mee te vallen. Geen van de verenigingen kampt met lustrummoeheid. De verschillende sociëteiten zijn nog steeds tot in de late uurtjes goed gevuld, en ook met de drankomzetten is er geen reden tot zorg. Daarnaast zeggen de lustrumvierders geen studieachterstand te hebben opgelopen en ook geldproblemen, in verband met een grotere consumptie, hebben geen rol van betekenis gespeeld.
Roes

Een lustrum op zich is al een hoogtepunt, maar ook binnen een lustrumjaar tekenen zich duidelijke highlights af. Bram Ledeboer, president senaat van het Corps vertelt: ,,De opbouw van het lustrumterrein was eigenlijk al een hoogtepunt op zich. De lustrumweken daarna waren één grote roes. Iedereen genoot van wat we voor elkaar hadden gekregen.”

Terugblikkend zijn ook bij de andere verenigingen de toppers van het lustrum snel te noemen. Gala’s en openingsfeesten blijken een garantie voor succes. Maar ook andere activiteiten sloegen aan. Bart van der Poel, Jansbrugpresident, verhaalt over de plaatsing van de ’tweede Jansbrug’: ,,Toen het plan ontstond leek het niet echt levensvatbaar. Door de grote inzet van de commissie en medewerking van Rijkswaterstaat werd het idee ineens werkelijkheid.”

Bij de Bond was het zwembadfeest een boven verwachting geslaagd succesnummer. Virgiel ging met vierhonderd leden skiën in Frankrijk, het intercorporale feest vulde alle zalen van de oude TU-bibliotheek en roeivereniging Proteus opende met een spetterend feest haar nieuwe pand.
Mijlpaal

Wat is eigenlijk de reden van dergelijke buitensporige uitspattingen? Alle verenigingsbestuurders delen de mening dat het gaat om een mijlpaal, die niet ongemerkt kan worden gepasseerd. Maar ook andere elementen spelen een rol. Virgielvoorzitter Ruben van Grinsven: ,,Hoe belangrijker de mijlpaal, hoe groter het feest. Honderd jaar is dan natuurlijk helemaal een hoogtepunt.” Bestuurder Marc Scheres van de eveneens honderdjarige Bond voegt hieraan toe. ,,Het getal honderd heeft natuurlijk iets magisch; je wordt ineensantiek.”

De uitstraling van de feestelijkheden is ook voor de buitenwereld niet onopgemerkt gebleven. ,,Maar in beginsel is een lustrum iets dat je organiseert voor je eigen leden. Uiteraard worden er ook oud-leden en federatiegenoten (leden van zusterverenigingen, red.) bij betrokken. De eventuele publiciteit is een mooie bijkomstigheid”, aldus Scheres.

Het DSC zocht de publiciteit gedurende het lustrum ook zelf op. Hun ‘Ter land, ter zee en in de lucht’ was op tv en impressies van het lustrumterrein kregen aandacht op TV-West en in het Algemeen Dagblad. Ledeboer: ,,De straaljager die voor het lustrumterrein stond, trok automatisch veel bekijks. En als het dan lukt om in de pers te komen, is dat vooral leuk voor de leden. Het geeft ze een trots gevoel.” Bij het streven in de publiciteit te komen heeft naamsbekendheid een lagere prioriteit.
Betrokkenheid

Een lustrum heeft ook de nodige invloed op het gewone verenigingsleven. Reguliere activiteiten worden grootser en oude tradities worden weer opgepoetst. Daarnaast kunnen activiteiten die in het lustrum voor het eerst werden georganiseerd, na het feestjaar op de agenda terugkeren. Zo vormde het eeuwjaar voor de Bond aanleiding om de vroegere traditie van een ‘sloopwedstrijd’ weer nieuw leven in te blazen.

Daarnaast zorgden de verschillende lustra ook voor een hoop nieuwe ideeën in het gebruikelijke scala aan activiteiten. Nieuwe plannen die ook na het lustrum nog worden voortgezet. Virgiel, dat in haar eeuwfeest voor het eerst de beschikking had over een lustrumterrein, beschouwt ook dit niet als een eenmalige activiteit. Van Grinsven: ,,Het eeuwterrein was een boven verwachting geslaagd experiment. Ik denk dan ook dat we volgend lustrum opnieuw een lustrumterrein zullen bouwen.” Martine Slobbe, penningmeester bij Proteus: ,,In het lustrumjaar hebben we voor het eerst een nieuwjaarsfeest gevierd op de sociëteit. Het is de bedoeling dat we dat voortaan herhalen.” Ook heeft Proteus aan het lustrum een nieuwe band overgehouden: Buskruit.

Ook het Corps is van plan een uit het lustrum voortkomend experiment door te zetten. ,,We gaan proberen om dit jaar opnieuw een driedaagse Kriminele te organiseren, net als het VoLuMa-feest vorig jaar”, vertelt Ledeboer.

Een vereniging bestaat uiteraard niet bij de gratie van feesten alleen. Het lustrum blijkt bij sommige van de jubilerende verenigingen meer te hebben losgemaakt dan alleen een extra feest of mooi plan. Veel leden van de vereniging zijn bezig geweest met de voorbereidingen van het lustrum, en dat heeft weer gevolgen voor de betrokkenheid van de leden. De verenigingsbestuurders delen die mening. Marc Scheres (Bond): ,,Er waren alles bij elkaar zo’n honderd leden bezig met het lustrum; van organiserende commissies tot musicalspelers. Veel mensen hebben elkaar via het lustrum leren kennen. Daarnaast kwamen gedurende de lustrumperiode ook de mensen naar de sociëteit die je niet regelmatig ziet.”

Martine Slobbe bevestigt dit fenomeen: ,,Voor Proteus was het lustrum een mogelijkheid om het gezelligheidsaspect van devereniging een grotere rol te laten spelen. We gaan nu ook bekijken op welke manier we daar nog wat meer aan kunnen doen.” Concluderend blijkt dat een lustrum dus meer is dan een manier om zoveel mogelijk feesten in een jaar te houden. Nieuwe plannen en een nog hechtere vereniging spelen wel degelijk een rol. En daarnaast de trots. Ook Van Grinsven ziet voor het lustrum een dergelijke rol weggelegd: ,,Het mooie aan het lustrum is dat je er een feel good aan overhoudt.”
Beleidspunt

Hoewel er alle reden is om zo nu en dan te verzinken in de hernieuwde trots en mooie herinneringen, zijn de verenigingsbestuurders alweer druk met nieuwe plannen. Zo staat bij Proteus het versterken van de band met de leden dit jaar bovenaan het prioriteitenlijstje. Slobbe: ,,We zijn nu bezig met het opzetten van een soort jaarclubsysteem. Als we het gezelligheidsaspect binnen Proteus sterker ontwikkelen, blijven ook leden die niet zo actief roeien toch lid. Ons nieuwe gebouw biedt daartoe veel mogelijkheden.” Daarnaast wordt gewerkt aan professionalisatie van de training, coaching van het wedstrijdroei-programma en zijn de voorbereidingen op de Olympische Spelen in volle gang. Maar liefst zeven proteërs behoren tot de voorlopige gegadigden voor deelname.

Ook de Bond ziet nieuwe feestmogelijkheden na de plaatsing van hun ‘geluidsdoos’, waarvan dit jaar de mogelijkheden worden verkend. Samen met een verbeterde betrokkenheid van de leden hoopt de vereniging hiermee tijdens de komende Owee een groter aantal nieuwe leden te verwelkomen. Scheres: ,,We hebben een nieuwe collegeraad opgericht om de leden direct betrokken te houden met de voorbereidingen van de Owee. Alleen met ieders inzet kunnen we de sfeer die de Bond eigen is ook overbrengen op de nieuwe eerstejaars. We kunnen nu wel grote bands neerzetten, maar daarmee ben je er nog niet.” Verder zijn er ideeën om de capaciteit van eettafel Tyche dit jaar aan te passen aan het kleinere aantal leden. Gedeeltelijke verbouwing tot studentenkamers wordt genoemd als een van de mogelijkheden.

Bij Jansbrug is juist de eettafel de afgelopen jaren steeds beter gaan lopen. Die vereniging gaat zich bezinnen op nieuwe manieren om een positief saldo terug te laten vloeien naar de leden. Larissa Huijsmans, penningmeester vereniging: ,,Er is een duidelijke wens vanuit de leden om meer grote activiteiten te organiseren, en minder kleine feestjes zoals die er voor het lustrum bijna wekelijks waren. Daar zullen wij nu extra op letten, door feestjes pas toe te staan als er duidelijk goede en grote plannen voor bestaan.”

Ook het professionaliseren van de financiële administratie heeft bij Jansbrug veel aandacht. Activiteiten blijken bij Jansbrug pas van de grond te komen als er leden zijn met plannen. Over het volgende lustrum is dan ook nog niet veel te zeggen. Huijsmans: ,,Bij Jansbrug kijken we nooit zover vooruit.”

Binnen Virgiel is onlangs een enquête gehouden om te zien wat de leden nu eigenlijk van hun vereniging verwachten. ,,De uitkomst hiervan zal als basis dienen voor de accenten die het bestuur voor de toekomst wil leggen”, aldus Van Grinsven. Ondertussen worden alweer plannen gesmeed voor een volgendlustrum, het 50-jarig bestaan van het Barbaraklooster als sociëteitsgebouw, in november 1999.

Ook werkt Virgiel aan een oud plan tot verwerving van een ‘buitensociëteit’. Het gaat om een nog te vinden gebouw aan een water in de omgeving van Delft, waar onderverenigingen en andere groeperingen gebruik van kunnen maken voor hun activiteiten. Van Grinsven: ,,Je moet het zien als een nieuwe fase: In 1990 is onze sociëteit voltooid met wat wij noemen: de vierde fase. Daarna lag de aandacht op het eeuwfeest. Nu is de buitensociëteit een nieuwe uitdaging.”

Bij het Corps ligt een accent op het beter functioneren van commissies en onderverenigingen. Er wordt voortgebouwd op de grotere betrokkenheid die tijdens het lustrum is ontstaan. Ledeboer: ,,Het lustrum heeft iedereen veel meer met elkaar in contact gebracht. Nu dat er is, moeten we dat zo houden. Met de onderverenigingen hebben we nu veel contact, waar zowel zij als wij veel aan hebben.”

Een ander beleidspunt aan de Phoenixstraat is om het karakter van de vereniging meer naar buiten toe te laten zien. Dit wil de senaat bewerkstelligen door komend jaar een aantal open feesten te organiseren. Marjanne Henderson, archivaris: ,,We staan bekend als een gesloten vereniging, maar we vinden het niet erg om af en toe de mooie dingen die hier mogelijk zijn ook naar buiten te laten zien.” Deze open feesten zullen zich daarom niet alleen in Lorre, maar juist ook in de sociëteitszaal afspelen.

De meeste bestuursleden hebben inmiddels ideeën over hoe hun vereniging er ten tijde van het volgende lustrum uit zou moeten zien. Scheres: ,,Over vijf jaar moet de Bond nog steeds een vereniging zijn waar je trots op kunt zijn. Trots op grote, maar ook op kleine dingen. En het zou leuk zijn als de beleidspunten die we nu hebben, tegen die tijd in uitgewerkte vorm terug te zien zijn.”

Ledeboer ziet voor zijn vereniging vooral een toekomst met een continu hoog activiteitenniveau. Van Grinsven is ambitieus: ,,Ik hoop dat Virgiel een grote vereniging blijft die nieuwe uitdagingen zoekt en die ook waarmaakt.” Jansbrug zal volgens Van der Poel een vereniging zijn die even groot blijft als nu. ,,Het ledenaantal zal over vijf jaar wel gestabiliseerd zijn. Zo zal het karakter van Jansbrug met zijn vertrouwelijke sfeer wel blijven bestaan.”

In 2002 bruist Delft dus weer. Voor de huidige eerstejaars een mooi jaar om naar uit te kijken. En ook het grootste deel van de huidige leden zal dat nog wel meemaken. Alleen dan waarschijnlijk als reünist.


1 Versailles: het gala van Virgiel
De portemonnee

Feesten zijn mooi, maar kosten uiteraard ook geld. Elke vereniging heeft haar eigen constructies om het lustrum te bekostigen. Over het algemeen staan de lustra financieel los van de sociëteits- en verenigingsexploitaties.

Bond : De exploitatie is inmiddels afgerond met een positief saldo van 46 gulden. Er is gedurende vijf jaar gespaard met 2000 gulden per jaar. Dit geld kwam voort uit de vereniging. De rest werd binnengehaald met acquisitie en kaartverkoop. De Bond organiseerde gedurende het lustrum enkele feesten waarbij de drank was ‘afgekocht’.

Corps : het lustrum is helemaal onafhankelijk van de vereniging door middel van een stichtingsconstructie. De stichting levert werkkapitaal. Het lustrum is zelfdraaiend, geld wordt binnengehaald met acquisitie, kaartverkoop en drank. Eventuele winst vloeit terug naar de stichting. De financiën van de verschillende bars op het lustrumterrein vielen onder verantwoordelijkheid van de exploiterende groeperingen. Exploitatie is inmiddels afgerond; het lustrum speelde quitte.

Jansbrug : De exploitatie is nog niet afgerond. Gespaard: 2000 gulden per jaar, gedurende vijf jaar. Dit bedrag is voor het volgende lustrum door twee geldschietende leden verfhoogd tot 2002 gulden.

Proteus : Er werd voor het lustrum vierhonderd gulden per jaar gespaard, als verenigingsbijdrage voor het lustrum. Voor de rest is aan acquisitie gedaan en waren veel activiteiten zelfdraaiend. Financieel is het lustrum afgerond.

Virgiel : De vier jaar voorafgaand aan het lustrum wordt er geld opzij gezet van de contributiegelden. Voor het eeuwjaar is echter al sinds ’87 gespaard; totaal 2,7 ton. Daarnaast werd 2,5 ton acquisitie binnengehaald. Totale lustrumomzet exclusief drank: 2,2 miljoen. Exploitatie nog niet afgerond. Verwachte winst: 40 duizend gulden.
Tegenvallers

Elk feest heeft zijn zeperds. Hier de top vijf.

Bond : de Cantus. Ondanks het succes bij zusterverenigingen, viel het enthousiasme in Delft tegen. Oorzaken: het drukke overige programma en misschien te weinig promotie.

Corps : de sportdag en het Concours Hyppique. Voor de eerste hadden zich te weinig teams ingeschreven en ook het publiek bleef weg. Het tweede viel letterlijk in het water toen op het laatste moment de paardenraces niet door konden gaan vanwege regen. Wel heeft het publiek zich sportief met de aanwezige versnaperingen bezig gehouden.

Jansbrug : Symposium in theater De Veste. Met een grootse opzet werd een grote opkomst verwacht, de dag werd maar matig bezocht. Het drukke feestprogramma van dezelfde week wordt als oorzaak hiervan gezien.

Proteus : de ergometerwedstrijd. De hoeveelheid energie die er door de organisatie in was gestopt, kwam er aan waardering van buitenaf niet uit. Het is niet echt duidelijk waardoor dit kwam.

Virgiel : Dagactiviteiten in de Piekweken werden minder bezocht dan verwacht. Oorzaak: het drukke feestprogramma ’s avonds zorgde voor een lagere opkomst overdag.
Planning

Opvallend is, dat de verenigingen het voor elkaar hebben gekregen om binnen het studiejaar elk een andere planning te hanteren, met ieder haar eigen achterliggende gedachte. Studie, datum van de verenigingsdies, traditie en verwachte motivatie leidden tot het volgende overzicht.

Bond : gedurende vier weken van oktober/november 1997 werd er gefeest op sociÙteit Tyche. Afsluiter van deze periode was het gala in Brussel op 22 november. Het uiteindelijke slotfeest viel nog een maand later.

Corps : de eerste twee weken van juli ’98. Geen studiestress en kunnen toewerken naar ÚÚn climax. Organiserende leden konden in hun studie rekening houden met het naderende lustrum. Alle activiteiten vonden plaats op het terrein: de oude TU-bibliotheek.

Jansbrug : tien dagen in november 1997 vond de lustrumviering plaats, met als afsluiter het galaHet openingsfeest ‘generatie X’ viel daaraan voorafgaand in oktober.

Proteus : gespreid over het jaar ’97. De reguliere sportactiviteiten werden feestelijker ingekleed, het gala in oktober vormde de afsluiting. De planning was zo, dat het lustrum geen invloed zou hebben op de sportieve prestaties.

Virgiel : gespreid over het collegejaar ’97-’98 verschillende grote lustrumactiviteiten, met een climax in de laatste twee weken van mei, afgesloten door het gala.
Hoogtepunten

Gevraagd naar de hoogtepunten, worden volgende onderdele genoemd als ‘de toppers’.

Bond : openingsfeest, gala in Brussel, zwembadfeest;

Corps : opbouw lustrumterrein, openingsfeest, intercorporaal feest;

Jansbrug : generatie X feest, plaatsing nieuwe Jansbrug, gala, extern feest;

Proteus : openingsfeest nieuwe pand, gala in Rotterdamse haven;

Virgiel : wintersport, gala in Versailles, eeuwterrein.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.